:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   รศ.ดร. วิภาวี  เดชะปัญญา
   Assoc.Prof.Dr. Wipawee Dechapanya
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2336, 0-7567-2304-5
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2336, 2304-5
   E - mail  kwipawee@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วิศวกรรมเคมี
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2534-2538
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  Chemical Engineering
  มหาวิทยาลัย  Michigan Technological University
  ประเทศ  สหรัฐอเมริกา
  ช่วงปี พ.ศ.  2539-2541
 
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  Chemical Engineering
  มหาวิทยาลัย  The University of Texas at Austin
  ประเทศ  สหรัฐอเมริกา
  ช่วงปี พ.ศ.  2541-2545
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/03/2547
 
  ตำแหน่ง  รองศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
  หลักสูตร  หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  30/11/2561 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  หัวหน้าสาขาวิชา
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  25/12/2560 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  วิศวกรรมเคมี  การประมาณการเกิดอนุภาคและโอโซนในบรรยากาศโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
การศึกษาการแพร่กระจายของมลภาวะจากแหล่งกำเนิด
  สาขาความสนใจ
  วิศวกรรมเคมี  คุณภาพอากาศ การประเมินผลกระทบของมลภาวะอากาศจากแหล่งกำเนิด และการแพร่กระจาย การใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อทำนายการเกิดของอนุภาคและโอโซนในบรรยากาศ
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Synthesis of cellulose acetate nanofiber (CANF) from bacterial cellulose (BC) incubated from cannery seafood wastewater (CSW) using Acetobacter xylinum
   ผู้เขียน : Sunun Khami1, Wipawee Khamwichit1* and Kowit Suwannahong2
   แหล่งตีพิมพ์ : : ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences
   เล่มที่ : 14 ฉบับที่ : 17 หน้า : 3038-3045 เดือน/ปี : 09/2562-09/2562
   ชื่อบทความ : Synthesis of cellulose acetate nanofiber (CANF) from bacterial cellulose (BC) incubated from cannery seafood wastewater (CSW) using Acetobacter xylinum
   ผู้เขียน : Sunun Khami1, Wipawee Khamwichit1* and Kowit Suwannahong2
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Engineering and Applied Sciences
   เล่มที่ : 14 ฉบับที่ : 19 หน้า : 3038-3045 เดือน/ปี : 09/2562-09/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Volatile Organic Compound (VOC) Removal via Photocatalytic Oxidation Using TiO2 Coated Nanofilms
   ผู้เขียน : Sunun KHAMI1, Wipawee KHAMWICHIT1,*, Ratthapol RANGKUPAN2 and Kowit SUWANNAHONG3
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 15 ฉบับที่ : 7 หน้า : 491-501 เดือน/ปี : 06/2561-06/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : preparation and characterization of TiO2-coated silk fibroin filters for photocatalytic oxidation of formaldehyde using waste silk cocoons
   ผู้เขียน : J. Triped, W. Sanongraj, W. Khamwichit
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Environmental Biology
   เล่มที่ : 38 ฉบับที่ : 1 หน้า : 595-601 เดือน/ปี : 07/2560-07/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : KINETIC AND LINEAR EQUATION OF ADSORPTION BY TIO2 NANOFILM COATING IN PHOTOCATALYTIC REACTOR.
