:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   รศ.ดร. สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ
   Assoc.Prof.Dr. Suratsavadee Koonlaboon Korkua
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2344, 0-7567-2304
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2344, 2304
   E - mail  ksuratsa@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  Electrical Engineering
  มหาวิทยาลัย  The University of Texas at Arlington
  ประเทศ  สหรัฐอเมริกา
  ช่วงปี พ.ศ.  2550-2555
 
  วุฒิการศึกษา  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วิศวกรรมไฟฟ้า
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2544-2546
 
  วุฒิการศึกษา  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วิศวกรรมไฟฟ้า
  มหาวิทยาลัย  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2540-2543
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  03/06/2547
 
  ตำแหน่ง  คณบดี
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  ฝ่าย/งาน  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/10/2562 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  รองศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  หลักสูตร  หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  07/12/2561 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Simplified Stream Discharge Estimation for Hydrological Application based on NB-IoT Deployment
   ผู้เขียน : Siraporn Sakphrom, and Suratsavadee K. Korkua
   แหล่งตีพิมพ์ : : Information and Communication Technology for Embedded Systems
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1-5 เดือน/ปี : 03/2562-03/2562
   ชื่อบทความ : The design of a holistic IoT-Based monitoring system for a wind turbine
   ผู้เขียน : Long Zhao1 Yuhao Zhou1, * Igor Matsuo1 S K. Korkua2 Wei-Jen Lee1
   แหล่งตีพิมพ์ : : Industrial and Commercial Power Systems
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 7 เดือน/ปี : 05/2562-05/2562
   ชื่อบทความ : ระบบควบคุมบ้านอัจฉริยะบนพื้นฐาน IoT สําหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยการใช้Raspberry Pi
   ผู้เขียน : หิรัญ รอดนวล1 สราวุธจันทเขต2 สุรัสวดี กลบุ ุญ ก่อเกื้อ3 เจริญเกียรติ โพธิ์ชัยยะ4 จักรวัฒน์ บุตรบุญชู 4 และศิราพร ศักดิ์พรหม5
   แหล่งตีพิมพ์ : *
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1-4 เดือน/ปี : 06/2562-06/2562
   ชื่อบทความ : ระบบควบคุมบ้านอัจฉริยะบนพื้นฐาน IoT สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยการใช้ Raspberry Pi
   IoT-based Smart Home Control System for Electrical Appliances Using Raspberry Pi

   ผู้เขียน : หิรัญ รอดนวล สราวุธ จันทเขต สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ เจริญเกียรติ โพธิ์ชัยยะ จักรวัฒน์ บุตรบุญชู ศิราพร ศักดิ์พรหม
   แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 11 : ECTI-CARD 2019
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 06/2562-12/2562
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Design of automatic phase-controlled converter based on temperature for microwave drying system
   ผู้เขียน : Suratsavadee K. Korkua ; Srawouth Chandhaket ; Kamon Thinsurat ; Komon Pornbandit
   แหล่งตีพิมพ์ : : 2016 2nd IEEE International Symposium on Robotics and Manufacturing Automation (ROMA)
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1-6 เดือน/ปี : 02/2560-00/0000
   ชื่อบทความ : Development and evaluation of multi-stage phase-controlled converter for magnetron driver
   ผู้เขียน : Suratsavadee K. Korkua ; Srawouth Chandhaket ; Kamon Thinsurat ; Kittipong Maneenopparat
   แหล่งตีพิมพ์ : : 2016 2nd IEEE International Symposium on Robotics and Manufacturing Automation (ROMA)
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 6 เดือน/ปี : 02/2560-00/0000
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : A Load Prioritization Model for a Smart Demand Responsive Energy Management System in the Residential Sector
   ผู้เขียน : Suratsavadee Koonlaboon Korkua Kamon Thinsurat
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 1 หน้า : 7-18 เดือน/ปี : 01/2557-04/2557
   ชื่อบทความ : Design Guidelines of Non-intrusive Load Monitoring: Towards Automatic Meter Reading in Thailand
   ผู้เขียน : Suratsavadee K Korkua Korakot Suwannarat
