:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นาง รจนา  สายวารี
   Mrs. Rojana Saivaree
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2709, 0-7567-2710
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2709, 2710
   E - mail  rrojana@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  คหกรรมศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การโรงแรมและภัตตาคาร
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2547 - 2550
 
  วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  สาขาที่จบ  ธุรกิจโรงแรม
  มหาวิทยาลัย  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2537-2539
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/09/2560
 
  ตำแหน่ง  พนักงานธุรการ
  ประเภทตำแหน่ง  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  หน่วยงาน  สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  ฝ่าย/งาน  สำนักงานคณบดี
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/09/2560 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)