:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. สุภาภรณ์  ยิ้มเที่ยง
   Dr. Supabhorn Yimthiang
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2190, 0-7567-2105 2113
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2190, 2105 2113
   E - mail  ksupapor@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  Biochemical Sciences
  มหาวิทยาลัย  University of Surrey
  ประเทศ  อังกฤษ
  ช่วงปี พ.ศ.  2550-2554
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  สาธารณสุขศาสตร์ : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2538-2542
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  พิษวิทยา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2542-2546
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/05/2546
 
  ตำแหน่ง  รองคณบดี
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/12/2559 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/05/2546 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  กลไกการเกิดพิษเชิงโมเลกุลของสารพิษในสิ่งแวดล้อมและสถานประกอบการ
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  โครงการวิจัย
  พ.ศ.2559
   - ฤทธิ์การต้านแบคทีเรียก่อโรคระบบทางเดินอาหารและฤทธิ์ส่งเสริมภูมิคุ้มกันของน้ำส้มจากอินทรีย์ที่ผลิตจากท้องถิ่น ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ผู้วิจัย :  ผศ.ดร.วิยดา  กวานเหียน,  ดร.สุภาภรณ์  ยิ้มเที่ยง,  ดร.วิสาขะ  อนันธวัช,  ดร.อุดมรัตน์  วัฒนสิทธิ์
   ระยะเวลาโครงการ : 20/11/2559 - 20/11/2560   ดำเนินการเสร็จสิ้น : //
   แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ /
  พ.ศ.2557
   - การสร้างเสริมสุขภาวะด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ผู้วิจัย :  ดร.พิมาน  ธีระรัตนสุนทร,  ดร.ศิริอุมา  เจาะจิตต์,  ดร.สุภาภรณ์  ยิ้มเที่ยง,  ผศ.ดร.วิยดา  กวานเหียน,  ผศ.ดร.สาโรจน์  เพชรมณี
   ระยะเวลาโครงการ : 08/01/2557 - 07/01/2558   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 31/08/2558
   แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ /
   - การยับยั้งไวรัสเดงกี่ในหลอดทดลอง ด้วยสารสกัดจากพืชสมุนไพร
   In Vitro Evaluation of Dengue Virus Inhibition Activity of Extracts From Herbal Plants

   ผู้วิจัย :  ผศ.ดร.วิยดา  กวานเหียน,  รศ.ดร.จิตรบรรจง  ตั้งปอง,  ดร.สุภาภรณ์  ยิ้มเที่ยง,  นายกิ่งกาญจน์  บันลือพืช
   ระยะเวลาโครงการ : 15/10/2557 - 14/10/2558   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 30/09/2560
   แหล่งทุน : มวล. : ประเภทงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ 2558 /
   - การติดตามเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาสิ่งแวดล้อมต่อการเกิดโรคและความผิดปกติทางสุขภาพของคนเก็บขยะ จากการทำงานในพื้นที่ฝังกลบขยะเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Surveillance and monitoring of environmental epidemiology on health effect among scavengers in municipality city dump site at Nakhon Si Thammarat Province, Thailand

   ผู้วิจัย :  ดร.พิมาน  ธีระรัตนสุนทร,  ผศ.ดร.วิยดา  กวานเหียน,  ดร.สุภาภรณ์  ยิ้มเที่ยง,  ดร.จันจิรา  มหาบุญ
   ระยะเวลาโครงการ : 15/10/2557 - 14/10/2558   ดำเนินการเสร็จสิ้น : //
   แหล่งทุน : มวล. : ประเภทงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ 2558 /
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : การเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ของเลือดในผู้ประกอบอาชีพอู่เรือ ที่มีภาวะตะกั่วในเลือดสูง (Proceeding)
   Hematological parameters changing in Shipyard Workers with High Blood Lead Level (Proceeding)

   ผู้เขียน : สมิตา ภูกัณหา สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง วิยดา กวานเหียน
   แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศษตร์ ครั้งที่ 55
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 01/2560-01/2560
   ชื่อบทความ : การเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมของเกษตรกรผู้ปลุกข้าว และปริมาณ สารกำจดจัดศัตรูพืชตกค้าง ในสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครศรีธรรมราช
   A Comparison of Knowledge, Attitudes, and Practices of Rice Farmers and Levels of Pesticide Residues in the Environment in Nakhon Si Thammarat Province