   แหล่งตีพิมพ์ : : The 19th IEEE International Conference on Applied Electronics 2014 (IEEE AE2014 Conference No 32723)
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : xx เดือน/ปี : 01/2557-01/2557
   ชื่อบทความ : Residential loads management by considering households’ satisfactory levels for smart meter applications
   ผู้เขียน : กมล ถิ่นสุราษฎร์, สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Sustainable Energy and Environment Proceeding
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 1 หน้า : 259-263 เดือน/ปี : 11/2557-11/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Design of Rotor-side Controller Using Adaptive Time-Frequency Method for DFIG Bearing Fault Detection
   ผู้เขียน : Suratsavadee K. Korkua
   แหล่งตีพิมพ์ : : The Proceedings of the 7th Asia International Conference on Mathematical Modelling and Computer Simulation Modelling and Computer Simulation, Kowloon, Hong Kong
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : 1 หน้า : 201-206 เดือน/ปี : 07/2556-07/2556
   ชื่อบทความ : Design of ZigBee based WSN for Smart Demand Responsive Home Energy Management System
   ผู้เขียน : Suratsavadee K. Korkua Kamon Thinsurat
   แหล่งตีพิมพ์ : : 2013 13th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT)
   เล่มที่ : 13 ฉบับที่ : 1 หน้า : 549-554 เดือน/ปี : 08/2556-08/2556
   ชื่อบทความ : ปัจจัยที่มีผลต่อผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   The Factors which affect the Result of Studying English Subject for Students in School of Engineering and Resource, Walailak University

   ผู้เขียน : Kamon Thinsurat Suratsavadee K. Korkua
   แหล่งตีพิมพ์ : : INCEE
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 1 หน้า : 57 เดือน/ปี : 05/2556-05/2556
  พ.ศ.2549
   ชื่อบทความ : A unified Speed Estimation Design framework For Seneorless AC Motor Drive s Based on Positive - Real Property
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Nagoya Congress Center
   เล่มที่ :  ฉบับที่ :  หน้า :  เดือน/ปี : 04/2549-04/2549
  พ.ศ.2548
   ชื่อบทความ : Sensorless Control of Interior Permanent Magnet Synchronous Motors Based on Fictitious Permanent Magnet Flux model
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : IEEE Trans.on Industrial Applications
   เล่มที่ :  ฉบับที่ :  หน้า :  เดือน/ปี : 10/2548-10/2548
  พ.ศ.2547
   ชื่อบทความ : seneorless Control of Interior permanent Magnet Synchronous Motors Baseed on Fictiticous Permanent Magnet Flux Model
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Kowloon
   เล่มที่ :  ฉบับที่ :  หน้า :  เดือน/ปี : 10/2547-10/2547
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : The Design of a Holistic IoT-Based Monitoring System for a Wind Turbine (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Long Zhao, Yuhao Zhou, Igor Matsuo, Suratsavadee K. Korkua, and Wei-Jen Lee
   ชื่อการประชุม : 2019 IEEE/IAS 55th Industrial and Commercial Power Systems Technical Conference (I&CPS)
   สถานที่ประชุม : IEEE/IAS 55th Industrial and Commercial Power Systems Technical Conference (I&CPS), Calgary, AB, Canada, May5-8, 2019
   ประเทศ : สหรัฐอเมริกา เมื่อ 05/05/2562
   ชื่อบทความ : ระบบควบคุมบ้านอัจฉริยะบนพื้นฐาน IoT สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยการใช้ Raspberry Pi (บรรยาย)
   ผู้เขียน : หิรัญ รอดนวล สราวุธ จันทเขต สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ เจริญเกียรติ โพธิ์ชัยยะ จักรวัฒน์ บุตรบุญชู และศิราพร ศักดิ์พรหม
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 11 : for Embedded Systems (IC-ICTES)
   สถานที่ประชุม : อุบลราชธานี ประเทศไทย
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/06/2562
   ชื่อบทความ : Simplified Stream Discharge Estimation for Hydrological Application based on NB-IoT Deployment (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Siraporn Sakphrom, and Suratsavadee K. Korkua
   ชื่อการประชุม : Proc. of 2019 10th International Conference of Information and Communication Technology for Embedded Systems
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/03/2562
