:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. ทนง  เอี่ยวศิริ
   Asst.Prof.Dr. Tanong Aewsiri
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2364, 0-7567-2301 2303
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2364, 2301 2303
   E - mail  atanong@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2550-2554
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  อุตสาหกรรมเกษตร
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2538-2542
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคโนโลยีอาหาร
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2542-2545
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  08/09/2546
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
  หลักสูตร  หลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  10/10/2561 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  อาหาร/โภชนาการ/วิทยาศาสตร์การอาหาร  -
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Development of antifungal paper from Trametes versicolor containing orange oil against fungal skin infection: A model base on in vitro studies
   ผู้เขียน : Sirimas Sukmas, Tanong Aewsiri, and Narumol Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Trends in Medicine
   เล่มที่ : 19 ฉบับที่ : - หน้า : 1-4 เดือน/ปี : 06/2562-06/2562
   ชื่อบทความ : Development of antifungal food wrapping paper from Trametes versicolor coated with cassava starch incorporated with lime oil and its potential to inhibit mold on brown rice
   ผู้เขียน : Sirimas Sukmas, Benyapa Srikaew, Wanchart Preechatiwong, Tanong Aewsiri, Narumol Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Science & Technology, Ubon Ratchathani University
   เล่มที่ : 21 ฉบับที่ : 3 หน้า : - เดือน/ปี : 09/2562-12/2562
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Enhanced antifungal activity of michelia oil on the surface of bamboo paper packaging boxes using helium-neon (HeNe) laser and its application to brown rice snack bar.
   ผู้เขียน : Kitiya Suhem, Narumol Matan, Nirundorn Matan, Sorasak Danworaphong, Tanong Aewsiri.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Food Control
   เล่มที่ : 73 ฉบับที่ : - หน้า : 939-945 เดือน/ปี : 01/2560-01/2560
   ชื่อบทความ : Innovative production of fungal pulp from Trametes versicolor and application in fungal paper box containing clove oil
   ผู้เขียน : Benyapa Srikaew, Narumol Matan and Tanong Aewsiri.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Food Science and Technology
   เล่มที่ : 19 ฉบับที่ : - หน้า : 1-4 เดือน/ปี : 05/2560-05/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Improvement of the antifungal activity of Litsea cubeba vapor by using a helium-neon (HeNe) laser against Aspergillus flavus on brown rice snack bars.
   ผู้เขียน : Kitiya Suhem, Narumol Matan, Nirundorn Matan, Sorasak Danworaphong, Tanong Aewsiri
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Food Microbiology
   เล่มที่ : 215 ฉบับที่ : - หน้า : 157-160 เดือน/ปี : 01/2559-01/2559
   ชื่อบทความ : Improvement of antifungal activity of citronella oil against Aspergillus flavus on rubberwood (Hevea brasiliensis) using heat curing
   ผู้เขียน : Sopa Jantamas, Narumol Matan, Nirundorn Matan, Tanong Aewsiri
   แหล่งตีพิมพ์ : : Tropical Forest Science
   เล่มที่ : 28 ฉบับที่ : 1 หน้า : 69-77 เดือน/ปี : 04/2559-04/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Caffeine in foods and its antimicrobial activity.
   ผู้เขียน : Athiya Nonthakaew, Narumol Matan, Tanong Aewsiri, Nirundorn Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Food Research Journal
   เล่มที่ : 22 ฉบับที่ : 1 หน้า : 9-14 เดือน/ปี : 01/2558-01/2558
   ชื่อบทความ : Antifungal activity of crude extracts of coffee and spent coffee ground on areca palm leaf sheath (Areca catechu) based food packaging.
