:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. สุธัญญา  ด้วงอินทร์
   Asst.Prof.Dr. Suthanya Doung-In
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2261 3806, 0-7567-2206 3803
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2261 3806, 2206 3803
   E - mail  dsuthany@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  Computer and Information Sciences
  มหาวิทยาลัย  University of Strathclyde
  ประเทศ  อังกฤษ
  ช่วงปี พ.ศ.  2550-2555
 
  วุฒิการศึกษา  บริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาที่จบ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2538-2542
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคโนโลยีสารสนเทศ
  มหาวิทยาลัย  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2542-2544
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  16/01/2546
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยอธิการบดี
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักผู้บริหาร
  ฝ่าย/งาน  ฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/10/2561 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
  หลักสูตร  หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  13/10/2558 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ  -
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Exploring the Awareness and Use of Web 2.0 Tools by the First Year Information Science Students, Walailak University, Thailand
   ผู้เขียน : Suthanya Doung-In
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Information and Education Technology
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 4 หน้า : 279-284 เดือน/ปี : 04/2561-04/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Usability Testing of Initial User Interface Design of Nakhon Si Thammarat National Museum Website
   ผู้เขียน : Suthanya Doung-in and Satjaree Sirichai
   แหล่งตีพิมพ์ : : INFORMATION - An International Interdisciplinary Journal (Scopus Indexed)
   เล่มที่ : 20 ฉบับที่ : 9(A) หน้า : 6219-6232. เดือน/ปี : 09/2560-09/2560
   ชื่อบทความ : บทวิจารณ์หนังสือเรื่อง Flip your classroom: Reach every student in every class every day
   ผู้เขียน : สุธัญญา ด้วงอินทร์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เล่มที่ : 3 ฉบับที่ : 2 หน้า : 63-70  เดือน/ปี : 07/2560-12/2560
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางสังคมกับห้องสมุดดิจิทัล
   Applying Social tools to Digital Libraries

   ผู้เขียน : สุธัญญา ด้วงอินทร์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสารสนเทศศาสตร์ (TCI กลุ่ม 1) : Journal of Information Science
   เล่มที่ : 31 ฉบับที่ : 3 หน้า : 18 เดือน/ปี : 09/2556-12/2556
  พ.ศ.2547
   ชื่อบทความ : การพัฒนาระบบจัดหาหนังสือ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   The Development of Acquisition System The Center for Library Resources ans Education Media, Walailak University

   ผู้เขียน : สุธัญญา ด้วงอินทร์
   แหล่งตีพิมพ์ : บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (TCI กลุ่ม 1) : Library & Information Science, KKU
   เล่มที่ : 22 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1-12 เดือน/ปี : 01/2547-04/2547
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Students’ Perceptions about the Use of Digital Formative Assessment Tools in the Contemporary Sexuality Course (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Suthanya Doung-In
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติการเรียนรู้เชิงรุก “Active Learning ตอบโจทย์ Thailand 4.0 อย่างไร”
   สถานที่ประชุม : อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/03/2561
   ชื่อบทความ : Enhancing the Effective Learning of the Second Year Digital Information Management Students Through the Use of Infographics (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Suthanya Doung-In
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติการเรียนรู้เชิงรุก “Active Learning ตอบโจทย์ Thailand 4.0 อย่างไร”
   สถานที่ประชุม : อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/03/2561
   ชื่อบทความ : Students’ Perceptions toward Flipped Learning and Computer Assisted Instruction in the Digital Collection Development and Preservation Course, School of Informatics, Walailak University (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Suthanya Doung-In
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติการเรียนรู้เชิงรุก “Active Learning ตอบโจทย์ Thailand 4.0 อย่างไร”
   สถานที่ประชุม : อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/03/2561
   ชื่อบทความ : การพัฒนาอีเลิร์นนิง เรื่อง การแปลงทรัพยากรดิจิทัล สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    The Development of e–Learning on Digitization for the Second Year Digital Information Management Students, Walailak University (บรรยาย)

   ผู้เขียน : เนตรทรี อภิวันท์บงกช, อัจฉรา บวรศุภศรี และ สุธัญญา ด้วงอินทร์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติการเรียนรู้เชิงรุก “Active Learning ตอบโจทย์ Thailand 4.0 อย่างไร”
   สถานที่ประชุม : อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/03/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : The usability testing on initial user interface design of Nakhon Si Thammarat National Museum Web Site (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Suthanya Doung-in, Satjaree Sirichai
   ชื่อการประชุม : International Conference on Cultural Technology (ICCT 2017)
   สถานที่ประชุม : UNISERV CMU Chiang Mai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 12/01/2560
   ชื่อบทความ : Exploring the Awareness and Use of Web 2.0 Tools by the First Year Information Science Students (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Suthanya Doung-In
   ชื่อการประชุม : 2017 6th International Conference on Knowledge and Education Technology (ICKET 2017)
   สถานที่ประชุม : Moscow
   ประเทศ : รัสเซีย เมื่อ 28/08/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : การสอนความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลคอลเล็กชันที่ดีให้กับนักศึกษา หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์โดยใช้รูปแบบปริศนาความคิด
    Teaching in Building Good Digital Collections in Digital Information Management Student’s teaching by Jigsaw Methods (บรรยาย)

   ผู้เขียน : สุธัญญา ด้วงอินทร์
   ชื่อการประชุม : การเรียนรู้เชิงรุก "Active Learning: Challenges and Innovations"
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/08/2559
   ชื่อบทความ : การพัฒนาดิจิทัลคอลเลกชันสารสนเทศ หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ปรารถนา ยอดขยัน, สุธัญญา ด้วงอินทร์ และสัจจารีย์ ศิริชัย
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 3
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : การพัฒนาคลังสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    Development of Repository for Quality Assurance Information Management, Walailak University (บรรยาย)

   ผู้เขียน : สุธัญญา ด้วงอินทร์, สัจจารีย์ ศิริชัย และฮานีซะห์ เจ๊ะโก๊ะ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference on Information Technology: NCIT) ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า อ่าวนาง กระบี่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/10/2559
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : การออกแบบและประเมินห้องสมุดดิจิทัลทางประวัติศาตร์สมัยวิกตอเรีย
    The evaluation of re-designed Victorian Times Digital Library (บรรยาย)

   ผู้เขียน : สุธัญญา ด้วงอินทร์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 4 : The 4th Walailak Research Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2559
  • ชื่อโครงการ : บูรณาการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนท้องถิ่นพื้นที่ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
      ชื่อกิจกรรม : ประชุมทีมงานคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อวางแผนการทำงานร่วมกัน
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2560
   ชื่อผลงาน : The usability testing on initial user interface design of Nakhon Si Thammarat National Museum Web Site
   ชื่อรางวัล : The Excellent Paper Award
   จาก : International Conference on Cultural Technology (ICCT 2017)
   เมื่อ : 13/01/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.สุธัญญา  ด้วงอินทร์
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)