:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. วิยดา  กวานเหียน
   Asst.Prof.Dr. Wiyada Kwanhian
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2618, 0-7567-2602-4
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2618, 2602-4
   E - mail  kwiyada@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคนิคการแพทย์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2536-2540
 
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  จุลชีววิทยาทางการแพทย์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2550-2555
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  จุลชีววิทยาทางการแพทย์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2543-2546
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/07/2547
 
  ตำแหน่ง  หัวหน้าคลินิกเทคนิคการแพทย์
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  ฝ่าย/งาน  คลินิกเทคนิคการแพทย์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/09/2560 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
  หลักสูตร  หลักสูตรเทคนิคการแพทย์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  31/10/2559 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  อื่น ๆ  ภูมิคุ้มกันวิทยา, โรคติดเชื้อ
  สาขาความสนใจ
  เทคโนโลยีชีวภาพ/ชีววิทยา  - โรคติดเชื้อ เมลิออยโดสิส - การยับยั้งจุลชีพด้วยสารสกัดธรรมชาติ - ผลสภาวะภูมิคุ้มกันในการสัมผัสโลหะหนัก และสารพิษต่างๆ
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Cross-reactivity of latex agglutination assay complicates the identification of Burkholderia pseudomallei from soil
   Cross-reactivity of latex agglutination assay complicates the identification of Burkholderia pseudomallei from soil

   ผู้เขียน : Jirarat Songsri Yuta Kinoshita Wiyada Kwanhian Sueptrakool Wisessombat Jitbanjong Tangpong Md Siddiqur Rahman-Khan Apichai Tuanyok
   แหล่งตีพิมพ์ : : FEMS Microbiology Letters
   เล่มที่ : 365 ฉบับที่ : 22 หน้า : fny256 เดือน/ปี : 11/2562-12/2562
   ชื่อบทความ : คุณสมบัติการฆ่าเชื้อก่อโรคของน้ำออกซิไดซ์
   The Pathogenic Inactivating Properties of Oxidizing Water

   ผู้เขียน : วิยดา กวานเหียน ดลฤดี ตวงสิน และ สุนิษา ฐานะภักด
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพิษวิทยาไทย : Thai Journal of Toxicology
   เล่มที่ : 34 ฉบับที่ : 1 หน้า : 53-69 เดือน/ปี : 01/2562-06/2562
   ชื่อบทความ : Hematological Indices of Pesticide Exposure Rice Farmers in Southern Thailand
   Hematological Indices of Pesticide Exposure Rice Farmers in Southern Thailand

   ผู้เขียน : Wiyada Kwanhian, Supabhorn Yimthiang, Siriuma Jawjit, Junjira Mahaboon, Udomratana Vattanasit, Phiman Thirarattanasunthon
   แหล่งตีพิมพ์ : : Kesmas: National Public Health
   เล่มที่ : 14 ฉบับที่ : 1 หน้า : 38-44 เดือน/ปี : 08/2562-10/2562
   ชื่อบทความ : แคดเมียมในปัสสาวะของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 คลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราช
   Urinary Cadmium in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus in DM Clinic, Thasala Hospital, Nakhon Sri Thummarat

   ผู้เขียน : สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง, วิยดา กวานเหียน, ดลรวี แวเยง และ ศรุดา คุระเอียด
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพิษวิทยาไทย : Thai Toxicology
   เล่มที่ : 34 ฉบับที่ : 1 หน้า : 21-35 เดือน/ปี : 01/2562-01/2562
   ชื่อบทความ : การเปรียบเทียบภาวะสุขภาพ ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับ สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของชาวนาใช้สารเคมีและ ชาวนาปลอดสารเคมี
   Comparison of Health Status Knowledge and Attitudes among Pesticide used and Non-pesticide Rice Farmers

