:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ สุธีระ  ทองขาว
   Mr. Suthira Thongkao
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2316, 0-7567-2304-5
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2316, 2304-5
   E - mail  tsuthira@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วาริชศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2530-2534
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การจัดการสิ่งแวดล้อม
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2536-2541
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  28/04/2546
 
  ตำแหน่ง  รักษาการแทนผู้อำนวยการ
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  อุทยานพฤกษศาสตร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  30/03/2560 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  28/04/2546 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  สิ่งแวดล้อม/พลังงาน/ทรัพยากรธรรมชาติ  การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และการสำรวจระยะไกล (Remote sensing) สำหรับงานทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
  สาขาความสนใจ
  สิ่งแวดล้อม/พลังงาน/ทรัพยากรธรรมชาติ  - การประยุกต์ใช้ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจำลองสถานการณ์สำหรับงานทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
  โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ  - การประยุกต์ใช้งาน Open source สำหรับงานทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช: มุมมองด้านทรัพยากรน้ำ
   The Change of the The Royal-initiated Pak Phanang River Basin Development, Nakhon Sri Thammarat: Water Resources Aspect

   ผู้เขียน : ปกรณ์ ดิษฐกิจ* นวลวรรณ วิริยะนันทวงศ์ สุธีระ ทองขาว จันทิรา รัตนรัตน์ ศิวนาถ นันทพิชัย
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   เล่มที่ : 18 ฉบับที่ : 3 หน้า : ยังไม่ระบุ เดือน/ปี : 09/2559-12/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Food chain and carbon accumulation in mangrove plantation areas in Thailand.
   ผู้เขียน : Kato S., Boonming S., Chantrapromma K., Thongkao S., Panichart S., Aksornkoae S., Tongnunui P., Tarangkoon W. and Kojima T.
   แหล่งตีพิมพ์ : : ESTEEM Academic Journal
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 1 หน้า : 89 - 98 เดือน/ปี : 03/2558-03/2558
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : Effects of an anti-salt intrusion dam on tropical fish assemblages.
   ผู้เขียน : Tuantong Jutagate, Amonsak Sawusdee, Thanitha Thappanand-Chaidee, Sovan Lek, Gael Grenuilllet, Sutheera Thongkhoa and Piyapong Chotipuntu
   แหล่งตีพิมพ์ : : Marine and Freshwater Research
   เล่มที่ : 61 ฉบับที่ : 3 หน้า : 288-301 เดือน/ปี : 03/2553-09/2553
   ชื่อบทความ : Spatio-temporal variations in fish assemblages in tropical regulate lower river course: An environmental guild.
   ผู้เขียน : T. Jutagate, S. Lek, A. Sawusdee, U. Sukdiseth, T. Thappanand-Chaidee, S. Thongkhoa, S. Lek-Ang and P. Chotipuntu P
   แหล่งตีพิมพ์ : : River Research and Applications
   เล่มที่ : Published online  ฉบับที่ : xxx หน้า : xxx เดือน/ปี : 03/2553-03/2553
  พ.ศ.2549
   ชื่อบทความ : Land Use Changes in Pak Panang Bay using Arial Photographs and Geographic Information System.
   ผู้เขียน : Pipop Prabnarong and Suthira Thoankao
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak J Sci & Tech
   เล่มที่ : 3 ฉบับที่ : 1 หน้า : 93-104 เดือน/ปี : 06/2549-06/2549
  พ.ศ.2548
   ชื่อบทความ : The Inner Area Change Detection in Pak Panang Bay Before and After the Operation of the Uthokawiphatprasit Watergate using Aerial Photographs and Geographic Information System.