   ผู้เขียน : Athiya Nonthakaew, Narumol Matan, Tanong Aewsiri, Nirundorn Matan.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Packaging Technology and Science
   เล่มที่ : 28 ฉบับที่ : - หน้า : 633–64 เดือน/ปี : 02/2558-02/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Effect of cold atmospheric plasma on antifungal activities of clove oil and eugenol against molds on areca palm (Areca catechu) leaf sheath
   ผู้เขียน : Narumol Matan , Mudtorlep Nisoa, Nirundorn Matan, Tanong Aewsiri
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Biodeterioration & Biodegradation
   เล่มที่ : 86 ฉบับที่ : - หน้า : 196-201 เดือน/ปี : 01/2557-01/2557
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : การบูรณาการการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาจวดระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และชุมชนประมงพื้นบ้าน (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ทนง เอี่ยวศิริ* และ กฤติกา กาบพลอย
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ: วิชาการรับใช้สังคม
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/08/2562
   ชื่อบทความ : Development of Brown Rice Microwaveable Bags from Fungal Paper Containing Orange Oil (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sirimas Sukmas, Narumol Matan, and Tanong Aewsiri
   ชื่อการประชุม : International Conference on 4th Industrial Revolution and Its Impacts
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : การถ่ายโอนนวัตกรรมจากห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สู่การสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชน (บรรยาย)
   ผู้เขียน : นฤมล มาแทน, ทนง เอี่ยวศิริ, ผานิตย์ คุ้มฮิ้น, สายฝน โพธิสุวรรณ, สุเมธี ส่งเสมอ, สิริพร แช่มสนิท, รวินันท์ แสงวงษ์งาม, ปรางทิพย์ ปฤชานนท์1 อภิราม สินธุภาชี, ศิริมาส สุขมาศ, วราศรี แสงกระจ่าง, ประภัสสร เจริญกิจ, รพีพรรณ นาคประเสริฐ, โสภา จันทมาส, อาทิยา นนทะแก้ว, กนกวรรณ พ่วงจินดา, เบญญาภา ศรีแก้ว, กิติยา สุเหม และ นิรันดร มาแทน
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเทศไทย
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2561
   ชื่อบทความ : Effect of Fungal Paper Packaging Containing Orange Oil against Aspergillus flavus on Brown Rice (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sirimas Sukmas, Narumol Matan, and Tanong Aewsiri
   ชื่อการประชุม : The 3rd International Conference on Agriculture and Agro-Industry
   สถานที่ประชุม : Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/11/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Shelf life extension of brown rice snack bar by bamboo packaging box containing Litsea cubeba oil. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Benyapa Srikaew, Narumol Matan and Tanong Aewsiri
   ชื่อการประชุม : Benyapa Srikaew, Narumol Matan and Tanong Aewsiri . 2017. Shelf life extension of brown rice snack bar by bamboo packaging box containing Litsea cubeba oil. The 2nd International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry, Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand, 28th -29th March (Poster).
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand,
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2560
   ชื่อบทความ : การประยุกต์ใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษชีวภาพที่ผลิตจากเส้นใยของเชื้อราผสมน้ำมันหอมระเหยจากมะนาวเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาข้าวกล้อง (บรรยาย)
   ผู้เขียน : เบญญาภา ศรีแก้ว นฤมล มาแทน ทนง เอี่ยวศิริ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 วันที่ 13 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (บรรยาย)
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 13/05/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : การประยุกต์ใช้ซังข้าวโพดในการเลี้ยงเชื้อราสายพันธุ์ Trametes versicolor เพื่อเพิ่มปริมาณเส้นใยสำหรับผลิตกระดาษ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : เบญญาภา ศรีแก้ว นฤมล มาแทน ทนง เอี่ยวศิริ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย”ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : Active coating from cassava starch containing lime oil as antifungal on fungal paper. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Benyapa Srikaew, Narumol Matan,Tanong Aewsiri
   ชื่อการประชุม : The 18th Food Innovation Asia Conference 2016 (FIAC 2016) Food Research and Innovation for Sustainable Global Prosperity
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Optimization of moisture content, inoculum level, and storange time to make paper pulp from Trametes Versicolor. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Benyapa Srikaew, Narumol Matan, Tanong Aewsiri
   ชื่อการประชุม : The 3rd International Conference of Sustainable Agriculture, Food, and Energy SAFE 2015.
   สถานที่ประชุม : Nong Lam University and Rex Hotel, Ho Chi Minh City, Vietnam.
   ประเทศ : เวียดนาม เมื่อ 17/11/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Characteristics of cream cheese made from cow or goat milks (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Anantawat, V. Somjit, P. Chaikeeree, S. Supakorn, C. Aewsiri, T.
