:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ วรรณรัตน์  นาที
   Miss Wannarat Natee
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2256, 0-7567-2206
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2256, 2206
   E - mail  nwannara@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  นิเทศศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  นิเทศศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2539-2543
 
  วุฒิการศึกษา  นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การสื่อสารมวลชน
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2543-2546
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  16/05/2546
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชานิเทศศาตร์
  หลักสูตร  หลักสูตรนิเทศศาสตร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  16/05/2546 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน  -
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
       ไม่พบข้อมูล
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฎิบัติการ นักข่าวพลเมืองเยาวชนรักษ์พลังงาน
    ชื่อกิจกรรม : การฝึกอบรมและค่าย
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน
 • ชื่อโครงการ : โครงการประเมินผล โครงการ Digital Media Asia 2010 ภายใต้ โครงการ Digital Media Asia 2010 (DMA 2010)
    ชื่อกิจกรรม : โครงการประเมินผล “โครงการ Digital Media Asia 2010” ภายใต้ โครงการ Digital Media Asia 2010 (DMA 2010)
 • ชื่อโครงการ : โครงการทดลองออกอากาศสถานีโทรทัศน์ MC Channel
 • ชื่อโครงการ : โครงการเปิดบ้านสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
    ชื่อกิจกรรม : การแข่งขันผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์วิทยุโทรทัศน์
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)