:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. เรวดี  เพชรศิราสัณห์
   Asst.Prof.Dr. Rewwadee Petsirasan
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2156, 0-7567-2101
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2156, 2101
   E - mail  prewwade@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  พยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2550-2555
 
  วุฒิการศึกษา  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การพยาบาลผู้ใหญ่
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2543-2545
 
  วุฒิการศึกษา  พยาบาลศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การพยาบาล
  มหาวิทยาลัย  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2535-2539
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/10/2547
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
  หลักสูตร  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  18/12/2551 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Health-related quality of life and related factors in Thais with stable COPD
   ผู้เขียน : Naiyana NOONIL1,*, Rewwadee PETSIRASAN1, Saifon AEKWARANGKOON1
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology (WJST)
   เล่มที่ : 16 ฉบับที่ : 9 หน้า : 1-12 เดือน/ปี : 09/2562-09/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองในนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช
   HEALTH BELIEF AND BREAST SELF – EXAMINATION BEHAVIOR AMONG FEMALE STUDENTS AT A UNIVERSITY IN NAKHON SI THAMMARAT

   ผู้เขียน : สุดา ใจห้าว
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาลตำรวจ : Journal of the Police Nurses
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 1 หน้า : 154-163 เดือน/ปี : 01/2561-06/2561
   ชื่อบทความ : ปัจจัยทำนายความผิดปกติการแข็งตัวของเลือดในผู้ป่วยบาดเจ็บที่มีภาวะช็อก
   Predictors of Coagulopathy in Tramatic Patients with Shock

   ผู้เขียน : อรพรรณ คงทรัพย์ พย.ม., เจนเนตร พลเพชร ปร.ด., จอม สุวรรณโณ ปร.ด., เรวดี เพชรศิราสัณห์ ปร.ด.
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารกรมการแพทย์
   เล่มที่ : 34 ฉบับที่ : 3 หน้า : 100 เดือน/ปี : 05/2561-06/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบสู่การปฏิบัติในชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช.
   Impelling the National Health Assembly on tobacco control into community action at Nakhon Si Thammarat Province.

   ผู้เขียน : นัยนา หนูนิล เรวดี เพชรศิราสัณฑ์ และสายฝน เอกวรางกูร.
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาล, : Thai Journal of Nursing
   เล่มที่ : 66 ฉบับที่ : 1 หน้า : 55-70 เดือน/ปี : 06/2560-06/2560
   ชื่อบทความ : การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบสู่การปฏิบัติใน ชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
   Impelling the National Health Assembly on tobacco control into community action at Nakhon Si Thammarat Province.

   ผู้เขียน : ดร.นัยนา หนูนิล** ดร.เรวดี เพชรศิราสัณห์** และดร.สายฝน เอกวรางกูร
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการพยาบาล : Thai Journal of Nursing
   เล่มที่ : 66 ฉบับที่ : 1 หน้า : 50-70 เดือน/ปี : 01/2560-03/2560
   ชื่อบทความ : กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพสู่การขับเคลื่อนจังหวัดตรังปลอดบุกรี่
   ผู้เขียน : ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล รศ.ดร.สายฝน เอกวรางกูร ผศ.ดร.เรวดี เพชรศิราสัณห์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 3 หน้า : 1-13 เดือน/ปี : 09/2560-09/2560
   ชื่อบทความ : อาการกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรัง ปัจจัยกระตุ้น และวิธีการจัดการ
   Acute Exacerbation Symptoms Among Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Triggering Factors, and Management Stategies.

   ผู้เขียน : อิงครัตน์ รอดการทุกข์, สุดศิริ หิรัญชุณหะ, และ เรวดี เพชรศิราสัณห์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ : Songklanagarind Journal of Nursing
   เล่มที่ : 37 ฉบับที่ : 2 หน้า : 1-13 เดือน/ปี : 04/2560-06/2560
   ชื่อบทความ : การรับรู้และความต้องการพัฒนาสมรรถนะด้านการคัดกรองภาวะซึมเศร้าสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
   Perceptions and Capacity Development Needs of Health Volunteers for Depression Screening among the Elderly in the Community

   ผู้เขียน : สายฝน เอกวรางกูร นัยนา หนูนิล เรวดี เพชรศิราสัณห์ อุษา น่วมเพชร เจนเนตร พลเพชร
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาล หนังสือตอบรับการตีพิมพ์ : Thai Journal of Nursing
   เล่มที่ : * ฉบับที่ : * หน้า : * เดือน/ปี : 01/2560-03/2560
   ชื่อบทความ : การรับรู้และความต้องการพัฒนาสมรรถนะด้านการคัดกรองภาวะซึมเศร้าสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
   Perceptions and Capacity Development Needs of Health Volunteers for Depression Screening among the Elderly in the Community

   ผู้เขียน : สายฝน เอกวรางกูร นัยนา หนูนิล เรวดี เพชรศิราสัณห์ อุษา น่วมเพชร เจนเนตร พลเพชร
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาล หนังสือตอบรับการตีพิมพ์ : Thai Journal of Nursing
   เล่มที่ : * ฉบับที่ : * หน้า : * เดือน/ปี : 01/2560-03/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะความเจ็บป่วย ภาวะสุขภาพ และลักษณะบุคคลกับการกำเริบรุนแรงเฉียบพลันที่เกิดขึ้นภายในช่วยระเวลาอันสั้นของผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรัง : การศึกษาติดตามไปข้างหน้า 3 เดือน
   ผู้เขียน : จเร บุญเรือง
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการสาธารณสุข
   เล่มที่ : 25 ฉบับที่ : 3 หน้า : 1-13 เดือน/ปี : 05/2559-06/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ผู้เขียน : เรวดี เพชรศิราสัณห์ และ กนกวรรณ ตันตระเสนีย์รัตน์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาลตำรวจ
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : 2 หน้า : 1-10 เดือน/ปี : 07/2558-12/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : ผลการนำมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบสู่การปฏิบัติในชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดชุมพร
   Effects of The National Health Assembly of the tobacco control resolution to the actions in the local area at Chumporn province

