:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   รศ.ดร. วาริน  อินทนา
   Assoc.Prof.Dr. Warin Intana
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2373, 0-7567-2301 2303
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2373, 2301 2303
   E - mail  iwarin@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เกษตรศาสตร์ : โรคพืช
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2537-2541
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  โรคพืช
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2541-2546
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  08/09/2546
 
  ตำแหน่ง  รักษาการแทนรองคณบดี
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  ฝ่าย/งาน  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/12/2562 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  รองศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
  หลักสูตร  หลักสูตรพืชศาสตร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  19/12/2551 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  การเกษตร/การประมง/ปศุสัตว์  การควบคุมโรคพืช เกษตรอินทรีย์ การจัดการโรคพืชในระบบเกษตรอินทรีย์
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  โครงการวิจัย
  พ.ศ.2560
   - การพัฒนาคุณภาพเส้นใยทะลายปาล์มเปล่าด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา ฮาซิเอนัม เพื่อใช้เป็นสารพรีไบโอติกส์ในอาหารสัตว์
   ผู้วิจัย :  ดร.กฤติกา  กาบพลอย,  ศ.ดร.วรรณา  ชูฤทธิ์,  รศ.ดร.วาริน  อินทนา
   ระยะเวลาโครงการ : 01/10/2560 - 30/09/2561   ดำเนินการเสร็จสิ้น : //
   แหล่งทุน : มวล. : งบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ 2561 /
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบขีดสีน้ำตาลข้าวด้วยการใช้ Trichoderma asperellum NST−009 ร่วมกับ Bacillus subtilis NST−002
   Increasing the Efficacy to Control Narrow Brown Spot of Rice Using Combination of Trichoderma Asperellum NST−009 and Bacillus Subtilis NST−002

   ผู้เขียน : วาริน อินทนา* อรรถกร พรมวี และ ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์
   แหล่งตีพิมพ์ : วิทยาศาสตร์เกษตร : Agricultural Sci. J.
   เล่มที่ : 49 ฉบับที่ : 2 หน้า : 28-38 เดือน/ปี : 07/2561-10/2561
   ชื่อบทความ : การประยุกต์ใช้ร่วมกันของผงเชื้อ Trichoderma sp. และ Bacillus sp. ต่อการ ควบคุมโรคเมล็ดด่างที่เกิดจาก Bipolaris oryzae ในข้าว
   The Combined Application of Trichoderma sp. and Bacillus sp. Powders to Control Dirty Panicle Disease Caused by Bipolaris oryzae in Rice

   ผู้เขียน : ัณณวิชญ์ เย็นจิตต์* ธิดา เดชฮวบ และ วาริน อินทนา
   แหล่งตีพิมพ์ : วิทยาศาสตร์เกษตร : Agricultural Sci. J.
   เล่มที่ : 49 ฉบับที่ : 1 หน้า : 15-26 เดือน/ปี : 01/2561-04/2561
   ชื่อบทความ : Primary Skin Irritation Test of Siamese Crocodile (Crocodylus siamensis) Oil in New Zealand White Rabbit
   ผู้เขียน : Amon Praduptong1,5 Passaraporn Srimangkornkaew1,4, Warin Intana6 Jindawan Siruntawineti1,2, Sudawan Chaeychomsri3, Natthawut Thitipramote7, Win Chaeychomsri1,2*
   แหล่งตีพิมพ์ : : Bioscience Discovery
   เล่มที่ : 9 ฉบับที่ : 4 หน้า : 478-484 เดือน/ปี : 10/2561-11/2561
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : ประสิทธิภาพของผงเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัสและการประยุกต์ใช้ต่อการควบคุมโรคราดำของเห็ดนางฟ้าภูฐาน
   Efficacy of Bacillus Powder and Its application to Control Black Mold Disease of Grey Oyster Mushroom

   ผู้เขียน : ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์ และ วาริน อินทนา
   แหล่งตีพิมพ์ : วิทยาศาสตร์เกษตร
   เล่มที่ : 12 ฉบับที่ : 3 หน้า : 79-86 เดือน/ปี : 08/2559-08/2559
   ชื่อบทความ : การใช้เชื้อรา Trichoderma asperellum สายพันธุ์ท้องถิ่นร่วมกับสายพันธุ์กลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุมโรคเน่าระดับดินของมะเขือเทศ
   Using Combination of Wild Type and Mutant Strains of Trichoderma asperellum for Increasing The Efficiency to Control Damping-off Disease of Tomato

   ผู้เขียน : วาริน อินทนา อรรถกร พรมวี และ ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์
   แหล่งตีพิมพ์ : วิทยาศาสตร์เกษตร
   เล่มที่ : 3 ฉบับที่ : 12 หน้า : 86-91 เดือน/ปี : 08/2559-08/2559
   ชื่อบทความ : Efficacy of indigenous Trichoderma harzianum in controlling Phytophthora leaf fall (Phytophthora palmivora) in Thai rubber trees
