:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. สิริพร  สมบูรณ์บูรณะ
   Asst.Prof.Dr. Siriporn Somboonboorana
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2064, 0-7567-2002-3
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2064, 2002-3
   E - mail  ssiripor@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  In-do Pacific Studies
  มหาวิทยาลัย  Jawaharlal Nehru University
  ประเทศ  อินเดีย
  ช่วงปี พ.ศ.  2551-2559
 
  วุฒิการศึกษา  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  มานุษยวิทยา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2532-2536
 
  วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  พัฒนาชุมชน
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2527-2531
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  15/01/2547
 
  ตำแหน่ง  รักษาการแทนหัวหน้าสถานวิจัย
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  ฝ่าย/งาน  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  26/12/2561 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา
  หลักสูตร  หลักสูตรเอเชียศึกษา
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  13/12/2560 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  รองคณบดี
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  ฝ่าย/งาน  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/02/2561 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  วิจัยและพัฒนา  มานุษวิทยา วัฒนธรรมชายขอบ วัฒนธรรมศึกษา วิจัยเชิงคุณภาพ ชาติพันธุ์วรรณา
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : บทความวิจัย ““มานิ”: คำถามเรื่องชนพื้นเมืองกับสิทธิทางวัฒนธรรมในสังคมไทย”
   ผู้เขียน : สิริพร สมบูรณ์บูรณะ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ (TCI 1)
   เล่มที่ : ปีที่ 14 ฉบับที่ : 1 หน้า : 5-20 เดือน/ปี : 01/2560-06/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : การจัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐาน (Experiential Learning) ในรายวิชาเพศวิถีร่วมสมัย มหาวิทยาลัยวลักษณ์
   Contemporary Sexuality through the Process of Experiential Learning

   ผู้เขียน : สิริพร สมบูรณ์บูรณะ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : Journal of Learning Innovations Walialak University
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 1 หน้า : 45 เดือน/ปี : 01/2559-06/2559
   ชื่อบทความ : บทวิจารณ์หนังสือ AIDS Sutra: Untold Stories from India
   ผู้เขียน : สิริพร สมบูรณ์บูรณะ
   แหล่งตีพิมพ์ : กระแสเอเชีย สถาบันเอเชีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   เล่มที่ : 2559 ฉบับที่ : 2 หน้า : 90 เดือน/ปี : 05/2559-12/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Myanmarese Migrant Workers and Karaoke: Politics of Place-Making in Thailand
   ผู้เขียน : Siriporn Somboonboorana
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Humanities and Social Science Invention
   เล่มที่ : 4 ฉบับที่ : 1 หน้า : 45-52 เดือน/ปี : 01/2558-03/2558
   ชื่อบทความ : Burmese Migrant Workers and Identity Formation in Ranong Province, Thailand
   ผู้เขียน : Siriporn Somboonboorana
   แหล่งตีพิมพ์ : : Internationald Journal of Multidisciplinary Educational Research: IJMER
   เล่มที่ : 4 ฉบับที่ : 1(4) หน้า : 234-248 เดือน/ปี : 01/2558-02/2558
   ชื่อบทความ : ระนองกับโรฮิงญา: การจัดการปัญหาระดับท้องถิ่น ชาติ และนานาชาติ?
   ผู้เขียน : สิริพร สมบูรณ์บูรณะ
   แหล่งตีพิมพ์ : ชะตากรรมของมนุษรย์ที่ยังไร้คำตอบ: ที่มาและทางออกของปัญหา
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 55-91 เดือน/ปี : 06/2558-12/2558
   ชื่อบทความ : Burmese Migrant Workers and Identity Formation in Ranong Province, Thailand.