   ผู้เขียน : SununKhami, WipaweeKhamwichit*, CharatSiripattana
   แหล่งตีพิมพ์ : : Jurnal Teknologi
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1-6 เดือน/ปี : 07/2559-07/2559
   ชื่อบทความ : Kinetic and linear equation of adsorption by TiO2-nanofilm coating in photocatalytic reactor
   ผู้เขียน : Sunan Khami, Wipawee Khamwichit, Chairat Siripatana
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Engineering and Applied Science
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 11 หน้า : 2490-2494 เดือน/ปี : 12/2559-01/2560
   ชื่อบทความ : Kinetics of Linear Equation of Adsorption by TiO2 Nanofilm Coating in Photocatalytic Reactor
   ผู้เขียน : Sunan Khami, Wipawee Khamwichit and Chairat Siripatana
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Engineering and Applied Science
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 11 หน้า : 2490-2494 เดือน/ปี : 11/2559-11/2559
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Preparation and Characterization of the TiO2 Coated Silk Fibroin Filters
   ผู้เขียน : Wipawee Khamwichit
   แหล่งตีพิมพ์ : : Applied Mechanics and Materials
   เล่มที่ : 535 ฉบับที่ : 1 หน้า : 802-806 เดือน/ปี : 02/2557-02/2557
   ชื่อบทความ : Turbidity Removl using Silk Sericin and Silk Sericin Powder as Coagulant Aid
   ผู้เขียน : Wipawee Khamwichit Sidxay Makvilay Wipada Sanongraj
   แหล่งตีพิมพ์ : : Advanced Materials Research
   เล่มที่ : 931-932 ฉบับที่ : 1 หน้า : 276-280 เดือน/ปี : 02/2557-02/2557
   ชื่อบทความ : Quantity of Formaldehyde in Particleboards
   ผู้เขียน : Wipawee Khamwichit Wipada Sanongraj
   แหล่งตีพิมพ์ : : Advanced Materials Research
   เล่มที่ : 931-932 ฉบับที่ : 1 หน้า : 665-670 เดือน/ปี : 02/2557-02/2557
   ชื่อบทความ : The synthesis of air filters from silk cocoons coated TiO2 for use in air purifier
   ผู้เขียน : Pornwimon Wadchasit Wipawee Khanwichit Wipada Sanongraj
   แหล่งตีพิมพ์ : : Advanced Materials Research
   เล่มที่ : 931-932 ฉบับที่ : 1 หน้า : 281-285 เดือน/ปี : 02/2557-02/2557
   ชื่อบทความ : Characteristics of bacterial cellulose production from agricultural wastes
   ผู้เขียน : Sunan Khami WIpawee Khamwichit Kowit Suwannahong Wipada Samongraj
   แหล่งตีพิมพ์ : : Advanced Materials Research
   เล่มที่ : 931-932 ฉบับที่ : 1 หน้า : 693-697 เดือน/ปี : 02/2557-02/2557
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากเตาเผามูลฝอยและสารเคมี
   Environmental and Health Impacts from Waste and Chemical Incinerators

   ผู้เขียน : วิภาวี ขำวิจิตร ธนิดา เจริญสุข อรรถโส ขำวิจิตร
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1/2553 หน้า : 1-11 เดือน/ปี : 01/2553-06/2553
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : การสกัดสารสีจากเปลือกผลแก้วมังกร
   Extraction of Dye Pigment from Dragon Fruit Peel

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 9-16 เดือน/ปี : 01/2552-06/2552
  พ.ศ.2547
   ชื่อบทความ : Secondary Organic Aerosol Formation from Aromatic Precursors Part I: Mechanisms for Individual Hydrocarbons
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Environ. Sci. & Techno
   เล่มที่ : 37 ฉบับที่ :  หน้า : 3662-3670 เดือน/ปี : 00/2547-00/0000
   ชื่อบทความ : Secondary Organic Aerosol Formation from Aromatic Precursors Part II: Mechanisms for Lumped Aromatic Hydrocarbons
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Environ. Sci. & Techno
   เล่มที่ : 37 ฉบับที่ :  หน้า : 3671-3679 เดือน/ปี : 00/2547-00/0000
  พ.ศ.2546
   ชื่อบทความ : Study of Environental Impact before and After using the Organic checical Fortilizer in Rice raddy Fields
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Rice raddy Fields
   เล่มที่ :  ฉบับที่ :  หน้า :  เดือน/ปี : 10/2546-12/2547
  พ.ศ.2542
   ชื่อบทความ : Application of the Analytic Hierarchy Process for Integrating Environmental Considerations into Process Design Decisions
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Tools and Methods for Pollution Prevention
   เล่มที่ :  ฉบับที่ :  หน้า : 367-383 เดือน/ปี : 00/2542-00/0000
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Quality improvement of syngas from gasification process of palm kernels using NiO/CaO catalysts on ceramic suporters in coupled with biochar absorbent from agricultural residues (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Suttipong Rattanahirun, Wipawee Khamwichit, Attaso Khamwichit
   ชื่อการประชุม : The International Conference on Sustainable Energy Technologies 2019, SET2019 http://www.set2019.org/