   ผู้เขียน : Athakorn Promwee1 • Punnawich Yenjit2 • Montree Issarakraisila1 • Warin Intana1 • Chiradej Chamswarng
   แหล่งตีพิมพ์ : : J Plant Dis Prot
   เล่มที่ : 124 ฉบับที่ : 11 หน้า : 41-50 เดือน/ปี : 08/2559-08/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Trichohazianol, a New Antifungal from Trichoderma harzianum F031
   ผู้เขียน : Chotika Jeerapong, Worrapong Phupong, Phuwadol Bangrak, Warin Intana and pPatoomratana Tuchinda
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Agricultural and Food Chemistry
   เล่มที่ : 63 ฉบับที่ : 14 หน้า : 3704-3708 เดือน/ปี : 03/2558-03/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Phosphate solubilization and growth promotion of rubber tree (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) by Trichoderma strains
   ผู้เขียน : Athakorn Promwee, Montree Issarakraisila, Warin Intana, Chiradej Chamswarng, Punnawich Yenjit
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal og Agricultural Science
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 9 หน้า : 192-199 เดือน/ปี : 07/2557-07/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Efficacy of Trichoderma harzianum, Bacillus cereus and their lytic enzymes for controlling the damoing-off disease of yard long bend caused by Pythium aphanidermatum
   ผู้เขียน : Intana Warin and Punnawich Yenjit
   แหล่งตีพิมพ์ : : The Philippine Agricultural Scientist
   เล่มที่ : 3 ฉบับที่ : 19 หน้า : 134-141 เดือน/ปี : 10/2556-10/2556
   ชื่อบทความ : Efficacy of Trichoderma harzianum, Bacillus cereus and their lytic enzymes for the control of damping-off disease of yard long bean caused by Pythium aphanidermatum
   ผู้เขียน : Chamswarng Chiradej, Intana Warin, Yenjit Punnawich
   แหล่งตีพิมพ์ : : PHILIPP AGRIC SCIENTIST
   เล่มที่ : 96 ฉบับที่ : 4 หน้า : 377-383 เดือน/ปี : 12/2556-12/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Effect of Preharvest Application of Trichoderma harzianum and Chelated Calcium on Decay Control and Quality of Rambutan cv. Rong-Rien During Storage
   ผู้เขียน : Chamswarg Chiradej, Yenjit Punnawich Intana Warin
   แหล่งตีพิมพ์ : : Philippine Agricultural Scientist
   เล่มที่ : 95 ฉบับที่ : 3 หน้า : 135-139 เดือน/ปี : 08/2555-08/2555
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : Fungicidal activity of compounds extracted from the pericarp of Areca catechu against Colletotrichum gloeosporioides in vitro and in mango fruit
   ผู้เขียน : Punnawich Yenjit, Moontree Issarakraisila, Warin Intana and Kan Chantrapromma
   แหล่งตีพิมพ์ : : Posthavest Biology and Technology
   เล่มที่ : 55 ฉบับที่ : 4 หน้า : 129-132 เดือน/ปี : 04/2553-03/2553
   ชื่อบทความ : ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรีย Bacillus spp. สายพันธุ์ท้องถิ่นในการลดโรคกาบใบเน่าและเพิ่มผลผลิตของข้าว
   Efficacy of Bacillus spp. indigenous strains on the reduction of sheath rot disease and yield increment of rice

   ผู้เขียน : ศุภลักษณ์ เศรษฐสกุลชัย มนตรี อิสรไกรศีล สมศักดิ์ มณีพงศ์ วาริน อินทนา
   แหล่งตีพิมพ์ : วิทยาศาสตร์เกษตร
   เล่มที่ : 41 ฉบับที่ : 3 หน้า : 309-318 เดือน/ปี : 12/2553-01/2554
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : The Increased Efficacy of Tangerine Root Rot Control by Mutant Strains of Trichoderma harzianum
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : PHILIPP AGRIC SCIENTIST
   เล่มที่ : 92 ฉบับที่ : 1 หน้า : 39-45 เดือน/ปี : 03/2552-03/2552
   ชื่อบทความ : The Increased Efficacy of Tangerine Root Rot Control by Mutant Strains of Trichoderma harzianum
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : PHILIPP AGRIC SCIENTIST
   เล่มที่ : 92 ฉบับที่ : 1 หน้า : 39-45 เดือน/ปี : 03/2552-03/2552
   ชื่อบทความ : Antifungal Effects of Thai Medicinal Plants Against Colletotrichum gloeosporioides Penz.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : PHILIPP AGRIC SCIENTIST
   เล่มที่ : 92 ฉบับที่ : 3 หน้า : 19-24 เดือน/ปี : 09/2552-12/2552
   ชื่อบทความ : Antifungal metabolite from Trichoderma harzianum mutant strain for controlling anthracnose of chili (Capsicum annuum L.)
