:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. ภูวดล  บางรักษ์
   Asst.Prof.Dr. Phuwadol Bangrak
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2097, 0-7567-2006
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2097, 2006
   E - mail  bphuwado@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคโนโลยีชีวภาพ
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2536-2540
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  อณูพันธุศาสตร์-พันธุวิศวกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2540-2542
 
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ชีวเคมี
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2542-2546
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  23/09/2546
 
  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ฝ่าย/งาน  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  16/07/2561 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาชีววิทยา
  หลักสูตร  หลักสูตรชีววิทยา
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  18/01/2556 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  เทคโนโลยีชีวภาพ/ชีววิทยา  พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีของจีน
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : The Improvement of the Band Gap Energy and Antibacterial Activities of CeO2/ZnO Nanocomposites Prepared by High Energy Ball Milling
   ผู้เขียน : Sumetha Suwanboon, Pongsaton Amornpitoksuk and Phuwadol Bangrak
   แหล่งตีพิมพ์ : : Chiang Mai J. Sci
   เล่มที่ : 45 ฉบับที่ : 2 หน้า : 1129-1137 เดือน/ปี : 01/2561-01/2561
   ชื่อบทความ : ลักษณะการแสดงออกของยีน ในนักกีฬายกน้ำหนัก
   ACE,ACTN3, and VDR polymorphism in Thai weightlifters

   ผู้เขียน : Luckhana PIMJAN1,*, Chalermporn ONGVARRASOPONE2 , Wasun CHANTRATITA3 , Chumpol POLPRAMOOL1 , Pipat CHERDRUNGSI1 , Phuwadol BANGRAK4 and Tossaporn YIMLAMAI
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวลัยลักษณ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : Walailak Science & Technology Journal
   เล่มที่ : 15 ฉบับที่ : 9 หน้า : 609-626 เดือน/ปี : 06/2561-06/2561
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Antibacterial Activity and Purification of Bacteriocin Produced by Brevibacillus laterosporus SA14
   ผู้เขียน : On-anong SOMSAP, Phuwadol BANGRAK, Phuangthip BHOOPONG and Monthon LERTCANAWANICHAKUL
   แหล่งตีพิมพ์ : : WALAILAK JOURNAL : Agriculture Technology and Biological Sciences
   เล่มที่ : 13 ฉบับที่ : 1 หน้า : 55-65 เดือน/ปี : 01/2559-06/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Trichohazianol, a New Antifungal from Trichoderma harzianum F031
   ผู้เขียน : Chotika Jeerapong, Worrapong Phupong, Phuwadol Bangrak, Warin Intana and pPatoomratana Tuchinda
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Agricultural and Food Chemistry
   เล่มที่ : 63 ฉบับที่ : 14 หน้า : 3704-3708 เดือน/ปี : 03/2558-03/2558
   ชื่อบทความ : RNA Polymerase II Second Subunit Molecular Identification of Boletus griseipurpureus Corner From Thailand and Antibacterial Activity of Basidiocarp Extracts
   ผู้เขียน : Amornrat Aung-aud-chariya; Phuwadol Bangrak; Saisamorn Lumyong; Worrapong Phupong; Nelly Siababa Aggangan; Niyom Kamlangdee
   แหล่งตีพิมพ์ : : Jundishapur J Microbiology
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 3 หน้า : 1-4 เดือน/ปี : 05/2558-05/2558
   ชื่อบทความ : Morphological, photocatalytic and bactericidal properties of ZnO powders prepared by a precipitation method
   ผู้เขียน : Sumetha Suwanboon, Sarunya Klubnuan, Pongsaton Amornpitoksuk, Phuwadol Bangrak
   แหล่งตีพิมพ์ : : Applied Mechanics and Materials
   เล่มที่ : 749 ฉบับที่ : - หน้า : 461-465 เดือน/ปี : 01/2558-01/2558
   ชื่อบทความ : ANTIMICROBIAL AND CYTOTOXIC ACTIVITIES OF BIOACTIVE COMPOUNDS PRODUCED BY STREPTOMYCES SP. KB1
   ผู้เขียน : K. CHAWAWISIT, P. BHOOPONG, W. PHUPONG, M. LERTCANAWANICHAKUL
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : 11 หน้า : 118-122 เดือน/ปี : 11/2558-11/2558
   ชื่อบทความ : Molecular cloning and characterization of a novel bi-functional alpha-amylase/subtilisin inhibitor from Heveabrasiliensis
