:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. อุไร  จเรประพาฬ
   Asst.Prof.Dr. Urai Jaraeprapal
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2176, 0-7567-2101
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2176, 2101
   E - mail  jurai@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การพยาบาล
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2553 - 2559
 
  วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตร
  สาขาที่จบ  พยาบาลศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  วิทยาลัยพยาบาลสงขลา
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2535-2537
 
  วุฒิการศึกษา  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การพยาบาลอนามัยชุมชน
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2544-2547
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  30/07/2547
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  13/03/2560 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  รองคณบดี
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/02/2560 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  การจัดการระบบสุขภาพชุมชน
สารสนเทศทางสุขภาพ
สารสนเทศทางการพยาบาล
การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
การดูแลมารดาก่อนและหลังคลอดในชุมชน
  สาขาความสนใจ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  การจัดการระบบสุขภาพชุมชน สารสนเทศทางสุขภาพและทางการพยาบาล การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน การดูแลมารดาก่อนและหลังคลอดในชุมชน
  โครงการวิจัย
  พ.ศ.2559
   - การศึกษารูปแบบการพัฒนาศักยภาพทีมประสานวิชาการในโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
   The study on the model of coordinated academic team potential development to created livable communities project Nakhon si Thammarat province.

   ผู้วิจัย :  ผศ.ดร.อุไร  จเรประพาฬ,  นางกำไล  สมรักษ์
   ระยะเวลาโครงการ : 01/03/2559 - 30/11/2559   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 30/11/2559
   แหล่งทุน : สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : การขับเคลื่อนระบบบริการเพื่อสิทธิและสุขภาวะของผู้สูงอายุระดับชุมชนตำบลปากพูน
    Propulsion Service Systems for the Rights and Health of Elders in Pakpoon Sub-District Community

   ผู้เขียน : อุไร จเรประพาฬ พย.ม.* ธนาวุฒิ ถาวรพรห์มณ์ * นิสากร กะตะจิตนะ*** Urai Jaraeprapal MNS.* Thanawut Thawornpram.** Nisakorn Katajitna.***
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ : Journal of Nursing Science & Health
   เล่มที่ : 36 ฉบับที่ : 4 หน้า : 36-44 เดือน/ปี : 10/2556-12/2556
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : รูปแบบการการดูแลสุขภาพชุมชนตำบลตะปาน
   Synthesis of Community Development Model at TAPAN Sub-district, SURATTANI Province

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : บทความวิจัยประกอบการจัดประชุมเรื่อง“เศรษฐกิจฐานความรู้กู้วิกฤติชาติ” ณ. ห้องประชุมปทุมรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 3 เมษายน 2552
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1 เดือน/ปี : 04/2552-04/2552
   ชื่อบทความ : รูปแบบการสร้างสุขภาวะชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช บทความวิจัยประกอบการจัดประชุมเรื่อง“เศรษฐกิจฐานความรู้กู้วิกฤติชาติ” ณ. ห้องประชุมปทุมรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 3 เมษายน 2552
   Healthy Community Construction Model of Local Government : A Case Study of Pakpoon Subdistric Organizaton, Nakhon Si Thammarat Province

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : บทความวิจัยประกอบการจัดประชุมเรื่อง“เศรษฐกิจฐานความรู้กู้วิกฤติชาติ” ณ. ห้องประชุมปทุมรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 3 เมษายน 2552
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1 เดือน/ปี : 05/2552-05/2552
   ชื่อบทความ : กำไล สมรักษ์, อุไร จเรประพาฬ (2552). การศึกษาการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสุขภาพชุมชน กรณีศึกษาบ้านปากน้ำเก่า ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช. บทความวิจัยประกอบการจัดประชุมเรื่อง“เศรษฐกิจฐานความรู้กู้วิกฤติชาติ” ณ. ห้องประชุมปทุมรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 3 เมษายน 2552
   A Study of Participation for promoted Community Health : Banpaknumkua Pakpoon Subdistric Mung District, Nakhon si thammarat Province

