:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. อุไร  จเรประพาฬ
   Asst.Prof.Dr. Urai Jaraeprapal
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2176, 0-7567-2101-2
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2176, 2101-2
   E - mail  jurai@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การพยาบาล
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2553 - 2559
 
  วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตร
  สาขาที่จบ  พยาบาลศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  วิทยาลัยพยาบาลสงขลา
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2535-2537
 
  วุฒิการศึกษา  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การพยาบาลอนามัยชุมชน
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2544-2547
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  30/07/2547
 
  ตำแหน่ง  รักษาการแทนหัวหน้าสถานวิจัย
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ฝ่าย/งาน  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  26/12/2561 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
  หลักสูตร  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  13/03/2560 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  รองคณบดี
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ฝ่าย/งาน  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/02/2560 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  การจัดการระบบสุขภาพชุมชน
สารสนเทศทางสุขภาพ
สารสนเทศทางการพยาบาล
การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
การดูแลมารดาก่อนและหลังคลอดในชุมชน
  สาขาความสนใจ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  การจัดการระบบสุขภาพชุมชน สารสนเทศทางสุขภาพและทางการพยาบาล การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน การดูแลมารดาก่อนและหลังคลอดในชุมชน
  โครงการวิจัย
  พ.ศ.2559
   - การศึกษารูปแบบการพัฒนาศักยภาพทีมประสานวิชาการในโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
   The study on the model of coordinated academic team potential development to created livable communities project Nakhon si Thammarat province.

   ผู้วิจัย :  ผศ.ดร.อุไร  จเรประพาฬ,  ผศ.กำไล  สมรักษ์
   ระยะเวลาโครงการ : 01/03/2559 - 30/11/2559   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 30/11/2559
   แหล่งทุน : สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ พฤติกรรมการปฏิบัติตนในการป้องกันสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย และระดับโคลีนเอสเตอเรสในซีรั่มของเกษตรกร ตำบลเขาพระบาท จังหวัดนครศรีธรรมราช
   The Relationship between Knowledge, Self-management Behavior for Pesticide Protection into the Body and Serum Cholinesterase Level among farmers in Khao Pra Bath Sub-district, Nakhon Si Thammarat Province

   ผู้เขียน : รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์ และอุไร จเรประพาฬ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา : The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
   เล่มที่ : 26 ฉบับที่ : 1 หน้า : 00-00 เดือน/ปี : 01/2562-03/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : พฤติกรรมการป้องกันสารเคมีในผักและผลไม้เข้าสู่ร่างกายและระดับโคลีนเอสเตอเรสในเลือดในผู้บริโภค ตำบลเขาพระบาท จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Preventive behaviors of chemical substances in fruits and vegetables into the body and blood levels of cholinesterase in the consumer who live in Khao Pra Bath Sub-district, Nakhon Si Thammarat Province

   ผู้เขียน : รัชฎาภรณ์ จันทสุวรร์ และอุไร จเรประพาฬ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารกรมการแพทย์ : Department of Medical Services Journal
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 6 หน้า : 00-00 เดือน/ปี : 11/2561-12/2561
   ชื่อบทความ : การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล จังหวัดนครศรีธรรมราช
   The development of registered nurses competencies in health promoting hospitals Nakhon Si Thammarat province.

   ผู้เขียน : มารศรี ก้วนหิ้น พย.บ., อุไร จเรประพาฬ ปรด., อุไรวรรณ พานทอง พย.ม.
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการแพทย์เขต 11 ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 เม.ย.- มิ.ย. 2561 : Reg 11 Med J Vol. 32 No. 2
   เล่มที่ : 32 ฉบับที่ : 2 หน้า : 1067-1082 เดือน/ปี : 04/2561-06/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : รูปแบบการดำเนินงานของทีมประสานวิชาการในโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
   The Model of the Academic Coordination Team to Build Livable Communities Project, Nakhon Si Thammarat Province

   ผู้เขียน : กำไล สมรักษ์ และอุไร จเรประพาฬ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ : Area Based Development Research Journal
   เล่มที่ : 9 ฉบับที่ : 6 หน้า : 482-495 เดือน/ปี : 11/2560-12/2560
   ชื่อบทความ : การนำใช้ข้อมูลเพื่อการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชน.
   Information Utilization for care of the elders by the community

   ผู้เขียน : อุไร จเรประพาฬ. ขนิษฐา นันทบุตร.
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ; 39(3): 64-74. : Journal of Nursing Science & Health
   เล่มที่ : 39 ฉบับที่ : 3 หน้า : 64-74 เดือน/ปี : 09/2560-12/2560
   ชื่อบทความ : การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดนครศรีธรรมราช: การศึกษาสถานการณ์ก่อนการพัฒนา
   Development of Nurses Competencies who work in Health Promoting Hospital in Nakhon Si Thammarat province : Research Preparation