   ผู้เขียน : Bunyatang O., Chirapongsatonkul N., Bangrak P., Henry R., Churngchow N.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Plant Physiology and Biochemistry
   เล่มที่ : 101 ฉบับที่ : - หน้า : 76-87 เดือน/ปี : 12/2558-01/2559
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Physical and chemical properties of multifunctional ZnO nanostructures prepared by precipitation and hydrothermal methods
   ผู้เขียน : Sumetha Suwanboon, Pongsaton Amornpitoksuk, Phuwadol Bangrak, Chamnan Randornd
   แหล่งตีพิมพ์ : : Ceramics International
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 40 หน้า : 975-983 เดือน/ปี : 05/2557-06/2557
   ชื่อบทความ : Influence of alkaline solutions on morphology of ZnO prepared by hydrothermal method for using as photocatalyst and bactericidal agent
   ผู้เขียน : Sumetha Suwanboon, Sarunya Klubnuan, Nutsakon Jantha, Pongsaton Amornpitoksuk, PhuwadolBangrak
   แหล่งตีพิมพ์ : : Materials Letters
   เล่มที่ : 115 ฉบับที่ : - หน้า : 275-278 เดือน/ปี : 07/2557-10/2557
   ชื่อบทความ : Antimicrobial activity of soil fungi from Khao Nan national park, Nakhon Si Thammarat province, Thailand
   ผู้เขียน : Sopana Wongthong, Phuwadol Bangrak, Souwalak Phongpaichit, Sayanh Somrithipol, Pattavipha Songkumarn
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Pure and Applied Microbiology
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 4 หน้า : 2999-3010 เดือน/ปี : 08/2557-08/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Optical, photocatalytic and bactericidal properties of Zn1-xLaxO and Zn1-xMgxO nanostructures prepared by a sol-gel method
   ผู้เขียน : Sumetha Suwanboon, PongsatonAmornpitoksuk, PhuwadolBangrak, Nantakan Muensit
   แหล่งตีพิมพ์ : : Ceramics International
   เล่มที่ : 39  ฉบับที่ : 5 หน้า : 5597-5608 เดือน/ปี : 10/2556-01/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Preliminary molecular identification of Boletus griseipurpureus Corner from Thailand and its nutritional value
   ผู้เขียน : Amornrat Aung-aud-chariya, Phuwadol Bangrak, Bernard Dell, Saisamorn Lumyong and Niyom Kamlangdee
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Agricultural Technology
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 6 หน้า : 1989-1996 เดือน/ปี : 08/2555-11/2555
   ชื่อบทความ : Structural, optical and antibacterial properties of nanocrystalline Zn1–xLaxO compound semiconductor
   ผู้เขียน : Sumetha Suwanboon, PongsatonAmornpitoksuk, PhuwadolBangrak, Nantakan Muensit
   แหล่งตีพิมพ์ : : Materials Science in Semiconductor Processing
   เล่มที่ : 16 ฉบับที่ : 2 หน้า : 504-512 เดือน/ปี : 12/2555-04/2556
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : Myxobolus supamattayai n.sp. (Myxosporea:Myxobolidae) from Thailand parasitizing the scale pellicle of wild mullet (Valamugilseheli)
   ผู้เขียน : Kittichon U-taynapun, Norasing Penprapai, Phuwadol Bangrak, Tohru Mekata, Toshiaki Itami, Chutima Tantikitti
   แหล่งตีพิมพ์ : : Parasitology Research
   เล่มที่ : 109 ฉบับที่ : 1 หน้า : 81-91 เดือน/ปี : 11/2554-12/2554
   ชื่อบทความ : Dyeing of cotton yarn with the aqueous extract of the leaves of Eupatorium odoratum L. in Thailand and associated extract toxicity studies
   ผู้เขียน : Montra Chairat*, Udomsak Darumas, John B. Bremner and Phuwadol Bangrak
   แหล่งตีพิมพ์ : : Coloration Technology
   เล่มที่ : 127 ฉบับที่ : 5 หน้า : 346-353 เดือน/ปี : 08/2554-08/2554
   ชื่อบทความ : แอคติโนมัยซีทจากดินในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ผลิตสารต้านสแตปฟิลโล-คอคคัสออเรียสดื้อยาเมธิซิลลิน
   Actinomycetes Producing Anti-Methicillin Resistant Staphylococcus aureus from Soil Samples in Nakhon Si Thammarat

   ผู้เขียน : Sumeth NAORUNGROTE, Warangkana CHUNGLOK, Monthon LERTCANAWANICHAKUL, Phuwadol BANGRAK
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : Walailak Journal of Science and Technology (WJST)
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 2 หน้า : 131-138 เดือน/ปี : 07/2554-12/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : การตรวจคัดกรองฤทธิ์ต้านมะเร็งจากแบคทีเรียสกุลสเตรปโตมัยซีท
   Screening of Anticancer Activity from Streptomyces spp.