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : บทความวิจัยประกอบการจัดประชุมเรื่อง“เศรษฐกิจฐานความรู้กู้วิกฤติชาติ” ณ. ห้องประชุมปทุมรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 3 เมษายน 2552
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1 เดือน/ปี : 04/2552-04/2552
   ชื่อบทความ : "รักษ์สุขภาพผู้สูงอายุ" นวัตกรรมเพื่อพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในตำบลตะปาน จังหวัดสุราษฎ์ธานี
   ผู้เขียน : ชิดชนก มยูรภักด์ และอุไร จเรประพาฬ
   แหล่งตีพิมพ์ : บทความวิจัยประกอบการจัดประชุมเรื่อง“เศรษฐกิจฐานความรู้กู้วิกฤติชาติ” ณ. ห้องประชุมปทุมรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 3 เมษายน 2552 : บทความวิจัยประกอบการจัดประชุมเรื่อง“เศรษฐกิจฐานความรู้กู้วิกฤติชาติ”
   เล่มที่ : ณ. ห้องประชุมปทุมรัต ฉบับที่ : ณ. ห้องประชุมปทุมรัต หน้า : 12 เดือน/ปี : 04/2552-04/2552
   ชื่อบทความ : การศึกษาการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสุขภาพชุมชน กรณีศึกษาบ้านปากน้ำเก่า ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช.
   ผู้เขียน : กำไล สมรักษ์, อุไร จเรประพาฬ
   แหล่งตีพิมพ์ : บทความวิจัยประกอบการจัดประชุมเรื่อง“เศรษฐกิจฐานความรู้กู้วิกฤติชาติ”
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 90 เดือน/ปี : 03/2552-03/2552
   ชื่อบทความ : รูปแบบการสร้างสุขภาวะชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ผู้เขียน : อุไร จเรประพาฬ, สายฝน เอกวรางกูร และ ธนาวุฒิ ถาวรพราห์ม
   แหล่งตีพิมพ์ : บทความวิจัยประกอบการจัดประชุมเรื่อง“เศรษฐกิจฐานความรู้กู้วิกฤติชาติ”
   เล่มที่ : บทความวิจัยประกอบการ ฉบับที่ : บทความวิจัยประกอบการ หน้า : บทความวิจัยประกอบการ เดือน/ปี : 03/2552-03/2552
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน
   Geographic information system development for community health promotion

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : สภาการพยาบาล : TJNC 2008
   เล่มที่ : 23 ฉบับที่ : 3 หน้า : 49-60 เดือน/ปี : 10/2551-10/2551
   ชื่อบทความ : ผลของการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญานของนักศึกษาพยาบาลในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
   Effect of Problem-Base Learning on Critical Thinking Skills of Nursing Students in Children and Adolescents Nursing Practicum

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : JNE 2008; 1(2): 32-45
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 2 หน้า : 32-45 เดือน/ปี : 10/2551-10/2551
   ชื่อบทความ : การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน
   ผู้เขียน : อุไร จเรประพาฬ และ สายฝน เอกวรางกูร.
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสภาการพยาบาล
   เล่มที่ : 23 ฉบับที่ : 3 หน้า : 49-56 เดือน/ปี : 01/2551-01/2551
  พ.ศ.2550
   ชื่อบทความ : ความสุขและวิถีการสร้างเสริมสุขภาพ: ความต้องการที่แตกต่างระหว่างคนสามวัยในครอบครัว
   Happiness and Health Promotimg Lifestyle : Different Needs among Three Generations in Thai Families.

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : สภาการพยาบาล : TJN
   เล่มที่ : 56 ฉบับที่ : (1-2) หน้า : 23-31 เดือน/ปี : 07/2550-10/2550
   ชื่อบทความ : ความสุขและวิถีการสร้างเสริมสุขภาพ: ความต้องการที่แตกต่างระหว่างคนสามวัยในครอบครัวไทย
   ผู้เขียน : เรวดี เพชรสิราสัณห์, ศิริอร สินธุ, สายฝน เอกวรางกูร, อุไร จเรประพาฬ, เจนเนต พลเพชร
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาล
   เล่มที่ : 56 ฉบับที่ : 1 หน้า : 11 เดือน/ปี : 01/2550-01/2550
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : รูปแบบการดำเนินงานของทีมประสานวิชาการในโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
    The Operational Model of the Academic Coordination Team to Created Livable Communities Project, Nakhon Si Thammarat Province (บรรยาย)

