:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. สิริพร  สมบูรณ์บูรณะ
   Asst.Prof.Dr. Siriporn Somboonboorana
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2064, 0-7567-2002-3
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2064, 2002-3
   E - mail  ssiripor@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  In-do Pacific Studies
  มหาวิทยาลัย  Jawaharlal Nehru University
  ประเทศ  อินเดีย
  ช่วงปี พ.ศ.  2551-2559
 
  วุฒิการศึกษา  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  มานุษยวิทยา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2532-2536
 
  วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  พัฒนาชุมชน
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2527-2531
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  15/01/2547
 
  ตำแหน่ง  รักษาการแทนหัวหน้าสถานวิจัย
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  ฝ่าย/งาน  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  26/12/2561 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา
  หลักสูตร  หลักสูตรเอเชียศึกษา
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  13/12/2560 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  รองคณบดี
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  ฝ่าย/งาน  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/02/2561 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  วิจัยและพัฒนา  มานุษวิทยา มานุษยวิทยาประยุกต์ วัฒนธรรมชายขอบ วัฒนธรรมศึกษา วิจัยเชิงคุณภาพ ชาติพันธุ์วรรณา
  สาขาความสนใจ
  อื่น ๆ  การเรียนรู้เชิงรุก การพัฒนาทักษะ Generic Skill
  วิจัยและพัฒนา  มานุษยวิทยา ชาติพันธุ์วรรณนา
  โครงการวิจัย
  พ.ศ.2561
   - การพัฒนาระบบดูแลและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ผู้วิจัย :  ผศ.ดร.นัยนา  หนูนิล,  นางชูใจ  ช่วยชู,  ผศ.ดร.หทัยชนก  คมเม่น,  รศ.ดร.สายฝน  เอกวรางกูร,  ดร.จิราพร  เจริญพูล,  นางณัฐชนัญ  สบเหมาะ,  ผศ.ดร.สิริพร  สมบูรณ์บูรณะ,  ดร.อโนมา  สันติวรกุล,  ดร.นิดารัตน์  ชูวิเชียร,  ผศ.ดร.พวงทิพย์  ภู่พงษ์,  รศ.ดร.ศศิธร  ธนะภพ,  ผศ.ดร.อัปสร  บุญยัง,  รศ.ดร.ศราวุธ  ปาลิโภชน์,  นางสาวอุษา  น่วมเพชร,  นางสาวจันทร์จุรีย์  ถือทอง,  นพ.ปวรุตม์  พวงศรี,  นางมลชฎาภร  สุขการ,  ดร.นพพร  ธรรมรงค์รัตน์,  ดร.ฮารีซอล  ขุนอินคีรี,  นางสาวนาบีลา  ยุมยวง
   ระยะเวลาโครงการ : 01/07/2561 - 30/09/2561   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 30/09/2562
   แหล่งทุน : วิจัยสถาบัน (ส่วนกิจการนักศึกษา) /
  พ.ศ.2559
   - การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนแบบเชิงรุกในวิชาเพศวิถีร่วมสมัย
   ผู้วิจัย :  ดร.กรัณรัตน์  ธรรมรักษ์,  ผศ.ดร.สิริพร  สมบูรณ์บูรณะ,  ผศ.ดร.พุทธิพร  ธนธรรมเมธี
   ระยะเวลาโครงการ : 01/04/2559 - 30/09/2559   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 30/09/2559
   แหล่งทุน : มวล. : ประเภททุนพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนหรือวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุกปีงบประมาณ 2559 /
  พ.ศ.2557
   - การศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ กรณีกลุ่มซาไกและเซมัง หรือมานิในภาคใต้: จังหวัดพัทลุง สตูลและตรัง
   ผู้วิจัย :  ผศ.ดร.สิริพร  สมบูรณ์บูรณะ
   ระยะเวลาโครงการ : 30/12/2557 - 31/10/2558   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 27/10/2558
   แหล่งทุน : ไม่ระบุแหล่งทุน
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : บทความวิจัย ““มานิ”: คำถามเรื่องชนพื้นเมืองกับสิทธิทางวัฒนธรรมในสังคมไทย”
   ผู้เขียน : สิริพร สมบูรณ์บูรณะ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ (TCI 1)
   เล่มที่ : ปีที่ 14 ฉบับที่ : 1 หน้า : 5-20 เดือน/ปี : 01/2560-06/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : การจัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐาน (Experiential Learning) ในรายวิชาเพศวิถีร่วมสมัย มหาวิทยาลัยวลักษณ์
   Contemporary Sexuality through the Process of Experiential Learning

   ผู้เขียน : สิริพร สมบูรณ์บูรณะ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : Journal of Learning Innovations Walialak University
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 1 หน้า : 45 เดือน/ปี : 01/2559-06/2559