   ผู้เขียน : Siriporn Somboonboorana
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Multidisciplinary Education Research
   เล่มที่ : 4 ฉบับที่ : 4(1) หน้า : 234-248 เดือน/ปี : 01/2558-02/2558
   ชื่อบทความ : ปริทัศน์หนังสือ Being India
   ผู้เขียน : สิริพร สมบูรณ์บูรณะ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 8 หน้า : 347 เดือน/ปี : 06/2558-10/2558
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : PBL: โจทย์ปัญหาหรือสร้างปัญหาทางสังคมศาสตร์
   ผู้เขียน : สิริพร สมบูรณ์บูรณะ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 6 หน้า : 68-138 เดือน/ปี : 06/2556-12/2556
  พ.ศ.2547
   ชื่อบทความ : การก่อรูปและการเปลี่ยนแปลงสำนึกเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินส่วนรวมในสังคมไทย
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยมหิดล
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : 2 หน้า : - เดือน/ปี : 01/2547-12/2547
   ชื่อบทความ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาบนฐานความรู้สู่ปัญญา:กรณีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองของเทศบาลเมืองทุ่งสง
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 01/2547-12/2547
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Mani Tribe and Impact of Cultural Policies in Thailand and Malaysia (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Siriporn Somboonboorana
   ชื่อการประชุม : The 12th Biennial Crossroads in Cultural Studies Conference
   สถานที่ประชุม : Shanghai University, Shanghai, Chaina
   ประเทศ : จีน เมื่อ 12/08/2561
   ชื่อบทความ : Journey to Myself: การเขียนเพื่อค้นหาตัวตนของฉัน (บรรยาย)
   ผู้เขียน : สิริพร สมบูรณ์บูรณะ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติการเรียนรู้เชิงรุก “Active Learning ตอบโจทย์ Thailand 4.0 อย่างไร”
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/03/2561
   ชื่อบทความ : วิถีกระบวนกรวิชาการจัดการชีวิตอย่างชาญฉลาด: การสร้างภาพลักษณ์จากภายในสู่ภายนอก (บรรยาย)
   ผู้เขียน : พุทธิมา ผลวงษ์และสิริพร สมบูรณ์บูรณะ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติการเรียนรู้เชิงรุก “Active Learning ตอบโจทย์ Thailand 4.0 อย่างไร”
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/03/2561
   ชื่อบทความ : วิถีกระบวนกรวิชาการจัดการชีวิตอย่างชาญฉลาด: ความแตกต่างที่งดงามบนหน้ากาก (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ชวนพิศ เกื้อมาและ สิริพร สมบูรณ์บูรณะ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติการเรียนรู้เชิงรุก “Active Learning ตอบโจทย์ Thailand 4.0 อย่างไร”
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/03/2561
   ชื่อบทความ : วิถีกระบวนกรวิชาการจัดการชีวิตอย่างชาญฉลาด: Ice Breaking การละลายภูเขาน้ำแข็งสำคัญไฉน ? (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ชัชพล ยิ่งดำนุ่นและ สิริพร สมบูรณ์บูรณะ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติการเรียนรู้เชิงรุก “Active Learning ตอบโจทย์ Thailand 4.0 อย่างไร”
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/03/2561
   ชื่อบทความ : วิถีกระบวนกรวิชาการจัดการชีวิตอย่างชาญฉลาด: เกมส์กับการตั้งคำถาม (บรรยาย)
   ผู้เขียน : อัมพร รัตนวิจิตรและ สิริพร สมบูรณ์บูรณะ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติการเรียนรู้เชิงรุก “Active Learning ตอบโจทย์ Thailand 4.0 อย่างไร”
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/03/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Burmese Migrants’ Sense of Belongingness to Their Homeland in Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Siriporn Somboonboorana
   ชื่อการประชุม : International Conference: Trans-Asian Mobilities and Encounters Exchange, Commodification and Sustainability จัด โดย Monash Asia Institute, Monash University, Australia and Institute of Asian Studies, . 23-24 January 2017
   สถานที่ประชุม : Chulalongkorn University, Thailand
   ประเทศ : อังกฤษ เมื่อ 23/01/2560
   ชื่อบทความ : วิชาจิตตปัญญา: ศาสตร์ในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ในสังคม (บรรยาย)
   ผู้เขียน : สิริพร สมบูรณ์บูรณะ
   ชื่อการประชุม : ประชุมวิชาการเรียนรู้เชิงรุก : Active Learning : Classrooms of the Future
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2560