   ผู้เขียน : อาจารย์ ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต์ อาจารย์ ดร.วิยดา กวานเหียน อาจารย์ ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์ อาจารย์ ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร ส.ด. อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง อาจารย์ ดร.จันจิรา มหาบุญ อาจารย์ ดร.ปนัดดา พิบูลย์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ : Journal of Safety and Health
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 37 หน้า : 10 เดือน/ปี : 09/2560-12/2560
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : การประเมินผลกระทบสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Health Impact Assessment and Hazard Protection Behavior of Pesticide Used among Agricultural Pomelo growers in Klongnoi Sub-district, Pakpranang District Nakhon Si Thammarat Province, Thailand

   ผู้เขียน : พิมาน ธีระรัตนสุนทร1, สาโรจน์ เพชรมณี2, วิยดา กวานเหียน3, สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง4, ศิริอุมา เจาะจิตต์5
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการสาธารรสุขชุมชน : Thai Jounal of Public Health:TJCPH
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 46-56 เดือน/ปี : 01/2558-06/2558
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : การทดสอบฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์และวิเคราะห์หาสารโลหะหนักในผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน
   Evaluation of mutagen and heavy metal in communal health products

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม : Thailand Journal of Health Promotion and Environmental Health
   เล่มที่ : 32 ฉบับที่ : 3 หน้า : 96 เดือน/ปี : 07/2552-09/2552
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : การเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ของเลือดในผู้ประกอบอาชีพอู่เรือที่มีภาวะตะกั่วในเลือดสูง (proceeding &poster)
    Hematological parameters changing in Shipyard Workers with High Blood Lead Level (proceeding &poster) (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : สมิตา ภูกัณหา, สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง, วิยดา กวานเหียน
   ชื่อการประชุม : ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 31/01/2560
   ชื่อบทความ : ระดับความเป็นอันตรายของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ใช้ในกลุ่มเกษตรกรชุมชนบ้านคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    The Hazard Level Rating of Agricultural Pesticides Used Among Farmers in Ban Khiri Wong, Nakhon Si Thammarat Province (บรรยาย)

   ผู้เขียน : มัตติกา ยงประเดิม สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง ญาณัฐฉรา ซุ้นเอื้อ ฮารีซา มีนทกานต์ เนาวรัตน์ ซอแก้ว
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย ครั้่งที่ 13
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยนเรศวร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/07/2560
   ชื่อบทความ : ระดับเสียงและแผนที่เส้นเสียงในกระบวนการผลิตของโรงงานสิ่งทอ จังหวัดขอนแก่น
    Noise Levels and Noise Contour Map in Textile Manufacturing Industry, Khon Kaen Province (บรรยาย)

   ผู้เขียน : มัตติกา ยงประเดิม สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง มุจลินท์ อินทรเหมือน ศิริพร ด่านคชาธาร แก้วหทัย แก้วบุญ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 2
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยราชธานี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/07/2560
   ชื่อบทความ : Factors Related to the Safety Behavior of Agricultural Pesticides Used Among Farmers in Southern, Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Yongpraderm Muttika, . Yimthiang Supabhorn, Intayawong Ketsuda, Buntan Amornrat, Mahala Sunisa
   ชื่อการประชุม : 49th Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health
   สถานที่ประชุม : Korea
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 16/08/2560
   ชื่อบทความ : Blood Lead Levels in Children Living in a Fishing Community (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Udomratana Vattanasit, Supabhorn Yimthiang, Wiyada Kwanhian, and Sasithorn Thanapop
   ชื่อการประชุม : The 49th Conference of the Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health
   สถานที่ประชุม : Yonsei University, Incheon, Korea.
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 17/08/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : การประเมินความเสี่ยงสุขภาพจากการรับสัมผัสโลหะหนักของคนเก็บขยะจากบ่อฝังกลบขยะทุ่งท่าลาด ในเขตเทศบาลนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช
    Health Risk Assessment from Heavy Metal Exposure of Scavengers in Thungtalad Municipality Dump Site, Nakhon Si Thammarat Province. (บรรยาย)