   ชื่อบทความ : บทวิจารณ์หนังสือ AIDS Sutra: Untold Stories from India
   ผู้เขียน : สิริพร สมบูรณ์บูรณะ
   แหล่งตีพิมพ์ : กระแสเอเชีย สถาบันเอเชีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   เล่มที่ : 2559 ฉบับที่ : 2 หน้า : 90 เดือน/ปี : 05/2559-12/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Myanmarese Migrant Workers and Karaoke: Politics of Place-Making in Thailand
   ผู้เขียน : Siriporn Somboonboorana
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Humanities and Social Science Invention
   เล่มที่ : 4 ฉบับที่ : 1 หน้า : 45-52 เดือน/ปี : 01/2558-03/2558
   ชื่อบทความ : Burmese Migrant Workers and Identity Formation in Ranong Province, Thailand
   ผู้เขียน : Siriporn Somboonboorana
   แหล่งตีพิมพ์ : : Internationald Journal of Multidisciplinary Educational Research: IJMER
   เล่มที่ : 4 ฉบับที่ : 1(4) หน้า : 234-248 เดือน/ปี : 01/2558-02/2558
   ชื่อบทความ : ระนองกับโรฮิงญา: การจัดการปัญหาระดับท้องถิ่น ชาติ และนานาชาติ?
   ผู้เขียน : สิริพร สมบูรณ์บูรณะ
   แหล่งตีพิมพ์ : ชะตากรรมของมนุษรย์ที่ยังไร้คำตอบ: ที่มาและทางออกของปัญหา
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 55-91 เดือน/ปี : 06/2558-12/2558
   ชื่อบทความ : Burmese Migrant Workers and Identity Formation in Ranong Province, Thailand.
   ผู้เขียน : Siriporn Somboonboorana
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Multidisciplinary Education Research
   เล่มที่ : 4 ฉบับที่ : 4(1) หน้า : 234-248 เดือน/ปี : 01/2558-02/2558
   ชื่อบทความ : ปริทัศน์หนังสือ Being India
   ผู้เขียน : สิริพร สมบูรณ์บูรณะ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 8 หน้า : 347 เดือน/ปี : 06/2558-10/2558
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : PBL: โจทย์ปัญหาหรือสร้างปัญหาทางสังคมศาสตร์
   ผู้เขียน : สิริพร สมบูรณ์บูรณะ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 6 หน้า : 68-138 เดือน/ปี : 06/2556-12/2556
  พ.ศ.2547
   ชื่อบทความ : การก่อรูปและการเปลี่ยนแปลงสำนึกเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินส่วนรวมในสังคมไทย
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยมหิดล
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : 2 หน้า : - เดือน/ปี : 01/2547-12/2547
   ชื่อบทความ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาบนฐานความรู้สู่ปัญญา:กรณีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองของเทศบาลเมืองทุ่งสง
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 01/2547-12/2547
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : "Mask" Activity and Contemplation Learning for the Stateless Students in Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Siriporn Somboonboorana
   ชื่อการประชุม : IACS Society Conference 2019
   สถานที่ประชุม : Silliman University , Dumaguete City, Philiphine
   ประเทศ : ฟิลิปปินส์ เมื่อ 01/08/2562
   ชื่อบทความ : คุณลักษณะเก่ง ดี มีความสุขของนักศึกษามุสลิมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Hareesol Khun-Inkeeree
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 11
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Mani Tribe and Impact of Cultural Policies in Thailand and Malaysia (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Siriporn Somboonboorana
   ชื่อการประชุม : The 12th Biennial Crossroads in Cultural Studies Conference
   สถานที่ประชุม : Shanghai University, Shanghai, Chaina
   ประเทศ : จีน เมื่อ 12/08/2561
   ชื่อบทความ : Journey to Myself: การเขียนเพื่อค้นหาตัวตนของฉัน (บรรยาย)
   ผู้เขียน : สิริพร สมบูรณ์บูรณะ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติการเรียนรู้เชิงรุก “Active Learning ตอบโจทย์ Thailand 4.0 อย่างไร”
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/03/2561
   ชื่อบทความ : วิถีกระบวนกรวิชาการจัดการชีวิตอย่างชาญฉลาด: การสร้างภาพลักษณ์จากภายในสู่ภายนอก (บรรยาย)
   ผู้เขียน : พุทธิมา ผลวงษ์และสิริพร สมบูรณ์บูรณะ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติการเรียนรู้เชิงรุก “Active Learning ตอบโจทย์ Thailand 4.0 อย่างไร”
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/03/2561