   ผู้เขียน : วิภาดา เงินถาวร สุรพงษ์ คล้ายบุตร ภูวดล บางรักษ์ วรางคณา จุ้งลก และ มณฑล เลิศคณาวนิชกุล
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด : Journal of Medical Technology and Physical Therapy
   เล่มที่ : 22 ฉบับที่ : 1 หน้า : 37-44 เดือน/ปี : 01/2553-04/2553
   ชื่อบทความ : Molecular Cloning and Biochemical Characterization of a Novel Cystatin from Hevea Rubber Latex
   ผู้เขียน : Phuwadol Bangrak and Wilaiwan Chotigeat
   แหล่งตีพิมพ์ : : Plant Physiology and Biochemistry
   เล่มที่ : 49 ฉบับที่ : - หน้า : 244-250 เดือน/ปี : 04/2553-12/2553
   ชื่อบทความ : Synthesis, Characterization and optical properties of Zn1-xTixO nanoparticles prepared via a high-energy ball milling technique
   ผู้เขียน : Sumetha Suwanboon, Pongston Amornpitoksuk, Phuwadol Bangrak
   แหล่งตีพิมพ์ : : Ceramics International
   เล่มที่ : 37 ฉบับที่ : - หน้า : 333-340 เดือน/ปี : 06/2553-09/2553
   ชื่อบทความ : The dependence of optical properties on the morphology and defects of nanocrystalline ZnO powders and their antibacterial activity
   ผู้เขียน : Sumetha Suwanboon , Pongsaton Amornpitoksuk, Phuwadol Bangrak , Apinya Sukolrat and Nantakan Muensit
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Ceramic Processing Research
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 5 หน้า : 547-551 เดือน/ปี : 08/2553-11/2553
   ชื่อบทความ : External Morphological Comparison, Taxonomic Revision and Molecular Differentiation of the Four Economically Important Species of Earthworm in Thailand
   ผู้เขียน : WIRIYA LOONGYAI, PHUWADOL BANGRAK AND SOMCHAI CHANTSAVANG
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Agriculture & Biology
   เล่มที่ : 13 ฉบับที่ : 4 หน้า : 553-558 เดือน/ปี : 09/2553-07/2554
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : Screening and Isolation of Bacillus sp. Producing Thermotolerant Protease from Raw Milk
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 2 หน้า : 151-160 เดือน/ปี : 12/2552-12/2552
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : การคัดกรอง วินิจฉัยแยกชนิดและฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของบาซิลลัสทนร้อนที่แยกได้จากน้ำนมดิบ
   Screening, Identification and Antibacterial Activities of Effective Thermotolerant Bacillus spp. Strains Isolated from Raw Milk

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 1 หน้า : 39-46 เดือน/ปี : 01/2551-06/2551
   ชื่อบทความ : การจำแนกพันธุ์กลุ่มลางสาด ลองกอง และดูกูโดยเครื่องหมาย AFLP
   Identifications of cultivars of Lansium domesticum Correa by AFLP markers

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์กำแพงเพชร : Kamphaengphet Science Journal
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 20-29 เดือน/ปี : 01/2551-12/2551
   ชื่อบทความ : การคัดเลือกและแยก Bacillus spp. ที่ผลิตเอนไซม์โปรติเอสทนร้อนจากน้ำนมดิบ
   Screening and isolation of Bacillus spp. producing thermotolerant protease from raw milk

   ผู้เขียน : กรรณิการ์ เสนทอง วรางคณา จุ้งลก มณฑล เลิศคณาวนิชกุล ภูวดล บางรักษ์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : Walailak Journal Science and Technology
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 2 หน้า : 151-160 เดือน/ปี : 07/2551-12/2551
  พ.ศ.2550
   ชื่อบทความ : cDNA Cloning and Expression of Translationally Controlled Tumour Protein (TCTP) isolated from Mud Crab Scylla paramamosain in Escherichia coli
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 4 ฉบับที่ : 1 หน้า : 53-66 เดือน/ปี : 06/2550-06/2550
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Expression of Bowman-Birk Inhibitor from Bambara Groundnut (Vigna subterranea) in Escherichia coli (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : R. Kamsen, P. Bangrak
   ชื่อการประชุม : the 12st Science and Technology Conference for Youths, 2017
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/06/2560
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : ผลของวิธีการสกัดดีเอ็นเอจากกลุ่มจุลินทรีย์ในไบโอฟลอคต่อประสิทธิภาพการสังเคราะห์ดีเอ็นเอด้วยเทคนิค PCR
    Effect of DNA Extraction Methods on the PCR Amplification of Microorganisms in Biofloc (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : Nion Chirapongsatonkul, Onnicha Rattanaporn, Phuwadol Bangrak Supanut Wattitum and Kittichon U-Taynapun
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการประมงครั้งที่ 9
   สถานที่ประชุม : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/02/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อราไตรโคเดอร์มาในดินจากป่าสาคูของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ทีศักยภาพในการยับยั้งเชื้อราก่อโรคปื้นดําบนผลลองกองด้วยลำดับนิวคลีโอไทด์ของ ITS (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ธนภรณ์ กาจนพันธ์, ภูวดล บางรักษ์, โสภนา วงศ์ทอง, จรส พินจงสกุลดิษฐ, ฉัตรชัย กัลยาณปพน, พิมพ์ชนก พิมพ์ทนต์
   ชื่อการประชุม : การประชุมระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 6 : The 6th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Screening and Cloning of Bowman-Birk inhibitor gene in legume family (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Phuwadol Bangrak
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 5 : The 5th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/08/2556
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : Cloning of Bowman-Birk Inhibitor Isolated from Bambara Groundnut (Vigna subterranea) (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Phuwadol Bangrak
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 3 : The 3ed Walailak Conference
   สถานที่ประชุม : อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2554