   สถานที่ประชุม : Hotel Istana City Centre Kuala Lumpur, Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 20/08/2562
   ชื่อบทความ : Natural Rubber Modification as Pre-vulcanized Latex Impregnated with TiO2 for Photo-catalytic Degradation of Gaseous Benzene in Indoor Air (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Peerapol KAOIEN1, Wipawee KHAMWICHIT1*, Attaso KHAMWICHIT1 and Kowit SUWANNAHONG2
   ชื่อการประชุม : International Conference on 4th Industrial Revolution and Its Impacts
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Thasala Nakhon Si Thammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : Synthesis and Characterization of TTIP-Al Films and Fe3+/TTIP-Al Films to be Used in Photocatalytic Oxidation under Visible Light (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Ketsara INTAWONG1, Wipawee KHAMWICHIT1*, Siriuma JAWJIT2
   ชื่อการประชุม : International Conference on 4th Industrial Revolution and Its Impacts
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Thasala, Nakhon Si Thammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : Natural Rubber Modification as Pre-vulcanized Latex Impregnated with TiO2 for Photo-catalytic Degradation of Gaseous Benzene in Indoor Air (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Peerapol KAOIEN1, Wipawee KHAMWICHIT1*, Attaso KHAMWICHIT1 and Kowit SUWANNAHONG2
   ชื่อการประชุม : International Conference on 4th Industrial Revolution and Its Impacts
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : Quality improvement of syngas from gasification process of palm kernels using NiO/CaO catalysts on ceramic suporters in coupled with biochar absorbent from agricultural residues (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Suttipong Rattanahirun1, Wipawee Khamwichit2*,Attaso Khamwichit3
   ชื่อการประชุม : 18th International Conference on Sustainable Energy Technologies – SET 2019
   สถานที่ประชุม : Kuala Lumpur, Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 22/08/2562
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : การศึกษาศักยภาพของชีวมวลในภาคใต้เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการแก๊สซิฟิเคชันด้วยอากาศ และออกแบบเตาผลิตแก๊สเชื้อเพลิงแบบไหลลง (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ธนวัฒน์ พันธุ์พฤกษ์ 1* วิภาวี ขำวิจิตร 2 อรรถโส ขำวิจิตร 3
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 7 : The 7th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/07/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : การศึกษาศักยภาพของชีวมวลในภาคใต้เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการ แก๊สซิฟิเคชันด้วยอากาศในเตาผลิตแก๊สเชื้อเพลิงแบบไหลลง (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ธนวัฒน์ พันธุ์พฤกษ์ 1 วิภาวี ขำวิจิตร 2 อรรถโส ขำวิจิตร
   ชื่อการประชุม : ประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 24
   สถานที่ประชุม : เชียงใหม่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/12/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Characteristics of bacterial cellulose production from agricultural wastes (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sunun Khami 1, Wipawee Khamwichit1 , Kowit Suwannahong 2, Ratthapol Rangkupan3 and Wipada sanongrag 4
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/08/2556
   ชื่อบทความ : ประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนักในน้ำเสีย โดยใช้คอลัมน์ดูดซับผลิตจากใยมะพร้าวและใยปาล์ม
    Adsorption Efficiency of Heavy Metal from Wastewater Using Packing Column Made from Oil Palm and Coconut Fibers (บรรยาย)

   ผู้เขียน : วิภาวี ขำวิจิตร1* กติกา เรืองแก้ว2 วริศรา แสงคาลือ3 และ สุนันท์ ขามิ 4
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 12
   สถานที่ประชุม : ขอนแก่น
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Emission of Formaldehyde from Particleboards (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Taddao Pahasupanan, Wipada Sanongraj, and Wipawee Khamwichit
   ชื่อการประชุม : GMSARN Int. Conf. on Social-Energy-Environmental Development: SEED towards Sustainability 28-30 Mar. 2012
   สถานที่ประชุม : Udonthani Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2555
   ชื่อบทความ : Utilization of Silk Serisin and Powder Silk Sericin as Coagulant Aid for Turbidity Removal (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sidxay Makvilay, Tassamorn Hlongsaman, Waritta Jaiman, Wipada Sanongraj, and Wipawee Khamwichit