   ผู้เขียน : Intana Warin, Suwano Chaiyawat, Chamswarng Chiradej, Issarakraisila Montree, Koysomboon and Chanpromma Kan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Philippine Agricultural Scientist
   เล่มที่ : 92 ฉบับที่ : 4 หน้า : 392-397 เดือน/ปี : 12/2552-12/2552
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : Efficacy of Extracted Substances from the Pericarp of Garcinia mangostana to Control Major Diseases of Tropical Fruits in the Laboratory
   ผู้เขียน : Yenjit, P., Issarakraisila, M., Intana, W. and Chantrapromma, K
   แหล่งตีพิมพ์ : : Acta Horticulturae
   เล่มที่ : 787 ฉบับที่ : 787 หน้า : 339-343 เดือน/ปี : 09/2551-09/2551
   ชื่อบทความ : Use of Pentyl Pyrone Extracted from Ultraviolet-induced Mutant Strain of Trichoderma harzianum for Control Leaf Spot of Chinese-kale
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Thai Journal of Agricultural Science
   เล่มที่ : 41 ฉบับที่ : 3-4 หน้า : 75-80 เดือน/ปี : 08/2551-10/2551
   ชื่อบทความ : Efficacy of Antifungal Metabolites of Bacillus spp. for Controlling Tomato Damping-off Caused by Pythium aphanidermatum
   ผู้เขียน : Warin Intana, Prakong Yenjit, Taksin Suwanno, Supalak Sattasakulchai, Manoon Suwanno and Chiradej Chamswarng
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak J Sci and Tech
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 1 หน้า : 29-38 เดือน/ปี : 12/2551-12/2551
   ชื่อบทความ : Use of Pentyl Pyrone Extracted from Ultraviolet-induced Mutant Strain of Trichoderma harzianum for Control Leaf Spot of Chinese-kale
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Thai Journal of Agricultural Science
   เล่มที่ : 41 ฉบับที่ : 3-4 หน้า : 75-80 เดือน/ปี : 09/2551-12/2551
  พ.ศ.2550
   ชื่อบทความ : ประสิทธิภาพของเชื้อราไตรโคเดอร์มา ฮาซิเอนั่ม สายพันธุ์กลายในการยับยั้ง การเจริญของเส้นใยและการลดปริมาณเชื้อราไฟทอพทอร่า พาล์มมิโวร่าใน สวนทุเรียน
   Efficacy of Trichoderma harzianum Mutant Strains on Mycelial Growth Inhibition and Phytophthora palmivora Population Reduction in Durian

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วิทยาสารกำแพงแสน : Kamphaengsean Acad. J
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 3 หน้า : 1-9 เดือน/ปี : 11/2550-12/2550
  พ.ศ.0000
   ชื่อบทความ : Use of Promising Bacterial Strains for Controlling Antracnose on Leaf and Fruit of Mango Caused by Colletotrichum gloeosporioides
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 2 หน้า : 56-69 เดือน/ปี : 00/0000-00/0000
   ชื่อบทความ : Use of Antifungal Metabolite from Trichoderma virens for Controlling Chinese Kale Leaf Spots Caused by Alternaria brassicicola
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1-9 เดือน/ปี : 00/0000-00/0000
   ชื่อบทความ : การควบคุมโรคผลเน่าดำของเงาะที่เกิดจากเชื้อรา Lasiodiplodia theobromae โดยใช้สารต่อต้านเชื้อรา Trichoderma harzianum
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
   เล่มที่ : 36 ฉบับที่ : 3-4 หน้า : 171-178 เดือน/ปี : 00/0000-00/0000
   ชื่อบทความ : ประสิทธิภาพของสารทุติยภูมิต่อต้านเชื้อราจากเชื้อรา Trichoderma harzianum สายพันธุ์กลายในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของมะม่วงน้ำดอกไม้
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
   เล่มที่ : 37 ฉบับที่ : 5 หน้า : 439-447 เดือน/ปี : 00/0000-00/0000
   ชื่อบทความ : การเพิ่มประสิทธิภาพควบคุมโรครากเน่าของผักกวางตุ้งในระบบไฮโดรโพนิกส์โดยใช้เชื้อรา Trichoderma harzianum สายพันธุ์กลาย
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
   เล่มที่ : 37 ฉบับที่ : 6 หน้า : 545-554 เดือน/ปี : 00/0000-00/0000
   ชื่อบทความ : Potential of isolates of Trichoderma harziamum for growth promotion and biocontrol of damping-off of cucumber
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Thai J. Agric. Sci.
   เล่มที่ : 36 ฉบับที่ : 3 หน้า : 305-318 เดือน/ปี : 00/0000-00/0000
   ชื่อบทความ : Use of mutant strains for improved efficacy of Trichoderma harzianum for controlling cucumber damping-off
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Thai J. Agric. Sci.
   เล่มที่ : 37 ฉบับที่ : 9 หน้า : 429-439 เดือน/ปี : 00/0000-00/0000
   ชื่อบทความ : เพิ่มการเจริญเติบโตของถั่วฝักยาวโดยใช้ทุติยภูมิบริสุทธิ์จากเชื้อรา Trichoderma harzianum
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
   เล่มที่ : 36 ฉบับที่ : 00 หน้า : 183-186 เดือน/ปี : 00/0000-00/0000
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : ศนย์ผลิตและบริการชีวินทรีย์เกษตร เส้นทางสู่หลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากลอย่างยั่งยืน (บรรยาย)
   ผู้เขียน : วาริน อินทนา อรรถกร พรมวี อมรศักดิ์ สวัสดี กนตวรรณ อึ้งกสุล พุทธพร ชุมแก้ว ธราพรสกุลวงศ์
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการรับใช้สังคม
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/08/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : ประสิทธภาพของเชื้อราปฏิปักษ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Ganoderma sp. สาเหตุโรคโคนรากเน่าปาล์มน้ำมัน (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : วาริน อินทนา อรรถกร พรมวี
   ชื่อการประชุม : โรงเรียนปาล์มน้ำมันมืออาวีพ
   สถานที่ประชุม : บริษัทชีพืไอ อะโกรเทค จำกัด ชุมพร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/03/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Mycoparasitism of indigenous Trichoderma harzianum on Ganoderma boninense, a causal agent of basal stem rot disease in oil palm (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Athakorn PROMWEE* , Warin INTANA and Somruethai THONGTHEP
   ชื่อการประชุม : The 2nd International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry (ISSAA2017) “Innovation for tomorrow’s world”
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2560
   ชื่อบทความ : ศักยภาพเชื้อราไตรโคเดอร์มาในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพมะนาวไข่พื้นเมืองนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : วาริน อินทนา อรรถกร พรมวี
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย ครั้งที่ 9
   สถานที่ประชุม : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตสระบุรี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/11/2560
   ชื่อบทความ : ศักยภาพเชื้อราไตรโคเดอร์มาในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าวพื้นเมืองนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : วาริน อินทนา อรรถกร พรมวี
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย ครั้งที่ 9
   สถานที่ประชุม : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตสระบุรี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/11/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : ประสิทธิภาพของเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตและเพิ่ม ผลผลิตข้าวสังข์หยด (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ปวีนุช บรรจง กริชธนายนฮิ่น อรรถกร พรมวี สมฤทัย ทองเทพ ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์ และ วาริน อินทนา