   ผู้เขียน : มารศรี ก้วนหิ้น, อุไร จเรประพาฬ, อุไรวรรณ พานทอง.
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสุขภาพภาคประชาชน; 13(1): 30-40.
   เล่มที่ : 13 ฉบับที่ : 1 หน้า : 30-40 เดือน/ปี : 01/2560-04/2560
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : การขับเคลื่อนระบบบริการเพื่อสิทธิและสุขภาวะของผู้สูงอายุระดับชุมชนตำบลปากพูน
    Propulsion Service Systems for the Rights and Health of Elders in Pakpoon Sub-District Community

   ผู้เขียน : อุไร จเรประพาฬ พย.ม.* ธนาวุฒิ ถาวรพรห์มณ์ * นิสากร กะตะจิตนะ*** Urai Jaraeprapal MNS.* Thanawut Thawornpram.** Nisakorn Katajitna.***
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ : Journal of Nursing Science & Health
   เล่มที่ : 36 ฉบับที่ : 4 หน้า : 36-44 เดือน/ปี : 10/2556-12/2556
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : รูปแบบการการดูแลสุขภาพชุมชนตำบลตะปาน
   Synthesis of Community Development Model at TAPAN Sub-district, SURATTANI Province

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : บทความวิจัยประกอบการจัดประชุมเรื่อง“เศรษฐกิจฐานความรู้กู้วิกฤติชาติ” ณ. ห้องประชุมปทุมรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 3 เมษายน 2552
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1 เดือน/ปี : 04/2552-04/2552
   ชื่อบทความ : รูปแบบการสร้างสุขภาวะชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช บทความวิจัยประกอบการจัดประชุมเรื่อง“เศรษฐกิจฐานความรู้กู้วิกฤติชาติ” ณ. ห้องประชุมปทุมรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 3 เมษายน 2552
   Healthy Community Construction Model of Local Government : A Case Study of Pakpoon Subdistric Organizaton, Nakhon Si Thammarat Province

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : บทความวิจัยประกอบการจัดประชุมเรื่อง“เศรษฐกิจฐานความรู้กู้วิกฤติชาติ” ณ. ห้องประชุมปทุมรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 3 เมษายน 2552
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1 เดือน/ปี : 05/2552-05/2552
   ชื่อบทความ : กำไล สมรักษ์, อุไร จเรประพาฬ (2552). การศึกษาการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสุขภาพชุมชน กรณีศึกษาบ้านปากน้ำเก่า ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช. บทความวิจัยประกอบการจัดประชุมเรื่อง“เศรษฐกิจฐานความรู้กู้วิกฤติชาติ” ณ. ห้องประชุมปทุมรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 3 เมษายน 2552
   A Study of Participation for promoted Community Health : Banpaknumkua Pakpoon Subdistric Mung District, Nakhon si thammarat Province

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : บทความวิจัยประกอบการจัดประชุมเรื่อง“เศรษฐกิจฐานความรู้กู้วิกฤติชาติ” ณ. ห้องประชุมปทุมรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 3 เมษายน 2552
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1 เดือน/ปี : 04/2552-04/2552
   ชื่อบทความ : "รักษ์สุขภาพผู้สูงอายุ" นวัตกรรมเพื่อพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในตำบลตะปาน จังหวัดสุราษฎ์ธานี
   ผู้เขียน : ชิดชนก มยูรภักด์ และอุไร จเรประพาฬ
   แหล่งตีพิมพ์ : บทความวิจัยประกอบการจัดประชุมเรื่อง“เศรษฐกิจฐานความรู้กู้วิกฤติชาติ” ณ. ห้องประชุมปทุมรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 3 เมษายน 2552 : บทความวิจัยประกอบการจัดประชุมเรื่อง“เศรษฐกิจฐานความรู้กู้วิกฤติชาติ”
   เล่มที่ : ณ. ห้องประชุมปทุมรัต ฉบับที่ : ณ. ห้องประชุมปทุมรัต หน้า : 12 เดือน/ปี : 04/2552-04/2552
   ชื่อบทความ : การศึกษาการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสุขภาพชุมชน กรณีศึกษาบ้านปากน้ำเก่า ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช.
   ผู้เขียน : กำไล สมรักษ์, อุไร จเรประพาฬ
   แหล่งตีพิมพ์ : บทความวิจัยประกอบการจัดประชุมเรื่อง“เศรษฐกิจฐานความรู้กู้วิกฤติชาติ”
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 90 เดือน/ปี : 03/2552-03/2552
   ชื่อบทความ : รูปแบบการสร้างสุขภาวะชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ผู้เขียน : อุไร จเรประพาฬ, สายฝน เอกวรางกูร และ ธนาวุฒิ ถาวรพราห์ม
   แหล่งตีพิมพ์ : บทความวิจัยประกอบการจัดประชุมเรื่อง“เศรษฐกิจฐานความรู้กู้วิกฤติชาติ”
   เล่มที่ : บทความวิจัยประกอบการ ฉบับที่ : บทความวิจัยประกอบการ หน้า : บทความวิจัยประกอบการ เดือน/ปี : 03/2552-03/2552
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน
   Geographic information system development for community health promotion

