:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   รศ.ดร. พรรณนิภา  เชาวนะ
   Assoc.Prof.Dr. Pannipa Chaowana
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2312, 0-7567-2304
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2312, 2304
   E - mail  mpannipa@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  Wood Science
  มหาวิทยาลัย  University of Hamburg
  ประเทศ  เยอรมนี
  ช่วงปี พ.ศ.  2549-2552
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วนศาสตร์ : วนผลิตภัณฑ์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2538-2542
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วนศาสตร์ : วนผลิตภัณฑ์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2542-2546
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/06/2547
 
  ตำแหน่ง  รองศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาปิโตรเครมีและพอลิเมอร์
  หลักสูตร  หลักสูตรวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  03/08/2560 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
  วิศวกรรมวัสดุ  Wood composite technology
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Universitaere Ausbildung fuer Holzwissenschaft in Europa und weltweit - Teil 24: Thailand (1)
   ผู้เขียน : Marius Barbu and Panipa Chaowana
   แหล่งตีพิมพ์ : : Holztechnologie
   เล่มที่ : 59 ฉบับที่ : 4 หน้า : 55-58 เดือน/ปี : 10/2561-09/2562
   ชื่อบทความ : Universitaere Ausbildung fuer Holzwissenschaft in Europa und weltweit - Teil 25: Thailand (2)
   ผู้เขียน : Marius Barbu and Pannipa Chaowana
   แหล่งตีพิมพ์ : : Holztechnologie
   เล่มที่ : 59 ฉบับที่ : 5 หน้า : 55-58 เดือน/ปี : 10/2561-09/2562
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Bamboo: Potential material for biocomposites
   ผู้เขียน : Pannipa Chaowana and Marius Barbu
   แหล่งตีพิมพ์ : : Lignocellulosic Fibre and Biomass-Based Composite Materials - Processing, Properties and Application
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 259-289 เดือน/ปี : 06/2560-06/2561
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Acidity and solubility of rubberwood and their impacts on the curing behaviour of urea–formaldehyde resin
   ผู้เขียน : Pannipa Chaowana
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Tropical Forest Science
   เล่มที่ : 28 ฉบับที่ : 1 หน้า : 51-57 เดือน/ปี : 01/2559-12/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Fungal resistance and physico-mechanical properties of cinnamon oil and clove oil treated rubberwood particleboards
   ผู้เขียน : Wissanee Yingprasert, Narumol Matan, Pannipa Chaowana and Nirundorn Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Tropical Forest Science
   เล่มที่ : 27 ฉบับที่ : 1 หน้า : 69-79 เดือน/ปี : 01/2558-01/2558
   ชื่อบทความ : Bamboo - A functionally graded composite material
   ผู้เขียน : Pannipa Chaowana, Marius C Barbu, Arno Fruehwald
   แหล่งตีพิมพ์ : : Forest Products Journal
   เล่มที่ : 65 ฉบับที่ : 3/4 หน้า : 48-53 เดือน/ปี : 06/2558-09/2558
   ชื่อบทความ : Curing behavior and bonding performance of urea formaldehyde resin admixed with formaldehyde scavenger
   ผู้เขียน : Jirapat Puttasukkha, Sureug Khongtong, Pannipa Chaowana
   แหล่งตีพิมพ์ : : Wood research 60(4): 645-654.
   เล่มที่ : 60 ฉบับที่ : 4 หน้า : 645-654 เดือน/ปี : 09/2558-12/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Investigation of physical and mechanical properties of oil palm wood core sandwich panels overlaid with a rubberwood veneer face
   ผู้เขียน : Suthon Srivaro, Nirundorn Matan, Pannipa Chaowana and Buhnnum Kyokong
   แหล่งตีพิมพ์ : : European Journal of Wood and Wood Products
   เล่มที่ : 72 ฉบับที่ : -- หน้า : 571-581 เดือน/ปี : 07/2557-07/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Bamboo: An Alternative Raw Material for Wood and Wood-Based Composites
   ผู้เขียน : Chaowana, P
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Materials Science Research
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 2 หน้า : 90-102 เดือน/ปี : 03/2556-03/2557
   ชื่อบทความ : DEVELOPMENT OF LIGHTWEIGHT SANDWICH PANEL CONSISTING OF OIL PALM WOOD CORE AND RUBBERWOOD VENEER FACE
   ผู้เขียน : Suthon Srivaro, Pannipa Chaowana, Nirundorn Matan and Buhnnum Kyokong
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Tropical Forest Science
   เล่มที่ : Accepted ฉบับที่ : -- หน้า : -- เดือน/ปี : 03/2556-03/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : The use of coconut husk in high pressure laminate production
   ผู้เขียน : Glowacki, R, Barbu, MC, Van Wijck, J and Chaowana, P
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Tropical Forest Science
   เล่มที่ : 24 ฉบับที่ : 1 หน้า : 27–36 เดือน/ปี : 01/2555-01/2556
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : Physical and mechanical properties of oriented strand lumber made from an Asian bamboo (Dendrocalamus asper Backer)
   ผู้เขียน : Pannipa Malanit · Marius C. Barbu · Arno Frühwald
   แหล่งตีพิมพ์ : : European Journal of Wood Products
   เล่มที่ : 2011 ฉบับที่ : 69 หน้า : 27–36 เดือน/ปี : 01/2554-01/2555
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : Macroscopic aspects and physical properties of Dendrocalamus asper Backer for composite panels.