   ชื่อการประชุม : โครงกำรน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรระดบัปริญญำบณั ฑิตด้ำนวิทยำศำสตรแ์ ละเทคโนโลยีกำรเกษตร ครงั้ที่3
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 31/03/2559
   ชื่อบทความ : ผลของสารสกัดจากเปลือกมังคุด สารคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ และความเป็นกรดด่าง ต่อ การเจริญของเชื้อแบคทีเรีย Pseudomonas solanacearum สาเหตุโรคใบเหี่ยวเหลืองแง่ง เน่าของขมิ้น (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ภาณุวัฒน์ นุกูล อดิศักด์ มากผล อรรถกร พรมวี วาริน อินทนา และมนตรี อิสรไกรศีล
   ชื่อการประชุม : โครงกำรน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรระดบัปริญญำบณั ฑิตด้ำนวิทยำศำสตรแ์ ละเทคโนโลยีกำรเกษตร ครงั้ที่3
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2559
   ชื่อบทความ : ประสิทธิภาพของเชื้อราไตรโคเดอร์มาและแคลเซี่ยมฟอสโฟเนตต่อการเจริญเติบโตและ ผลผลิตของพริกขี้หนูพันธุ์หนักบ้าน (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ทัศนียา เกื้อบุตร อาลิษา ศรีบุญเรือง อรรถกร พรมวีวาริน อินทนา และมนตรี อิสรไกรศีล
   ชื่อการประชุม : โครงกำรน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรระดบัปริญญำบณั ฑิตด้ำนวิทยำศำสตรแ์ ละเทคโนโลยีกำรเกษตร ครงั้ที่3
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : กลไกที่สำคัญของเชื้อรา Trichoderma harzianum ในการทำลายเส้นใยเชื้อรา Phytophthora palmivora ซึ่งเป็นสาเหตุโรคใบร่วงของต้นยางพาราและโรครากเน่าโคนเน่าของต้นทุเรียน (บรรยาย)
   ผู้เขียน : อรรถกร พรมวี วาริน อินทนา มนตรี อิสรไกรศีล ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 7มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, นครศรีธรรมราช (2558)
   สถานที่ประชุม : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : การส่งเสริมการเจริญเติบโตของผักคะน้า ผักกาดขาว และผักกวางตุ้ง โดยใช้เชื้อรา Trichoderma harzianum ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากหน่อกล้วย (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : อรรถกร พรมวี ญาดา จินดารักษ์ รัตติยา ดำสิงห์ สมฤทัย ทองเทพ วาริน อินทนา
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 7มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, นครศรีธรรมราช (2558)
   สถานที่ประชุม : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : เชื้อราก่อโรคในแก้วมังกรและแนวทางการป้องกันกำจัดในระดับห้องปฏิบัติการ (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : สมฤทัย ทองเทพ วาริน อินทนา อรรถกร พรมวี
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 7มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, นครศรีธรรมราช (2558)
   สถานที่ประชุม : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Phosphate solubilization and growth promotion of rubber tree (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Athakorn Promwee, Montree Issalakrisila, Warin Intana, Punnawich Yenjit
   ชื่อการประชุม : The 6th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Nakhon Si Thammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : เครือข่ายผลิตพืชปลอดภัย เพิ่มกำไร ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (บรรยาย)
   ผู้เขียน : วาริน อินทนา
   ชื่อการประชุม : ตลาดนัด UKM มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/01/2557
   ชื่อบทความ : ประสิทธิภาพของพืชสมุนไพรในการยืดอายุเก็บรักษาสปอร์สดแขวนลอยเชื้อรา Trichoderma harzianum (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : พิณนภา ธรรมมิกะกุล วาริน อินทนา อรรถกร พรมวี สรวิญช์ เชวงเกียรติ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปกร
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยศิลปกร เพชรบุรี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/03/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : อิทธิพลของสารป้องกันและกำจัดโรคพืชบางชนิดต่อความมีชีวิตรอดของเชื้อรา Trichoderma harzianum (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : อรรถกร พรมวี สรวิญช์ เชวงเกียรติ ปริญญา เกิดเกลี้ยง วาริน อินทนา มนตรี อิสรไกรศีล
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 12 (วันที่ 9-12 พฤษภาคม 2556) เป็นงานประชุมระดับชาติ
   สถานที่ประชุม : ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 09/05/2556
   ชื่อบทความ : การส่งเสริมการเจริญเติบโตและครอบครองรากต้นกล้ามะเขือเทศของเชื้อรา Trichoderma spp. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : สรวิญช์ เชวงเกียรติ อรรถกร พรมวี วาริน อินทนา มนตรี อิสรไกรศีล
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 12
   สถานที่ประชุม : ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 09/05/2556
   ชื่อบทความ : ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากเชื้อรา Trichoderma harzianum และแคลเซียมฟอสโฟเนตในการยับยั้งเส้นใยเชื้อรา Phytophthora parasitica สาเหตุโรครากเน่าของส้มโอ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : สรวิญช์ เชวงเกียรติ อรรถกร พรมวี วาริน อินทนา มนตรี อิสรไกรศีล ปัณณวิญช์ เย็นจิตต์
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
   ชื่อบทความ : กลไกที่สำคัญของเชื้อรา Trichoderma harzianum ในการทำลายเส้นใยเชื้อ Rigidoporud microporus ที่เป็นสาเหตุโรครากขาวของต้นยางพารา (บรรยาย)
   ผู้เขียน : อรรถกร พรมวี สรวิญช์ เชวงเกรียติ วาริน อินทนา มรตรี อิสรไกรศีล ปัณณวิญย์ เย็นจิตต์
   ชื่อการประชุม : วัลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
   ชื่อบทความ : การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีควบคุมโรคพืชที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : วันสุรย์ พรมภัทร วาริน อินทนา
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
   ชื่อบทความ : ประสิทธิภาพการควบคุมโรครากเน่าของส้มโอโดยใช้เซลล์แขวนลอยร่วมกับสารสกัดหยาบของเชื้อแบคทีเรีย Bacillus subtilis (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : สรวิชญ์ เชวงเกียรติ อรรถกร พรมวี วาริน อินทนา มนตรี อิสรไกลศีล และปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11
   สถานที่ประชุม : โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/11/2556
   ชื่อบทความ : การลดปริมาณประชากรของเชื้อรา Rigidoporus microporus ในสวนยางพาราด้วยเชื้อรา Trichoderma harzianum สายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูง (บรรยาย)
   ผู้เขียน : อรรถกร พรมวี สรวิชญ์ เชวงเกียรติ วาริน อินทนา มนตรี อิสรไกลศีล และปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11
   สถานที่ประชุม : โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/11/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Antifungal Activity of Trichoderma sp. F031 Extracts Against Colletotrichum gloeosporioides on Mango (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Chotika, J. Intana, W. Worrapong, P
   ชื่อการประชุม : The International Conference on Tropical and Sub-tropical Plant Diseases
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai. Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/02/2555
   ชื่อบทความ : The Efficiency of Indigenous Microorganisms to Control Leaf Spot of Chinese kale Caused by Alternaria brassicicola (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Chawaengkiet, S. Yenjit, P. Intana, W. Issarakraisila, M. Promwee A.