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : สภาการพยาบาล : TJNC 2008
   เล่มที่ : 23 ฉบับที่ : 3 หน้า : 49-60 เดือน/ปี : 10/2551-10/2551
   ชื่อบทความ : ผลของการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญานของนักศึกษาพยาบาลในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
   Effect of Problem-Base Learning on Critical Thinking Skills of Nursing Students in Children and Adolescents Nursing Practicum

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : JNE 2008; 1(2): 32-45
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 2 หน้า : 32-45 เดือน/ปี : 10/2551-10/2551
   ชื่อบทความ : การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน
   ผู้เขียน : อุไร จเรประพาฬ และ สายฝน เอกวรางกูร.
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสภาการพยาบาล
   เล่มที่ : 23 ฉบับที่ : 3 หน้า : 49-56 เดือน/ปี : 01/2551-01/2551
  พ.ศ.2550
   ชื่อบทความ : ความสุขและวิถีการสร้างเสริมสุขภาพ: ความต้องการที่แตกต่างระหว่างคนสามวัยในครอบครัว
   Happiness and Health Promotimg Lifestyle : Different Needs among Three Generations in Thai Families.

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : สภาการพยาบาล : TJN
   เล่มที่ : 56 ฉบับที่ : (1-2) หน้า : 23-31 เดือน/ปี : 07/2550-10/2550
   ชื่อบทความ : ความสุขและวิถีการสร้างเสริมสุขภาพ: ความต้องการที่แตกต่างระหว่างคนสามวัยในครอบครัวไทย
   ผู้เขียน : เรวดี เพชรสิราสัณห์, ศิริอร สินธุ, สายฝน เอกวรางกูร, อุไร จเรประพาฬ, เจนเนต พลเพชร
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาล
   เล่มที่ : 56 ฉบับที่ : 1 หน้า : 11 เดือน/ปี : 01/2550-01/2550
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : The study on the model of coordinated academic team potential development to
    The study on the model of coordinated academic team potential development to created livable communities project. (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : Kamlai Somrak1, M.D., RN, Urai Jaraeprapal2, Ph.D, RN
   ชื่อการประชุม : International Conference
   สถานที่ประชุม : PSU. Songkla Province
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/07/2561
   ชื่อบทความ : พฤติกรรมการป้องการสารเคมีในผักและผลไม้เข้าสู่ร่างกายและระดับโคลีนเอสเตอเรสในเลือด ในผู้บริโภค ต.เขาพระบาท จังหวัดนครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์, อุไร จเรประพาฬ, กำไล สมรักษ์, ยงยุทธ์ สุขพิทักษ์, และมนูญ พลายชุม
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 1
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยว่ลัยลักษษ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2561
   ชื่อบทความ : ความคาดหวังของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียในเขต ภาคใต้ตอนบนต่อผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลที่ ให้บริการในโรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : สุดา ใจห้าว อุไร จเรประพาฬ และ อรเพ็ญ สุขะวลัลิ
   ชื่อการประชุม : กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10
   สถานที่ประชุม : ณ ห้อง 3207 ชั้น 2 อำคำรเรียนรวม 3 มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2561
   ชื่อบทความ : การศึกษาความคาดหวังต่อโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนภาคใต้ตอนบน (บรรยาย)
   ผู้เขียน : อุไร จเรประพาฬ1 สุดา ใจห้าว
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 : The 10th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : วันที่ 27-28 เดือนมีนำคม พ.ศ. 2561 ณ ห้อง 3207 ชั้น 2 อำคำรเรียนรวม 3 มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2561
   ชื่อบทความ : รูปแบบการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุโดยชุมชน: กรณีศึกษาบ้านต้นเหรียง ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : กำไล สมรักษ์1 พิกุลทิพย์ ขุนเศรษฐ1 และอุไร จเรประพาฬ1
   ชื่อการประชุม : กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10
   สถานที่ประชุม : ห้อง 3207 ชั้น 2 อำคำรเรียนรวม 3 มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2561
   ชื่อบทความ : รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยชุมชน: กรณีศึกษาบ้านบ่อล้อ ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : พิกุลทิพย์ ขุนเศรษฐ1และ อุไร จเรประพาฬ1
   ชื่อการประชุม : กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10
   สถานที่ประชุม : อำคำรเรียนรวม 3 มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2561
   ชื่อบทความ : รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพนักเรียน : กรณีศึกษาการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคผัก ผลไม้ของนักเรียนในโรงเรียนอ่าวลึก ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร1 อุไร จเรประพาฬ
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 10
   สถานที่ประชุม : อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2561
   ชื่อบทความ : รูปแบบการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและกระบี่ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : กำไล สมรักษ์ อุไร จเรประพาฬ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 : The 10th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2561
   ชื่อบทความ : Success Factors of the Implementation of Health Promotion Program for the Elders in Community, Nakhorn Si Thammarat Province and Krabi Province Context (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Urai Jaraeprapal, Pikuntip Kunsrate
   ชื่อการประชุม : WNC 2018 Conference
   สถานที่ประชุม : Venue: HFC, Singapore Room: Legends I & II
   ประเทศ : สิงคโปร์ เมื่อ 23/07/2561
   ชื่อบทความ : ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเขตภาคใต้ตอนบนต่อผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลที่ให้บริการในโรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : สุดา ใจห้าว อุไร จเรประพาฬ อรเพ็ญ สุขะวัลลิ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 10
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2561
   ชื่อบทความ : การศึกษาความคาดหวังต่อโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนภาคใต้ตอนบน (บรรยาย)
   ผู้เขียน : อุไร จเรประพาฬ1 สุดา ใจห้าว
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10
   สถานที่ประชุม : ห้อง 203 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/03/2561
   ชื่อบทความ : การศึกษาความคาดหวังต่อวิชาชีพพยาบาลที่ให้บริการในโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : สุดา ใจห้าว* อุไร จเรประพาฬ* อรเพ็ญ สุขะวัลลิ*
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10
   สถานที่ประชุม : อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/03/2561
   ชื่อบทความ : การศึกษาความคาดหวังต่อการจัดบริการ(ด่านหน้า)ของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : อรเพ็ญ สุขะวัลลิ* อุไร จเรประพาฬ* สุดา ใจห้าว*
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/03/2561
   ชื่อบทความ : การศึกษาความคาดหวังต่อการจัดบริการ(ด่านหน้า)ของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : อรเพ็ญ สุขะวัลลิ* อุไร จเรประพาฬ* สุดา ใจห้าว*
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/03/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : รูปแบบการดำเนินงานของทีมประสานวิชาการในโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
    The Operational Model of the Academic Coordination Team to Created Livable Communities Project, Nakhon Si Thammarat Province (บรรยาย)