   ชื่อบทความ : Cloning of Bowman-Birk Inhibitor Isolated from Bambara Groundnut (Vigna subterranea) (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Phuwadol Bangrak
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 3 : The 3rd Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : Screening of actinomycetes producing anti-methicillin resistant Staphylococcus aureus from soil samples in Nakhon Si Thammarat (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sumeth Naorungrote, Warangkana Chunglok, Monthon Lertcanawanichakul and Phuwadol Bangrak
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการนานาชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพของภาคใต้ประเทศไทย: สถานการณ์และทิศทางการวิจัย
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/11/2553
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียกลุ่ม Actinomycetes จากตัวอย่างดินที่ผลิตชีวสารต้านการเจริญของแบคทีเรีย methicillin resistant Staphylococcus aureus และฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์
    Isolation and Selection of Actinomycetes Producing Anti-Methicillin Resistant Staphylococcus aureus and Antimutagenicity from Soil Samples (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2
   สถานที่ประชุม : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/04/2552
   ชื่อบทความ : การจำแนกไส้เดือนดินที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในประเทศไทย 4 ชนิด
    External Morphological comparison and Taxonomic revision of the 4 Economically Important Species of Earthworm in Thailand (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : Wiriya Loogyai, Phuwdol Bangrak, Prasuk Kosavititkul and Somchai Chantsawang
   ชื่อการประชุม : การประชุึมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 (วทท 35) : The 35 th Congress on Science and Technology of Thailand
   สถานที่ประชุม : The Tide Resort (Bangsaen Beach), Chonburi, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/10/2552
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : Molecular Cloning and Biochemical Characterization of Cysteine Proteinase Inhibitor from Hevea Rubber Latex (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ท รีเจนท์ บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/10/2551
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : โอลิมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2561 (ค่ายชีววิทยาโอลิมปิก)
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (The Twenty-first Young Scientist Competition: YSC 2019)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (รอบผลงานโครงการ)
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : โอลิมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเตรียมความพร้อมการจัดการอบรมค่ายชีววิทยาโอลิมปิก ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561
 • ชื่อโครงการ : โอลิมปิกวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2560 (ค่ายชีววิทยาโอลิมปิก)
 • ชื่อโครงการ : ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 สุราษฎร์ธานี (ค่ายคณิตศาสตร์)
    ชื่อกิจกรรม : ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
    ชื่อกิจกรรม : ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 สุราษฎร์ธานี
    ชื่อกิจกรรม : ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับโรงเรียนปัญญาวิทย์
    ชื่อกิจกรรม : ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับโรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธาวาส
    ชื่อกิจกรรม : ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร
    ชื่อกิจกรรม : ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปากพนัง
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปากพนัง ครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปากพนัง ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปากพนัง ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปัญญาวิทย์
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
 • ชื่อโครงการ : ฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 1
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 10
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 9
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 8
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 7
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 6
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 5
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 4
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกลุ่มสิชล
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 20 (The Twentieth Young Scientist Competition : YSC 2018)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 20 (รอบผลงานโครงการ)
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : ค่ายฤดูร้อนมัธยมปลายชีววิทยา ชีววิทยาสู่โรงเรียน กิจกรรมรู้รักษ์ทะเลสู่โรงเรียน
 • ชื่อโครงการ : ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
    ชื่อกิจกรรม : ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับโรงเรียนสตรีทุ่งสง
    ชื่อกิจกรรม : ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับโรงเรียนเวียงสระ
 • ชื่อโครงการ : ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
    ชื่อกิจกรรม : ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับโรงเรียนสตรีภูเก็ต
    ชื่อกิจกรรม : ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับโรงเรียนอนุบาลพังงา
    ชื่อกิจกรรม : ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 12
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 11
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 10
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 9
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 8
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 7