   ชื่อบทความ : จิตตศิลป์สะท้อนตัวตนกับกิจกรรม “สรรสร้าง งานศิลป์ผ่านจิตนาการไร้ขอบเขตโดยผ่านรายวิชาจิตตปัญญา (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ชวนพิศ เกื้อมา และสิริพร สมบูรณ์บูรณะ
   ชื่อการประชุม : ประชุมวิชาการเรียนรู้เชิงรุก : Active Learning : Classrooms of the Future
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2560
   ชื่อบทความ : ชีวิตชนเผ่ามานิกับช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงบนเทือกเขาบรรทัด” (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : สิริพร สมบูรณ์บูรณะ
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 9
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2560
   ชื่อบทความ : Burmese Migrants’ Dream of Returning Home: Thingyan Festival in Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Siriporn Somboonboorana
   ชื่อการประชุม : IACS CONFERENCE 2017 Inter-Asia Cultural Studies Society (IACSS)
   สถานที่ประชุม : Sungkonghoe University, Korean Association of Cultural Studies, Trans Asia Screen Culture Institute at Korean National University of Arts
   ประเทศ : อังกฤษ เมื่อ 28/07/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : เพียงแค่คลิก วิธีคิดเปลี่ยน: การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม "สร้างสรรค์อย่างสรรสร้างเพื่อผู้สูงวัย" (บรรยาย)
   ผู้เขียน : สิริพร สมบูรณ์บูรณะ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุก : Active Learning: Challenges and Innovations
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/08/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Burmese Migrant Workers and Thai Language Proficiency: Their Resistance on the Border (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Siriporn Somboonboorana
   ชื่อการประชุม : SILK Symposium of International Languages and Knowledge
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 12/06/2558
   ชื่อบทความ : Nat Worship and Burmese Migrants in Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Siriporn Somboonboorana
   ชื่อการประชุม : Inter-Asia Cultural Studies Conference 2015 Undercurrents: Unearthing Hidden Social and Discursive Practices
   สถานที่ประชุม : Universitas Airlangga
   ประเทศ : อินโดนีเซีย เมื่อ 07/08/2558
   ชื่อบทความ : การบูรณาการกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชามนุษยภาพ ชีวิตและการพัฒนาตนเอง (บรรยาย)
   ผู้เขียน : สิริพร สมบูรณ์บูรณะ
   ชื่อการประชุม : นวัตกรรมการเรียนรู้
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 14/05/2558
   ชื่อบทความ : เพศวิถีร่วมสมัยกับการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐาน (Experiential Learning) (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : สิริพร สมบูรณ์บูรณะ
   ชื่อการประชุม : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง "เทคนิคการจัดการเรียรู้เชิงรุก (Active Learning)
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 22/04/2558
   ชื่อบทความ : Nat Worship and Burmese Migrants in Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Siriporn Somboonboorana
   ชื่อการประชุม : IACS Inter-Asia Cultural Studies Conference
   สถานที่ประชุม : Airlangga University, Surabaya, Indonesia
   ประเทศ : อินโดนีเซีย เมื่อ 07/08/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Formation of Friendship Relations between Burmese Migrants and Thai People in Thai Buddhist Temple in Ranong City, Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Siriporn Somboonboorana
   ชื่อการประชุม : The Fourth Asian Conference on Asian Studies
   สถานที่ประชุม : The Ringa Royal Hetel, Osaka, Japan
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 29/05/2557
   ชื่อบทความ : Rethinking Pedagogy for the 21st Century Skill Development: Walailak University ()
   ผู้เขียน : Siriporn Somboonboorana
   ชื่อการประชุม : The 33rd ASAIHL THAILAND Inter-University Conference
   สถานที่ประชุม : Arnoma Hotel, Bangkok, Thailand
   ประเทศ : อังกฤษ เมื่อ 10/10/2557
   ชื่อบทความ : Formation of Friendship Relations between Burmese Migrants and Thai People in Thai Buddhist Temples in Ranong City, Thailand. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Siriporn Somboonboorana
   ชื่อการประชุม : ACAS 2014 The Forth Asian Conference on Asian Studies, 28 May – 1 June 2014, IAFOR,
   สถานที่ประชุม : Osaka, Japan.