   ผู้เขียน : อุไร จเรประพาฬ,* กำไล สมรักษ์*
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9 : The 9th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 31/03/2560
   ชื่อบทความ : รูปแบบการดำเนินงานของทีมประสานวิชาการในโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ จังหวัดนครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : อุไร จเรประพาฬ,* กำไล สมรักษ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9 : The 9th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 31/03/2560
   ชื่อบทความ : The study on the model of coordinated academic team potential development to created livable communities project. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kamlai Somrak1, M.D., RN, Urai Jaraeprapal2, Ph.D, RN
   ชื่อการประชุม : International Nursing Conference: Ethics, Esthetics, and Empiric in Nursing
   สถานที่ประชุม : Faculty of Nursing, PSU
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/07/2560
   ชื่อบทความ : Knowledge and Behaviors for Pesticides Prevention and Serum Cholinesterase Level in The Consumers. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Jantasuwan R., Jaraeprapal U., Somrak K., Sukpitak Y., and Playchoom M.
   ชื่อการประชุม : nternational Conference on Ethics, Esthetics, and Empirics in Nursing: Driving Forces for Better Health. Thailand.
   สถานที่ประชุม : Faculty of Nursing, PSU
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/07/2560
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
    Database Development for Care of Elders in the Community (บรรยาย)

