:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ สุธีระ  ทองขาว
   Mr. Suthira Thongkao
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2316, 0-7567-2304-5
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2316, 2304-5
   E - mail  tsuthira@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วาริชศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2530-2534
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การจัดการสิ่งแวดล้อม
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2536-2541
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  หน่วยงาน  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร 2
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  28/04/2546 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  สิ่งแวดล้อม/พลังงาน/ทรัพยากรธรรมชาติ  การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และการสำรวจระยะไกล (Remote sensing) สำหรับงานทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
  สาขาความสนใจ
  สิ่งแวดล้อม/พลังงาน/ทรัพยากรธรรมชาติ  - การประยุกต์ใช้ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจำลองสถานการณ์สำหรับงานทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
  โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ  - การประยุกต์ใช้งาน Open source สำหรับงานทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : Effects of an anti-salt intrusion dam on tropical fish assemblages.
   ผู้เขียน : Tuantong Jutagate, Amonsak Sawusdee, Thanitha Thappanand-Chaidee, Sovan Lek, Gael Grenuilllet, Sutheera Thongkhoa and Piyapong Chotipuntu
   แหล่งตีพิมพ์ : : Marine and Freshwater Research
   เล่มที่ : 61 ฉบับที่ : 3 หน้า : 288-301 เดือน/ปี : 03/2553-09/2553
   ชื่อบทความ : Spatio-temporal variations in fish assemblages in tropical regulate lower river course: An environmental guild.
   ผู้เขียน : T. Jutagate, S. Lek, A. Sawusdee, U. Sukdiseth, T. Thappanand-Chaidee, S. Thongkhoa, S. Lek-Ang and P. Chotipuntu P
   แหล่งตีพิมพ์ : : River Research and Applications
   เล่มที่ : Published online  ฉบับที่ : xxx หน้า : xxx เดือน/ปี : 03/2553-03/2553
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : UAV based monitoring for a living weir in Thailand. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Christian Haas, Philipp Thumser, Jeffrey A. Tuhtan and Roland Treitler
   ชื่อการประชุม : 11th International Symposium on Ecohydraulics 2016
   สถานที่ประชุม : Melbourne Cricket Ground, Melbourne, Victoria, Australia.
   ประเทศ : ออสเตรเลีย เมื่อ 08/02/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : การประเมินค่าดัชีวิกฤตด้านน้ำสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : วิทยา อาวุธเพชร ปกรณ์ ดิษฐกิจ สุธีระทองขาว
   ชื่อการประชุม : การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมแหล่งน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 6 : The 6th National Convention on Water Resources Engineering
   สถานที่ประชุม : ณ โรงแรมเซ็นทารา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/08/2558
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : การพัฒนาระบบสนับสนุนในการจัดการภัยพิบัติด้านอุทกภัยและดินถล่มจังหวัดนครศรีธรรมราช และระบบเตือนภัยน้ำท่วมและดินถล่ม (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : กรกต สุวรรณรัตน์, ปกรณ์ ดิษฐกิจ และ สุธีระ ทองขาว
   ชื่อการประชุม : โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาครั้งที่ 1 : The First Higher Education Research Promotion Congress
   สถานที่ประชุม : ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/01/2556
   ชื่อบทความ : การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจการวางแผนการจัดการทรัพยากรน้ำ
    Development of Decision Support System for Water Resources Management Planning (บรรยาย)

   ผู้เขียน : จักริน วีแก้ว , วิทยา อาวุธเพชร, สุธีระ ทองขาว, ปกรณ์ ดิษฐกิจ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งน้ำแห่งชาติครั้งที่ 5 : The 5th National Convention on Water Resources Engineering
   สถานที่ประชุม : โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท จ.เชียงราย
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/09/2556
   ชื่อบทความ : การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจการวางแผนการจัดการทรัพยากรน้ำ
    Development of Decision Support System for Water Resources Management Planning (บรรยาย)

   ผู้เขียน : จักริน วีแก้ว , วิทยา อาวุธเพชร, สุธีระ ทองขาว, ปกรณ์ ดิษฐกิจ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/09/2556
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : การจัดการเรียนการสอนนอกห้องเรียนเชิงพื้นที่อย่างต่อเนื่องในหลักสูตร การจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเล ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