   ผู้เขียน : รัตติยา สุขศรีนวล, พิมาน ธีระรัตนสุนทร, วิยดา กวานเหียน, สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง, จันจิรา มหาบุญ, มนัส โคตรพุ้ย, ขวัญธิดา อุทัยสาร์
   ชื่อการประชุม : พะเยาวิจัย ครั้งที่ 5 : PHAYAO REARCH CONFERENCE 5
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยพะเยา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/01/2559
   ชื่อบทความ : การประเมินผลกระทบสุขภาพจากการสัมผัสฝุ่น ของคนเก็บขยะ ในพื้นที่ฝังกลบขยะทุ่งท่าลาด เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    Health Impact Assessment of Dust Exposure among Scavengers in Municipality Dump site Nakhon Si Thammarat Province, Thailand (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ทิพวรรณ หนูเส็ง, น้ำฝน บุญไพโรจน์, พัชรินทร์ นิ่มทอง, พิมาน ธีระรัตนสุนทร, สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง, ทัศนุ เรืองสุวรรณ, มุจลินท์ ช้ายเกลี้ยง
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 8 : The 8th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา OCC-141 อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัยขั้นแนะนำ
    Development of Learning and Teaching of OCC-141 Introduction to Occupational Health and Safety. (บรรยาย)

   ผู้เขียน : อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม ศิริพร ด่านคชาธาร สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง จันจิรา มหาบุญ ทัศณุ เรืองสุวรรณ์ มุจลินท์ ซ้ายเกลี้ยง
   ชื่อการประชุม : ประชุมวิชาการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวินโลตัส
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/08/2559
   ชื่อบทความ : Lead Contamination in Household Surface Dust in a Fishing Community (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Udomratana Vattanasit, Supabhorn Yimthiang, Siriuma Jawjit, Panatda Pibul, and Jira Kongpran
   ชื่อการประชุม : The 8th Princess Chulabhorn International Science Congress
   สถานที่ประชุม : Shangri-La Hotel, Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 13/11/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Antibacterial Activity of Fresh and Fermented Morinda citrifolia Fruit Juice (Proceeding) (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Nattaya Konsue, Supaporn Yimthiang and Wiyada Kwanhian*
   ชื่อการประชุม : 17th Food Innovation Asia Conference 2015 (FIAC 2015) Innovative ASEAN Food Research towards the World
   สถานที่ประชุม : BITEC,Bangna, Bangkok, Thailand,
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/06/2558
   ชื่อบทความ : Health Determinant and Quality of life Associated with Environmental Health among People Living in Klongnoi Sub-district, Pakpranang District Nakhon Si Thammarat Province (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Phiman Thirarattanasunthon1, Wiyada Kwanhian2, Sarode Pechmanee3, Supaporn Yimthiang4, Siriuma Jawjitr5 School of Allied Health Sciences and Public Health Walailak University1,2,3,4,5
   ชื่อการประชุม : The 6th International Graduate Students Conference on Population and Public Health Sciences (IGSCPP)
   สถานที่ประชุม : 23 July 2015 Chulalongkorn University, Bangkok Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/07/2558
   ชื่อบทความ : ผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานและประชาชนในพื้นที่อุตสาหกรรมเหมืองหิน อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม และ สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง
   ชื่อการประชุม : “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : ม.วลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพจากการรับสัมผัสสารฟอร์มัลดีไฮด์ ของผู้ประกอบอาชีพช่างเสริมสวยด้วย ในตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช.
    Health Risk Assessment from Formaldehyde Exposure of Beauticians Applying U.S. EPA in Tha Sala District Nakhon Si Thammarat Province. (บรรยาย)