   ผู้เขียน : อุไร จเรประพาฬ* พวงรัตน์ จินพล**
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7 : The 7th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : *สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 jurai@wu.ac.th **ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศและสื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 124/1 ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : การสังเคราะห์นวัตกรรมการจัดการสุขภาวะโดยชุมชนของเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนตำบลสุขภาวะ (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : อุไร จเรประพาฬ และ กำไล สมรักษ์.
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 5 (2 สิงหาคม 2556) : The 5th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/08/2556
   ชื่อบทความ : การศึกษารูปแบบการขับเคลื่อนเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : อุไร จเรประพาฬ และ กำไล สมรักษ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 5 (2 สิงหาคม 2556) : The 5th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/08/2556
   ชื่อบทความ : การศึกษาระบบบริการผู้สูงอายุระดับชุมชน กรณีศึกษาตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : อุไร จเรประพาฬ และ ประภาส จเรประพาฬ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 5 (2 สิงหาคม 2556) : The 5th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/08/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : การขับเคลื่อนระบบบริการเพื่อสิทธิและสุขภาวะของผู้สูงอายุระดับชุมชนตำบลปากพูน. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : อุไร จเรประพาฬ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการเรื่อง “ขบวนการเปลี่ยนแปลงของพยาบาลไทยจากการเปิดประเทศสู่สังคมอาเซียน” วันที่ 30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด
   สถานที่ประชุม : โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/07/2555
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : อบต.ปากพูน...ต้นแบบการสร้างทุนชีวิตให้กับเด็ก (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : งานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่4
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลันราชภัฎสุราษฎร์ธานี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/04/2552
   ชื่อบทความ : การศึกษาการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสุขภาพชุมชน กรณีศึกษาบ้านปากน้ำเก่า ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    A Study of Participation for promoted Community Health : Banpaknumkua pakpoon subdistric Mung district, Nakhon si thammarat Province (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมแก้วกฤติชาติ
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวินโลตัส
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/04/2552
   ชื่อบทความ : Using Family and Community Assessment Program (FAP) to Encourage Community Health Management (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : University - Community Engagement
   สถานที่ประชุม : Bayview Hotel, Malasia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 23/11/2552
   ชื่อบทความ : A Study of Attitude toward Problem - Based Learning and Resulting Learning Achievement in Nursing Students (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Assist. Pro.Dr.Kiatkamjorn Kusol , Saovalak Wongnart , Urai Jaraeprapal
   ชื่อการประชุม : International Conference on Problem-Based Learing “PBL:A Curriculum Model for Educational Reform” 2-4 May 2007 Nakhon si Thammarat,THAILAND.
   สถานที่ประชุม : Nakhon si Thammarat,THAILAND.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/04/2552
  พ.ศ.2550
   ชื่อบทความ : การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน
    Geographic information system development for community health promotion (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : นำเสนอปากเปล่าในการประชุมรวมพลังพยาบาลแห่งประเทศไทยประจำปี ณ. ห้องประชุมกองทัพเรือ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2550
   สถานที่ประชุม : ห้องประชุมกองทัพเรือ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/11/2550
   ชื่อบทความ : การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน
    Geographic Information System development for Community Health Promotion (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
   สถานที่ประชุม : กรุงเทพฯ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/11/2550
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : หน่วยจัดการพื้นที่ชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน
    ชื่อกิจกรรม : การบริหารจัดการโครงการ
    ชื่อกิจกรรม : การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานของภาคีเครือข่าย
    ชื่อกิจกรรม : การศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการสร้างชุมชนน่าอยู่
    ชื่อกิจกรรม : การจัดการข้อมูลสนับสนุนกระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็ง
    ชื่อกิจกรรม : การจัดการความรู้และพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย
    ชื่อกิจกรรม : การจัดการขยะ บ้านบางครั่ง ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
    ชื่อกิจกรรม : เศรษฐกิจ บ้านบางเอียง ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
    ชื่อกิจกรรม : การจัดการขยะ บ้านสามล้าน ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
