:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. ไพโรจน์  นวลนุ่ม
   Dr. Pairote Nualnoom
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-3814, 0-7567-2219 2201
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      3814, 2219 2201
   E - mail  npairote@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  Environmental Strategy
  มหาวิทยาลัย  University of Surrey
  ประเทศ  อังกฤษ
  ช่วงปี พ.ศ.  2554-2557
 
  วุฒิการศึกษา  เศรษฐศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2541-2545
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เศรษฐศาสตร์เกษตร
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2545-2547
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  10/06/2547
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยอธิการบดี
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักผู้บริหาร
  ฝ่าย/งาน  ฝ่ายประชาสังคมและกิจการพิเศษ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  10/12/2560 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาการจัดการ
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  หลักสูตร  หลักสูตรเศรษฐศาสตร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  10/06/2547 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  เศรษฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์เกษตร
  สิ่งแวดล้อม/พลังงาน/ทรัพยากรธรรมชาติ  กลยุทธ์การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ
  สาขาความสนใจ
  สิ่งแวดล้อม/พลังงาน/ทรัพยากรธรรมชาติ  การจัดการพลังงานทดแทน
  สิ่งแวดล้อม/พลังงาน/ทรัพยากรธรรมชาติ  การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : ถอดบทเรียนการจัดการความรู้: 10 ปีของการดำเนินงานองค์กรการเงินชุมชน ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Lesson Learned from Knowledge Management: A Decade of a Community Financial Organization in Karhaw Subdistrict, Nopphitam District, Nakhon Si Thammarat Province

   ผู้เขียน : พรเพ็ญ ทิพยนา นิษฐิดา สุดใหม่ ไพโรจน์ นวลนุ่ม
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการจัดการ : WMS Journal of Management
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : พิเศษ (2561) หน้า : กรกฎาคม 2561 เดือน/ปี : 07/2561-07/2561
   ชื่อบทความ : การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ตามลําดับชั้นในการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองกรณีศึกษาในเขตตําบลขนาบนาก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
   An Application of the Analytical Hierarchy Process (AHP) in Analyzing Factors Influencing Decision-making on Local Paddy Rice Cultivation: Case Study of Khanabnak sub district, Pak Phanang district, Nakhon Si Thammarat province

   ผู้เขียน : ไพโรจน์ นวลนุ่ม
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการจัดการ : WMS Journal of Management
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : พิเศษ หน้า : 27-42 เดือน/ปี : 07/2561-07/2561
   ชื่อบทความ : แรงจูงใจและประสิทธิภาพในการปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดนครศรีธรรมราช
   Motivation and Efficiency of Local Paddy Cultivation in Nakhon Si Thammarat Province

   ผู้เขียน : ไพโรจน์ นวลนุ่ม
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช
   เล่มที่ : 31 ฉบับที่ : 2 หน้า : 65-89 เดือน/ปี : 07/2561-12/2561
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Analysing household decision-making on oil palm cultivation in Thailand
   ผู้เขียน : Pairote Nualnoom, Walter Wehrmeyer, Stephen Morse
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Land Use Science
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 5 หน้า : 560-578 เดือน/ปี : 07/2559-07/2559
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : ถอดบทเรียนการจัดการความรู้: 10 ปีของการดำเนินงานองค์กรการเงินชุมชน ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
    Lesson Learned from Knowledge Management: A Decade of a Community Financial Organization in Karo Village, Nopphitam, Nakhon Si Thammarat (บรรยาย)

   ผู้เขียน : พรเพ็ญ ทิพยนา, นิษฐิดา สุดใหม่, ไพโรจน์ นวลนุ่ม
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 6 : WMS Management Research National Conference # 6
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวินโลตัส อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/05/2560
   ชื่อบทความ : การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ตามลำดับชั้นในการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมือง
    An Application of the Analytical Hierarchy Process (AHP) in Analyzing Factors Influencing Decision-making on Local Paddy Rice Cultivation (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ไพโรจน์ นวลนุ่ม
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6" : WMS Management Research National Conference # 6
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/05/2560
   ชื่อบทความ : ถอดบทเรียนการจัดการความรู้: 10 ปีของการดำเนินงานองค์กรการเงินชุมชน ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
    Lesson Learned from Knowledge Management: A Decade of a Community Financial Organization in Karo Village, Nopphitam, Nakhon Si Thammarat (บรรยาย)