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : การวัดค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่าน (S21) ของไม้ยางพาราที่ความชื้น 12% ที่มีความหนาของไม้ยางพาราและระยะห่างระหว่างสายอากาศแตกต่างกัน (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : อวิกา อ๋องสุทธิ์ ธัญวัฒน์ ลิมปิติ อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร ครั้งที่ 6 : Science, Engineering and Resources (SER 2017)
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/04/2560
   ชื่อบทความ : ศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลพลังงานเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารโรงพยาบาล ด้วยโมเดลการจัดลำดับความสำคัญโหลด
    Analysis of Energy – Usage for Energy Conservation in Hospital Building Base on Load Prioritization Model (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ศุภดา สุริยชน, สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ, อนุรักษ์ ถุงทอง, กฤต ฝันเซียน
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร : Science, Engineering and Resources : SER 2017
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/04/2560
   ชื่อบทความ : การศึกษาการตรวจจับความผิดปกติของเครื่องทำความเย็นระบบชิลเลอร์ (Chiller) ด้วยการวิเคราะห์สัญญาณกระแสไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า
    The Study of Chiller Fault Detection via Current and Energy Signal Analysis (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ลักขณา ถุงทอง, สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ, อนุรักษ์ ถุงทอง, กฤต ฝันเซียน
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร : Science, Engineering and Resources : SER 2017
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/04/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : การออกแบบสายอากาศสถานีฐานที่สามารถปรับเปลี่ยนความถี่ในช่วงความถี่วิทยุ FM
    Design of a reconfigurable base station antenna for FM radio (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : สุรศักดิ์ เงินถาวร ธัญวัฒน์ ลิมปิติ สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ และอจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร ครั้งที่ 5 : Science, Engineering and Resources (SER 2016)
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/04/2559
   ชื่อบทความ : การศึกษาความเป็นไปได้ของการประยุกต์ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการคัดแยกเนื้อไม้ยางพาราที่มีความชื้นแตกต่างกัน
    Feasibility study of applying electromagnetic wave for moisture contents classification in rubber wood (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ปริญญา เรืองสว่าง ธัญวัฒน์ ลิมปิติ สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ และอจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร ครั้งที่ 5 : Science, Engineering and Resources (SER 2016)
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/04/2559
   ชื่อบทความ : สหกิจศึกษา ณ บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด
    Cooperative education at TOP GLOVE MEDICAL (THAILAND) co.,ltd (บรรยาย)

   ผู้เขียน : สิริพร บูชา อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์ ธัญวัฒน์ ลิมปิติ สราวุธ จันทเขต และสุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร ครั้งที่ 5 : Science, Engineering and Resources (SER 2016)
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/04/2559
   ชื่อบทความ : สหกิจศึกษา ณ บริษัท อินโนเวชัน เทคโนโลยี จำกัด
    Cooperative education at INNOVATION TECHNOLOGY co., ltd. (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : จีรสิน ดีสมุทร โกมล พรบัณฑิต อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์ ธัญวัฒน์ ลิมปิติ สราวุธ จันทเขต และสุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร ครั้งที่ 5 : Science, Engineering and Resources (SER 2016)
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/04/2559
   ชื่อบทความ : สหกิจศึกษา ณ บริษัท เกรทโกลฟ (ประเทศไทย) จำกัด
    Cooperative education at GREAT GLOVE (THAILAND) co., ltd. (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ธนาพันธ์ ศรีเพ็ญ อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์ ธัญวัฒน์ ลิมปิติ สราวุธ จันทเขต และสุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร ครั้งที่ 5 : Science, Engineering and Resources (SER 2016)
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/04/2559