    ชื่อกิจกรรม : ผู้สูงอายุ บ้านตีนเขา ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
    ชื่อกิจกรรม : เศรษฐกิจ บ้านคลองกก ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
    ชื่อกิจกรรม : เศรษฐกิจ บ้านช่องเอี่ยว ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
    ชื่อกิจกรรม : เศรษฐกิจ บ้านทรายเพชร ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บ้านน้ำลอด ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
    ชื่อกิจกรรม : เศรษฐกิจ บ้านเขาสวนทุเรียน ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
    ชื่อกิจกรรม : อาหารปลอดภัย บ้านทรายทอง ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
    ชื่อกิจกรรม : ผู้สูงอายุ บ้านห้วยใหญ่ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
    ชื่อกิจกรรม : โรคเรื้อรัง บ้านทุ่งวัวแล่น ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
    ชื่อกิจกรรม : การจัดการขยะ บ้านแพรกเมือง หมู่ที่ 9 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : อาหารปลอดภัย บ้านแหลมดิน ตำบลสวนแตง อำเภอละเม จังหวัดชุมพร
    ชื่อกิจกรรม : โรคเรื้อรัง บ้านป่าไหม้ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : โรคเรื้อรัง บ้านดอนทะเล ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : โรคเรื้อรัง บ้านเสาธงทอง ตำบลปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : อาหารปลอดภัย บ้านบางพูด ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : โรคเรื้อรัง บ้านชายควน ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : โรคเรื้อรัง บ้านโคกพิกุล ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บ้านถ้ำเพดาน ตำบลกรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การจัดการขยะ บ้านบางหิน ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
    ชื่อกิจกรรม : เศรษฐกิจ บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 1 ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
    ชื่อกิจกรรม : อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บ้านพิตำ หมู่ที่ 3 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : ลดการใช้สารเคมี บ้านปากลง ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : เศรษฐกิจ บ้านแหลมสอม ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
    ชื่อกิจกรรม : อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บ้านเขาแก้ว ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
    ชื่อกิจกรรม : อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บ้านท่าพรุ ตำบลเขาทอง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
    ชื่อกิจกรรม : เศรษฐกิจ บ้านหนองหิน ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
    ชื่อกิจกรรม : เศรษฐกิจ บ้านเมืองต้นโพธิ์ ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
    ชื่อกิจกรรม : อาหารปลอดภัย บ้านหัวลำภู ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การจัดการสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพ บ้านคลองย่าหนัด หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
    ชื่อกิจกรรม : เศรษฐกิจ บ้านไสเหรียง ตำบลกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : เศรษฐกิจ บ้านดอนฆ้อ ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การจัดการขยะ บ้านควนสวรรค์ ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : เศรษฐกิจ บ้านไสฝ้าย ตำบลวังหิน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การจัดการขยะ บ้านไสโคกเกาะ ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : เศรษฐกิจ บ้านด่านปริง ตำบลวังหิน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : ลดการใช้สารเคมี บ้านพังเหา ตำบลปังหวาน อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
    ชื่อกิจกรรม : การจัดการขยะ บ้านเขาตะเภาทอง ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
    ชื่อกิจกรรม : ผู้สูงอายุ บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 4 ตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : ผู้สูงอายุ บ้านท้องครก ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
    ชื่อกิจกรรม : ผู้สูงอายุ บ้านในไร่ ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
    ชื่อกิจกรรม : อาหารปลอดภัย บ้านทุ่งคางิ้ว ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การจัดการขยะ บ้านเจ้าขรัว ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
    ชื่อกิจกรรม : อาหารปลอดภัย บ้านห้วยเสียน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
    ชื่อกิจกรรม : อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บ้านท่าอู่ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
    ชื่อกิจกรรม : ผู้สูงอายุ บ้านทับคริสต์ ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
    ชื่อกิจกรรม : ผู้สูงอายุ บ้านหนองนกไข่ หมู่ที่ 5 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : โรคเรื้อรัง บ้านบางไร่ ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การจัดการขยะ บ้านสาขา ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : อาหารปลอดภัย บ้านถนนใน ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : โรคเรื้อรัง บ้านบางตง หมู่ที่ 15 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การจัดการขยะ บ้านวังโหล ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การจัดการขยะ บ้านทะเลสองห้อง หมู่ที่ 6 ตำบลกรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : โรคเรื้อรัง บ้านนาเคียนใต้ ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : โรคเรื้อรัง บ้านท่าช้าง ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การจัดการขยะ บ้านคลองขุด ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บ้านปากกะแดะ ตำบลกระแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