   ชื่อการประชุม : GMSARN Int. Conf. on Social-Energy-Environmental Development: SEED towards Sustainability 28-30 Mar. 2012
   สถานที่ประชุม : Udonthani Thaniland
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2555
   ชื่อบทความ : Emission of Formaldehyde from Particleboards (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Taddao Pahasupanan, Wipada Sanongraj, and Wipawee Khamwichit
   ชื่อการประชุม : GMSARN Int. Conf. on Social-Energy-Environmental Development: SEED towards Sustainability 28-30 Mar. 2012
   สถานที่ประชุม : Udonthani Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2555
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : ENVIRONMENTAL IMPACT FROM WASTE INCINERATOR OF WALAILAK UNIVERSITY (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : Asian Pacific Regional Conference
   สถานที่ประชุม : อุบลราชธานี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/03/2553
   ชื่อบทความ : ENVIRONMENTAL IMPACT FROM WASTE INCINERATOR OF WALAILAK UNIVERSITY (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Wipawee Khamwichit Thanida Chareonsuk
   ชื่อการประชุม : 2010 Asian-Pacific Regional Conference on Practical Environmental Techonologies
   สถานที่ประชุม : Sunee Grand Hotel and Convention Center, Ubonratchathini, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 24/03/2553
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : กระบวนการทำกลีเซอรีนให้บริสุทธิ์จากการผลิตไบโอดีเซล
    Purification Process of Glycerin from Biodiesel Production (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/03/2552
  พ.ศ.2545
   ชื่อบทความ : Mechanistic Models of Secondary Organic Aerosol Formation and Their Application to Houston Conditions (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : ”, TexAQS Conference 2002
   สถานที่ประชุม : , Austin, Texas USA
   ประเทศ : สหรัฐอเมริกา เมื่อ 08/06/2545
  พ.ศ.2544
   ชื่อบทความ : Modeling Secondary Organic Aerosol Formation in Houston, Texas (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : American Association for Aerosol Conference Research 20th Annual Conference 2001
   สถานที่ประชุม : Oregon USA
   ประเทศ : สหรัฐอเมริกา เมื่อ 03/10/2544
  พ.ศ.2543
   ชื่อบทความ : Mechanistic Models of Secondary Organic Aerosol Formation and Their Application to Houston Conditions (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : AIChE Spring conference 2000
   สถานที่ประชุม : , Houston, Texas USA
   ประเทศ : สหรัฐอเมริกา เมื่อ 01/04/2543
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2563
    ชื่อกิจกรรม : ตอน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : ทำโครงงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : English Club
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : ค่ายวิทยาศาสตร์ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ฟิสิกส์
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีทุ่งสง
 • ชื่อโครงการ : ฝึกงานกับนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : การสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนปากพนัง รุ่นที่ 1
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
 • ชื่อโครงการ : ฝึกงานกับนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษโรงเรียนเบญจมราชูทิศ รุ่นที่ 5
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ รุ่นที่ 5
 • ชื่อโครงการ : ฝึกงานกับนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษโรงเรียนเบญจมราชูทิศ รุ่นที่ 4
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบูรณะรำลึก จังหวัดตรัง
 • ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มทักษะทางวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนโรงเรียนภาคใต้ตอนบน
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเบตงวีระราษฏร์ประสาน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2553
 • ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มทักษะทางวิทยาศาสตร์โรงเรียนสตรีทุ่งสง
 • ชื่อโครงการ : ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว ครั้งที่ 1
  พ.ศ.2552
 • ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรยนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2562
 • เป็นประธานสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • พิจารณาบทความ Extended abstract เพื่อการพิจารณาเข้าร่วมในงานประชุมวิชาการ EEAT 2019 conference
 • พิจารณา Extended Abstract สำหรับบทความที่ส่งเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ EEAT 2019 conference