   ชื่อบทความ : Design of Automatic Phase-controlled Converter based on Temperature for Microwave Drying System (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Suratsavadee K. Korkua, Srawouth Chandhaket, Kamon Thinsurat, and Komon Pornbandit
   ชื่อการประชุม : IEEE International Symposium on Robotics and Manufacturing Automation 2016
   สถานที่ประชุม : Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 01/09/2559
   ชื่อบทความ : Development and Evaluation of Multi-stage Phase-controlled Converter for Magnetron Driver (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Suratsavadee K. Korkua, Srawouth Chandhaket, Kamon Thinsurat, and Kittipong Maneenopparat,
   ชื่อการประชุม : 2016 IEEE International Symposium on Robotics and Manufacturing Automation
   สถานที่ประชุม : IPOH
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 01/09/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : การออกแบบตัวเชื่อมรูปทรงตัว T แบบระนาบสนามแม่เหล็กอย่างง่ายสำหรับแบ่งกำลังคลื่นจากหลอดแมกนีตรอนของตู้ไมโครเวฟสำหรับประยุกต์ใช้ในการอบยางแท่ง (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ธาริต สร้างทองดี ธัญวัฒน์ ลิมปิติ สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ และ อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Design Guidelines of Non-intrusive Load Monitoring:Towards Automatic Meter Reading in Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Suratsavadee K Korkua
   ชื่อการประชุม : The 19th IEEE International Conference on Applied Electronics 2014 (IEEE AE2014 Conference No 32723)
   สถานที่ประชุม : The University of West Bohemia, Pilsen, Czech Republic
   ประเทศ : สโลวะเกีย เมื่อ 09/09/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Design of Rotor-side Controller using Adaptive Time-frequency Method for DFIG Bearing Fault Detection (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Suratsavadee K. Korkua
   ชื่อการประชุม : The 7th Asia International Conference on Mathematical Modelling and Computer Simulation
   สถานที่ประชุม : Kowloon
   ประเทศ : ฮ่องกง เมื่อ 23/07/2556
   ชื่อบทความ : HEALTH MONITORING AND CONTROL SYSTEM FOR WIND TURBINES ()
   ผู้เขียน : Suratsavadee K. Korkua
   ชื่อการประชุม : 2013 International Conference on Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economies (2013 AEDCEE)
   สถานที่ประชุม : Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/05/2556
   ชื่อบทความ : Fault Monitoring, Diagnosis and Control for Wind Energy Systems ()
   ผู้เขียน : Dr. Suratsavadee K. Korkua
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
   ชื่อบทความ : ปัจจัยที่มีผลต่อผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    The Factors which affect the Result of Studying English Subject for Students in School of Engineering and Resource, Walailak University (บรรยาย)

   ผู้เขียน : Kamon Thinsurat and Suratsavadee Koonlaboon Korkua
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติวิศวศึกษา ครั้งที่ 11 : The 11th International and National Conference on Engineering Education
   สถานที่ประชุม : Phuket Graceland Resort and Spa Hotel, Phuket, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 09/05/2556
   ชื่อบทความ : Design of ZigBee based WSN for Smart Demand Responsive Home Energy Management System (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Suratsavadee K. Korkua Kamon Thinsurat
   ชื่อการประชุม : 13th International Symposium on Communications and Information Technologies
   สถานที่ประชุม : Samui Island, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 04/08/2556
  พ.ศ.2547
   ชื่อบทความ : การออกแบบและสร้างระบบควบคุมมอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวรภายในที่อาศัยแนวคิดฟลักซ์ขยาย (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 27
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/11/2547
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (The Twenty-first Young Scientist Competition: YSC 2019)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (รอบผลงานโครงการ)
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (The Twenty-first Young Scientist Competition: YSC 2019)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 20 (The Twentieth Young Scientist Competition : YSC 2018)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 20 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 19 (The Nineteen Young Scientist Competition : YSC2017)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 19 (รอบผลงานโครงการ)