   ผู้เขียน : Pipop PRABNARONG and Suthira THONGKAO
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak J Sci & Tech
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 2 หน้า : 127 - 134 เดือน/ปี : 12/2548-12/2548
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Mangrove Forest Rehabilitation (Reforestation) in Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Suthira THONGKAO, Savettachat BOONMING, Kan CHANTRAPROMMA, Charun BUNYAKAN, Sangob PANICHART, Sanit AKSORNKOAE, Yuji SAKAI, Shigeru KATO
   ชื่อการประชุม : The 11th Asia Pacific Conference on Sustainable Energy & Environmental Technologies
   สถานที่ประชุม : Bihar, India
   ประเทศ : อินเดีย เมื่อ 06/03/2560
   ชื่อบทความ : Global warming mitigation and sustainable bio-resources production through mangrove planting. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Shigeru Kato, Savettachat Boonming, Suthira Thongkhao, Kan Chantrapromma, Sanit Aksornkoae, Yuji Sakai, Takuya Ito and Toshinori Kojima
   ชื่อการประชุม : The Society of Sea Water Science of Japan,
   สถานที่ประชุม : June 2017, Kyoto
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 06/06/2560
   ชื่อบทความ : Forest Restoration in Thailand, ()
   ผู้เขียน : Shigeru Kato, Benjamas Chotthong, Tanirat Tanawat, Suthira Thongkao, Savettachat Boonmin, Sanit Aksornkoae, Toshinori Kojima and Qwanruedee Chotichananthawong:
   ชื่อการประชุม : The 13th ICSWE 2017 (International Conference on Sustainable Water Environment),
   สถานที่ประชุม : The University of Seoul
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 16/08/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : UAV based monitoring for a living weir in Thailand. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Christian Haas, Philipp Thumser, Jeffrey A. Tuhtan and Roland Treitler
   ชื่อการประชุม : 11th International Symposium on Ecohydraulics 2016
   สถานที่ประชุม : Melbourne Cricket Ground, Melbourne, Victoria, Australia.
   ประเทศ : ออสเตรเลีย เมื่อ 08/02/2559
   ชื่อบทความ : Evaluation of carbon sequestration potential in rehabilitated mangrove forests of southern Thailand, (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sakai Y., Thongkao S., Boonming S., Chantrapromma K., Kojima T., and Kato S.
   ชื่อการประชุม : 12th International Conference on Environment and Natural Science (ICENS)
   สถานที่ประชุม : Singapore
   ประเทศ : สิงคโปร์ เมื่อ 23/01/2559
   ชื่อบทความ : Evaluation of soil properties and carbon sequestration potential in mangrove forests of southern Thailand. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kakinuma K., Sakaguchi Y., Thongkao S., Boonming S., Chantrapromma K.,Kojima T., Kato S., Sakai Y.
   ชื่อการประชุม : 2016 SCEJ Annual Meeting
   สถานที่ประชุม : Osaka,Japan
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 13/03/2559
   ชื่อบทความ : Carbon storage potential in rehabilitated mangrove forests in abandoned shrimp ponds of southern Thailand, (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Yuji Sakai, Suthira Thongkao, Savettachat Boonming, Kan Chantrapromma, Toshinori Kojima, Shigeru Kato
   ชื่อการประชุม : The 5th International EcoSummit Congress, EcoSummit 2016 - Ecological Sustainability: Engineering Change
   สถานที่ประชุม : Montpellier
   ประเทศ : ฝรั่งเศส เมื่อ 29/08/2559
   ชื่อบทความ : Rehabilitation of abandoned shrimp ponds through mangrove plantation in Nakhon Si Thammarat, Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Shigeru Kato, Savettachat Boonming, Kan Chantrapromma, Suthira Thongkao, Charun Bunyakan, Sangob Panichart, Sanit Aksornkoae, Prasert Tongnunui, Woraporn Tarangkoon, Yuji Sakai, Takuya Ito and Toshinori Kojima
   ชื่อการประชุม : Environment and Natural Resource International Conference (ENRIC 2016)
   สถานที่ประชุม : Krungsri River Hotel
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/11/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : การประเมินค่าดัชีวิกฤตด้านน้ำสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : วิทยา อาวุธเพชร ปกรณ์ ดิษฐกิจ สุธีระทองขาว
   ชื่อการประชุม : การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมแหล่งน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 6 : The 6th National Convention on Water Resources Engineering
   สถานที่ประชุม : ณ โรงแรมเซ็นทารา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/08/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : The study on food chain system and carbon accumulation through mangrove planting in abandoned shrimp ponds and new mud flat areas of the southern part of Thailand. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Kato S., Boonming S., Chantrapromma K., Thongkao S., Panichart S., Aksornkoae S. Tongnunui P., Tarangkoon W. and Kojima T.