   ชื่อการประชุม : The International Conference on Tropical and Sub-tropical Plant Diseases
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/02/2555
   ชื่อบทความ : The Efficiency of 100 Strains of Trichoderma spp. to Inhibit and Overgrow on the Mycelia of Phytophthora palmivora (Butler) Butler, the (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Promwee, A. Chawaengkiet, S. Intana, W. Issarakraisila M
   ชื่อการประชุม : The International Conference on Tropical and Sub-tropical Plant Diseases
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai. Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/02/2555
   ชื่อบทความ : The Efficiency of Bacillus spp. for Controlling Anthracnose Disease of Mango cv. Nam-Dokmai Caused by Colletotrichum gloeosporioides (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Promwee, A. Yenjit, P. Intana, W. Issarakraisila, M. Chawaengkiet, S
   ชื่อการประชุม : The International Conference on Tropical and Sub-tropical Plant Diseases
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai. Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/02/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : ผลของการใช้เชื้อรา Trichoderma pseudokoningii สายพันธุ์ TS-089 ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพจากหน่อกล้วยต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงกวาภายใต้สภาพโรงเรือนปลูกพืช
    The Effects of Combined Application of Trichoderma pseudokoningii Strain TS-089 and Bio-Extract Fermented from Banana Suckers on the Growth and Yield of Cucumber (Cucumis sativus Linn.) Under the Greenhouse Condition (บรรยาย)

   ผู้เขียน : อรรถกร พรมวี1 วาริน อินทนา1 และ มนตรี อิสรไกรศีล1
   ชื่อการประชุม : งานประชุมพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10
   สถานที่ประชุม : โรงแรมมิราเคิลแกรนด์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/05/2554
   ชื่อบทความ : การควบคุมโรคใบจุดของคะน้าที่เกิดจากเชื้อรา Alternaria brassicicola โดยสารสกัดจากพืช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ธีรนุช วุฒิยิ่ง ศกลวรรณ อร่ามเรือง วาริน อินทนา สรวิชญ์ เชวงเกียรติ เอก คงแก้ว
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 3
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2554
   ชื่อบทความ : แนะฟื้นฟูยางหลังน้ำท่วม (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : วาริน อินทนา
   ชื่อการประชุม : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
   สถานที่ประชุม : กรุงเทพมหานคร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 14/04/2554
   ชื่อบทความ : มวล แนะวิธีฟื้นฟูยางพารา (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : วาริน อินทนา
   ชื่อการประชุม : หนัวสือพิมพ์ข่าวสด
   สถานที่ประชุม : กรุงเทพมหานคร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/04/2554
   ชื่อบทความ : นักวิชาการ ม. วลัยลักษณ์ แนะฟื้นฟูยางพาราหลังน้ำท่วม (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : วาริน อินทนา
   ชื่อการประชุม : หนังสือพิมพ์มติชน
   สถานที่ประชุม : กรุงเทพมหานคร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/04/2554
   ชื่อบทความ : แนะฟื้นฟูยางหลังน้ำท่วม (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : วาริน อินทนา
   ชื่อการประชุม : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
   สถานที่ประชุม : กรุงเทพมหานคร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/04/2554
   ชื่อบทความ : แนะวิธีฟื้นฟูยางพาราหลังน้ำลด (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : วาริน อินทนา
   ชื่อการประชุม : หนังสือพิมพ์มติชน
   สถานที่ประชุม : กรุงเทพมหานคร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 22/04/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : Efficacy of Extract from Trichoderma harzianum Strain PM9 to Control Anthracnose of Mango and Chili Fruits Disease Caused by Colletotrichum gloeosporioides (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Chiradej Chamswarng Wanwilai Intanoo and Warin Intana
   ชื่อการประชุม : ISSAAS 2009 International Congress Agricultural for Better Living and Global Economy
   สถานที่ประชุม : Pattaya, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 11/01/2553
   ชื่อบทความ : Efficacy of Trichoderma harzianum Isolated from Bamboo Leaf Compost for Yield Improvement, Sheath Rot and Dirty Panicle Reduction in Rice (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Chiradej Chamswarng Wanwilai Intanoo and Warin Intana
   ชื่อการประชุม : ISSAAS 2009 International Congress Agricultural for Better Living and Global Economy
   สถานที่ประชุม : Pattaya, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 11/01/2553
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : Efficacy of Bacillus licheniformis and its antifungal metabolite to control root rot disease on durian (Durio zibethinus) (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : Go...Organic.2009-International Symposium
   สถานที่ประชุม : Pullman Bangkok King Power Hotel
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/09/2552
   ชื่อบทความ : Efficacy of indigenous microorganisms for the control of rice sheath rot disease caused by Sarocladium oryzae (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : The International Symposium Go...Organic 2009
   สถานที่ประชุม : Pullman Bangkok King Power Hotel, Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/08/2552
   ชื่อบทความ : Efficacy of plant extract for controlling anthracnose disease on chili caused by Colletotrichum capsici (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : The International Symposium Go...Organic 2009
   สถานที่ประชุม : Pullman Bangkok King Power Hotel, Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/08/2552
   ชื่อบทความ : Efficacy of indigenous microorganisms for the rice sheath rot disease caused by Sarocladium oryzae. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Warin Intana1*, Supalak Sattasakulchai1, Chaiyawat Suwanno1, Punnawicth Yenjit1 and Chiradej Chamswarng2