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 28/05/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : มองเพื่อนบ้านผ่าน "นัตกะด่อ" ในพิธีกรรมบูชา "นัต" (บรรยาย)
   ผู้เขียน : สิริพร สมบูรณ์บูรณะ
   ชื่อการประชุม : การศึกษาสู่อาเซียน มิติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   สถานที่ประชุม : อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/03/2556
  พ.ศ.2549
   ชื่อบทความ : นโยบายด้านเศรษฐกิจ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้: เศรษฐกิจนำ ย้ำความยากจน (บรรยาย)
   ผู้เขียน : สิริพร สมบูรณ์บูรณะ
   ชื่อการประชุม : สัมมนาทางวิชาการเรื่อง ทักษิณศึกษา: กรณีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
   สถานที่ประชุม : สถาบันทักษิณคดีศึกษา สงขลา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 17/08/2549
   ชื่อบทความ : มานุษยวิทยาไม่ (เคย) ฉายเดี่ยว (บรรยาย)
   ผู้เขียน : สิริพร สมบูรณ์บูรณะ
   ชื่อการประชุม : เสวนามานุษยวิทยา
   สถานที่ประชุม : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์กรมหาชน)
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 13/12/2549
  พ.ศ.2548
   ชื่อบทความ : วัฒนธรรมมือถือ (Mobile Phone Cultrue): ชีวิตที่ขาดเธอไม่ได้ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : สิริพร สมบูรณ์บูรณะ
   ชื่อการประชุม : สัมมนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรม ทำไม(ต้อง) ทำใหม่ คิดใหม่
   สถานที่ประชุม : สถาบันเอเซีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/10/2548
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : ศิลปศาสตร์เพื่อชุมชน : เสริมความรู้สร้างความคิดเพื่อก้าวสู่ชีวิตมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : บูรณาการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนท้องถิ่นพื้นที่ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : นักศึกษารายวิชา hum105 ลงไปทำกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอท่าศาลา และอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : เตรียมความเข้าใจกับนักศึกษาเพื่อการลงไปทำกิจกรรมกับผู้สูงอายุในพื้นที่ ประสานกับพื้นที่ ณ อาคารเรียนรวม 5 ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : ประชุมทีมงานคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อวางแผนการทำงานร่วมกัน
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : บูรณาการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนท้องถิ่นพื้นที่ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : นักศึกษารายวิชา hum105 ลงไปทำกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอท่าศาลา และอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1
    ชื่อกิจกรรม : เตรียมความเข้าใจกับนักศึกษาเพื่อการลงไปทำกิจกรรมกับผู้สูงอายุในพื้นที่ ประสานกับพื้นที่ ณ อาคารเรียนรวม 5 ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : การบูรณาการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนท้องถิ่น พื้นที่ ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : เวทีขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : เวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้สูงอายุในพื้นที่ของอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลท่าศาลา
    ชื่อกิจกรรม : เวทีเตรียมความเข้าใจกับ ผู้เกี่ยวข้องและแกนนำในพื้นที่ และการประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : เวทีเตรียมความเข้าใจกับ ผู้เกี่ยวข้องและแกนนำในพื้นที่ และการประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ครั้งที่ 1
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2558
    ชื่อกิจกรรม : ตอน การปฏิรูปการเรียนรู้
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 7
 • ชื่อโครงการ : สัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 13
    ชื่อกิจกรรม : 1.จัดเสวนา ชวนคิดชวนคุย งานวิจัยทางสังคมที่สังคมต้องการ 2.กิจกรรมนำเสนอผลงานของนักศึกษา 11 กลุ่ม 3.การสัมมนาในหัวข้อ ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ที่นำเสนอในปีนี้
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : สัมมนาวิชาการเรื่อง การศึกษาสู่อาเซียน : มิติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    ชื่อกิจกรรม : เสวนาเกี่ยวกับการเรียนการสอน เรื่อง การศึกษาสู่อาเซียน : มิติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2560