   ผู้เขียน : สุภาภรณ์ ยิ้ มเที่ยง ศิริอุมา เจาะจิตต์ วิยดา กวานเหียน จันจิรา มหาบุญ มัตติกา ยงประเดิม ดลรวี แวเยง
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการสาธารณสุข : Journal of Health Science
   เล่มที่ : 28 ฉบับที่ : 1 หน้า : S66-S75 เดือน/ปี : 07/2562-08/2562
   ชื่อบทความ : ผลของการมีระดับตะกั่วในเลือดสูงของผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับการทำประมงต่อค่าพารามิเตอร์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด และภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะ
   The Effect of High Blood Lead Level Among Fishery Related Occupational Worker on Complete Blood Count Parameters and Non-Specific Immunity

   ผู้เขียน : สมิตา ภููกันหา และ วิยดา กวานเหียน
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพิษวิทยาไทย : Thai Journal of Toxicolgy
   เล่มที่ : 34 ฉบับที่ : 2 หน้า : 60-74 เดือน/ปี : 07/2562-12/2562
   ชื่อบทความ : Productionof Gluten Free Cookies Supplemented with Durian Rind Flour
   Productionof Gluten Free Cookies Supplemented with Durian Rind Flour

   ผู้เขียน : Narin Charoenphun and Wiyada Kwanhian
   แหล่งตีพิมพ์ : : Science and Technology RMUTT Journal
   เล่มที่ : 9 ฉบับที่ : 2 หน้า : 23-38 เดือน/ปี : 07/2562-12/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : ผลของแป้งจากเศษเหลือทิ้งของทุเรียนต่อคุณภาพของพาสต้าปราศจากกลูเตน
   Effect of Flour from Durian Waste on Quality of Gluten Free Pasta

   ผู้เขียน : ปี 26 ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม 2561
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   เล่มที่ : 26 ฉบับที่ : 5 หน้า : 803-814 เดือน/ปี : 09/2561-10/2561
   ชื่อบทความ : ความเป็นพิษต่อเซลล์ ฤทธิ์ต้านการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระของตำรับยาห้ารากที่สกัดด้วยน้ำ
   Cytotoxicity, Anti-inflammation and Antioxidant Activities of Water Extracted Ya-Ha-Rak

   ผู้เขียน : วิยดา กวานเหียน* และ กิ่งกาญจน์ บรรลือพืช
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช : WICHCHA JOURNAL
   เล่มที่ : 37 ฉบับที่ : Special issue หน้า : 27-38 เดือน/ปี : 06/2561-08/2561
   ชื่อบทความ : ผลของแป้งจากเศษเหลือทิ้งของทุเรียนต่อคุณภาพของพาสต้าปราศจากกลูเตน
   ผู้เขียน : นรินทร์ เจริญพันธ และ วิยดา กวานเหียน
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร และเทคโนโล
   เล่มที่ : 26 ฉบับที่ : 5 หน้า : 803-814 เดือน/ปี : 10/2561-10/2561
   ชื่อบทความ : Effect of fermentation conditions of noni (Morinda citrifolia L.) juice on glutathione content and lipid oxidation in Vero cells
   ผู้เขียน : Konsue, N., Yimthiang, S. and Kwanhian, W.
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Food Research Journal
   เล่มที่ : 25 ฉบับที่ : 4 หน้า : 1534-40 เดือน/ปี : 08/2561-12/2561
   ชื่อบทความ : ฤทธิ์การต้านออกซิเดชันในหลอดทดลองของน้ำส้มจาก (Nipa palm vinegar)
   In vitro Antioxidant Activities of Nipa Palm Vinegar

