:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นาย ธีระ  พรหมมาศ
   Mr. Teera Prommast
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-3269, 0-7567-3248-50
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      3269, 3248-50
   E - mail  pteera@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วิศวกรรมไฟฟ้า
  มหาวิทยาลัย  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2546-2547
 
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
  สาขาที่จบ  เทคนิคไฟฟ้ากำลัง
  มหาวิทยาลัย  วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2544-2546
 
  วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  สาขาที่จบ  ช่างไฟฟ้ากำลัง
  มหาวิทยาลัย  วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2542-2544
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  10/11/2546
 
  ตำแหน่ง  นักวิทยาศาสตร์
  ประเภทตำแหน่ง  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  หน่วยงาน  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ฝ่าย/งาน  ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  03/06/2556 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)