:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นาย สุธีระ  ทองขาว
   Mr. Suthira Thongkao
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2316, 0-7567-2304-5
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2316, 2304-5
   E - mail  tsuthira@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วาริชศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2530-2534
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การจัดการสิ่งแวดล้อม
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2536-2541
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  ตำแหน่ง  ผู้กำกับดูแล
  หน่วยงาน  โครงการอุทยานพฤกษศาสตร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  10/11/2559 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  หน่วยงาน  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร 2
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  28/04/2546 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)