:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. อรเพ็ญ  สุขะวัลลิ
   Dr. Orapen Sukhavulli
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2107, 0-7567-2101
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2107, 2101
   E - mail  sorapen@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การพยาบาล
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2552-2559
 
  วุฒิการศึกษา  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การพยาบาลผู้ใหญ่
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2542-2545
 
  วุฒิการศึกษา  พยาบาลศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  พยาบาลศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2535-2539
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  30/12/2546
 
  ตำแหน่ง  รองคณบดี
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ฝ่าย/งาน  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/11/2562 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
  หลักสูตร  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  30/12/2546 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : การสำรวจงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิภาคใต้
   ผู้เขียน : รวมพร คงกำเนิด สายฝน เอกวรางกูร และอรเพ็ญ สุขะวัลลิ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาลทหารบก
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 2 หน้า : 17-25 เดือน/ปี : 07/2553-12/2553
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : การคัดกรองผู้ป่วย และการจัดการภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินและผู้ได้รับบาดเจ็บ
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารเกื้อการุณย์
   เล่มที่ : 16 ฉบับที่ : 1 หน้า : 5-16 เดือน/ปี : 01/2552-06/2552
   ชื่อบทความ : การศึกษาสมรรถนะของผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2545-2548
   A Study of Competencies of Walailak University’s Nursing Graduates in the 2002 – 2005 Academic Year

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการศึกษาพยาบาล
   เล่มที่ : 20 ฉบับที่ : 1 หน้า : 17-30 เดือน/ปี : 01/2552-04/2552
   ชื่อบทความ : การศึกษาสมรรถนะของผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2545-2548
   A Study of Competencies of Walailak University's Nursing Graduates in the 2002 2005 Academic Year

   ผู้เขียน : จิราภรณ์ สรรพวีรวงศ์ อรเพ็ญ สุขะวัลลิ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการพยาบาลและการศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มค-เมย.52 : Journal of NUrsing and Education
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 1 หน้า : 77-88 เดือน/ปี : 01/2552-04/2552
  พ.ศ.2547
   ชื่อบทความ : การบริหารการหายใจและบริหารร่างกายสำหรับผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอกที่ใส่ท่อระบายทรวงอก
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาลศัลยกรรมอุบัติเหตุ : Trauma Nursing Journal
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : 2 หน้า : 46-51 เดือน/ปี : 07/2547-12/2547
  พ.ศ.2546
   ชื่อบทความ : ผลของการพยาบาลแบบให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดของผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอกที่ใส่ท่อระบายทรวงอก
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสภาการพยาบาล : The Thai Journal of Nursing
   เล่มที่ : 18 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1-15 เดือน/ปี : 01/2546-03/2546
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : การสัมผัสปัจจัยคุกคามสุขภาพและภาวะสุขภาพของเกษตรกรชาวนาสูงอายุ ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    Occupational Health Hazards and Health Status among Elderly Farmers in Photong Sub-districts, Tha Sala District, Nakhon Si Thammarat Province. (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ธนวรรณ สงประเสริฐ วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ อุไร จเรประพาฬ สิทธิพรรณ เรือนจันทร์ ชุติมา รอดเนียม และจิฑาภรณ์ ยกอิ่น
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 11 : The 11th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : การพัฒนากระบวนการดูแลและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาให้ เก่ง ดี มีความสุข ตามอัตลักษณ์นักศึกษา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : จันทร์จุรีย์ ถือทอง, วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์, นัยนา หนูนิล, เกียรติกำจร กุศล, สายฝน เอกวรางกุร, อุไร จเรประพาฬ, อรเพ็ญ สุขะวัลล, เจนเนตร พลเพชร
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่11 : The 11th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเขตภาคใต้ตอนบนต่อผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลที่ให้บริการในโรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : สุดา ใจห้าว อุไร จเรประพาฬ อรเพ็ญ สุขะวัลลิ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 10
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2561
   ชื่อบทความ : การศึกษาความคาดหวังต่อการจัดบริการ(ด่านหน้า)ของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : อรเพ็ญ สุขะวัลลิ สุดา ใจห้าว อุไร จเรประพาฬ
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10
   สถานที่ประชุม : ม.วลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2561
   ชื่อบทความ : การศึกษาความคาดหวังต่อวิชาชีพพยาบาลที่ให้บริการในโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : สุดา ใจห้าว อุไร จเรประพาฬ อรเพ็ญ สุขะวัลลิ
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยครั้ง 10
   สถานที่ประชุม : ม.วลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2561
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : ตอน พยาบาลเพื่อสังคมสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : ตอน โรคหลอดเลือดสมอง
    ชื่อกิจกรรม : ตอน โรคหลอดเลือดสมอง
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก รุ่นที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ตอน โรคหลอดเลือดสมอง
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม (Social Engagement)
    ชื่อกิจกรรม : ความปลอดภัยของผู้ป่วย ณ หอผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)