   ชื่อบทความ : วิถีกระบวนกรวิชาการจัดการชีวิตอย่างชาญฉลาด: ความแตกต่างที่งดงามบนหน้ากาก (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ชวนพิศ เกื้อมาและ สิริพร สมบูรณ์บูรณะ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติการเรียนรู้เชิงรุก “Active Learning ตอบโจทย์ Thailand 4.0 อย่างไร”
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/03/2561
   ชื่อบทความ : วิถีกระบวนกรวิชาการจัดการชีวิตอย่างชาญฉลาด: Ice Breaking การละลายภูเขาน้ำแข็งสำคัญไฉน ? (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ชัชพล ยิ่งดำนุ่นและ สิริพร สมบูรณ์บูรณะ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติการเรียนรู้เชิงรุก “Active Learning ตอบโจทย์ Thailand 4.0 อย่างไร”
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/03/2561
   ชื่อบทความ : วิถีกระบวนกรวิชาการจัดการชีวิตอย่างชาญฉลาด: เกมส์กับการตั้งคำถาม (บรรยาย)
   ผู้เขียน : อัมพร รัตนวิจิตรและ สิริพร สมบูรณ์บูรณะ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติการเรียนรู้เชิงรุก “Active Learning ตอบโจทย์ Thailand 4.0 อย่างไร”
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/03/2561
   ชื่อบทความ : The Impact of Development to Indigenouse People: A Study on "Mani" in Southern Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Siriporn Somboonboorana
   ชื่อการประชุม : The 11th China-ASEAN Education Cooperation Week & The 3rd International Ethnicity Culture Research Forum
   สถานที่ประชุม : Qiannan Normal University for Nationalities Chinese Folk Literature and Arts Association, Duyun, Guizhou, China
   ประเทศ : จีน เมื่อ 25/09/2561
   ชื่อบทความ : Mani Tribe and Impact of Culture Policies in Thailand and Malaysia (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Siriporn Somboonboorana
   ชื่อการประชุม : The 12th Biennial Crossroads in Cultural Studies Conference
   สถานที่ประชุม : Shanghai University, Schanghai, China
   ประเทศ : จีน เมื่อ 03/09/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Burmese Migrants’ Sense of Belongingness to Their Homeland in Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Siriporn Somboonboorana
   ชื่อการประชุม : International Conference: Trans-Asian Mobilities and Encounters Exchange, Commodification and Sustainability จัด โดย Monash Asia Institute, Monash University, Australia and Institute of Asian Studies, . 23-24 January 2017
   สถานที่ประชุม : Chulalongkorn University, Thailand
   ประเทศ : อังกฤษ เมื่อ 23/01/2560
   ชื่อบทความ : วิชาจิตตปัญญา: ศาสตร์ในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ในสังคม (บรรยาย)
   ผู้เขียน : สิริพร สมบูรณ์บูรณะ
   ชื่อการประชุม : ประชุมวิชาการเรียนรู้เชิงรุก : Active Learning : Classrooms of the Future
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2560
   ชื่อบทความ : จิตตศิลป์สะท้อนตัวตนกับกิจกรรม “สรรสร้าง งานศิลป์ผ่านจิตนาการไร้ขอบเขตโดยผ่านรายวิชาจิตตปัญญา (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ชวนพิศ เกื้อมา และสิริพร สมบูรณ์บูรณะ
   ชื่อการประชุม : ประชุมวิชาการเรียนรู้เชิงรุก : Active Learning : Classrooms of the Future
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2560
   ชื่อบทความ : ชีวิตชนเผ่ามานิกับช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงบนเทือกเขาบรรทัด” (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : สิริพร สมบูรณ์บูรณะ
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 9
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2560
   ชื่อบทความ : Burmese Migrants’ Dream of Returning Home: Thingyan Festival in Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Siriporn Somboonboorana
   ชื่อการประชุม : IACS CONFERENCE 2017 Inter-Asia Cultural Studies Society (IACSS)
   สถานที่ประชุม : Sungkonghoe University, Korean Association of Cultural Studies, Trans Asia Screen Culture Institute at Korean National University of Arts
   ประเทศ : อังกฤษ เมื่อ 28/07/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : เพียงแค่คลิก วิธีคิดเปลี่ยน: การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม "สร้างสรรค์อย่างสรรสร้างเพื่อผู้สูงวัย" (บรรยาย)
