:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. พรเพ็ญ  ทิพยนา
   Dr. Pornpen Thippayana
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2248, 0-7567-2201-2
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2248, 2201-2
   E - mail  tpornpen@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การเงิน
  มหาวิทยาลัย  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2551-2558
 
  วุฒิการศึกษา  บริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาที่จบ  บริหารธุรกิจ
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2532-2535
 
  วุฒิการศึกษา  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  บริหารธุรกิจ
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2539-2542
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  26/05/2547
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาการจัดการ
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  หลักสูตร  หลักสูตรบริหารธุรกิจ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  26/05/2547 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  การบัญชี/การเงิน/การธนาคาร  บริหารธุรกิจ (การเงิน)
  สาขาความสนใจ
  การบัญชี/การเงิน/การธนาคาร  ตลาดการเงินการจัดการความเสี่ยง การเงินวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การวิเคราะห์และประเมินโครงการ
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : ถอดบทเรียนการจัดการความรู้: 10 ปีของการดำเนินงานองค์กรการเงินชุมชน ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Lesson Learned from Knowledge Management: A Decade of a Community Financial Organization in Karhaw Subdistrict, Nopphitam District, Nakhon Si Thammarat Province

   ผู้เขียน : พรเพ็ญ ทิพยนา นิษฐิดา สุดใหม่ ไพโรจน์ นวลนุ่ม
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการจัดการ : WMS Journal of Management
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : พิเศษ (2561) หน้า : กรกฎาคม 2561 เดือน/ปี : 07/2561-07/2561
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : ถอดบทเรียนการจัดการความรู้: 10 ปีของการดำเนินงานองค์กรการเงินชุมชน ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
    Lesson Learned from Knowledge Management: A Decade of a Community Financial Organization in Karo Village, Nopphitam, Nakhon Si Thammarat (บรรยาย)

   ผู้เขียน : พรเพ็ญ ทิพยนา นิษฐิดา สุดใหม่ ไพโรจน์ นวลนุ่ม
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 6 : WMS Management Research National Conference #6
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/05/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของชาวประมงพื้นบ้านในจังหวัดนครศรีธรรมราช
    Financial Access of Traditional Fisherfolks in Nakhon Si Thammarat (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ปัณฑิตา ราชฤทธิ์ ฝากฝัน เจริญพงศ์ พงศ์พิทักษ์ กลับพันธ์ ฟาอาด๊ะ บุญยรัตน์ อดิศักดิ์ หมัดล๊ะ ฮุสนา จุลยานนท์ พรเพ็ญ ทิพยนา
   ชื่อการประชุม : ประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 5" : WMS Management Research Conference # 5
   สถานที่ประชุม : ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/05/2559
   ชื่อบทความ : การเข้าถึงแหล่งเงินของชาวสวนยางพาราในจังหวัดนครศรีธรรมราช
    Access to Finance for Rubber Plantation Workers in Nakhon Si Thammarat (บรรยาย)

   ผู้เขียน : พัชริดา รอดเกิด อริญา เนียมสงค์ เกษร เหมรังษี พัชริดา รอดเกิด อรวรรณ ขุนดำ มนต์คนธ์ ณ พัทลุง สุพัตรา วัฒนะชัย และพรเพ็ญ ทิพยนา
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 : MSSU Conference
   สถานที่ประชุม : ณ โรงแรมโนโวเทล หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 13/05/2559
  พ.ศ.2550
   ชื่อบทความ : การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลกะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : พรเพ็ญ ทิพยนา, นิษฐิดา สุดใหม่ และ ไพโรจน์ นวลนุ่ม
   ชื่อการประชุม : มหาสารคามวิจัยครั้งที่ 3
   สถานที่ประชุม : อ.เมือง จ.มหาสารคาม
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 06/09/2550
   ชื่อบทความ : การจัดการและต้นทุนลอจิสติกส์ของอุตสาหกรรมส่งออกอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็ง (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมเชิงวิชาการการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : กรุงเทพมหานคร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/11/2550
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : ยกระดับการศึกษาโคกเหล็กโมเดล : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
 • ชื่อโครงการ : ยกระดับการศึกษาโคกเหล็กโมเดล (บริการวิชาการ)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 3
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์ทางการจัดการครั้งที่ 2
 • ชื่อโครงการ : WMS Business Best Practice Sharing
 • ชื่อโครงการ : ค่าย WMS Champion Camp#2 (ค่าย WMS ค่ายเยาวชนคนเก่งระดับชาติ ครั้งที่ 2)
    ชื่อกิจกรรม : ค่าย WMS แบรนด์อัจฉริยะทางธุรกิจ
 • ชื่อโครงการ : WMS เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2560
   ชื่อผลงาน : ถอดบทเรียนการจัดการความรู้: 10 ปีการดำเนินงานองค์กรการเงินชุมชน
   ชื่อรางวัล : รางวัล Best Presentation ในการนำเสนอบทความ
   จาก : สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 19/05/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  นางนิษฐิดา  สุดใหม่,  ดร.พรเพ็ญ  ทิพยนา,  ดร.ไพโรจน์  นวลนุ่ม
   ชื่อผลงาน : ถอดบทเรียนการจัดการความรู้: 10 ปีของการดำเนินงานองค์กรการเงินชุมชน
   ชื่อรางวัล : รางวัลชมเชย ในการเขียนบทความ
   จาก : สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 19/05/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  นางนิษฐิดา  สุดใหม่,  ดร.พรเพ็ญ  ทิพยนา,  ดร.ไพโรจน์  นวลนุ่ม
  พ.ศ.2559
   ชื่อผลงาน : การเข้าถึงแหล่งเงินของชาวสวนยางพาราในจังหวัดนครศรีธรรมราช (Access to Finance for Rubber Plantation Workers in Nakhon Si Thammarat)
   ชื่อรางวัล : รางวัลนำเสนอบทความดีเด่น Best Presentation
   จาก : การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4
   เมื่อ : 13/05/2559
   ผู้ได้รับรางวัล :  ดร.พรเพ็ญ  ทิพยนา
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)