   ผู้เขียน : อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์, สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง และวิยดา กวานเหียน
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพิษวิทยาไทย : Thai Journal of Toxicology
   เล่มที่ : 33 ฉบับที่ : 2 หน้า : 47-62 เดือน/ปี : 07/2561-12/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Nanoemulsion Containing SangYod Rice Bran Oil and Thanakha Extracts: In Vitro Antioxidant and Irritation Assessments
   ผู้เขียน : Orrawan Poonsri, Wiyada Kwanhian, Apakorn Poltien, Piyatida Tangteerawatana , Jitbanjong Tangpong*
   แหล่งตีพิมพ์ : : Applied Mechanics and Materials
   เล่มที่ : 866 ฉบับที่ : 2017 หน้า : 3-7 เดือน/ปี : 12/2560-12/2560
   ชื่อบทความ : การประเมินผลกระทบสุขภาพและคุณภาพชีวิต ของคนเก็บขยะ ในพื้นที่ฝังกลบขยะทุ่งท่าลาด เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Health Impact Assessment and Quality of life among Scavengers in City Municipality Dump site Nakhon Si Thammarat Province, Thailand

   ผู้เขียน : พิมาน ธีระรัตนสุนทร ส.ด.(สาธารณสุขศาสตร์)* วิยดา กวานเหียน ปร.ด. (เทคนิคการแพทย์)** อมรเทพ เยาวยอดส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)***
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการสาธารณสุข : Journal of Health Science (TCI1)
   เล่มที่ : 26 ฉบับที่ : 4 หน้า : 680-689 เดือน/ปี : 07/2560-08/2560
   ชื่อบทความ : ความชุกของการพบโรคเมลิออยโดสิสโดยการตรวจเลือดของประชากรในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งไม่เป็นพื้นที่ระบาดของโรค (proceeding)
   Seroprevalence of Burkholderia pseudomallei among population in non-endemic area, Nakhon si Thammarat Province, Thailand (proceeding)

   ผู้เขียน : วิยดา กวานเหียน
   แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 9: 2560 “การบูรณาการงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 05/2560-05/2560
   ชื่อบทความ : การเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ของเลือดในผู้ประกอบอาชีพอู่เรือ ที่มีภาวะตะกั่วในเลือดสูง (Proceeding)
   Hematological parameters changing in Shipyard Workers with High Blood Lead Level (Proceeding)

   ผู้เขียน : สมิตา ภูกัณหา สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง วิยดา กวานเหียน
   แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศษตร์ ครั้งที่ 55
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 01/2560-01/2560
   ชื่อบทความ : การพัฒนาเจลน้าลูกยอหมักที่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียแกรมบวกสาเหตุการเกิดสิว
   Development of fermented noni juices-gel against acnes caused gram positive bacteria

   ผู้เขียน : วิยดา กวานเหียน กิ่งกาญจน์ บันลือพืช ณัฏยา คนซื่อ
   แหล่งตีพิมพ์ : : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 8: 2559 “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างยั่งยืนสู่โลกาภิวัตน์”
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 12/2560-12/2560
   ชื่อบทความ : การเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมของเกษตรกรผู้ปลุกข้าว และปริมาณ สารกำจดจัดศัตรูพืชตกค้าง ในสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครศรีธรรมราช
   A Comparison of Knowledge, Attitudes, and Practices of Rice Farmers and Levels of Pesticide Residues in the Environment in Nakhon Si Thammarat Province

   ผู้เขียน : อาจารย์ ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต์ อาจารย์ ดร.วิยดา กวานเหียน อาจารย์ ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์ อาจารย์ ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร ส.ด. อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง อาจารย์ ดร.จันจิรา มหาบุญ อาจารย์ ดร.ปนัดดา พิบูลย์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ : Journal of Safety and Health
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 37 หน้า : 10 เดือน/ปี : 09/2560-12/2560
   ชื่อบทความ : Effect of lead exposure on the phagocytic activity of boatyard workers (proceeding)
   ผู้เขียน : Samita Pukunhaa, Supabhorn Yimtheing and Wiyada Kwanhian*
   แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษษแห่งชาติครั้งที่ ‡‹ŒŽ44 : The 44th National Graduate Research Conference (NGRC 44)
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : 651-656 เดือน/ปี : 10/2560-10/2560
   ชื่อบทความ : Anti-oxidant and cytotoxicity in RAW 264.7 of Nypa frutican palm organic vinegar (proceeding)
   ผู้เขียน : Sa-ngob Laklaeng and Wiyada Kwanhian*
   แหล่งตีพิมพ์ : : The 7th International Graduate Research Conference (IGRC 7)
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : 163-169 เดือน/ปี : 10/2560-10/2560
   ชื่อบทความ : Nanoemulsion containing Sangyod rice bran oil and Thanakha aqueos extracts: In vitro antioxidant and irritation assessments
   ผู้เขียน : Orrawan Poosri, Wiyada Kwanhian, Apakorn Poltien, Piyatida Tangteerawatana, Jitbanjong Tangpong
   แหล่งตีพิมพ์ : : Applied Mechanics and Materials
   เล่มที่ : 866 ฉบับที่ : 1 หน้า : 3-7 เดือน/ปี : 06/2560-12/2560
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : การประเมินผลกระทบสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Health Impact Assessment and Hazard Protection Behavior of Pesticide Used among Agricultural Pomelo growers in Klongnoi Sub-district, Pakpranang District Nakhon Si Thammarat Province, Thailand

