:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. เจนเนตร  พลเพชร
   Dr. Chennet Phonphet
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2167, 0-7567-2101
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2167, 2101
   E - mail  pchennet@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  พยาบาลศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยบูรพา
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2548-2554
 
  วุฒิการศึกษา  พยาบาลศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  พยาบาลศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2527-2531
 
  วุฒิการศึกษา  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การพยาบาลผู้ใหญ่
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2542-2544
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  02/06/2546
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  02/06/2546 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  -
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : การรับรู้และความต้องการพัฒนาสมรรถนะด้านการคัดกรองภาวะซึมเศร้าสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
   Perceptions and Capacity Development Needs of Health Volunteers for Depression Screening among the Elderly in the Community

   ผู้เขียน : สายฝน เอกวรางกูร นัยนา หนูนิล เรวดี เพชรศิราสัณห์ อุษา น่วมเพชร เจนเนตร พลเพชร
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาล หนังสือตอบรับการตีพิมพ์ : Thai Journal of Nursing
   เล่มที่ : * ฉบับที่ : * หน้า : * เดือน/ปี : 01/2560-03/2560
   ชื่อบทความ : การรับรู้และความต้องการพัฒนาสมรรถนะด้านการคัดกรองภาวะซึมเศร้าสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
   Perceptions and Capacity Development Needs of Health Volunteers for Depression Screening among the Elderly in the Community

   ผู้เขียน : สายฝน เอกวรางกูร นัยนา หนูนิล เรวดี เพชรศิราสัณห์ อุษา น่วมเพชร เจนเนตร พลเพชร
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาล หนังสือตอบรับการตีพิมพ์ : Thai Journal of Nursing
   เล่มที่ : * ฉบับที่ : * หน้า : * เดือน/ปี : 01/2560-03/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะความเจ็บป่วย ภาวะสุขภาพ และลักษณะบุคคลกับการกำเริบรุนแรงเฉียบพลันที่เกิดขึ้นภายในช่วยระเวลาอันสั้นของผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรัง : การศึกษาติดตามไปข้างหน้า 3 เดือน
   ผู้เขียน : จเร บุญเรือง
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการสาธารณสุข
   เล่มที่ : 25 ฉบับที่ : 3 หน้า : 1-13 เดือน/ปี : 05/2559-06/2559
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : Meeting the challenges of chronic illness: A nurse-led collaborative community care program in Thailand
   ผู้เขียน : Siriorn Sindhu, RN, DNSca,∗, Chennet Pholpet, RN, MNSb, Somjai Puttapitukpol, RN, DNSc
   แหล่งตีพิมพ์ : : Australia. Published by Elsevier Australia
   เล่มที่ : 17 ฉบับที่ : 2 หน้า : 93 เดือน/ปี : 05/2553-05/2553
   ชื่อบทความ : การดูแลผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว
   ผู้เขียน : เจนเนตร พลเพชร
   แหล่งตีพิมพ์ : การพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 1 หน้า : 272 เดือน/ปี : 10/2553-12/2553
  พ.ศ.2550
   ชื่อบทความ : ความสุขและวิถีการสร้างเสริมสุขภาพ: ความต้องการที่แตกต่างระหว่างคนสามวัยในครอบครัวไทย
   ผู้เขียน : เรวดี เพชรสิราสัณห์, ศิริอร สินธุ, สายฝน เอกวรางกูร, อุไร จเรประพาฬ, เจนเนต พลเพชร
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาล
   เล่มที่ : 56 ฉบับที่ : 1 หน้า : 11 เดือน/ปี : 01/2550-01/2550
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : The Reasoning and Selecting Modified Behavior for Health Maintenance in Thai older Southern Rural Women with Diabetes/Hypertension (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Chennet Phonphet RN, Ph.D1 , Rewwadee Petsirason RN, Ph.D1 , Naiyana Noonil RN, Ph.D1, Saifon Akvarangkul RN, Ph.D1, Pornpon Thamrongrat MSc2., Ladda Thiamwong RN, Ph.D3
   ชื่อการประชุม : the 16th International Conference on Nursing & Midwifery (ICNM)
   สถานที่ประชุม : Bali
   ประเทศ : ฟิลิปปินส์ เมื่อ 15/07/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : THE PROCESS OF SELF CARE DEVELOPMENTOF THAI RURAL OLDER ADULTS WITH DIABETES/HYPERTENSION FOR IMPROVING THE STAGE OF CHRONIC KIDNEY DISEASE (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ChennetPhonphet RN, Ph.D1, RewadeePetsirason RN, Ph.D1, NaiyanaNoonil RN, Ph.D1, Saifonaekwarangkoon RN, Ph.D1, PornponThamrongrat MSc2., LaddaThiamwong RN, Ph.D3
   ชื่อการประชุม : International Conference Moving Towards the New Era of NCDs and Global Health,
   สถานที่ประชุม : , Cape Panwa Hotel, Phuket, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/10/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : ความสามารถในการทำหน้าที่และภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในชนบท อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    Functional abilities and depression among older adults in rural area, Thasala, Nakhon Si Thammarat (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : นัยนา หนูนิล เรวดี เพชรศิราสัณห์ สายฝน เอกวรางกูร อรทัย นนทเภท และเจนเนตร พลเพชร
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7 : The 7th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : ม.วลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 09/07/2558
   ชื่อบทความ : ภาวะซึมเศร้ากับอาการที่ไม่จำเพาะในผู้สูงอายุ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    Depression associated with atypical symptoms among older adults at Thasala, Nakhon Si Thammarat (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : นัยนา หนูนิล เรวดี เพชรศิราสัณห์ และสายฝน เอกวรางกูร
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7 : The 7th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : ม.วลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 09/07/2558
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2556
  • ชื่อโครงการ : หน่วยแพทย์เคลื่อนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เนื่องในวันมหิดล ปี พ.ศ.2556
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)