   ชื่อการประชุม : The International Symposium : Go Organic
   สถานที่ประชุม : Pullman Bangkok King Power Hotel. Bangkok, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/08/2552
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : Increasing Growth of Rice Using Promising Strains of Microorganisms (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ท รีเจนท์ บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/10/2551
   ชื่อบทความ : Efficacy of Antagonistic Microorganisms Derived from Fermented Bioextract and Bamboo Leaf Compost for the Control of Blast and Sheath Rot on Rice (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ท รีเจนท์ บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/10/2551
   ชื่อบทความ : ประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสมุนไพรไทย 13 ชนิดในการยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum gloeosporiodes สาเหตุโรค anthracnose ของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้
    Efficacy of bioactive compound from thirteen Thai medicinal plants to inhibit Colletotrichum gloeosporioides, the cause of anthracnose disease on mango cv. Nam-Dokmai (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 7 : The 7th National Horticutural Congress 2008
   สถานที่ประชุม : โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ. เมือง จ. พิษณุโลก
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/05/2551
   ชื่อบทความ : ประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสมุนไพรไทย 13 ชนิดในการยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum gloeosporiodes สาเหตุโรค anthracnose ของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้
    Efficacy of bioactive compound from thirteen Thai medicinal plants to inhibit Colletotrichum gloeosporioides, the cause of anthracnose disease on mango cv. Nam-Dokmai (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 : The 7th National Horticulture Congress
   สถานที่ประชุม : โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/05/2551
   ชื่อบทความ : Efficacy of bioactive compound from thirteen Thai medicinal plants to inhibit Colletotrichum gloeosporioides, the cause of anthracnose disease on mango cv. Nam-Dokmai (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : โรงแรม อมรินทร์ลากูน อ. เมือง จ. พิษณุโลก
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/06/2551
   ชื่อบทความ : Associated Effects of Trichoderma and Calcium as a Pre-harvest Spray on Post-harvest Disease and Sheilf-life of Rambutan (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : The First Asian Horticutural Congress
   สถานที่ประชุม : Seogwipo, Korea
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 11/12/2551
   ชื่อบทความ : Effects of Low to High Oxygen Transmission Rate Plastic Bags on Modified Atmosphere and Storage Life of Rambutan (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : The First Asian Horticultural Congress
   สถานที่ประชุม : Seogwipo, Korea
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 11/12/2551
  พ.ศ.2549
   ชื่อบทความ : Efficacy of extract substances from the pericarp of Garcinia mangostana to control major diseases of tropical fruits in laboratory (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : International Workshop on Tropical and Subtropical Fruits
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/11/2549
   ชื่อบทความ : Efficacy of the antifungal isoharziandione from mutant strain of Trichoderma harzianum for controlling anthracnose of mango cv. Nam Dok Mai (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : International Workshop on Tropical and Subtropical Fruits
   สถานที่ประชุม : Lotus Pang Suan Keaw Hotel Chiang Mai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/11/2549
   ชื่อบทความ : องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสาร isoharziandione จากเชื้อรา Trichoderma harzianum สายพันธุ์กลายในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของผลพริก (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 3
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 06/12/2549
  พ.ศ.2548
   ชื่อบทความ : Use of antifungal metabolites from seaweed for controlling storage fungi causing toxic in aquatic animal diet (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : The Fourth Asian-Pacific Phycological Forum
   สถานที่ประชุม : Rama Garden Hotel
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/10/2548
  พ.ศ.2547
   ชื่อบทความ : Hybridization of the Mutant Strains of Trichoderma harzianum Antagonize Against Phytophthora parasitica by Protoplast Fusion (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : The IV Asia-Pacific Mycological Congress & The IX International Marine and Freshwater Mycology Symposium
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai. Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 14/11/2547
   ชื่อบทความ : ประสิทธิภาพของสารทุติยภูมิที่สกัดได้จากเชื้อรา Trichoderma virens ในการควบคุมโรคใบจุดของคะน้าที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรา Alternaria brassisicola (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 1
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/12/2547
  พ.ศ.2546
   ชื่อบทความ : การคัดเลือกจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสบนใบมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 47
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยเกษตรศสาตร์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/01/2546
   ชื่อบทความ : การควบคุมโรคเน่าระดับดินของมะเขือเทศที่เกิดจากเชื้อรา Pythium aphanidermatum โดยใช้เชื้อรา Trichoderma harzianum ชนิดสดคลุกเมล็ดและใส่วัสดุเพาะกล้า (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 6
   สถานที่ประชุม : โรงแรมโซฟิเทล ราชาออคิด ขอนแก่น
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 24/11/2546
   ชื่อบทความ : การคัดเลือกและการใช้จุลินทรีย์ที่แยกได้จากผิวพืชในการควบคุมเชื้อรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของพริก (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 6