   ผู้เขียน : สิริพร สมบูรณ์บูรณะ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุก : Active Learning: Challenges and Innovations
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/08/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Burmese Migrant Workers and Thai Language Proficiency: Their Resistance on the Border (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Siriporn Somboonboorana
   ชื่อการประชุม : SILK Symposium of International Languages and Knowledge
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 12/06/2558
   ชื่อบทความ : Nat Worship and Burmese Migrants in Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Siriporn Somboonboorana
   ชื่อการประชุม : Inter-Asia Cultural Studies Conference 2015 Undercurrents: Unearthing Hidden Social and Discursive Practices
   สถานที่ประชุม : Universitas Airlangga
   ประเทศ : อินโดนีเซีย เมื่อ 07/08/2558
   ชื่อบทความ : การบูรณาการกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชามนุษยภาพ ชีวิตและการพัฒนาตนเอง (บรรยาย)
   ผู้เขียน : สิริพร สมบูรณ์บูรณะ
   ชื่อการประชุม : นวัตกรรมการเรียนรู้
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 14/05/2558
   ชื่อบทความ : เพศวิถีร่วมสมัยกับการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐาน (Experiential Learning) (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : สิริพร สมบูรณ์บูรณะ
   ชื่อการประชุม : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง "เทคนิคการจัดการเรียรู้เชิงรุก (Active Learning)
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 22/04/2558
   ชื่อบทความ : Nat Worship and Burmese Migrants in Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Siriporn Somboonboorana
   ชื่อการประชุม : IACS Inter-Asia Cultural Studies Conference
   สถานที่ประชุม : Airlangga University, Surabaya, Indonesia
   ประเทศ : อินโดนีเซีย เมื่อ 07/08/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Formation of Friendship Relations between Burmese Migrants and Thai People in Thai Buddhist Temple in Ranong City, Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Siriporn Somboonboorana
   ชื่อการประชุม : The Fourth Asian Conference on Asian Studies
   สถานที่ประชุม : The Ringa Royal Hetel, Osaka, Japan
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 29/05/2557
   ชื่อบทความ : Rethinking Pedagogy for the 21st Century Skill Development: Walailak University ()
   ผู้เขียน : Siriporn Somboonboorana
   ชื่อการประชุม : The 33rd ASAIHL THAILAND Inter-University Conference
   สถานที่ประชุม : Arnoma Hotel, Bangkok, Thailand
   ประเทศ : อังกฤษ เมื่อ 10/10/2557
   ชื่อบทความ : Formation of Friendship Relations between Burmese Migrants and Thai People in Thai Buddhist Temples in Ranong City, Thailand. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Siriporn Somboonboorana
   ชื่อการประชุม : ACAS 2014 The Forth Asian Conference on Asian Studies, 28 May – 1 June 2014, IAFOR,
   สถานที่ประชุม : Osaka, Japan.
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 28/05/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : มองเพื่อนบ้านผ่าน "นัตกะด่อ" ในพิธีกรรมบูชา "นัต" (บรรยาย)
   ผู้เขียน : สิริพร สมบูรณ์บูรณะ
   ชื่อการประชุม : การศึกษาสู่อาเซียน มิติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   สถานที่ประชุม : อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/03/2556
  พ.ศ.2549
   ชื่อบทความ : นโยบายด้านเศรษฐกิจ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้: เศรษฐกิจนำ ย้ำความยากจน (บรรยาย)
   ผู้เขียน : สิริพร สมบูรณ์บูรณะ
   ชื่อการประชุม : สัมมนาทางวิชาการเรื่อง ทักษิณศึกษา: กรณีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
   สถานที่ประชุม : สถาบันทักษิณคดีศึกษา สงขลา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 17/08/2549
   ชื่อบทความ : มานุษยวิทยาไม่ (เคย) ฉายเดี่ยว (บรรยาย)
   ผู้เขียน : สิริพร สมบูรณ์บูรณะ
   ชื่อการประชุม : เสวนามานุษยวิทยา
   สถานที่ประชุม : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์กรมหาชน)