   ผู้เขียน : อุไร จเรประพาฬ,* กำไล สมรักษ์*
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9 : The 9th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 31/03/2560
   ชื่อบทความ : The study on the model of coordinated academic team potential development to
    The study on the model of coordinated academic team potential development to created livable communities project. (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : Kamlai Somrak1, M.D., RN, Urai Jaraeprapal2, Ph.D, RN
   ชื่อการประชุม : International Conference
   สถานที่ประชุม : PSU. Songkla Province
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/07/2560
   ชื่อบทความ : รูปแบบการดำเนินงานของทีมประสานวิชาการในโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ จังหวัดนครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : อุไร จเรประพาฬ,* กำไล สมรักษ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9 : The 9th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 31/03/2560
   ชื่อบทความ : The study on the model of coordinated academic team potential development to created livable communities project. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kamlai Somrak1, M.D., RN, Urai Jaraeprapal2, Ph.D, RN
   ชื่อการประชุม : International Nursing Conference: Ethics, Esthetics, and Empiric in Nursing
   สถานที่ประชุม : Faculty of Nursing, PSU
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/07/2560
   ชื่อบทความ : Knowledge and Behaviors for Pesticides Prevention and Serum Cholinesterase Level in The Consumers. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Jantasuwan R., Jaraeprapal U., Somrak K., Sukpitak Y., and Playchoom M.
   ชื่อการประชุม : nternational Conference on Ethics, Esthetics, and Empirics in Nursing: Driving Forces for Better Health. Thailand.
   สถานที่ประชุม : Faculty of Nursing, PSU
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/07/2560
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
    Database Development for Care of Elders in the Community (บรรยาย)