   ผู้เขียน : พรเพ็ญ ทิพยนา นิษฐิดา สุดใหม่ ไพโรจน์ นวลนุ่ม
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 6 : WMS Management Research National Conference #6
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/05/2560
  พ.ศ.2550
   ชื่อบทความ : การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลกะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : พรเพ็ญ ทิพยนา, นิษฐิดา สุดใหม่ และ ไพโรจน์ นวลนุ่ม
   ชื่อการประชุม : มหาสารคามวิจัยครั้งที่ 3
   สถานที่ประชุม : อ.เมือง จ.มหาสารคาม
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 06/09/2550
  พ.ศ.2548
   ชื่อบทความ : การประเมินผลกระทบของโครงการโรงเรียนเกษตรกรต่อสภาพแวดล้อมและความรู้ของเกษตรกร
    Impact Assessment of Farmer Field School on Environment and Knowledge of Farmers. (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ไพโรจน์ นวลนุ่ม และ สุวรรณา ประณีตวตกุล
   ชื่อการประชุม : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 43 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : The Proceeding of 43rd Kasetsart University Annual Conference.
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/02/2548
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : ยกระดับการศึกษาโคกเหล็กโมเดล : กิจกรรมคณิตคิดเร็ว และ เศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนวัดโคกเหล็ก และ โรงเรียนวัดพระอาสน์
 • ชื่อโครงการ : ยกระดับการศึกษาโคกเหล็กโมเดล (บริการวิชาการ)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม คณิตคิดเร็ว และ เศรษฐกิจพอเพียง
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : โคแม่พันธุ์และโคขุน
    ชื่อกิจกรรม : อบรมครั้งที่ 1 เรื่อง การจัดการแม่พันธุ์โคเพื่อการผลิตลูกและการเลี้ยงโคขุนมืออาชีพ
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2560
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาระบบทดสอบสมรรถนะด้านการจัดการ
 • ชื่อโครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาหัวข้อวิจัยสำหรับอาจารย์ใหม่ สำนักวิชาการจัดการ
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2561
 • การบรรยาย เรื่อง หลักมนุษยสัมพันธ์สำหรับอาสาสมัครนำเที่ยว วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 จัดโดย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
 • การบรรยาย เรื่อง การจัดทำแผนการผลิต/โครงการและการตลาดเบื้องต้นของเกษตรกร วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 จัดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา
 • การบรรยาย เรื่อง การจัดทำแผนการผลิต/โครงการและการตลาดเบื้องต้นของเกษตรกร วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 จัดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา
 • การบรรยาย เรื่อง เทคนิคการสื่อสารสำหรับการท่องเที่ยวชุมชน วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 จัดโดย โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเชึ่อมโยงเครือข่าย AEC มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2559
 • วิทยากรกระบวนการ การอบรมปฏิบัติการนักสื่อความหมายชุมชนต้นแบบ จังหวัดน่าน วันที่12-16 มกราคม 2559 จัดโดย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.)
 • วิทยากรกระบวนการ การอบรมปฏิบัติการนักสื่อความหมายชุมชนต้นแบบ จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2559 จัดโดย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.)
 • วิทยากรกระบวนการ การอบรมปฏิบัติการนักสื่อความหมายชุมชนต้นแบบ จังหวัดเลย วันที่ 28-31 มีนาคม 2559 จัดโดย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.)
 • วิทยากรกระบวนการ การอบรมปฏิบัติการนักสื่อความหมายชุมชนต้นแบบ จังหวัดสุโขทัย วันที่ 16-18 พฤษภาคม 2559 จัดโดย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.)
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2560
   ชื่อผลงาน : ถอดบทเรียนการจัดการความรู้: 10 ปีการดำเนินงานองค์กรการเงินชุมชน
   ชื่อรางวัล : รางวัล Best Presentation ในการนำเสนอบทความ
   จาก : สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 19/05/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  นางนิษฐิดา  สุดใหม่,  ดร.พรเพ็ญ  ทิพยนา,  ดร.ไพโรจน์  นวลนุ่ม
   ชื่อผลงาน : ถอดบทเรียนการจัดการความรู้: 10 ปีของการดำเนินงานองค์กรการเงินชุมชน
   ชื่อรางวัล : รางวัลชมเชย ในการเขียนบทความ
   จาก : สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 19/05/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  นางนิษฐิดา  สุดใหม่,  ดร.พรเพ็ญ  ทิพยนา,  ดร.ไพโรจน์  นวลนุ่ม
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)