   ชื่อการประชุม : Chemistry and environmental science research 2014 (ICCESR 2014)
   สถานที่ประชุม : Pulau Pinang, Malaysia
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 17/08/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : การพัฒนาระบบสนับสนุนในการจัดการภัยพิบัติด้านอุทกภัยและดินถล่มจังหวัดนครศรีธรรมราช และระบบเตือนภัยน้ำท่วมและดินถล่ม (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : กรกต สุวรรณรัตน์, ปกรณ์ ดิษฐกิจ และ สุธีระ ทองขาว
   ชื่อการประชุม : โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาครั้งที่ 1 : The First Higher Education Research Promotion Congress
   สถานที่ประชุม : ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/01/2556
   ชื่อบทความ : การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจการวางแผนการจัดการทรัพยากรน้ำ
    Development of Decision Support System for Water Resources Management Planning (บรรยาย)

   ผู้เขียน : จักริน วีแก้ว , วิทยา อาวุธเพชร, สุธีระ ทองขาว, ปกรณ์ ดิษฐกิจ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งน้ำแห่งชาติครั้งที่ 5 : The 5th National Convention on Water Resources Engineering
   สถานที่ประชุม : โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท จ.เชียงราย
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/09/2556
   ชื่อบทความ : การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจการวางแผนการจัดการทรัพยากรน้ำ
    Development of Decision Support System for Water Resources Management Planning (บรรยาย)

   ผู้เขียน : จักริน วีแก้ว , วิทยา อาวุธเพชร, สุธีระ ทองขาว, ปกรณ์ ดิษฐกิจ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/09/2556
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : การประยุกต์ใช้ MS Excel Solver สำหรับการประมาณค่าพารามิเตอร์ของแบบจำลอง Muskingum แบบเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ปกรณ์ ดิษฐกิจ , วิทยา อาวุธเพชร, สรายุทธ นาครอด, สุธีระ ทองขาว
   ชื่อการประชุม : วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 16
   สถานที่ประชุม : โรงแรมโรงแรมเดอะซายน์ พัทยา จ.ชลบุรี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/05/2554
   ชื่อบทความ : การกำหนดบริเวณที่มีโอกาสการเกิดภัยแล้งและน้ำท่วมเพื่อการจัดลำดับความสำคัญของโครงการแก้ไขปัญหาน้ำในจังหวัดนครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : สรายุทธ์ นาครอด, สุธีระ ทองขาว, ปกรณ์ ดิษฐกิจ และ วิทยา อาวุธเพชร
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 3
   สถานที่ประชุม : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2554
   ชื่อบทความ : การพยากรณ์ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำโดยแบบจำลองนิวโรเจเนติก: กรณีศึกษาอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส จังหวัดนครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ปกรณ์ ดิษฐกิจ, สุธีระ ทองขาว, วิทยา อาวุธเพชร และ สรายุทธ์ นาครอด
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 3
   สถานที่ประชุม : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2554
   ชื่อบทความ : การประยุกต์ใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ EPANET เพื่อจำลองโครงข่ายระบบจ่ายน้ำประปาในพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ปกรณ์ ดิษฐกิจ, สุธีระ ทองขาว, วิทยา อาวุธเพชร และ สรายุทธ์ นาครอด
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 3
   สถานที่ประชุม : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2554
   ชื่อบทความ : การกำหนดบริเวณที่มีโอกาสการเกิดภัยแล้งและน้ำท่วมจังหวัดภูเก็ต (บรรยาย)
   ผู้เขียน : สรายุทธ์ นาครอด, สุธีระ ทองขาว, ปกรณ์ ดิษฐกิจ และวิทยา อาวุธเพชร
   ชื่อการประชุม : วิศวกรรมแหล่งน้ำแห่งชาติครั้งที่ 4
   สถานที่ประชุม : ณ โรงแรม Grand Pacific Sovereign Resort & Spa จ.เพชรบุรี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/08/2554
   ชื่อบทความ : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับการจัดการทรัพยากรชุมชนแบบมีส่วนร่วม (บรรยาย)
   ผู้เขียน : วิทยา อาวุธเพชร, วริษฐ์ วิปุลานุสาสน์, ปกรณ์ ดิษฐกิจ, สุธีระ ทองขาว และสรายุทธ นาครอด
   ชื่อการประชุม : วิศวกรรมแหล่งน้ำแห่งชาติครั้งที่ 4