   ผู้เขียน : พิมาน ธีระรัตนสุนทร1, สาโรจน์ เพชรมณี2, วิยดา กวานเหียน3, สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง4, ศิริอุมา เจาะจิตต์5
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการสาธารรสุขชุมชน : Thai Jounal of Public Health:TJCPH
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 46-56 เดือน/ปี : 01/2558-06/2558
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : เครื่องจำแนกแบคทีเรียอัตโนมัติในระบบแมสสเปกโทรเมตรีชนิด MALDI-TOF
   The bacteria identification automate in MALDI-TOF mass spectrometry

   ผู้เขียน : วิยดา กวานเหียน
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด : JOURNAL OF MEDICAL TECHNOLOGY AND PHYSICAL THERAPY
   เล่มที่ : 25 ฉบับที่ : 2 หน้า : 120-131 เดือน/ปี : 05/2556-08/2556
  พ.ศ.2549
   ชื่อบทความ : ระบาดวิทยาของเชื้อ Burkholderia pseudomallei ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียง
   Epidermiology of burkholderia pseudomallie in Nakhonsrithammarat and Nearby Area

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารเทคนิคการแพทย์ : J. Med.Tech.Assoc.Thailand
   เล่มที่ : 34 ฉบับที่ : 3 หน้า : 1667-1673 เดือน/ปี : 11/2549-01/2550
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : การรับรู้ ความพึงพอใจ ของผู้บริโภค และต้นทุนการผลิต น้ำส้มจาก ที่การรับรู้ ความพึงพอใจ ของผู้บริโภค และต้นทุนการผลิต น้ำส้มจาก ที่เป็นผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
     Consumer perception satisfied and cost of local product Nypa fruitcans palm organic vinegar from Kanabnak, Pakpanang District, Nakhon Si Thammarat province, Thailand (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : พิมาน ธีระรัตนสุนทร สิริอุมา เจาะจิตต์ วิยดากวานเหียน ปาลีรัตนื วงศ์ฤทธฺ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 2” : The 2 nd National Public health research conference 2019
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/05/2562
   ชื่อบทความ : Immunomodulation Effect of Nypa fruticans Palm Vinegar (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Sa-ngob LAKLAENG and Wiyada KWANHIAN
   ชื่อการประชุม : National and International Conferences on Biomedical Sciences and Medical Technology 2019: Research and Innovation for Health (ICBMS & MT 2019)
   สถานที่ประชุม : Grand Fortune Hotel
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/06/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Hematological alterations through pesticide exposure for rice farmers in Southern Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Wiyada KWANHIAN*, Supabhorn YIMTHIANG, Siriuma JAWJIT, Junjira MAHABOON, Phiman THIRARATTANASUNTHON, Udomratana VATTANASIT
   ชื่อการประชุม : International Conference on Biomedical Sciences –ICBMS 2018
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 22/03/2561
   ชื่อบทความ : Influences of lead on T lymphocyte-mediated immunity (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Samitta Pukunhaa, Supabhorn Yimthiang, Wiyada Kwanhian*
   ชื่อการประชุม : International Conference on Biomedical Sciences –ICBMS 2018
   สถานที่ประชุม : Walialak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 22/03/2561
   ชื่อบทความ : Immunomodulation of Napa frutican plam vinegar (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sa-ngob Lakleange and Wiyada Kwanhian*
   ชื่อการประชุม : International Conference on Biomedical Sciences –ICBMS 2018
   สถานที่ประชุม : Walialak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 22/03/2561
   ชื่อบทความ : คุณสมบัติการฆ่าเชื้อก่อโรคของน้ำออกซิไดซ์
    The Pathogenic Inactivating Properties of Oxidizing Water (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : วิยดา กวานเหียน* ดลฤดี ตวงสิน และสุนิษา ฐานะภักดี
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561
   สถานที่ประชุม : โรงแรมบีพี สมิหลา บีช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/05/2561