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 6
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 5
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 4
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเวียงสระ
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีทุ่งสง
 • ชื่อโครงการ : ฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 11
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 11 ครั้งที่ 10
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 11 ครั้งที่ 9
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 11 ครั้งที่ 8
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 11 ครั้งที่ 7
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 11 ครั้งที่ 6
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 11 ครั้งที่ 5
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 11 ครั้งที่ 4
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 11 ครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 11 ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 11 ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 20 (The Twentieth Young Scientist Competition : YSC 2018)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 20 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเครือข่ายพรหมคีรี
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนท่าศาลา
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบูรณะรำลึก
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนโยธินบำรุง
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนโยธินบำรุง ครั้งที่ 10
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนโยธินบำรุง ครั้งที่ 9
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนโยธินบำรุง ครั้งที่ 8
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนโยธินบำรุง ครั้งที่ 7
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนโยธินบำรุง ครั้งที่ 6
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนโยธินบำรุง ครั้งที่ 5
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนโยธินบำรุง ครั้งที่ 4
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนโยธินบำรุง ครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนโยธินบำรุง ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนโยธินบำรุง ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 5
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 15
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 14
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 13
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 12
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 11
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 10
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 9
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 8
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 7
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 6
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 5
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 4
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : ทำโครงงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
    ชื่อกิจกรรม : ทำโครงงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปากพนัง
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปัญญาวิทย์
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 19 (The Nineteen Young Scientist Competition : YSC2017)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 19 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : ทำโครงงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2557
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการให้บริการสังคม
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : เพื่อพัฒนาการทำโครงงานของนักเรียน
 • ชื่อโครงการ : โครงการโอลิมปิกวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556
    ชื่อกิจกรรม : ค่ายโอลิมปิกวิชาการสาขาชีววิทยา 1/2556
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 14
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 14 รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค (ภาคใต้)
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : การสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนปากพนัง รุ่นที่ 1
 • ชื่อโครงการ : ฝึกงานกับนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษโรงเรียนเบญจมราชูทิศ รุ่นที่ 5
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ รุ่นที่ 5
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 13
    ชื่อกิจกรรม : โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 13 รอบคัดเลือก (คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงงาน)
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเบตงวีระราษฏร์ประสาน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2553
  พ.ศ.2552
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 12
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 12 YSC 2010
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2557
 • เป็น reviewer ให้กับวารสาร Applied Biochemistry and Biotechnology ในหัวข้อเรื่อง Procerain B, a cysteine protease, requires N-terminus pro-region for activity: cDNA cloning, expression and pro-sequence characterization
 • เป็น reviewer ให้กับวารสาร Applied Biochemistry and Biotechnology ในหัวข้อเรื่อง Expression and purification of soluble porcine cystatin 11 in Pichia pastoris
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
  พ.ศ.2555
   ชื่อหนังสือ : หนังสือคู่มือปฏิบัติการหลักชีวเคมี
   ผู้แต่ง :  ดร.หทัยชนก  คมเม่น,  ผศ.ดร.วรพงศ์  ภู่พงศ์,  ดร.ปิลันธน์  แสนสุข,  ผศ.ดร.ภูวดล  บางรักษ์,  ผศ.ดร.สราวุธ  เดชมณี
   สำนักพิมพ์ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ISBN :
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)