   ผู้เขียน : Pannipa Malanit, Marius C Barbu, Walter Liese, Arno Frühwald
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Bamboo and Rattan
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : 3&4 หน้า : 151-163 เดือน/ปี : 09/2552-09/2553
   ชื่อบทความ : The gluability and bonding quality of an Asian bamboo (Dendrocalamus asper) for the production of composite lumber.
   ผู้เขียน : Malanit, P., Barbu, M. C. and Frühwald, A.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Tropical Forest Science
   เล่มที่ : 21 ฉบับที่ : (4 หน้า : 361-368 เดือน/ปี : 10/2552-10/2553
   ชื่อบทความ : Mechanical Properties of Sweet Bamboo Dendrocalamus asper
   ผู้เขียน : Pannipa Malanit, Marius C. Barbu and Arno Frühwald
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Bamboo and Rattan
   เล่มที่ : 8  ฉบับที่ : 3&4  หน้า : 151-160 เดือน/ปี : 10/2552-10/2553
  พ.ศ.2550
   ชื่อบทความ : Effect of Strand Orientation on Physical and Mechanical Properties of Rubberwood Oriented Strandboard
   ผู้เขียน : พรรณนิภา มาลานิตย์ นิคม แหลมสัก
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal Science and Technology
   เล่มที่ : 4 ฉบับที่ : 2 หน้า : 215-223 เดือน/ปี : 05/2550-03/2555
  พ.ศ.2549
   ชื่อบทความ : Effects of Polymer Impregnation on Properties of Bamboo
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวลัยลักษณ์ : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 3 (2006)  ฉบับที่ : 1 หน้า : 79-91 เดือน/ปี : 07/2549-12/2549
  พ.ศ.2548
   ชื่อบทความ : Treat ment for improving quality of parawood Lumber (18-21 กพ. 2548)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ :
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 02/2548-02/2548
   ชื่อบทความ : นำเสนอผลงานวิจัยในงาน "นิทรรศการอุตสาหกรรมไม้ยางพาราครั้งที่ 1" 18-21 กพ.2548
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ :
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 02/2548-02/2548
   ชื่อบทความ : Oriented Strand Lumber from Rubberwood Residues
   ผู้เขียน : พรรณนิภา มาลานิตย์ บุญนำ เกี่ยวข้อง นิคม แหลมสัก
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal Science and Technology
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 2 หน้า : 115-125 เดือน/ปี : 06/2548-06/2555
  พ.ศ.2547
   ชื่อบทความ : OSL:Innovation of structuraltimber(27-28 กพ.2547)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ :
   เล่มที่ :  ฉบับที่ :  หน้า :  เดือน/ปี : 02/2547-02/2547
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Performance of Structural Insulated Panels made from Natural Rubber Foam (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Nussalin Thongcharoen, Supanit Wisadsatorn, Sureurg Khongtong, Suthon Srivaro and Pannipa Chaowana
   ชื่อการประชุม : The International Polymer Conference of Thailand (PCT-9)
   สถานที่ประชุม : Amari Watergate Hotel
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 13/06/2562
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : ผลกระทบของอัตราส่วนระหว่างซีเมนต์-ไม้ต่อสมบัติของแผ่นแถบไม้อัดเรียงเสี้ยนโดยใช้ซีเมนต์เป็นตัวประสาน (บรรยาย)
   ผู้เขียน : อรอนงค์ สุขวงค์, พรรณนิภา เชาวนะ
   ชื่อการประชุม : Science, Engineering and Resources 2017 (SER2017)
   สถานที่ประชุม : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/04/2560
   ชื่อบทความ : UF gel time as affected by rubberwood acidity and catalyst content (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Pannipa Chaowana, Kittiya Kanyasai
   ชื่อการประชุม : The Third Asia Pacific Rubber Conference
   สถานที่ประชุม : Prince of Songkla University, Surat Thani Campus Mueang, Surat Thani, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/11/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Culm properties of five bamboo species in Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Pannipa Chaowana and Supanit Wisadsatorn
   ชื่อการประชุม : ASEAN Bamboo Symposium 2016
   สถานที่ประชุม : Kuala Lumpur, Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 27/09/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : ผลกระทบของชนิดและปริมาณสารเร่งแข็งต่อพฤติกรรมการแข็งตัวของกาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์
    Effect of Catalyst Type and Content on Curing Behavior of Urea Formaldehyde Resin (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ฐปนีย์ จุลวรรณ, กิจติญา กัลยาไสย, พรรณนิภา เชาวนะ
   ชื่อการประชุม : การประชุมการป่าไม้ ประจำปี 2558