 • เป็นกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาให้กับหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • เป็นกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาให้กับหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • เป็นกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรเคมีและทคโนโลยีสิ่งทอ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • เป็นกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • เป็นกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ์
 • เป็นประธานตรวจประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • เป็นกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเคมีระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • เป็นกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • เป็นกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวืทยาศาสตร์เชิงคำนวณ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
 • เป็นกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 • เป็นกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาหลักกสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • เป็นกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
 • เป็นกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก
 • เป็นกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ (นานาชาติ) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 • เป็นประธานตรวจประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เคมี ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก
 • เป็นกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์
 • เป็นประธานตรวจประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตร EHST ระดับปริญญาโท
 • เป็นกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาสำนักกวิชาวิทยาศาสตร์
  พ.ศ.2561
 • เข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการเพื่อประเมินศักยภาพในการขึ้นโครงการ ITAP ของโรงงานผลิตถ่านอัดแท่งจากกะลามะพร้าว ที่ อ. สระเก้ว ร่วมกับ อ. กรกต สุวรรณรัตน์ และ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ตรวจประเมินบทตวามวิชาการที่นำเสนอในที่ประชุม EEAT 2018 จำนวน 4 บทความ
 • เป็นวิทยากรฝึกอบรม Pre-UKPSF ครั้งที่ 1
 • เป็นวิทยากรอบรม Pre-UKPSF ครั้งที่ 2 ให้อาจารย์ของสถาบันภาษา
 • เป็นวิทยากรอบรมให้คณาจารย์ ในการอบรม Pre-UKPSF ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 2
 • เป็นวิทยากรในการจัด workshop การเขียนใบสมัคร Fellowship ของ HEA
  พ.ศ.2560
 • ตรวจตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 1. หลักสูตรวิทยาศาสตร์เคมีและเทคโนโลยีสิ่งทอ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรมหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และหลักสูตรวิทยาาสตร์เคมี
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต และ ปรัชญาดุษฎีบัณฺฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยศาสตร์เคมี
 • หลักสูตรวิทยศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
 • ประเมินเบื้องต้นการรั่วไหลของก๊าซแอมโมเนีย และ การกำจัดกลิ่นแอมโมเนีย บริษัทยงกานต์พัฒนา อ.เมิอง จ.นครศรีธรรมราช
 • ประเมินความก้าวหน้าโครงการพัฒนาสินค้า บริษัทแสงอรุณปาล์มออย จำกัด
  พ.ศ.2559
 • บรรยายพิเศษให้กลุมสหกรณ์การยางภาคใต้ตอนบน 5 จังหวัด เกี่ยวกับมลภาวะที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตยางแผ่นและขี้ยาง และการจัดการเพื่อลดมลภาวะ
 • 1. หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรี ประธาน 2. หลักสูตรวิทยาศาสตร์เคมี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรี ประธาน 3. หลักสูตรอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งทอ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประธาน 4. หลักสูตรเทคโนโลยีปิโตรเลียม มหาวิทยาลัยราชมลคลศรีวิขัย ประธาน 5. หลักกสูตรอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยวลักลักษณ์ กรรมการ 6. หลักกสูตรอุตสาหกรรมเกษตร มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลักลักษณ์ กรรมการ 6. หลักกสูตรอุตสาหกรรมเกษตร ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลักลักษณ์ กรรมการ 7. หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลักลักษณ์ ประธาน 8. หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลักลักษณ์ ประธาน 9. หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลักลักษณ์ ประธาน 10. หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวลักลักษณ์ เลขานุการ 11. หลักการจัดการเทคโนโลยีทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยวลักลักษณ์ เลขานุการ
 • การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2560
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน

Fatal error: Call to undefined function: facadcomtype() in H:\AppServ\www\des\html\source\DESAboutPersonallist_.php on line 1137
  พ.ศ.2552