    Managing Long-term Area Study in Coastal Management course at Walailak University, Thailand (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ภูสิต ห่อเพชร* บุณยเกียรติ แสงวรรณ์ นพรัตน์ เศรษฐกุล เจนจิราแก้วรัตน์ สรายุทธ นาครอด อมรศักดิ์ สวัสดี และ สุธีระ ทองขาว
   ชื่อการประชุม : การสัมมนานานาชาติ ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 70 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : The Royal Golden Jubilee International Seminar Series LXX
   สถานที่ประชุม : สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/02/2553
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : Fishes in the Pak Panang River and Bay in relation to the anti-salt dam operation, Part II: Food web models (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : Proceedings of the 47th Technical Conference of Fisheries
   สถานที่ประชุม : Kasetsart University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 17/03/2552
   ชื่อบทความ : Fishes in the Pak Panang Bay and River in relation to the anti-salt dam operation,Part I: Assemblage patterns of the marine and brackish water fishes (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : Proceedings of the 47th Technical Conference of Fisheries
   สถานที่ประชุม : Kasetsart University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 17/03/2552
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2558
    ชื่อกิจกรรม : ตอน เรียนสาขาเทคโนโลยีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดีอย่างไร
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : การวางแผนและการจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยการมีส่วนร่วม
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 เรื่อง การใช้งานเครื่องหาพิกัดดาวเทียม (GPS) สำหรับงานเก็บข้อมูลภาคสนาม
    ชื่อกิจกรรม : ประชุมเครือข่ายชุมชน เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อความมั่นคงของตำบล
    ชื่อกิจกรรม : ประชุมเครือข่ายคลองเสาธง ครั้งที่ 2 เรื่อง อบรมการใช้งานเครื่องมือวัดน้ำฝนอย่างง่ายและไม้วัดระดับน้ำเพื่อการเตือนภัยน้ำท่วมดินถล่ม
    ชื่อกิจกรรม : ประชุมเครือข่ายคลองเสาธง ครั้งที่ 1 เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มภาคีเครือข่ายเพื่อเตรียมตัวรับมือน้ำท่วม
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เรื่อง การพัฒนาการบริหารจัดการน้ำเพื่อความมั่นคงของตำบลคลองน้อยและการใช้งาน GPS
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เรื่อง การพัฒนาการบริหารจัดการน้ำเพื่อความมั่นคงของตำบลท่าซักและการใช้งาน GPS
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เรื่อง การพัฒนาการบริหารจัดการน้ำเพื่อความมั่นคงของตำบลบางจากทั้งระบบและการใช้งาน GPS
    ชื่อกิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เรื่อง การจัดทำแผนศึกษาและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำเพื่อความมั่นคงของตำบลเขาแก้ว
    ชื่อกิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เรื่อง การจัดทำแผนศึกษาและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำเพื่อความมั่นคงของตำบลท่าดี
    ชื่อกิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เรื่อง การจัดทำแผนศึกษาและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำเพื่อความมั่นคงของตำบลบางจาก
    ชื่อกิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เรื่อง การจัดทำแผนศึกษาและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำเพื่อความมั่นคงของตำบลคลองน้อย
    ชื่อกิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เรื่อง การจัดทำแผนศึกษาและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำเพื่อความมั่นคงของตำบลบางจากทั้งระบบ
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม"
    ชื่อกิจกรรม : ตอน การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางประการังเทียม
  พ.ศ.2552
 • ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม"
    ชื่อกิจกรรม : ตอน โครงการพัฒนาระบบวางแผนจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อความมั่นคงของจังหวัดนครศรีธรรมราช ตอนที่ 2
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2553
   ชื่อผลงาน : Managing Long-term Area Study in Coastal Management course at Walailak University, Thailand
   ชื่อรางวัล : เข้านำเสนอผลงาน ในการสัมมนานานาชาติ ทุน คปก. ครั้งที่ 70 ณ. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   จาก : The School of Liberal Arts at Walailak University, in collaboration with Thailand Research Fund
   เมื่อ : 19/02/2553
   ผู้ได้รับรางวัล :  นายภูสิต  ห่อเพชร,  นางเจนจิรา  แก้วรัตน์,  นายสุธีระ  ทองขาว,  พล.ต.ดร.นพรัตน์  เศรษฐกุล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)