   สถานที่ประชุม : คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพ ฯ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 22/04/2558
   ชื่อบทความ : Adhesion and Bonding Performance of Laminated Bamboo Lumber made from Dendrocalamus sericeus (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Pannipa Chaowana Kittisak Jindawong Sarawood Sungkaew
   ชื่อการประชุม : 10th World Bamboo Congress Proceedings
   สถานที่ประชุม : Damyang, South Korea
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 18/09/2558
   ชื่อบทความ : การประเมินการใช้ประโยชน์ไผ่ 3 สายพันธ์ทีปลูกในมูลนิธิโครงการหลวง (บรรยาย)
   ผู้เขียน : พรรณนิภา เชาวนะ กิตติศักด์ จินดาวงค์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2558
   สถานที่ประชุม : เชียงใหม่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/09/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Manufacturing of Lightweight Sandwich Panel Using Oil Palm Wood as a Core and Rubberwood Veneer as a Face (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Suthon Srivaro, Nirundorn Matan, Pannipa Chaowana, Buhnnum Kyokong
   ชื่อการประชุม : RGJ-Ph.D.- Congress XV
   สถานที่ประชุม : Jomtein Palm Beach Hotel and Resort, Pattaya, Chonburi, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/05/2557
   ชื่อบทความ : Bamboo - A Functionally Graded Composite Material (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Pannipa Chaowana Marius Catania Barbu Arnol Frühwald
   ชื่อการประชุม : the 3rd Processing Technologies for the Forest and Biobased Products Industries
   สถานที่ประชุม : Salzburg University of Applied Sciences, Kuchl, Austria
   ประเทศ : ออสเตรีย เมื่อ 24/09/2557
   ชื่อบทความ : On the Suitability of Dendrocalamus asper Backer for Oriented Strand Lumber (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Pannipa Chaowana, Marius C. Barbu, Arno Frühwald
   ชื่อการประชุม : Workshop on advanced bamboo utilization and its strategy
   สถานที่ประชุม : คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/10/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : ผลกระทบของอายุ และความสูงลำไผ่สามชนิดที่มีต่อความแข็งแรงในการรับแรงดัดสถิต
    Effects of Age and Height of Three Bamboo Species on Their Static Bending Strength (บรรยาย)

   ผู้เขียน : พรรณนิภา เชาวนะ และ กิตติศักด์ จินดาวงค์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ "ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2556"
   สถานที่ประชุม : อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 06/11/2556
   ชื่อบทความ : Manufacturing of lightweight oil palm core sandwich panels (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Suthon Srivaro, Pannipa Chaowana, Nirundorn Matan, Buhnnum Kyokong
   ชื่อการประชุม : Joint IAWS/IAWA Annual meeting, Nanjing, China
   สถานที่ประชุม : Nanjing, China
   ประเทศ : จีน เมื่อ 17/10/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Gluability Variation of Dendrocalamus asper for Bamboo Composites (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Chaowana, P, Robkorb, K, Sriwilai, S and Barbu, MC
   ชื่อการประชุม : 9th World Bamboo Congress
   สถานที่ประชุม : Antwerp, Belgium
   ประเทศ : เบลเยียม เมื่อ 10/04/2555
   ชื่อบทความ : Gluability Properties of Dendrocalamus asper for Composite Materials (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Pannipa Chaowana*, Kanokwan Robkorb, Rawadee Saeteaw and Suthida Sriwilai
   ชื่อการประชุม : ประชุมวิชาการ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 4
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
   ชื่อบทความ : Antifungal activity and chemical compositions of cinnamon oil treated rubberwood particleboards (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Wissanee Yingrpasert, Narumol Matan, Pannipa Chaowana amd Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : IUFRO All Division 5 Conference
   สถานที่ประชุม : Estoril Congress Centre Lisbon
   ประเทศ : โปรตุเกส เมื่อ 08/07/2555
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : On the Suitability of an Asian Bamboo for Structural Oriented Boards (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Barbu, M.C., Malanit, P. and Frühwald, A
   ชื่อการประชุม : In: The IUFRO XXIII - World Congress “Forest for the future”
   สถานที่ประชุม : Seoul, Korea
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 23/08/2553