   ผู้เขียน : อุไร จเรประพาฬ* พวงรัตน์ จินพล**
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7 : The 7th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : *สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 jurai@wu.ac.th **ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศและสื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 124/1 ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : การสังเคราะห์นวัตกรรมการจัดการสุขภาวะโดยชุมชนของเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนตำบลสุขภาวะ (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : อุไร จเรประพาฬ และ กำไล สมรักษ์.
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 5 (2 สิงหาคม 2556) : The 5th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/08/2556
   ชื่อบทความ : การศึกษารูปแบบการขับเคลื่อนเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : อุไร จเรประพาฬ และ กำไล สมรักษ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 5 (2 สิงหาคม 2556) : The 5th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/08/2556
   ชื่อบทความ : การศึกษาระบบบริการผู้สูงอายุระดับชุมชน กรณีศึกษาตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : อุไร จเรประพาฬ และ ประภาส จเรประพาฬ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 5 (2 สิงหาคม 2556) : The 5th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/08/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : การขับเคลื่อนระบบบริการเพื่อสิทธิและสุขภาวะของผู้สูงอายุระดับชุมชนตำบลปากพูน. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : อุไร จเรประพาฬ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการเรื่อง “ขบวนการเปลี่ยนแปลงของพยาบาลไทยจากการเปิดประเทศสู่สังคมอาเซียน” วันที่ 30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด
   สถานที่ประชุม : โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/07/2555
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : อบต.ปากพูน...ต้นแบบการสร้างทุนชีวิตให้กับเด็ก (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : งานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่4
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลันราชภัฎสุราษฎร์ธานี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/04/2552
   ชื่อบทความ : การศึกษาการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสุขภาพชุมชน กรณีศึกษาบ้านปากน้ำเก่า ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    A Study of Participation for promoted Community Health : Banpaknumkua pakpoon subdistric Mung district, Nakhon si thammarat Province (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมแก้วกฤติชาติ
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวินโลตัส
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/04/2552
   ชื่อบทความ : Using Family and Community Assessment Program (FAP) to Encourage Community Health Management (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : University - Community Engagement
   สถานที่ประชุม : Bayview Hotel, Malasia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 23/11/2552
   ชื่อบทความ : A Study of Attitude toward Problem - Based Learning and Resulting Learning Achievement in Nursing Students (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Assist. Pro.Dr.Kiatkamjorn Kusol , Saovalak Wongnart , Urai Jaraeprapal
   ชื่อการประชุม : International Conference on Problem-Based Learing “PBL:A Curriculum Model for Educational Reform” 2-4 May 2007 Nakhon si Thammarat,THAILAND.
   สถานที่ประชุม : Nakhon si Thammarat,THAILAND.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/04/2552
  พ.ศ.2550
   ชื่อบทความ : การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน
    Geographic information system development for community health promotion (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : นำเสนอปากเปล่าในการประชุมรวมพลังพยาบาลแห่งประเทศไทยประจำปี ณ. ห้องประชุมกองทัพเรือ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2550
   สถานที่ประชุม : ห้องประชุมกองทัพเรือ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/11/2550
   ชื่อบทความ : การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน
    Geographic Information System development for Community Health Promotion (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
   สถานที่ประชุม : กรุงเทพฯ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/11/2550
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : จัดเวทีเพื่อรวบรวมข้อมูลในระดับตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : จัดเวทีเพื่อรวบรวมข้อมูลในระดับตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : จัดเวทีเพื่อรวบรวมข้อมูลในระดับตำบลท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : จัดเวทีเพื่อรวบรวมข้อมูลในระดับตำบลโมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ตอน การสร้างเสริมสุขภาพชุมชน
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : กิจกรรม WU Expo 2017 Health Mansion นิทรรศการแห่งชีวิต
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่เกื้อกูลสุขภาวะและความมั่นคงในชีวิตโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
  พ.ศ.2552
 • ชื่อโครงการ : โครงการการดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับประชาชน: เนื่องในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์
  พ.ศ.2551
 • ชื่อโครงการ : โครงการจัดการความรู้สุขภาวะชุมชนในพื้นที่ภาคใต้
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2558
