:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. จันจิรา  มหาบุญ
   Dr. Junjira Mahaboon
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2140, 0-7567-2105 2113
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2140, 2105 2113
   E - mail  hjunjira@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  Aviation
  มหาวิทยาลัย  University of New South Wales
  ประเทศ  ออสเตรเลีย
  ช่วงปี พ.ศ.  2551-2557
 
  วุฒิการศึกษา  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วิศวกรรมความปลอดภัย
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2544-2547
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  สาธารณสุขศาสตร์ : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2538-2542
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  31/05/2547
 
  ตำแหน่ง  หัวหน้าสาขาวิชา
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/09/2560 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  31/05/2547 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : การเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมของเกษตรกรผู้ปลุกข้าว และปริมาณ สารกำจดจัดศัตรูพืชตกค้าง ในสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครศรีธรรมราช
   A Comparison of Knowledge, Attitudes, and Practices of Rice Farmers and Levels of Pesticide Residues in the Environment in Nakhon Si Thammarat Province

   ผู้เขียน : อาจารย์ ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต์ อาจารย์ ดร.วิยดา กวานเหียน อาจารย์ ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์ อาจารย์ ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร ส.ด. อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง อาจารย์ ดร.จันจิรา มหาบุญ อาจารย์ ดร.ปนัดดา พิบูลย์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ : Journal of Safety and Health
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 37 หน้า : 10 เดือน/ปี : 09/2560-12/2560
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : การบาดเจ็บและอาการทางระบบโครงร่างกล้ามเนื้อและกระดูกอันเนื่องมาจากการทำงานของเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพสวนปาล์ม เขตพื้นที่ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
   ผู้เขียน : อนุวัฒน์ อัคคีสุวรรณ, นุจรีย์ แซ่จิว, จำนงค์ ธนะภพ, จันจิรา มหาบุญ
   แหล่งตีพิมพ์ : ความปลอดภัยและสุขภาพ : Journal of Safety and Health
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 29 หน้า : **-** เดือน/ปี : 07/2558-09/2558
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : การประเมินความสอดคล้องในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กรณีศีกษาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : มุจลินท์ อินทรเหมือน จันจิรา มหาบุญ อับดุลฮากีม มุณี อิรฟาน สาลี
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย ครั้่งที่ 13 วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 : Naresuan Research Conference 13
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/07/2560
   ชื่อบทความ : Safety behaviors of Farmer at Mokkhalan sub-district, Thasala districts, Nakhon Si Thammarat province. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : 1.Mujalin Intaramuen 2. Mahaboon, Junjira 3. Darnkachatarn Siriporn, 4. Kongchart, Kamontip 5. Posri, Khwankaew 6. Tongkham, Nitree
   ชื่อการประชุม : The 49th Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health Conference
   สถานที่ประชุม : Yonsei International University, Korea
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 17/08/2560
   ชื่อบทความ : พฤติกรรมความปลอดภัยในการใช้แก๊สหุงต้มของผู้ประกอบการร้านอาหาร ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    Safety Behavior on Using Liquefied Petroleum Gas (LPG) of Staff Restaurant in Tha Sala subdistrict, Tha Sala district, Nakhon Si Thammarat. (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : Siriporn Darnkachatarn* , Mujalin Intaramuen, Junjira Mahaboon, Keadyupa Tongprom, Janjira Petchpeng and Nednapa Suwanna
   ชื่อการประชุม : นเรศวรวิจัยครั้งที่ 13
   สถานที่ประชุม : ม.นเรศวร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/07/2560
   ชื่อบทความ : Safety behavior of construction workers Case Study : Medical center construction project in Nakhon Si Thammarat Province ,Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : 1. Intaramuen,Mujalin,Walailak University,mujalin.sa@wu.ac.th 2. Mahaboon, Junjira, Walailak University, Thailand / hjunjira@wu.ac.th 3. Toachaea,Suphatsorn, Walailak University,Suphatsorn@gmail.com 4.Panprayoon,Wittaya, Walailak University,Wittaya.pan@gmail.com 5.Bunmeechai,Areeya, Walailak University,Areeta.bu@gmail.com
   ชื่อการประชุม : 49th Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health
   สถานที่ประชุม : Korea
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 17/08/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : การประเมินความเสี่ยงสุขภาพจากการรับสัมผัสโลหะหนักของคนเก็บขยะจากบ่อฝังกลบขยะทุ่งท่าลาด ในเขตเทศบาลนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช
    Health Risk Assessment from Heavy Metal Exposure of Scavengers in Thungtalad Municipality Dump Site, Nakhon Si Thammarat Province. (บรรยาย)

   ผู้เขียน : รัตติยา สุขศรีนวล, พิมาน ธีระรัตนสุนทร, วิยดา กวานเหียน, สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง, จันจิรา มหาบุญ, มนัส โคตรพุ้ย, ขวัญธิดา อุทัยสาร์
   ชื่อการประชุม : พะเยาวิจัย ครั้งที่ 5 : PHAYAO REARCH CONFERENCE 5
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยพะเยา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/01/2559
   ชื่อบทความ : การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา OCC-141 อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัยขั้นแนะนำ
    Development of Learning and Teaching of OCC-141 Introduction to Occupational Health and Safety. (บรรยาย)

   ผู้เขียน : อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม ศิริพร ด่านคชาธาร สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง จันจิรา มหาบุญ ทัศณุ เรืองสุวรรณ์ มุจลินท์ ซ้ายเกลี้ยง
   ชื่อการประชุม : ประชุมวิชาการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวินโลตัส
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/08/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Blood Biomarkers of Chemical and Non-Chemical Rice Farmers in South Region, Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : 1*Wiyda Kwanhian, 1Supabhorn Yimthiang, 1Siriuma Jawjit, 1Junjira Mahaboon, 1Phiman Thirarattanasunthon
   ชื่อการประชุม : 6th International Conference on Healthcare and Life Science Research (ICHLSR)
   สถานที่ประชุม : Imperial College London (United Kingdom)
   ประเทศ : อังกฤษ เมื่อ 18/09/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : การบาดเจ็บและอาการทางระบบโครงร่างกล้ามเนื้อและกระดูกอันเนื่องจาการทำงานของเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพสาวนปาล์ม เขตพื้นที่ตำบลสินปุน อ.เขาพนม จ.กรับี่ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : อนุวัฒน์ อัคคีสุวรรณ์ นุจรีย์ แซ่จิว จำนงค์ ธนะภพ จันจิรา มหาบุญ
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งวที่ 6 : The 6th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : ม.วลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : ตอน เดินทางอย่างไรให้ปลอดภัยในช่วงสงกรานต์
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : ตอน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    ชื่อกิจกรรม : ตอน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : พัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย occ-2
    ชื่อกิจกรรม : การตรวจสมรรถภาพปอด ตรวจระดับไขมันในร่างกาย
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เทศบาลเมืองปากพูน
    ชื่อกิจกรรม : ให้ความรู้เกี่ยวกับพิษสารตะกั่วและวิธีการป้องกัน
 • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์ร่วมใจห่วงใยสุขภาพเด็กในชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : ให้ความรู้เกี่ยวกับพิษสารตะกั่ว
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยบริการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)