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : The Gluability and Bonding Strength of Dendrocalamus asper Backer for Exterior Structural Applications (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : VIII World Bamboo Congress Thailand 2009
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/09/2552
   ชื่อบทความ : Development of Oriented Strand Lumber made from Dendrocalamus asper Backer (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Marius C. Barbu, Pannipa Malanit, Arno Frühwald
   ชื่อการประชุม : VII World Bamboo Congress Proceedings
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/09/2552
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2563
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 22 (The Twenty-Second Young Scientist Competition: YSC 2020)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 22 (กิจกรรมรอบผลงานโครงงาน)
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (The Twenty-first Young Scientist Competition: YSC 2019)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (รอบผลงานโครงการ)
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (The Twenty-first Young Scientist Competition: YSC 2019)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 20 (พิธีมอบทุน)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 20 (The Twentieth Young Scientist Competition : YSC 2018)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 20 (รอบผลงานโครงการ)
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 20 (The Twentieth Young Scientist Competition : YSC 2018)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 20 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 19 (The Nineteen Young Scientist Competition : YSC2017)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 19 (รอบผลงานโครงการ)
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 19 (The Nineteen Young Scientist Competition : YSC2017)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 19 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 18 (The Eighteen Young Scientist Competition : YSC2016)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 18 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : ทำโครงงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการด้านการศึกษาดูงานของหน่วยงานต่างๆ
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการด้านการศึกษาดูงานของหน่วยงานต่างๆ ครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการด้านการศึกษาดูงานของหน่วยงานต่างๆ ครั้งที่ 2
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการด้านการศึกษาดูงานของหน่วยงานต่างๆ
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการด้านการศึกษาดูงานของหน่วยงานต่างๆ ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : International Training on Wood Based Panels 2011
  พ.ศ.2552
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 12
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 12 YSC 2010
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2560
 • ดำเนินงานของห้องปฏิบัติการทดสอบไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2559
 • หัวข้อ Viscoelastic property of acetylated bamboo (Dendrocalamus asper) by DMA (Dynamic Mechanical Analysis) ให้กับวารสาร Wood Material Science and Engineering
  พ.ศ.2558
 • ตรวจแก้ไขบทความวิจัย หัวข้อ "Bamboo (Bambusa vulgaris Schrad.) from Moist Forest and Derived Savanna Locations in South West Nigeria – Properties and Gluability" ให้กับวารสาร Bioresources
 • ตรวจแก้ไขบทความวิจัย หัวข้อ “Stranding Moso and Guadua Bamboo Part II. Strand Surface Roughness and Classification” ให้กับวารสาร Bioresources
 • วิทยาการฝึกอบรมหลักสูตร "กระบวนการผลิตแผ่นไม้ประกอบ" ณ บริษัทพาเนลพลัส จำกัด อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
  พ.ศ.2557
   ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร : 9202 - วิธีการเตรียมไม้ปาล์มน้ามันสาหรับใช้เป็นไส้ของโครงสร้างแผ่นแซนวิชและกรรมวิธีการขึ้นรูปไม้แผ่นแซนวิชน้าหนักเบาที่มีไม้ปาล์มน้ามันเป็นไส้
   ประเภทสิทธิบัตร : อนุสิทธิบัตร
   ได้รับเมื่อ : 08/10/2557 จากประเทศ ไทย
   ผู้ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร :  นายบุญนำ  เกี่ยวข้อง,  รศ.ดร.นิรันดร  มาแทน,  รศ.ดร.พรรณนิภา  เชาวนะ,  รศ.ดร.สุธน  ศรีวะโร
  ลิขสิทธิ์
  พ.ศ.2556
   ชื่อลิขสิทธิ์ : ว1. 4593 - โปรแกรมทำนายสมบัติของแผ่นไม้แซนวิชโดยมีไม้ปาล์มน้ำมันเป็นไส้และไม้บางยางพาราเป็นผิวนอก
   ประเภทลิขสิทธิ์ : วรรณกรรม
   ได้รับเมื่อ : 15/01/2556
   ผู้ได้รับลิขสิทธิ์ :  รศ.ดร.สุธน  ศรีวะโร,  รศ.ดร.นิรันดร  มาแทน,  รศ.ดร.พรรณนิภา  เชาวนะ,  นายบุญนำ  เกี่ยวข้อง
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)