   ชื่อบทความ : ฤทธิ์การยับยั้งแพนครีเอติกไลเปส คอเลสเตอรอลเอสเตอเรส และคอเลสเตอรอลไมเซลไลเซชัน ของน้ำส้มจาก (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ดวงสมร สุขโณ, อนิดา ภาศรี, พฤฒยา ศรีรักษา, วิยดา กวานเหียน*
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ สาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 1 : The 1th National Public Health Research Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/03/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Protective Effects of Piper betle, Syzygium gratum and Sangyod Rice Bran Oil on Hydrogen Peroxide-Induced Oxidative Damage in RAW 264.7 Macrophage Cells (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Orrawan POONSRI1, Wiyada KWANHIAN1,2, Piyatida TANGTEERAWATANA3 and Jitbanjong TANGPONG1,2,
   ชื่อการประชุม : The 5th National and International on Medical Technology
   สถานที่ประชุม : Twin Lotus Hotel, Nakhon Si Thammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2560
   ชื่อบทความ : การเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ของเลือดในผู้ประกอบอาชีพอู่เรือที่มีภาวะตะกั่วในเลือดสูง (proceeding &poster)
    Hematological parameters changing in Shipyard Workers with High Blood Lead Level (proceeding &poster) (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : สมิตา ภูกัณหา, สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง, วิยดา กวานเหียน
   ชื่อการประชุม : ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 31/01/2560
   ชื่อบทความ : ความชุกของการพบโรคเมลิออยโดสิสโดยการตรวจเลือดของประชากรในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งไม่เป็นพื้นที่ระบาดของโรค (proceeding & poster)
    Seroprevalence of Burkholderia pseudomallei among population in non-endemic area, Nakhon si Thammarat Province, Thailand (proceeding & poster) (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : วิยดา กวานเหียน
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 9: 2560 “การบูรณาการงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 31/05/2560
   ชื่อบทความ : Comparative of the Water Extracted and Ethanol Extracted Benjalokawichien (Ya-Ha-Rak) Traditional Herb Formula on Anti-inflammation Activity (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Wiyada Kwanhian*, Pratchayaporn Na-singkran, Daranee Uthaiviankul, Pongpisoot Jankiow, Nureeya Waaji
   ชื่อการประชุม : The 5th National and International Conferences on Medical Technology 2017 “Infectious Diseases and Innovation for Clinical Diagnosis”
   สถานที่ประชุม : Twin Lotus Hotel, Nakhon si Thammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2560
   ชื่อบทความ : Anti-oxidant and cytotoxicity in RAW 264.7 of Nypa fruitcans palm organic vinegar (Proceeding and oral) (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sa-ngob Laklaeng and Wiyada Kwanhian
   ชื่อการประชุม : The 7th International Graduate Research Conference (IGRC 7)
   สถานที่ประชุม : Ubon Ratchathani University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/10/2560
   ชื่อบทความ : Effect of lead exposure on the phagocytic activity of boatyard workers (proceeding and oral) (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Samita Pukunhaa, Supabhorn Yimtheing and Wiyada Kwanhian
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษษแห่งชาติ ครั้งที่ 44 : The 44th National Graduate Research Conference (NGRC 44)
   สถานที่ประชุม : Ubon Ratchathani University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/10/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : การประเมินความเสี่ยงสุขภาพจากการรับสัมผัสโลหะหนักของคนเก็บขยะจากบ่อฝังกลบขยะทุ่งท่าลาด ในเขตเทศบาลนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช
    Health Risk Assessment from Heavy Metal Exposure of Scavengers in Thungtalad Municipality Dump Site, Nakhon Si Thammarat Province. (บรรยาย)