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 19 (The Nineteen Young Scientist Competition : YSC2017)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 19 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 18 (The Eighteen Young Scientist Competition : YSC2016)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 18 (รอบภูมิภาค)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 18 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 17 (The Seventeen Young Scientist Competition : YSC2015)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 17 (The Fifteenty Young Scientist Competition : YSC2015)
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 16 (The Sixteen Young Scientist Competition : YSC 2014)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ysc 2014 รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2560
   ชื่อผลงาน : การพัฒนาระบบออกแบบรูปแบบการเลื่อย ระบบควบคุมการอัดน้ำยา ระบบควบคุมการอบและเตาอบไม้ ต้นแบบ สำหรับการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรม (โครงการต่อเนื่องระยะที่ 5)
   ชื่อรางวัล : ผลงานวิจัยเด่น สกว ประจำปี 2559
   จาก : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
   เมื่อ : 05/07/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.สุรัสวดี  ก่อเกื้อ
   ชื่อผลงาน : HELTO DESIGN
   ชื่อรางวัล : START UP THAILAND ครั้งที่2 เงินรางวัล 100,000 บาท โดยนักศึกษาในที่ปรึกษานายกิตติศักดิ์ เจริญสุข และ นายจาตุรงค์ มาศพงค์
   จาก : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   เมื่อ : 04/08/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.สุรัสวดี  ก่อเกื้อ
   ชื่อผลงาน : Heart industry
   ชื่อรางวัล : START UP THAILAND ครั้งที่ 3 เงินรางวัล 100,000 บาท โดยนักศึกษาในที่ปรึกษา นายฐิติวัสส์ เต็มเปี่ยม -นางสาวรุ่งกานต์ ยังอภัย -นายสุกฤษฎิ์ ชัยฤกษ์
   จาก : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   เมื่อ : 18/08/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.สุรัสวดี  ก่อเกื้อ
   ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ ประเภทนวัตกรรม นักศึกษาในที่ปรึกษาชื่อ นางสาวลักขณา ถุงทอง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ชื่อรางวัล : รางวัลชนะเลิศจากการประกวดการนำเสนอผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา ประเภทนวัตกรรม ระดับภาคใต้ ปี2560
   จาก : เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน
   เมื่อ : 26/04/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.สุรัสวดี  ก่อเกื้อ
   ชื่อผลงาน : การพัฒนาระบบออกแบบรูปแบบการเลื่อย ระบบควบคุมการอัดน้ำยา ระบบควบคุมการอบ และเตาอบไม้ต้นแบบ สำหรับการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรม
   ชื่อรางวัล : ผลงานวิจัยเด่น สกว 2559
   จาก : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
   เมื่อ : 05/07/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  นายสุชาติ  โต๊ะหมาด,  นายบุญนำ  เกี่ยวข้อง,  นายวินิช  เพ็ชรมณี,  นายใจเพชร  โต๊ะหมาด,  นายชูศักดิ์  ฤทธิเพชร,  รศ.ดร.นิรันดร  มาแทน,  นายจิรพงศ์  กาละกาญจน์,  นายวีระชาติ  รานวล,  นายทวีศิลป์  วงศ์พรต,  นายธรรมนูญ  ศรีน่วม,  นายด้านิยาน  สตน,  นายสมโชค  นาคปน,  รศ.ดร.สุธน  ศรีวะโร,  นายกรกต  สุวรรณรัตน์,  รศ.ดร.สุรัสวดี  ก่อเกื้อ,  นายณัฐพล  วิทยานุภากร,  รศ.ดร.วัฒนพงศ์  เกิดทองมี,  นายธัญญวีร์  รสมัย,  นายเจษฎา  อังวิทยาธร ,  นายชัชชม   เหล่าฤทธิไกร ,  นายมาโนชณ์  เหลืองวรพันธ์
  พ.ศ.2556
   ชื่อผลงาน : ระบบตรวจสอบและบริหารการใช้พลังงานอัจฉริยะภายในครัวเรือน
   ชื่อรางวัล : รางวัลเงินทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 19
   จาก : มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
   เมื่อ : 18/02/2556
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.สุรัสวดี  ก่อเกื้อ
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
  พ.ศ.2562
   ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร : G01N 27/04 - มิเตอร์วัดความชื้นในไม้ยางพาราแบบต้านทาน
   ประเภทสิทธิบัตร : อนุสิทธิบัตร
   ได้รับเมื่อ : 02/04/2562 จากประเทศ ไทย
   ผู้ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร :  รศ.ดร.สุรัสวดี  ก่อเกื้อ,  นายชูศักดิ์  ฤทธิเพชร,  รศ.ดร.นิรันดร  มาแทน
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)