   สถานที่ประชุม : โรงแรม Grand Pacific Sovereign Resort & Spa จ.เพชรบุรี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/08/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : การจัดการเรียนการสอนนอกห้องเรียนเชิงพื้นที่อย่างต่อเนื่องในหลักสูตร การจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเล ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
    Managing Long-term Area Study in Coastal Management course at Walailak University, Thailand (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ภูสิต ห่อเพชร* บุณยเกียรติ แสงวรรณ์ นพรัตน์ เศรษฐกุล เจนจิราแก้วรัตน์ สรายุทธ นาครอด อมรศักดิ์ สวัสดี และ สุธีระ ทองขาว
   ชื่อการประชุม : การสัมมนานานาชาติ ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 70 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : The Royal Golden Jubilee International Seminar Series LXX
   สถานที่ประชุม : สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/02/2553
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : Fishes in the Pak Panang River and Bay in relation to the anti-salt dam operation, Part II: Food web models (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : Proceedings of the 47th Technical Conference of Fisheries
   สถานที่ประชุม : Kasetsart University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 17/03/2552
   ชื่อบทความ : Fishes in the Pak Panang Bay and River in relation to the anti-salt dam operation,Part I: Assemblage patterns of the marine and brackish water fishes (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : Proceedings of the 47th Technical Conference of Fisheries
   สถานที่ประชุม : Kasetsart University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 17/03/2552
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการสนับสนุนข้อมูลผลกระทบการปนเปื้อนโลหะหนักในดิน ดินตะกอน และหอยแครง จากเหตุการณ์น้ำท่วมกองขยะเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การเก็บตัวอย่างดิน ดินตะกอน และหอยแครง บริเวณที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมกองขยะเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2558
    ชื่อกิจกรรม : ตอน เรียนสาขาเทคโนโลยีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดีอย่างไร
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : การวางแผนและการจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยการมีส่วนร่วม
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 เรื่อง การใช้งานเครื่องหาพิกัดดาวเทียม (GPS) สำหรับงานเก็บข้อมูลภาคสนาม
    ชื่อกิจกรรม : ประชุมเครือข่ายชุมชน เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อความมั่นคงของตำบล
    ชื่อกิจกรรม : ประชุมเครือข่ายคลองเสาธง ครั้งที่ 2 เรื่อง อบรมการใช้งานเครื่องมือวัดน้ำฝนอย่างง่ายและไม้วัดระดับน้ำเพื่อการเตือนภัยน้ำท่วมดินถล่ม
    ชื่อกิจกรรม : ประชุมเครือข่ายคลองเสาธง ครั้งที่ 1 เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มภาคีเครือข่ายเพื่อเตรียมตัวรับมือน้ำท่วม
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เรื่อง การพัฒนาการบริหารจัดการน้ำเพื่อความมั่นคงของตำบลคลองน้อยและการใช้งาน GPS
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เรื่อง การพัฒนาการบริหารจัดการน้ำเพื่อความมั่นคงของตำบลท่าซักและการใช้งาน GPS
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เรื่อง การพัฒนาการบริหารจัดการน้ำเพื่อความมั่นคงของตำบลบางจากทั้งระบบและการใช้งาน GPS
    ชื่อกิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เรื่อง การจัดทำแผนศึกษาและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำเพื่อความมั่นคงของตำบลเขาแก้ว
    ชื่อกิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เรื่อง การจัดทำแผนศึกษาและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำเพื่อความมั่นคงของตำบลท่าดี
    ชื่อกิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เรื่อง การจัดทำแผนศึกษาและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำเพื่อความมั่นคงของตำบลบางจาก
    ชื่อกิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เรื่อง การจัดทำแผนศึกษาและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำเพื่อความมั่นคงของตำบลคลองน้อย
    ชื่อกิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เรื่อง การจัดทำแผนศึกษาและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำเพื่อความมั่นคงของตำบลบางจากทั้งระบบ