   ชื่อการประชุม : The 1St International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Nakhon Si Thammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : Effect of an areca palm (Areca catechu) leaf sheath coated with Robusta coffee extract on extending the shelf-life of durian paste. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Athiya Nonthakaew, Narumol Matan, Tanong Aewsiri, Nirundorn Matan.
   ชื่อการประชุม : The 1st International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry (ISSAA)
   สถานที่ประชุม : Nakhon Si Thammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 04/07/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : In vitro antifungal activity of coffee pulp extract against Aspergillus flavus (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Athiya Nonthakaew, Narumol Matan, Tanong Aewsiri, Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : The 15th Food Innovation Asia Conference
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 13/06/2556
   ชื่อบทความ : การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากเมล็ดกาแฟสดในการยับยั้งเชื้อราที่พบบนบรรจุภัณฑ์อาหารจากกาบหมาก (บรรยาย)
   ผู้เขียน : อาทิยา นนทะแก้ว นฤมล มาแทน นิรันดร มาแทน ทนง เอี่ยวศิริ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
   ชื่อบทความ : In vitro antifungal activity of Robusta coffee ground extract against Aspergillus flavus, Penicillium sp. and Rhizopus sp. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Athiya Nonthakaew, Narumol Matan, Tanong Aewsiri, Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : The 2nd IFSAC 2013 International Food Safety Conference
   สถานที่ประชุม : Kuala Lumpur, Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 02/12/2556
   ชื่อบทความ : Antifungal activity of Cassia alata leaf extract from Thailand against Aspergillus flavus. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Athiya Nonthakaew, Narumol Matan, Tanong Aewsiri, Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : The 13th ASEAN Food Conference,
   สถานที่ประชุม : Singapore
   ประเทศ : สิงคโปร์ เมื่อ 09/09/2556
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : Efficacy of clove oil in the inactivation of Aspergillus flavus on peanuts (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Narumol Matan and Sopa Jantamas
   ชื่อการประชุม : The International Symposium on Medicinal and Aromatic Plants
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/12/2554
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ
 • ชื่อโครงการ : การสำรวจความต้องการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    ชื่อกิจกรรม : การสำรวจความต้องการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2
 • ชื่อโครงการ : เกษตรสัมพันธ์ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา การบ่มเพาะนักเทคโนโลยีการเกษตรอินทรีย์เสริมสร้างสุขภาพและเศรษฐกิจชุมชน (Social Engagement)
    ชื่อกิจกรรม : ต้อนรับและให้ความรู้ด้านการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียนในเขตอำเภอท่าศาลา ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
    ชื่อกิจกรรม : ต้อนรับและให้ความรู้ด้านนวัตกรรมการเกษตรและเศรษบกิจพอเพียง (ค่ายยุวนักนวัตกรรมเกษตร)
    ชื่อกิจกรรม : ต้อนรับและให้ความรู้ด้านการปลูกพืชและปศุสัตว์
    ชื่อกิจกรรม : ต้อนรับและให้ความรู้ด้านนวัตกรรมการเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรม การทำไข่เค็มด้วยดินปลวก
    ชื่อกิจกรรม : การฝึกอบรม SMART ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer
    ชื่อกิจกรรม : การฝึกอบรม SMART ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer
    ชื่อกิจกรรม : ต้อนรับและให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้กับค่ายเด็กดี หัวใจพอเพียง
    ชื่อกิจกรรม : อบรมการทำไข่เค็มให้กับค่ายปลูกสำนึกครอบครัวพอเพียง
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมสืบสานประเพณีทำขวัญข้าว
    ชื่อกิจกรรม : อบรมการเพาะเห็ดเยื่อไผ่แบบครบวงจร รุ่นที่ 1
    ชื่อกิจกรรม : อบรมการเพาะเห็ดหลินจือ รุ่นที่ 1
 • ชื่อโครงการ : การสร้างเครือข่ายเพื่อยกระดับการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลนครศรีธรรมราชสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมสำรวจความต้องการและระดมความคิดเห็นแนวทางการจัดการชายฝั่งแบบมีส่วนร่วม พื้นที่ชุมชน 6 อำเภอทะเลชายฝั่งทะเลนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมสำรวจความต้องการและระดมความคิดเห็นแนวทางการจัดการชายฝั่งแบบมีส่วนร่วม พื้นที่ชุมชน 6 อำเภอทะเลชายฝั่งทะเลนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมสำรวจความต้องการและระดมความคิดเห็นแนวทางการจัดการชายฝั่งแบบมีส่วนร่วม พื้นที่ชุมชน 6 อำเภอทะเลชายฝั่งทะเลนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ครั้งที่ 2