   ผู้เขียน : บุญเรือน ฮุงหวล,มุกดาวรรณ ยวงเดชกล้า,พิมาน ธีระรัตนสุนทร, สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง, มุจลินทร์ ช้ายเกลี้ยง
   ชื่อการประชุม : โครงการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต : PKRU Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/12/2558
   ชื่อบทความ : Blood Biomarkers of Chemical and Non-Chemical Rice Farmers in South Region, Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : 1*Wiyda Kwanhian, 1Supabhorn Yimthiang, 1Siriuma Jawjit, 1Junjira Mahaboon, 1Phiman Thirarattanasunthon
   ชื่อการประชุม : 6th International Conference on Healthcare and Life Science Research (ICHLSR)
   สถานที่ประชุม : Imperial College London (United Kingdom)
   ประเทศ : อังกฤษ เมื่อ 18/09/2558
   ชื่อบทความ : Health Impact Assessment and Hazard Protection Behavior of Pesticide Used Among Agricultural Pomelo growers in Klongnoi Sub-district, Pakpranang District Nakhon Si Thammarat Province, Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Phiman Thirarattanasunthon(Ph.D.)1, Sarode Pectmanee(Ph.D.)2, Wiyada Khanhien(Ph.D.)3, Supaporm Yimthiang(Ph.D.)4, Siriuma Jawjitr(Ph.D.)5 School of Allied Health Sciences and Public Health Walailak University1,2,3,4,5
   ชื่อการประชุม : 6th International Conference on Healthcare and Life Science Research (ICHLSR)
   สถานที่ประชุม : Imperial College London (United Kingdom)
   ประเทศ : อังกฤษ เมื่อ 18/09/2558
   ชื่อบทความ : Neuroprotective efficacy of curcumin in lead (Pb) induced oxidative stress and cholinergic dysfunction in mice (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Moe Pwint Phyu1 , Jamnien Giuwseng1, Supaporn Yimtheing2 and Jitbanjong Tangpong1, 2*
   ชื่อการประชุม : 7th SFRR-ASIA and Bienient Meeting
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/11/2558
   ชื่อบทความ : ฤทธิ์ต้านการอักเสบและความเป็นพิษต่อเซลล์ของน้ำยาบ้วนปากลูกยอ
    Anti-inflammation and Cell Toxicity of Noni Mouthwashes (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : นงลักษณ์ เดชเกิด, พัชราวรรณ สุวรรณไตร, สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง, ณัฐยา คนซื่อ, วิยดา กวานเหียน
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1 : The 1st National Conference in Traditional Thai Medicine: NC-TM 1
   สถานที่ประชุม : โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/12/2558
   ชื่อบทความ : การยับยั้งแบคทีเรียในช่องปากของน้ำยาบ้วนปากลูกยอ
    Anti-oral bacteria activity of Noni mouthwashes (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ซูเรียนี ดอนิแม, มารีนี แมนจิ, สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ย1, ณัฐยา คนซื่อ, วิยดา กวานเหียน
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1 : The 1st National Conference in Traditional Thai Medicine: NC-TTM 1
   สถานที่ประชุม : โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/12/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Antioxidant Properties of Curcumin on Lead-induced Oxidative Damage and Cognitive Impairment (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Moe PwintPhyu1, Lanchakon Chanudom1, Montakarn Thongsom1, Supaporn Yimtheing1, Laura Rozek, , JitbanjongTangpong1*
   ชื่อการประชุม : HEALTH AND LIFE SCIENCES CONFERENCE 2014
   สถานที่ประชุม : USM, Maleysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 09/06/2557
   ชื่อบทความ : Ameliorating effects of Curcumin on Lead Induced Acetylcholinesterase Dysfunction and Cognitive Impairment (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Ameliorating Effects of Curcumin on Lead Induced Acetylcholinesterase Dysfunction and Cognitive Impairment
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 6
   สถานที่ประชุม : ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : พัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย occ-2
    ชื่อกิจกรรม : การตรวจสมรรถภาพปอด ตรวจระดับไขมันในร่างกาย
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เทศบาลเมืองปากพูน
    ชื่อกิจกรรม : ให้ความรู้เกี่ยวกับพิษสารตะกั่วและวิธีการป้องกัน
 • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์ร่วมใจห่วงใยสุขภาพเด็กในชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : ให้ความรู้เกี่ยวกับพิษสารตะกั่ว
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : เสริมสร้างการปฏิบัติงานสาธารณสุขโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 8
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยบริการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : บูรณาการ การเรียนการสอนประสานงานบริการวิชาการ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
    ชื่อกิจกรรม : ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงและตรวจความปลอดภัยในโรงงานของบริษัท ศิลาอารีย์ จำกัด
    ชื่อกิจกรรม : ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงและตรวจความปลอดภัยในโรงงานของห้างหุ้นส่วนจำกัด วังศิลา
    ชื่อกิจกรรม : ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงและตรวจความปลอดภัยในโรงงานของห้างหุ้นส่วนจำกัด นครรัตนศิลา
    ชื่อกิจกรรม : ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงและตรวจความปลอดภัยในโรงงานของบริษัท มานะศิลา 2537
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2560
 • ประเมินหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ.
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)