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม"
    ชื่อกิจกรรม : ตอน การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางประการังเทียม
  พ.ศ.2552
 • ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม"
    ชื่อกิจกรรม : ตอน โครงการพัฒนาระบบวางแผนจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อความมั่นคงของจังหวัดนครศรีธรรมราช ตอนที่ 2
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2560
 • บรรยายและตอบข้อซักถาม ให้กับนักศึกษาจากประเทศเยอรมัน ภายใต้โครงการ GIZ
  พ.ศ.2559
 • เตรียมบรรยาย บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจ และตอบคำถาม 4 ชั่วโมง
 • เตรียมการบรรยาย บรรยาย ตอบข้อซักถาม และเสวนากลุ่มย่อย 6 ชั่วโมง
 • เตรียมการบรรยาย บรรยาย และตอบข้อซักภาม ในหัวข้อ การสะสมของตะกอนบริเวณปากแม่น้ำและชายฝั่ง 4 ชั่วโมง
 • เตรียมการบรรยาย บรรยาย และสาธิตการใช้งานอากาศยานไร้คนขับ (Drone) รวมเวลา 5 ชั่วโมง
 • เป็นวิทยากร บรรยาย ฝึกอบรม และสาธิต
 • - ประชุมกำหนดแผนการทำงาน, แลกเปลี่ยนความคิดเห็น, ประเด็นปัญหา, ความรู้ และติดตามความก้าวหน้าร่วมกับชุมชนและเครือข่าย (ตลอดระยะเวลาโครงการ) - รวบรวมข้อมูลฑุติยภูมิเพิ่มเติม (ตลอดระยะเวลาโครงการ) - สำรวจการและติดตามพื้นที่ปลูกป่าชายเลนโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ (ตลอดระยะเวลาโครงการ) - สำรวจภาคสนามร่วมกับชุมชนและเครือข่าย ในแปลงปลูกป่าชายเลนถาวรเพื่อติดตามข้อมูลในระบบนิเวศป่าชายเลน บริเวณ ต.สระบัว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราชและพื้นที่ข้างเคียง - ปลูกป่าชายเลน (30 ม.ค. 2559) - การบูรณาการกิจกรรมร่วมกับการเรียนการสอน (ตลอดระยะเวลาโครงการ) - การฝึกอบรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชน เครือข่ายนักวิจัย และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง (ตลอดระยะเวลาโครงการ) - ร่วมพัฒนางานวิจัยและทำวิจัยร่วมกับเครือข่ายนักวิจัยต่างประเทศ - กิจกรรมสร้างฝายมีชีวิตร่วมกับชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำที่เชื่อมโยงกับป่าชายเลน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากเยอรมันภายใต้โครงการ ECOSWat, GIZ
  พ.ศ.2558
 • เตรียมบรรยาย บรรยาย สาธิต ตอบข้อซึกถาม และลงพื้นที่ รวมเวลา 6 ชั่วโมง 1. Sharing : Vulnerability Assessment's findings and proposed EbA measures. 2. Sharing : Integration of drone in the water sector 3. Site visit
 • บรรยายในหัวข้อระบบนิเวศและทัศนศึกษาระบบนิเวศบริเวณหาดสระบัว ฝายมีชีวิต ต.กำแพงเซา และต้นน้ำบริเวณ คิรีวง
 • บรรยายให้ความรู้ เรื่องระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการสำรวจระยะไกล ให้กับนักเรียน นึกศึกษา และบุคคลทั่วไป จัดแข่งขันการทำแผนที่ออนไลน์
 • - ประชุมกำหนดแผนการทำงาน, แลกเปลี่ยนความคิดเห็น, ประเด็นปัญหา, ความรู้ และติดตามความก้าวหน้าร่วมกับชุมชนและเครือข่าย (ตลอดระยะเวลาโครงการ) - รวบรวมข้อมูลฑุติยภูมิเพิ่มเติม (ตลอดระยะเวลาโครงการ) - สำรวจการและติดตามพื้นที่ปลูกป่าชายเลนโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ (ตลอดระยะเวลาโครงการ) - สำรวจภาคสนามร่วมกับชุมชนและเครือข่าย ในแปลงปลูกป่าชายเลนถาวรเพื่อติดตามข้อมูลในระบบนิเวศป่าชายเลน บริเวณ ต.สระบัว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราชและพื้นที่ข้างเคียง - ปลูกป่าชายเลน (30 ม.ค. 2559) - การบูรณาการกิจกรรมร่วมกับการเรียนการสอน (ตลอดระยะเวลาโครงการ) - การฝึกอบรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชน เครือข่ายนักวิจัย และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง (ตลอดระยะเวลาโครงการ) - ร่วมพัฒนางานวิจัยและทำวิจัยร่วมกับเครือข่ายนักวิจัยต่างประเทศ - กิจกรรมสร้างฝายมีชีวิตร่วมกับชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำที่เชื่อมโยงกับป่าชายเลน
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2553
   ชื่อผลงาน : Managing Long-term Area Study in Coastal Management course at Walailak University, Thailand
   ชื่อรางวัล : เข้านำเสนอผลงาน ในการสัมมนานานาชาติ ทุน คปก. ครั้งที่ 70 ณ. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   จาก : The School of Liberal Arts at Walailak University, in collaboration with Thailand Research Fund
   เมื่อ : 19/02/2553
   ผู้ได้รับรางวัล :  นายภูสิต  ห่อเพชร,  นางเจนจิรา  แก้วรัตน์,  นายสุธีระ  ทองขาว,  พล.ต.ดร.นพรัตน์  เศรษฐกุล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)