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ตอน หลักสูตรคุณภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : เกษตรสัมพันธ์ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา การบ่มเพาะนักเทคโนโลยีการเกษตรอินทรีย์เสริมสร้างสุขภาพและเศรษฐกิจชุมชน (Social Engagement)
    ชื่อกิจกรรม : ต้อนรับและให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ให้กับนักศึกษานานาชาติจากประเทศมาเลเซีย
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์เอ็กซ์โป 2560
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเรื่อง การทำลูกชิ้นปลา
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน (โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี หมู่บ้านปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : ตอน คุยกันหลังงานวันเกษตรแฟร์ 2559
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : เรียนรู้และพัฒนาวิถีชีวิตแบบพึ่งตนเองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชุมชนโมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช (โครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ชุมชนโมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช)
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาสินค้าอัตลักษณ์ชุมชนโมคลาน
    ชื่อกิจกรรม : การพัฒนาสินค้าอัตลักษณ์ชุมชนตำบลโมคลาน ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน (โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี หมู่บ้านปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : เรียนรู้และพัฒนาวิถีชีวิตแบบพึ่งตนเอง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชุมชนโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2558
    ชื่อกิจกรรม : ส่งเสริมการเรียนรู้เครือข่ายสินค้าชุมชนเพื่อการตลาดแบบพึ่งตนเอง (นำร่องพื้นที่ชุมชนโมคลาน)
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก (โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการศึกษาดูงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์และการบริการให้คำปรึกษา
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและการติดตามผลโครงการ หมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษา หมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน (โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการประเมินและติดตามผลหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการศึกษาดูงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์และการบริการให้คำปรึกษา
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและการติดตามผลโครงการ หมู่บ้านปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ หมู่บ้านปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษา หมู่บ้านปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์ (โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการประเมินและติดตามผลหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2557
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก)
    ชื่อกิจกรรม : หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก)
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2556
    ชื่อกิจกรรม : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2555
    ชื่อกิจกรรม : ตอน การเรียนการสอนด้านอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2562
   ชื่อผลงาน : การบูรณาการการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาจวดระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และชุมชนประมงพื้นบ้าน
   ชื่อรางวัล : การนำเสนอผลงาน ประเภทโปสเตอร์ระดับดี
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 16/08/2562
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.ทนง  เอี่ยวศิริ,  ดร.กฤติกา  กาบพลอย
  พ.ศ.2561
   ชื่อผลงาน : การถ่ายโอนนวัตกรรมจากห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สู่การสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชน
   ชื่อรางวัล : รางวัลบทความวิจัยรับใช้สังคมระดับดีเยี่ยม การประชุมเครือข่ายวิชาการรับใช้สังคม ครั้งที่ 9 ในงานประชุมวิชาการวลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 10
   จาก : การประชุมเครือข่ายวิชาการรับใช้สังคม ครั้งที่ 9
   เมื่อ : 28/03/2561
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.นฤมล  มาแทน,  นายวราศรี  แสงกระจ่าง,  นายกิติยา  สุเหม,  นายอาทิยา  นนทะแก้ว,  นางสาวสายฝน  โพธิสุวรรณ,  นายโสภา  จันทมาส,  นายรพีพรรณ  นาคประเสริฐ,  นายสิริพร  แช่มสนิท,  นายเบญญาภา  ศรีแก้ว,  ดร.สุเมธี  ส่งเสมอ,  ผศ.ดร.ผานิตย์  คุ้มฮิ้น,  ผศ.ดร.ทนง  เอี่ยวศิริ,  นายรวินันท์  แสงวงษ์งาม,  นายประภัสสร  เจริญสุข,  นายศิริมาศ   สุขมาศ,  นายอภิราม   สินธุพาชี,  นางสาวปรางทิพย์   ปฤชานนท์,  นางสาวกนกวรรณ  พ่วงจินดา,  รศ.ดร.นิรันดร  มาแทน
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)