 • บรรยายและชวนพูดคุย เรื่อง "การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" ให้แก่ผู้บริหาร บุคลกรและนักศึกษาสถาบันพลศึกาา วิทยาเขตยะลา
 • บรรยายและกิจกรรม "บทบาทของผู้สอนระดับอุดมศึกษาและแนวทางการเขียนบทความทางวิชการ"
 • ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นต่อร่างบทความประเมินสถานภาพองค์ความรู้ไทยศึกษาในหัวข้อ MObility Turn and Its Implications in Migration Studies ของ ดร.ประเสริฐ แรงกล้า
 • 1. เพื่อให้นักศึกษาแพทย์เกิดความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของความรัก ความเมตตา การอ่อนน้อมต่อธรรมชาติ การมีจิตสำนึกต่อส่วนรวม และการยอมรับในความแตกต่างในสังคม 2. เพื่อให้นักศึกษาแพทย์รู้จักและเข้าใจตนเอง และผู้อื่นอย่างใคร่ครวญ 3. เพื่อให้นักศึกษาแพทย์นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 4. เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้เรียนรู้และนำแนวทางจิตตปัญญาศึกษาไปใช้ในชีวิตประจำวัน
 • ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นต่อร่างบทความประเมินสถานภาพองค์ความรู้ไทยศึกษาในหัวข้อ MObility Turn and Its Implications in Migration Studies ของ ดร.ประเสริฐ แรงกล้า
 • การฝึกฝนการใช้ทักษะไลฟ์โค้ช เพื่อช่วยให้ผู้รับการโค้ชเข้าใจจุดยืนและความคิดของตนในปัจจุบัน ก้าวข้ามขีดจำกัดต่างๆ ที่ผู้รับการโค้ชมักใช้ปิดกั้นตัวเองโดยไม่รู้ตัว พร้อมกำหนดจุดมุ่งหมายใหม่ที่สร้างสรรค์และชัดเจน สร้างความเชื่อที่เป็นแรงดลใจและทัศนคติที่ดี ซึ่งจะช่วยปิดช่องว่างระหว่างจุดที่อยู่ในปัจจุบันกับจุดที่ต้องการจะไปให้ถึงในอนาคตอย่างมีความสุขและอิ่มเอม
 • - To develop academic exchange and cooperation opportunities in education and research; - To promote joint research activities and the exchange of academic material; - To work towards joint post-graduate degree progames; - To facilitate student and academic staff exchanges;
 • 1. การบรรยายเรื่อง “การจัดการการเงิน การวางรากฐานชีวิตด้วยความรู้ทางการเงิน” 2. ความจำเป็นที่ต้องรู้และวางแผนเรื่องเงิน 3. เส้นทางเดินสู่ความสำเร็จทางการเงิน
 • วิพากษ์หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 30 สิงหาคม 2560
 • 1 จัดหาและประสานผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ 2 จัดหาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร 3 ตรวจสอบความถูกต้องของวารสาร 4 เผยแพร่บทความในวารสาร 5 พัฒนาวารสารสู่ TCI 1
 • บรรณาธิการวารสาร ประเมินบทความ อ่าน ตรวจทาน ตรวจสอบ บทความ
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ 982/2561 จัดทำ Walailak Procedia 2561 โดยรวบรวมอ่าน วิพากษ์ ให้ข้อเสนอแนะ ตรวจทานบทความ และบทคัดย่อ กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ของวลัยลักษณ์วิจัย ประจำปี 2561 ตั้งแต่ ตุลาคม 2560-สิงหาคม 2561
  พ.ศ.2559
 • บรรยายพิเศษ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแบบ PBL
 • 1 จัดหาและประสานผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ 2 จัดหาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร 3 ตรวจสอบความถูกต้องของวารสาร 4 เผยแพร่บทความในวารสาร 5 พัฒนาวารสารสู่ TCI 1
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
  พ.ศ.2560
   ชื่อหนังสือ : วิธีวิทยาเอเชีย: การก้าวข้ามเงื่อนไขปัจจุบันของการผลิตความรู้
   ผู้แต่ง :  ผศ.ดร.สิริพร  สมบูรณ์บูรณะ
   สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์นกเช้า
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ พัทลุง
   ISBN : 9786169250395
   ชื่อหนังสือ : วิธีวิทยา การก้าวข้ามเงื่อนไขปัจจุบันของการผลิตความรู้
   ผู้แต่ง :  ผศ.ดร.สิริพร  สมบูรณ์บูรณะ
   สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์นกเช้า
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ พัทลุง
   ISBN : 9786169250395
  พ.ศ.2558
   ชื่อหนังสือ : มุ่งสู่มานุษยวิทยาประยุกต์
   ผู้แต่ง :  ผศ.ดร.สิริพร  สมบูรณ์บูรณะ
   สำนักพิมพ์ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   พิมพ์ครั้งที่ : 2 ณ นครศรีธรรมราช
   ISBN : 978-974-7557-48-0
  พ.ศ.2549
   ชื่อหนังสือ : มานุษยวิทยาประยุกต์
   ผู้แต่ง :  ผศ.ดร.สิริพร  สมบูรณ์บูรณะ
   สำนักพิมพ์ : วัฒนศาลา
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์
   ISBN :
   ชื่อหนังสือ : เคลื่อนขับกับเครือข่ายสุขภาวะคนใต้
   ผู้แต่ง :  ผศ.ดร.สิริพร  สมบูรณ์บูรณะ
   สำนักพิมพ์ : อักษรการพิมพ์
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ นครศรีธรรมราช
   ISBN :
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)