    ชื่อกิจกรรม : อาหารปลอดภัย บ้านห้วยแห้ง ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : เศรษฐกิจ บ้านพรุสมภาร ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
    ชื่อกิจกรรม : อาหารปลอดภัย บ้านสหกรณ์ ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : ลดการใช้สารเคมี บ้านทรายขาว ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : ลดการใช้สารเคมี บ้านไร่เหนือ ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การจัดการขยะ บ้านห้วยรื่น ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : โรคเรื้อรัง บ้านหินลูกช้าง ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
    ชื่อกิจกรรม : อาหารปลอดภัย บ้านสหกรณ์ ตำบลคีรีวงศ์ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
    ชื่อกิจกรรม : โรคเรื้อรัง บ้านทุ่งหล่อ ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : โรคเรื้อรัง บ้านสระกูด ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : โรคเรื้อรัง หมู่บ้านไทรทอง ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : จัดเวทีเพื่อรวบรวมข้อมูลในระดับตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : จัดเวทีเพื่อรวบรวมข้อมูลในระดับตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : จัดเวทีเพื่อรวบรวมข้อมูลในระดับตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : จัดเวทีเพื่อรวบรวมข้อมูลในระดับตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ตอน การสร้างเสริมสุขภาพชุมชน
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : การขับเคลื่อนองค์กรกลางร่วมสร้างเมืองคอนสู่ชุมชนสุขภาวะ
    ชื่อกิจกรรม : รวมกลุ่มอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ชุมชนบ้านสนามกีฬา ตำปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : ฟื้นฟูผืนป่าพัฒนาอาชีพบ้านป่าเตย ตำบลบ้านลำนาว ณ บ้านป่าเตย หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุตามวิถีบ้านตะเคียนดำ ณ บ้านตะเคียนดำ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : ผักปลอดสารพิษชีวิตมีสุขในชุมชนบ้านท่าสาร ณ บ้านท่าสาร หมู่ที่ 11 ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : ผักข้างบ้าน หลีกเลี่ยงสารเคมีทางการเกษตร บ้านเขายวนเฒ่า ณ บ้านเขายวนเฒ่า หมูที่ 4 ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : ผักหลังครัว ริมรั้วสมุนไพร ลดการใช้สารเคมีบ้านรอ ณ บ้านรอ หมู่ที่ 13 ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ในการสร้างเสริมสุขภาวะให้กับเด็กและเยาวชนคนนาเคียนเหนือ บ้านนาเคียน หมู่ที่ 5 ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : เสริมอาชีพเพิ่มรายได้ชุมชนบ้านตรอกแค บ้านตรอกแค หมู่ที่ 4 ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ตามวิถีบ้านสองแพรก บ้านสองแพรก หมู่ที่ 6 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : สร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บ้านสวนหมาก หมู่ที่ 6 ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : กลุ่มอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ พลิกฟื้นวิถีชุมชนคนริมเล บ้านหน้าสตน หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : ชาวโคกขันธ์รวมใจ จัดการภัยขยะ บ้านโคกขันธ์ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : แยกขยะ แลกยิ้ม ชุมชนฮาลาลหมู่บ้านวัดโหนด บ้านวัดโหนด หมู่ที่ 1 ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : สร้างพลังชุมชนบ้านหนองบัวเพื่อลดขยะ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : กำจัดขยะลดมลพิษสร้างเสริมสุขภาพชาวชุมชนหูล่อง ชุมชนหูล่อง 3 ปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : จัดการขยะให้มีค่าเพื่อสุขภาวะที่ดี บ้านเขากอย หมู่ที่ 3 ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : บ้านไม้มูกร่วมใจจัดการขยะชุมชน ณ บ้านไม้มูก หมู่ที่ 5 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : รักษ์ ชุมชนบ้านอ้ายเขียวร่วมใจจัดการขยะชุมชน บ้านอ้ายเขียว หมู่ 3 ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : สระแก้วร่วมใจจัดการขยะชุมชน หมู่ที่ 1 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : ป่าพรุบ้านควนยาว สร้างเศรษฐกิจชุมชน
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม (Social Engagement)
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้นำเต้นแอโรบิกสร้างสังคมสุขภาพภาคใต้
 • ชื่อโครงการ : การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลปากแพรก อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : นวัตกรรม รู้สักนิดพิชิตปวดเมื่อย
    ชื่อกิจกรรม : นวัตกรรม ถุงจิงโจ้ลดหวาน
 • ชื่อโครงการ : กิจกรรม WU Expo 2017 Health Mansion นิทรรศการแห่งชีวิต
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่เกื้อกูลสุขภาวะและความมั่นคงในชีวิตโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
  พ.ศ.2552
 • ชื่อโครงการ : โครงการการดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับประชาชน: เนื่องในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์
  พ.ศ.2551
 • ชื่อโครงการ : โครงการจัดการความรู้สุขภาวะชุมชนในพื้นที่ภาคใต้
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2558