   สถานที่ประชุม : โรงแรมโซฟิเทล ราชาออคิด ขอนแก่น
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 24/11/2546
   ชื่อบทความ : Improved efficacy of Trichoderma harzianum for controlling cucumber damping-off by using mutant strains (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : RGJ-Ph.D. Congress IV
   สถานที่ประชุม : Chomtein Palmbeach Resort, Chon Buri
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/04/2546
  พ.ศ.2545
   ชื่อบทความ : Variation in the production of antifungal secondary metabolites by Trichoderma harzianum mutants and wild type strains affect control of cucumber damping-off (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : The First International Conference of Thai Phytopathogical Society
   สถานที่ประชุม : The Imperial Mae Ping Hotel. Chiang Mai
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/11/2545
  พ.ศ.2543
   ชื่อบทความ : Screening of Trichoderma spp. isolated from planting soil samples for biological control of cucumber damping-off disease and for plant growth promotion (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : RGJ-Ph.D. Congress I
   สถานที่ประชุม : Felic Hotel, Kanchanaburi
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/05/2543
   ชื่อบทความ : Selection of Trichoderma isolates with high efficacy for controlling cucumber damping-off and promoting plant growth (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : The International Conference Tropical Agriculture Technology for Better Heath and Environment
   สถานที่ประชุม : Kasetsart University, Nakhon Pathom
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/11/2543
   ชื่อบทความ : Improvement of plant growth promotion and efficacy of Trichoderma spp. for biological control of Pythium damping-off of cucumber by UV irradiation (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : The International Conference Tropical Agriculture Technology for Better Heath and Environment
   สถานที่ประชุม : Kasetsart University, Nakhon Pathom
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/11/2543
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2563
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2563
    ชื่อกิจกรรม : ตอน เรียนเกษตรและอาหารยุคใหม่ เน้นนวัตกรรม สร้างคน สร้างชุมชน พัฒนาชาติ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพชุมชนทุ่งบ้านไผ่
    ชื่อกิจกรรม : การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการกำจัดศัตรูพืช
    ชื่อกิจกรรม : ให้คำปรึกษาการทำเกษตรปลอดภัย
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ครั้งที่ 2
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ตอน นวัตกรรมการเกษตรและการประกอบการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์เอ็กซ์โป 2560
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเรื่อง การจัดการโรคพืชแบบปลอดภัยและต้นทุนต่ำ
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านสวนครัวปลอดภัย (โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี หมู่บ้านสวนครัวปลอดภัย
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านสวนครัวปลอดภัย (โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษา หมู่บ้านสวนครัวปลอดภัย
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : ตอน วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ ปี 59 เกษตรตามอัธยาศัย ใช้ได้จริง
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์ (โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษา หมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านสวนครัวปลอดภัย (โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี หมู่บ้านสวนครัวปลอดภัย
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษา หมู่บ้านสวนครัวปลอดภัย
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการสวนส้มโอ
    ชื่อกิจกรรม : การติดตามผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการสวนส้มโอ
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านสวนครัวปลอดภัย (โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการประเมินและติดตามผลหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการศึกษาดูงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์และการบริการให้คำปรึกษา
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและการติดตามผลโครงการ หมู่บ้านสวนครัวปลอดภัย
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ หมู่บ้านสวนครัวปลอดภัย
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษา หมู่บ้านสวนครัวปลอดภัย
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2557
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพต้นทุนต่ำจากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น
    ชื่อกิจกรรม : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพต้นทุนต่ำจากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น ครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพต้นทุนต่ำจากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพต้นทุนต่ำจากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2556
    ชื่อกิจกรรม : ตอน วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2556
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2556
    ชื่อกิจกรรม : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ควบคุมโรครากเน่าโคนเน่า
    ชื่อกิจกรรม : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ควบคุมโรครากเน่าโคนเน่า ครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ควบคุมโรครากเน่าโคนเน่า ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ควบคุมโรครากเน่าโคนเน่า ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ควบคุมโรคพืช
    ชื่อกิจกรรม : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ควบคุมโรคพืช ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ควบคุมโรคพืช ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ควบคุมโรคพืช
    ชื่อกิจกรรม : บริการให้คำปรึกษาเรื่องโรคพืช
 • ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2555
    ชื่อกิจกรรม : ตอน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : การบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2555