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 13/12/2549
  พ.ศ.2548
   ชื่อบทความ : วัฒนธรรมมือถือ (Mobile Phone Cultrue): ชีวิตที่ขาดเธอไม่ได้ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : สิริพร สมบูรณ์บูรณะ
   ชื่อการประชุม : สัมมนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรม ทำไม(ต้อง) ทำใหม่ คิดใหม่
   สถานที่ประชุม : สถาบันเอเซีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/10/2548
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : ค่าย SET FOR U ติวรายวิชาสังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบดูแลและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ให้ "เก่ง ดี มีความสุข" กิจกรรมครูอาสารุ่นที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบดูแลและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ให้ เก่ง ดี มีความสุข กิจกรรมครูอาสารุ่นที่ 2
 • ชื่อโครงการ : ค่ายวิชาการสำนักวิชาศิลปศาสตร์ คนเก่งมีที่เรียน
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : ศิลปศาสตร์เพื่อชุมชน : เสริมความรู้สร้างความคิดเพื่อก้าวสู่ชีวิตมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : บูรณาการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนท้องถิ่นพื้นที่ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : นักศึกษารายวิชา hum105 ลงไปทำกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอท่าศาลา และอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : เตรียมความเข้าใจกับนักศึกษาเพื่อการลงไปทำกิจกรรมกับผู้สูงอายุในพื้นที่ ประสานกับพื้นที่ ณ อาคารเรียนรวม 5 ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : ประชุมทีมงานคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อวางแผนการทำงานร่วมกัน
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : บูรณาการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนท้องถิ่นพื้นที่ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : นักศึกษารายวิชา hum105 ลงไปทำกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอท่าศาลา และอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1
    ชื่อกิจกรรม : เตรียมความเข้าใจกับนักศึกษาเพื่อการลงไปทำกิจกรรมกับผู้สูงอายุในพื้นที่ ประสานกับพื้นที่ ณ อาคารเรียนรวม 5 ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : การบูรณาการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนท้องถิ่น พื้นที่ ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : เวทีขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : เวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้สูงอายุในพื้นที่ของอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลท่าศาลา
    ชื่อกิจกรรม : เวทีเตรียมความเข้าใจกับ ผู้เกี่ยวข้องและแกนนำในพื้นที่ และการประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : เวทีเตรียมความเข้าใจกับ ผู้เกี่ยวข้องและแกนนำในพื้นที่ และการประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ครั้งที่ 1
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2558
    ชื่อกิจกรรม : ตอน การปฏิรูปการเรียนรู้
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 7
 • ชื่อโครงการ : สัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 13
    ชื่อกิจกรรม : 1.จัดเสวนา ชวนคิดชวนคุย งานวิจัยทางสังคมที่สังคมต้องการ 2.กิจกรรมนำเสนอผลงานของนักศึกษา 11 กลุ่ม 3.การสัมมนาในหัวข้อ ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ที่นำเสนอในปีนี้
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : สัมมนาวิชาการเรื่อง การศึกษาสู่อาเซียน : มิติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    ชื่อกิจกรรม : เสวนาเกี่ยวกับการเรียนการสอน เรื่อง การศึกษาสู่อาเซียน : มิติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2562
 • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ได้มีความรู้และทักษะการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ
  พ.ศ.2560
 • บรรยายและชวนพูดคุย เรื่อง "การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" ให้แก่ผู้บริหาร บุคลกรและนักศึกษาสถาบันพลศึกาา วิทยาเขตยะลา
 • บรรยายและกิจกรรม "บทบาทของผู้สอนระดับอุดมศึกษาและแนวทางการเขียนบทความทางวิชการ"
 • ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นต่อร่างบทความประเมินสถานภาพองค์ความรู้ไทยศึกษาในหัวข้อ MObility Turn and Its Implications in Migration Studies ของ ดร.ประเสริฐ แรงกล้า