   ผู้เขียน : รัตติยา สุขศรีนวล, พิมาน ธีระรัตนสุนทร, วิยดา กวานเหียน, สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง, จันจิรา มหาบุญ, มนัส โคตรพุ้ย, ขวัญธิดา อุทัยสาร์
   ชื่อการประชุม : พะเยาวิจัย ครั้งที่ 5 : PHAYAO REARCH CONFERENCE 5
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยพะเยา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/01/2559
   ชื่อบทความ : Health Condition and Quality of life among Scavengers in City Municipality Dump site Nakhon Si Thammarat Province, Thailand
    สภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิต ของคนเก็บขยะ ในพื้นที่ฝังกลบขยะทุ่งท่าลาด เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : พิมาน ธีระรัตนสุนทร, วิยดา กวานเหียน, มุจลินท์ ช้ายเกลี้ยง, อมรเทพ เยาวยอด, มนัส โคตรพุ้ย, ขวัญธิดา อุทัยสาร์, ปริญญา ว่องไววณิชกุล
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 8 : The 8th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : Surveying of Infectious Microorganisms in Sewage Septic Tank, Mokhalan Sub-district, Thasala District, Nakhon Si Thammarat Province, Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Wiyada kwanhian, Siriuma Jawjit1, Wittaya Arnamnart
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : Health Impact Assessment with Patient’s Treatment Delay among new Smear Positive Pulmonary Tuberculosis in Choke Chai Hospital Nakhon Ratchasima Province, Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Phiman Thirarattanasunthon, Wiyada Khanhien, Manas Kotepui
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 16 : : International Conference College of Public Health Sciences 16th : Universal Health Care Coverage: A Global Perspective
   สถานที่ประชุม : ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ เอ บี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร ประเทศ : ไทย เมื่อ 04/10/2559
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 04/10/2559
   ชื่อบทความ : Incidence of New Smear positive Pulmonary Tuberculosis in Choke Chai Hospital Nakhon Ratchasima Province, Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Phiman Thirarattanasunthon, Wiyada Khanhien, Manas Kotepui
   ชื่อการประชุม : Mae Fah Luang University International Conference 2016
   สถานที่ประชุม : M Square Building Mae Fah Luang University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/11/2559
   ชื่อบทความ : การพัฒนาเจลน้าลูกยอหมักที่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียแกรมบวกสาเหตุการเกิดสิว (proceeding & poster)
    Development of fermented noni juices-gel against acnes caused gram positive bacteria (proceeding & poster) (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : วิยดา กวานเหียน, กิ่งกาญจน์ บันลือพืช, ณัฏยา คนซื่อ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 8: 2559 “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างยั่งยืนสู่โลกาภิวัตน์”
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/12/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : The efficacy of electrolyzed water to inactivate pathogenic microorganisms (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Dorudee Thoungsin, Sunisa Thanapakdee, Wiyada Kwanhian*
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 39 “เทคนิคการแพทย์กับความท้าทายในยุค AEC”
   สถานที่ประชุม : ณ. ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/05/2558
   ชื่อบทความ : Antibody level against Burkholderia pseudomallei in Nakhon Si Thammarat population (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Wiyada Kwanhian*, Jirarat Songsri, Issara Prachongsai
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : ณ.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : Antibacterial Activity of Fresh and Fermented Morinda citrifolia Fruit Juice (Proceeding) (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Nattaya Konsue, Supaporn Yimthiang and Wiyada Kwanhian*