    ชื่อกิจกรรม : การบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพในพื้นที่ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ควบคุมโรครากเน่าโคนเน่า
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 13
    ชื่อกิจกรรม : โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 13 รอบภูมิภาค ภาคใต้ (คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงงาน)
 • ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2554
    ชื่อกิจกรรม : ตอน หน่วยวิจัยไม้ผลเขตร้อนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แนะเกษตรกรฟื้นฟูสวนยางหลังน้ำท่วม
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : การบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาพื้นที่ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2554
    ชื่อกิจกรรม : การบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาพื้นที่ในชุมชน
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 13
    ชื่อกิจกรรม : โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 13 รอบคัดเลือก (คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงงาน)
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านปูเล่ย์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมชุมชนพอเพียง
    ชื่อกิจกรรม : หมู่บ้านปูเล่ย์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมชุมชนพอเพียง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ควบคุมโรครากเน่าโคนเน่า
  พ.ศ.2552
 • ชื่อโครงการ : โครงการต้นกล้าอาชีพ หลักสูตรการประกอบอาชีพด้านการเกษตร รอ806002
 • ชื่อโครงการ : การสนับสนุนการบริหารจัดการและพัฒนากระบวนการถ่ายทอดความรู้ ของปราชญ์สงวน มงคลศรีพันเลิศ
    ชื่อกิจกรรม : การบริหารจัดการและจัดทำสื่อสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ความรู้ของปราชญ์สงวน มงคลศรีพันเลิศ
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 12
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 12 YSC 2010
 • ชื่อโครงการ : โครงการบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาพื้นที่ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2553
  พ.ศ.2551
 • ชื่อโครงการ : การบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2552
    ชื่อกิจกรรม : การบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาพื้นที่ในชุมชน
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2562
   ชื่อผลงาน : ศูนย์ผลิตและบริการชีวินทรีย์เกษตร ม.วลัยลักษณ์: เส้นทางเป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากลอย่างยั่งยืน
   ชื่อรางวัล : การนำเสนอผลงาน ประเภทบรรยาย ระดับดีมาก
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 16/08/2562
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.วาริน  อินทนา,  ดร.อรรถกร  พรมวี,  นางสาวพุทธพร  ธราพรสกุลวงศ์,  นางสาวกนตวรรณ  อึ้งสกุล,  ผศ.ดร.อมรศักดิ์  สวัสดี
  พ.ศ.2561
   ชื่อผลงาน : การพัฒนาศักยภาพเชื้อราไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์ที่มีประสิทภาพสูงในการควบคุมโรคพืช (ศูนย์ผลิตและบริการชีวินทรีย์เกษตร)
   ชื่อรางวัล : รางวัลนักวิจัยรับใช้สังคมดีเด่น
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 29/03/2561
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.วาริน  อินทนา
  พ.ศ.2560
   ชื่อผลงาน : ประสิทธิภาพและกลไกของเชื้อรา Trichoderma spp. ในการควบคุมโรคใบร่วงและโรครากขาวของยางพาราและบทบาทในการเป็นจุลินทรีย์ละลายฟอตเฟต
   ชื่อรางวัล : วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกดีเด่น
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 03/07/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  ดร.อรรถกร  พรมวี,  รศ.ดร.วาริน  อินทนา,  รศ.ดร.มนตรี  อิสรไกรศีล
  พ.ศ.2559
   ชื่อผลงาน : ประสิทธิภาพของเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคของข้าวพันธุ์สังหยด
   ชื่อรางวัล : นำเสนอผลงานวิชาการระดับดีมาก
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 03/03/2559
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.วาริน  อินทนา,  นายปวีนุช  บรรจง,  นายอรรถกร  พรมวี,  นายสมฤทัย  ทองเทพ,  นายกริชธนา  ยนฮิ่น
  พ.ศ.2557
   ชื่อผลงาน : บุคลดีเด่นด้านบริการวิชาการ
   ชื่อรางวัล : บุคลดีเด่นด้านบริการวิชาการ
   จาก : สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 28/03/2557
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.วาริน  อินทนา
  พ.ศ.2551
   ชื่อผลงาน : Efficacy of bioactive compound from thirteen Thai medicinal plants to inhibit Colletotrichum gloeosporioides, the cause of anthracnose disease on mango cv. Nam-Dokmai
   ชื่อรางวัล : การนำเสนอโปสเตอร์ระดับชมเชย
   จาก : สมาคมพืชสวนแห่งชาติ
   เมื่อ : 20/10/2551
   ผู้ได้รับรางวัล :  นายปัณณวิทย์  เย็นจิตต์,  รศ.ดร.มนตรี  อิสรไกรศีล,  รศ.ดร.วาริน  อินทนา,  นายทักษิณ  สุวรรณโน,  รศ.ดร.ก้าน  จันทร์พรหมมา
  พ.ศ.2550
   ชื่อผลงาน : องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสาร isoharziandione จากเชื้อรา Trichoderma harzianum สายพันธุ์กลายในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของผลพริก
   ชื่อรางวัล : คุณภาพงานวิจัยระดับดี
   จาก : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   เมื่อ : 06/12/2550
   ผู้ได้รับรางวัล :  นายทักษิณ  สุวรรณโน,  รศ.ดร.วาริน  อินทนา,  นายประคอง  เย็นจิตต์,  นายศุภลักษณ์  เศรษฐสกุลชัย
   ชื่อผลงาน : ประสิทธิภาพของเชื้อรา Trichoderma harzianum สายพันธุ์กลายในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยและการลดปริมาณเชื้อรา Phytophthora palmivora ในสวนทุเรียน
   ชื่อรางวัล : คุณภาพงานวิจัยระดับชมเชย
   จาก : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   เมื่อ : 06/12/2550
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.วาริน  อินทนา,  รศ.ดร.มนตรี  อิสรไกรศีล,  นายศุภลักษณ์  เศรษฐสกุลชัย,  นายประคอง  เย็นจิตต์,  นายทักษิณ  สุวรรณโน
  พ.ศ.2548
   ชื่อผลงาน : การคัดเลือกจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสบนใบมะม่วงพันธุ์นำดอกไม้
   ชื่อรางวัล : คุณภาพงานวิจัยระดับชมเชย
   จาก : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   เมื่อ : 01/02/2548
   ผู้ได้รับรางวัล :  นายประคอง  เย็นจิตต์,  ผศ.ดร.วรรณวิไล  อินทนู,  รศ.ดร.จิระเดช  แจ่มสว่าง,  รศ.นิพนธ์  วิสารธานาท์,  รศ.ดร.วาริน  อินทนา
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)