 • 1. เพื่อให้นักศึกษาแพทย์เกิดความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของความรัก ความเมตตา การอ่อนน้อมต่อธรรมชาติ การมีจิตสำนึกต่อส่วนรวม และการยอมรับในความแตกต่างในสังคม 2. เพื่อให้นักศึกษาแพทย์รู้จักและเข้าใจตนเอง และผู้อื่นอย่างใคร่ครวญ 3. เพื่อให้นักศึกษาแพทย์นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 4. เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้เรียนรู้และนำแนวทางจิตตปัญญาศึกษาไปใช้ในชีวิตประจำวัน
 • ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นต่อร่างบทความประเมินสถานภาพองค์ความรู้ไทยศึกษาในหัวข้อ MObility Turn and Its Implications in Migration Studies ของ ดร.ประเสริฐ แรงกล้า
 • การฝึกฝนการใช้ทักษะไลฟ์โค้ช เพื่อช่วยให้ผู้รับการโค้ชเข้าใจจุดยืนและความคิดของตนในปัจจุบัน ก้าวข้ามขีดจำกัดต่างๆ ที่ผู้รับการโค้ชมักใช้ปิดกั้นตัวเองโดยไม่รู้ตัว พร้อมกำหนดจุดมุ่งหมายใหม่ที่สร้างสรรค์และชัดเจน สร้างความเชื่อที่เป็นแรงดลใจและทัศนคติที่ดี ซึ่งจะช่วยปิดช่องว่างระหว่างจุดที่อยู่ในปัจจุบันกับจุดที่ต้องการจะไปให้ถึงในอนาคตอย่างมีความสุขและอิ่มเอม
 • - To develop academic exchange and cooperation opportunities in education and research; - To promote joint research activities and the exchange of academic material; - To work towards joint post-graduate degree progames; - To facilitate student and academic staff exchanges;
 • 1. การบรรยายเรื่อง “การจัดการการเงิน การวางรากฐานชีวิตด้วยความรู้ทางการเงิน” 2. ความจำเป็นที่ต้องรู้และวางแผนเรื่องเงิน 3. เส้นทางเดินสู่ความสำเร็จทางการเงิน
 • วิพากษ์หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 30 สิงหาคม 2560
 • 1 จัดหาและประสานผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ 2 จัดหาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร 3 ตรวจสอบความถูกต้องของวารสาร 4 เผยแพร่บทความในวารสาร 5 พัฒนาวารสารสู่ TCI 1
 • บรรณาธิการวารสาร ประเมินบทความ อ่าน ตรวจทาน ตรวจสอบ บทความ
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ 982/2561 จัดทำ Walailak Procedia 2561 โดยรวบรวมอ่าน วิพากษ์ ให้ข้อเสนอแนะ ตรวจทานบทความ และบทคัดย่อ กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ของวลัยลักษณ์วิจัย ประจำปี 2561 ตั้งแต่ ตุลาคม 2560-สิงหาคม 2561
  พ.ศ.2559
 • บรรยายพิเศษ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแบบ PBL
 • 1 จัดหาและประสานผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ 2 จัดหาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร 3 ตรวจสอบความถูกต้องของวารสาร 4 เผยแพร่บทความในวารสาร 5 พัฒนาวารสารสู่ TCI 1
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
  พ.ศ.2562
   ชื่อหนังสือ : พิธีสวดภาณยักษ์ ความหมายและการเปลี่ยนแปลง
   ผู้แต่ง :  ผศ.ดร.สิริพร  สมบูรณ์บูรณะ
   สำนักพิมพ์ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ กรุงเทพ
   ISBN : 978-616-7154-77-0
  พ.ศ.2560
   ชื่อหนังสือ : วิธีวิทยาเอเชีย: การก้าวข้ามเงื่อนไขปัจจุบันของการผลิตความรู้
   ผู้แต่ง :  ผศ.ดร.สิริพร  สมบูรณ์บูรณะ
   สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์นกเช้า
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ พัทลุง
   ISBN : 9786169250395
   ชื่อหนังสือ : วิธีวิทยา การก้าวข้ามเงื่อนไขปัจจุบันของการผลิตความรู้
   ผู้แต่ง :  ผศ.ดร.สิริพร  สมบูรณ์บูรณะ
   สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์นกเช้า
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ พัทลุง
   ISBN : 9786169250395
  พ.ศ.2558
   ชื่อหนังสือ : มุ่งสู่มานุษยวิทยาประยุกต์
   ผู้แต่ง :  ผศ.ดร.สิริพร  สมบูรณ์บูรณะ
   สำนักพิมพ์ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   พิมพ์ครั้งที่ : 2 ณ นครศรีธรรมราช
   ISBN : 978-974-7557-48-0
  พ.ศ.2549
   ชื่อหนังสือ : มานุษยวิทยาประยุกต์
   ผู้แต่ง :  ผศ.ดร.สิริพร  สมบูรณ์บูรณะ
   สำนักพิมพ์ : วัฒนศาลา
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์
   ISBN :
   ชื่อหนังสือ : เคลื่อนขับกับเครือข่ายสุขภาวะคนใต้
   ผู้แต่ง :  ผศ.ดร.สิริพร  สมบูรณ์บูรณะ
   สำนักพิมพ์ : อักษรการพิมพ์
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ นครศรีธรรมราช
   ISBN :
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)