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าศาลา ได้จัดทำโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอท่าศาลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพทั้งในสถานบริการและการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน(Home Health Care) กลุ่มติดบ้าน,ติดเตียง ภายใต้การมีส่วนร่วมของครอบครัว และชุมชนอย่างต่อเนื่อง จึงได้เชิญผศ.ดร เรวดี เพชรสิราสัณห์ อาจารย์อุไร จเรประพาฬ และ อาจารย์กำไล สมรักษ์ เป็นวิทยากรในการจัดอบรบเรื่อง “การพยาบาลและการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง โดยทีมหมอครอบครัว ภายใต้ระบบสุขภาพ ” ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าศาลา
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
  พ.ศ.
  พ.ศ.2560
   ชื่อหนังสือ : ลำนำ:… การสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ฉบับคนหัวลำภู “สภาผู้นำ วิถีธรรม วิถีไทย นำสู่มหาลัยมีชีวิต”
   ผู้แต่ง :  ผศ.ดร.อุไร  จเรประพาฬ
   สำนักพิมพ์ :
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ISBN :
  พ.ศ.2555
   ชื่อหนังสือ : ตำหรา…วิชชาปากพูน.
   ผู้แต่ง :  ผศ.ดร.อุไร  จเรประพาฬ
   สำนักพิมพ์ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ กรุงเทพฯ
   ISBN :
  พ.ศ.2553
   ชื่อหนังสือ : FAP MODEL: การนำใช้ข้อมูลเพื่อสร้างสุขภาวะตำบลโดยชุมชน.
   ผู้แต่ง :  ผศ.ดร.อุไร  จเรประพาฬ
   สำนักพิมพ์ : อักษรการพิมพ์
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ISBN :
   ชื่อหนังสือ : สุขภาวะชุมชนที่ตำบลปากพูน.
   ผู้แต่ง :  ผศ.ดร.อุไร  จเรประพาฬ,  นายธนาวุฒิ  ถาวรพราหมณ์
   สำนักพิมพ์ : อักษรการพิมพ์
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ISBN :
   ชื่อหนังสือ : ให้ด้วยใจ: ถอดบทเรียนจิตอาสาเพื่อผู้สูงอายุ.
   ผู้แต่ง :  นายศศิพัฒน์  ยอดเพชร,  ผศ.ดร.อุไร  จเรประพาฬ,  นายวรรณภา  ศรีธัญรัตน์,  นายผ่องพรรณ   อรุณแสง,  นายเล็ก  สมบัติ,  นายศรายทธ  ตรีรมย์,  นายขนิษฐา   บูรณพันธ์ศักดิ์
   สำนักพิมพ์ :
   พิมพ์ครั้งที่ : ณ
   ISBN :
   ชื่อหนังสือ : นวัตกรรมทางความคิด: นิยามของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับ “สิทธิ” ผู้สูงอายุตามรัฐธรรมนูญ.
   ผู้แต่ง :  นายศศิพัฒน์  ยอดเพชร,  นายวรรณภา  ศรีธัญรัตน์,  ผศ.ดร.อุไร  จเรประพาฬ
   สำนักพิมพ์ :
   พิมพ์ครั้งที่ : ณ
   ISBN :
   ชื่อหนังสือ : นิยามคำสำคัญที่เกี่ยวกับสิทธิผู้สูงอายุตามรัฐธรรมนูญฯ ในบริบทของชุมชนตำบลปากพูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ผู้แต่ง :  ผศ.ดร.อุไร  จเรประพาฬ
   สำนักพิมพ์ : อักษรการพิมพ์
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ นครศรีธรรมราช
   ISBN :
  พ.ศ.2552
   ชื่อหนังสือ : การจัดการสุขภาวะโดยชุมชนตำบลปากพูน. เอกสารประกอบการอบรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.
   ผู้แต่ง :  ผศ.ดร.อุไร  จเรประพาฬ
   สำนักพิมพ์ : อักษรการพิมพ์
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ อักษรการพิมพ์
   ISBN : 23445
   ชื่อหนังสือ : ระบบข้อมูลเพื่อสร้างสุขภาวะโดยชุมชนตำบลปากพูน
   ผู้แต่ง :  ผศ.ดร.อุไร  จเรประพาฬ
   สำนักพิมพ์ : อักษรการพิมพ์
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ อักษรการพิมพ์
   ISBN : 7654
   ชื่อหนังสือ : ระบบฐานข้อมูลสุขภาพครอบครัวและชุมชนเครื่องมือเพื่อการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน
   ผู้แต่ง :  ผศ.ดร.อุไร  จเรประพาฬ
   สำนักพิมพ์ : อักษรการพิมพ์
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ อักษรการพิมพ์
   ISBN : 543
  รางวัล
  พ.ศ.2553
   ชื่อผลงาน : FAP MODEL กระบวนการดำเนินงานเพื่อการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน”)
   ชื่อรางวัล : รางวัลกระบวนงานบริการประชาชนดีเด่นของ อกพร.(เป็นผู้ดำเนินการ ศึกษาวิจัยและพัฒนา “FAP MODEL กระบวนการดำเนินงานเพื่อการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน”)
   จาก : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
   เมื่อ : 03/09/2553
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.อุไร  จเรประพาฬ
  พ.ศ.2552
   ชื่อผลงาน : ชุดความรู้เรื่อง FAP MODEL
   ชื่อรางวัล : ศิษย์เก่าดีเด่นเกียรติยศด้านวิชาการ
   จาก : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
   เมื่อ : 04/09/2552
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.อุไร  จเรประพาฬ
  พ.ศ.2550
   ชื่อผลงาน : ชุดความรู้เรื่อง FAP MODEL
   ชื่อรางวัล : พยาบาลดีเด่นสาขาการศึกษา
   จาก : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคใต้
   เมื่อ : 01/11/2550
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.อุไร  จเรประพาฬ
  พ.ศ.2547
   ชื่อผลงาน : dgdsg
   ชื่อรางวัล : ชนะเลิศอันดับหนึ่งการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและทันตแพทย์
   จาก : adv
   เมื่อ : 12/03/2547
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.อุไร  จเรประพาฬ
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
  พ.ศ.2552
   ชื่อลิขสิทธิ์ : 34567 - FAMILY and COMMUNITY ASSESSMENT PROGRAM version 6
   ประเภทลิขสิทธิ์ : วรรณกรรม
   ได้รับเมื่อ : 17/02/2552
   ผู้ได้รับลิขสิทธิ์ :  ผศ.ดร.อุไร  จเรประพาฬ
  พ.ศ.2551
   ชื่อลิขสิทธิ์ : ว1.2988 - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ "ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน"
   ประเภทลิขสิทธิ์ : วรรณกรรม
   ได้รับเมื่อ : 02/12/2551
   ผู้ได้รับลิขสิทธิ์ :  รศ.ดร.สายฝน  เอกวรางกูร,  ผศ.ดร.อุไร  จเรประพาฬ
   ชื่อลิขสิทธิ์ : 8790 - FAMILY and COMMUNITY ASSESSMENT PROGRAM version 4)
   ประเภทลิขสิทธิ์ : วรรณกรรม
   ได้รับเมื่อ : 18/10/2551
   ผู้ได้รับลิขสิทธิ์ :  ผศ.ดร.นัยนา  หนูนิล,  ผศ.ดร.อุไร  จเรประพาฬ
  พ.ศ.2548
   ชื่อลิขสิทธิ์ : 082522 - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเมินสุขภาพครอบครัวและชุมชน
   ประเภทลิขสิทธิ์ : วรรณกรรม
   ได้รับเมื่อ : 14/07/2548
   ผู้ได้รับลิขสิทธิ์ :  ผศ.ดร.อุไร  จเรประพาฬ
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)