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าศาลา ได้จัดทำโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอท่าศาลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพทั้งในสถานบริการและการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน(Home Health Care) กลุ่มติดบ้าน,ติดเตียง ภายใต้การมีส่วนร่วมของครอบครัว และชุมชนอย่างต่อเนื่อง จึงได้เชิญผศ.ดร เรวดี เพชรสิราสัณห์ อาจารย์อุไร จเรประพาฬ และ อาจารย์กำไล สมรักษ์ เป็นวิทยากรในการจัดอบรบเรื่อง “การพยาบาลและการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง โดยทีมหมอครอบครัว ภายใต้ระบบสุขภาพ ” ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าศาลา
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
  พ.ศ.
  พ.ศ.2560
   ชื่อหนังสือ : ลำนำ:… การสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ฉบับคนหัวลำภู “สภาผู้นำ วิถีธรรม วิถีไทย นำสู่มหาลัยมีชีวิต”
   ผู้แต่ง :  ผศ.ดร.อุไร  จเรประพาฬ
   สำนักพิมพ์ :
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ISBN :
  พ.ศ.2555
   ชื่อหนังสือ : ตำหรา…วิชชาปากพูน.
   ผู้แต่ง :  ผศ.ดร.อุไร  จเรประพาฬ
   สำนักพิมพ์ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ กรุงเทพฯ
   ISBN :
  พ.ศ.2553
   ชื่อหนังสือ : FAP MODEL: การนำใช้ข้อมูลเพื่อสร้างสุขภาวะตำบลโดยชุมชน.
   ผู้แต่ง :  ผศ.ดร.อุไร  จเรประพาฬ
   สำนักพิมพ์ : อักษรการพิมพ์
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ISBN :
   ชื่อหนังสือ : สุขภาวะชุมชนที่ตำบลปากพูน.
   ผู้แต่ง :  ผศ.ดร.อุไร  จเรประพาฬ,  นายธนาวุฒิ  ถาวรพราหมณ์
   สำนักพิมพ์ : อักษรการพิมพ์
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ISBN :
   ชื่อหนังสือ : ให้ด้วยใจ: ถอดบทเรียนจิตอาสาเพื่อผู้สูงอายุ.
   ผู้แต่ง :  นายศศิพัฒน์  ยอดเพชร,  ผศ.ดร.อุไร  จเรประพาฬ,  นายวรรณภา  ศรีธัญรัตน์,  นายผ่องพรรณ   อรุณแสง,  นายเล็ก  สมบัติ,  นายศรายทธ  ตรีรมย์,  นายขนิษฐา   บูรณพันธ์ศักดิ์
   สำนักพิมพ์ :
   พิมพ์ครั้งที่ : ณ
   ISBN :
   ชื่อหนังสือ : นวัตกรรมทางความคิด: นิยามของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับ “สิทธิ” ผู้สูงอายุตามรัฐธรรมนูญ.
   ผู้แต่ง :  นายศศิพัฒน์  ยอดเพชร,  นายวรรณภา  ศรีธัญรัตน์,  ผศ.ดร.อุไร  จเรประพาฬ
   สำนักพิมพ์ :
   พิมพ์ครั้งที่ : ณ
   ISBN :
   ชื่อหนังสือ : นิยามคำสำคัญที่เกี่ยวกับสิทธิผู้สูงอายุตามรัฐธรรมนูญฯ ในบริบทของชุมชนตำบลปากพูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ผู้แต่ง :  ผศ.ดร.อุไร  จเรประพาฬ
   สำนักพิมพ์ : อักษรการพิมพ์
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ นครศรีธรรมราช
   ISBN :
  พ.ศ.2552
   ชื่อหนังสือ : การจัดการสุขภาวะโดยชุมชนตำบลปากพูน. เอกสารประกอบการอบรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.
   ผู้แต่ง :  ผศ.ดร.อุไร  จเรประพาฬ
   สำนักพิมพ์ : อักษรการพิมพ์
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ อักษรการพิมพ์
   ISBN : 23445
   ชื่อหนังสือ : ระบบข้อมูลเพื่อสร้างสุขภาวะโดยชุมชนตำบลปากพูน
   ผู้แต่ง :  ผศ.ดร.อุไร  จเรประพาฬ
   สำนักพิมพ์ : อักษรการพิมพ์
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ อักษรการพิมพ์
   ISBN : 7654
   ชื่อหนังสือ : ระบบฐานข้อมูลสุขภาพครอบครัวและชุมชนเครื่องมือเพื่อการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน
   ผู้แต่ง :  ผศ.ดร.อุไร  จเรประพาฬ
   สำนักพิมพ์ : อักษรการพิมพ์
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ อักษรการพิมพ์
   ISBN : 543
  รางวัล
  พ.ศ.2553
   ชื่อผลงาน : FAP MODEL กระบวนการดำเนินงานเพื่อการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน”)
   ชื่อรางวัล : รางวัลกระบวนงานบริการประชาชนดีเด่นของ อกพร.(เป็นผู้ดำเนินการ ศึกษาวิจัยและพัฒนา “FAP MODEL กระบวนการดำเนินงานเพื่อการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน”)
   จาก : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
   เมื่อ : 03/09/2553
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.อุไร  จเรประพาฬ
  พ.ศ.2552
   ชื่อผลงาน : ชุดความรู้เรื่อง FAP MODEL
   ชื่อรางวัล : ศิษย์เก่าดีเด่นเกียรติยศด้านวิชาการ
   จาก : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
   เมื่อ : 04/09/2552
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.อุไร  จเรประพาฬ
  พ.ศ.2550
   ชื่อผลงาน : ชุดความรู้เรื่อง FAP MODEL
   ชื่อรางวัล : พยาบาลดีเด่นสาขาการศึกษา
   จาก : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคใต้
   เมื่อ : 01/11/2550
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.อุไร  จเรประพาฬ
  พ.ศ.2547
   ชื่อผลงาน : dgdsg
   ชื่อรางวัล : ชนะเลิศอันดับหนึ่งการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและทันตแพทย์
   จาก : adv
   เมื่อ : 12/03/2547
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.อุไร  จเรประพาฬ
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
  พ.ศ.2552
   ชื่อลิขสิทธิ์ : 34567 - FAMILY and COMMUNITY ASSESSMENT PROGRAM version 6
   ประเภทลิขสิทธิ์ : วรรณกรรม
   ได้รับเมื่อ : 17/02/2552
   ผู้ได้รับลิขสิทธิ์ :  ผศ.ดร.อุไร  จเรประพาฬ
  พ.ศ.2551
   ชื่อลิขสิทธิ์ : ว1.2988 - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ "ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน"
   ประเภทลิขสิทธิ์ : วรรณกรรม
   ได้รับเมื่อ : 02/12/2551
   ผู้ได้รับลิขสิทธิ์ :  รศ.ดร.สายฝน  เอกวรางกูร,  ผศ.ดร.อุไร  จเรประพาฬ
   ชื่อลิขสิทธิ์ : 8790 - FAMILY and COMMUNITY ASSESSMENT PROGRAM version 4)
   ประเภทลิขสิทธิ์ : วรรณกรรม
   ได้รับเมื่อ : 18/10/2551
   ผู้ได้รับลิขสิทธิ์ :  ผศ.ดร.นัยนา  หนูนิล,  ผศ.ดร.อุไร  จเรประพาฬ
  พ.ศ.2548
   ชื่อลิขสิทธิ์ : 082522 - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเมินสุขภาพครอบครัวและชุมชน
   ประเภทลิขสิทธิ์ : วรรณกรรม
   ได้รับเมื่อ : 14/07/2548
   ผู้ได้รับลิขสิทธิ์ :  ผศ.ดร.อุไร  จเรประพาฬ
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)