   ชื่อการประชุม : 17th Food Innovation Asia Conference 2015 (FIAC 2015) Innovative ASEAN Food Research towards the World
   สถานที่ประชุม : BITEC,Bangna, Bangkok, Thailand,
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/06/2558
   ชื่อบทความ : Health Determinant and Quality of life Associated with Environmental Health among People Living in Klongnoi Sub-district, Pakpranang District Nakhon Si Thammarat Province (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Phiman Thirarattanasunthon1, Wiyada Kwanhian2, Sarode Pechmanee3, Supaporn Yimthiang4, Siriuma Jawjitr5 School of Allied Health Sciences and Public Health Walailak University1,2,3,4,5
   ชื่อการประชุม : The 6th International Graduate Students Conference on Population and Public Health Sciences (IGSCPP)
   สถานที่ประชุม : 23 July 2015 Chulalongkorn University, Bangkok Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/07/2558
   ชื่อบทความ : Blood Biomarkers of Chemical and Non-Chemical Rice Farmers in South Region, Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : 1*Wiyda Kwanhian, 1Supabhorn Yimthiang, 1Siriuma Jawjit, 1Junjira Mahaboon, 1Phiman Thirarattanasunthon
   ชื่อการประชุม : 6th International Conference on Healthcare and Life Science Research (ICHLSR)
   สถานที่ประชุม : Imperial College London (United Kingdom)
   ประเทศ : อังกฤษ เมื่อ 18/09/2558
   ชื่อบทความ : Health Impact Assessment and Hazard Protection Behavior of Pesticide Used Among Agricultural Pomelo growers in Klongnoi Sub-district, Pakpranang District Nakhon Si Thammarat Province, Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Phiman Thirarattanasunthon(Ph.D.)1, Sarode Pectmanee(Ph.D.)2, Wiyada Khanhien(Ph.D.)3, Supaporm Yimthiang(Ph.D.)4, Siriuma Jawjitr(Ph.D.)5 School of Allied Health Sciences and Public Health Walailak University1,2,3,4,5
   ชื่อการประชุม : 6th International Conference on Healthcare and Life Science Research (ICHLSR)
   สถานที่ประชุม : Imperial College London (United Kingdom)
   ประเทศ : อังกฤษ เมื่อ 18/09/2558
   ชื่อบทความ : ฤทธิ์ต้านการอักเสบและความเป็นพิษต่อเซลล์ของน้ำยาบ้วนปากลูกยอ
    Anti-inflammation and Cell Toxicity of Noni Mouthwashes (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : นงลักษณ์ เดชเกิด, พัชราวรรณ สุวรรณไตร, สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง, ณัฐยา คนซื่อ, วิยดา กวานเหียน
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1 : The 1st National Conference in Traditional Thai Medicine: NC-TM 1
   สถานที่ประชุม : โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/12/2558
   ชื่อบทความ : การยับยั้งแบคทีเรียในช่องปากของน้ำยาบ้วนปากลูกยอ
    Anti-oral bacteria activity of Noni mouthwashes (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ซูเรียนี ดอนิแม, มารีนี แมนจิ, สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ย1, ณัฐยา คนซื่อ, วิยดา กวานเหียน
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1 : The 1st National Conference in Traditional Thai Medicine: NC-TTM 1
   สถานที่ประชุม : โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/12/2558
   ชื่อบทความ : Antioxidant Properties of Sangyod Rice Bran Oil and Hesperethusa crenulata via oil in water nanomulsion (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Orrawan Poonsri1, Wiyada Kwanhian1,2, Piyatida Tangteerawatana3 and Jitbanjong Tangpong1,2*
   ชื่อการประชุม : SFRR-ASIA 2015
   สถานที่ประชุม : Chiangmai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/11/2558
  พ.ศ.2550
   ชื่อบทความ : การตรวจหาไฮโดรควิโนนในเครื่องสำอางโดยวิธี HPLC และ UV visible spectrophotometer
    Determination of hydroquinone in cosmetic products by HPLC and UV visible spectrophotometer (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการประจำปี สมาคมเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 31
   สถานที่ประชุม : โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/04/2550
   ชื่อบทความ : Baton Dance for Body Comfort, Herbal Thai Massage to Aviod Body Stiffness Programme: A project-Based Learning in a Community (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : International Conference Problem-Based Learning "Acirriculum Model for Educational Reform"
   สถานที่ประชุม : Twin lotus hotel, Nakhon si thammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/05/2550
  พ.ศ.2549
   ชื่อบทความ : Antibiotic susceptibility pattern of Extended Spectrum B- Lactamase producing bacteria (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรืและเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 31 : 31th congress on Science and technology of Thailand
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 24/04/2549
  พ.ศ.2548
   ชื่อบทความ : The prevalence of Extended-specturm-B-lactamases producing Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการประจำปี สมาคมเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 30
   สถานที่ประชุม : โรงแรมเจริญศรี แกรนค์ รอยัล จ.อุดรธาณี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 24/10/2548
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : ตอน เทคนิคการแพทย์ใส่ใจสุขภาพประชาชน
    ชื่อกิจกรรม : ตอน เมลิออยด์โรคต้องรู้เพราะคู่กับดิน
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : ท่าสูงบน ชุมชนต้นแบบสุขภาวะ สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (บริการวิชาการ)
    ชื่อกิจกรรม : เดิน-วิ่ง กินลมชมเล ณ ชายหาดท่าสูงบน
    ชื่อกิจกรรม : การลงพื้นที่สำรวจและการให้บริการวิชาการ (บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนรายวิชาชุมชน)
    ชื่อกิจกรรม : การตั้งโจทย์ปัญหาวิจัยเพื่อชุมชน
 • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์สู่สังคมรักษ์สุขภาพ "กิจกรรมการจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ2561
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ บริการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นเพื่อการคัดกรองความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : ท่าสูงบน ชุมชนต้นแบบสุขภาวะ สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Social Engagement)
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น โดยสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เทศบาลเมืองปากพูน
    ชื่อกิจกรรม : ให้ความรู้เกี่ยวกับพิษสารตะกั่วและวิธีการป้องกัน
 • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์ร่วมใจห่วงใยสุขภาพเด็กในชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : ให้ความรู้เกี่ยวกับพิษสารตะกั่ว
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชน ประจำปี 2557
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : 29 มิถุนายน วันเทคนิคการแพทย์ไทยมิ่งขวัญราชาวดี
    ชื่อกิจกรรม : 29 มิถุนายน วันเทคนิคการแพทย์ไทยมิ่งขวัญราชาวดี ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : 29 มิถุนายน วันเทคนิคการแพทย์ไทยมิ่งขวัญราชาวดี ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชน
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการ เรื่อง กฎหมายวิชาชีพและการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการคลินิกสู่การพัฒนาสมรรถนะนักเทคนิคการแพทย์ในอนาคต
 • ชื่อโครงการ : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชนครั้งที่ 4
    ชื่อกิจกรรม : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชนครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชนครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชนครั้งที่ 1
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
  พ.ศ.2561
   ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร : 13781 - เจลน้ำลูกยอแต้มสิว
   ประเภทสิทธิบัตร : อนุสิทธิบัตร
   ได้รับเมื่อ : 20/04/2561 จากประเทศ ไทย
   ผู้ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร :  ผศ.ดร.วิยดา  กวานเหียน,  ดร.ณัฐยา  คนซื่อ,  ดร.กิ่งกาญจน์  บรรลือพืช
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : Anti-Melioidosis Rapid Agglutination; AMRA
   วันที่ได้รับจดทะเบียนสิ่งประดิษฐ์ : 20/04/2561
   ผู้ประดิษฐ์ :  ผศ.ดร.วิยดา  กวานเหียน

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)