   ผู้เขียน : เรวดี เพชรศิราสัณห์ และ นัยนา หนูนิล
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยเชิงเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่่ : Area Based Development Research Journal
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 6 หน้า : xx-xx เดือน/ปี : 07/2557-08/2557
   ชื่อบทความ : ผลการนำมติสุขภาพแห่งชาติด้านการควบคุมยาสูบสู่การปฏิบัติในชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดชุมพร
   ผู้เขียน : เรวดี เพชรศิราสัณพ์ และนัยนา หนูนิล
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสาร วิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ : Area based development research journal
   เล่มที่ : ปีที่ 6 ฉบับที่ : 6 หน้า : 22 เดือน/ปี : 07/2557-08/2557
   ชื่อบทความ : ประสิทธิผลของโปรแกรมการพยาบาลเชิงรุกต่อการควบคุมความดันโลหิตในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง : ผลลัพธ์ในระยะ 3 เดือน
   THE EFFECTIVENESS OF A PROACTIVE NURSING PROGRAM ON BLOOD PRESSURE CONTROL IN OLDER ADULTS WITH HYPERTENSION : 3-MONTH OUTCOME

   ผู้เขียน : เรวดี เพชรศิราสัณห์ และ อรทัย นนทเภท
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาลตำรวจ : Journal of Police Nursing
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1-18 เดือน/ปี : 01/2557-06/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : ประสิทธิผลของโปรแกรมการพยาบาลเชิงรุกต่อการควบคุมความดันโลหิตในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง: ผลลัพธ์ในระยะ 3 เดือน
   The effectiveness of a Proactive Nursing Program on Blood Pressure Control in Older Adults with Hypertension : 3-Month Outcome

   ผู้เขียน : เรวดี เพชรศิราสัณห์ และ อรทัย นนทเภท
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาลตำรวจ : Journal of the Police Nurses
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 2 หน้า : 1-18 เดือน/ปี : 07/2556-12/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : ผลของโปรแกรมการพยาบาลเชิงรุกแบบพหุองค์ประกอบโดยประยุกต์ใช้โมเดลการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่อการควบคุมความดันโลหิตและความพึงพอใจในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง
   EFFECTS OF A MULTICOMPONENT PROACTIVE NURSING PROGRAM ON BLOOD PRESSURE CONTROL AT A 6-MONTH FOLLOW-UP AMONG HYPERTENSIVE OLDER PERSONS IN COMMUNITY

   ผู้เขียน : Rewwadee Petsirasan, Veena Jirapaet, Siriphan Sasat, and Rungnirand Praditsuwan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Health Research
   เล่มที่ : 26 ฉบับที่ : 5 หน้า : 227-233 เดือน/ปี : 10/2555-10/2555
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมการตรวจเต้านมด้วยตนเองสำหรับสตรีวัยผู้ใหญ่
   Effectiveness of a promoting self-breast examination program for adult women

   ผู้เขียน : เรวดี เพชรศิราสัณห์ 50% นัยนา หนูนิล 50%
   แหล่งตีพิมพ์ : รามาธิปดีพยาบาลสาร : Ramathibodi Nursing Journal
   เล่มที่ : 16 ฉบับที่ : 1 หน้า : 54-69 เดือน/ปี : 01/2553-04/2553
   ชื่อบทความ : ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมการตรวจเต้านมด้วยตนเองสำหรับสตรีวัยผู้ใหญ่
   The Effectiveness of a Promoting Self-Breast Examination Program for Adult women

   ผู้เขียน : เรวดี เพชรศิราสัณห์ และ นัยนา หนูนิล
   แหล่งตีพิมพ์ : รามาธิบดีพยาบาลสาร : Ramathibodi Nursing Journal
   เล่มที่ : 16 ฉบับที่ : 1 หน้า : 54-69 เดือน/ปี : 01/2553-04/2553
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : ปัจจัยเสี่ยงต่อการหกล้มในผู้สูงอายุไทยที่อาศัยอยู่ในบ้านพักคนชรา
   Intrinsic risk factors of falls among Thai older adults in the long-term institutional care

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสภาการพยาบาล : Thai Journal of Nursing Council
   เล่มที่ : 24 ฉบับที่ : 1 หน้า : 77-87 เดือน/ปี : 01/2552-03/2552
  พ.ศ.2550
   ชื่อบทความ : ความสุขและวิถีการสร้างเสริมสุขภาพ: ความต้องการที่แตกต่างระหว่างคนสามวัยในครอบครัวไทย
   ผู้เขียน : เรวดี เพชรสิราสัณห์, ศิริอร สินธุ, สายฝน เอกวรางกูร, อุไร จเรประพาฬ, เจนเนต พลเพชร
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาล
   เล่มที่ : 56 ฉบับที่ : 1 หน้า : 11 เดือน/ปี : 01/2550-01/2550
  พ.ศ.0000
   ชื่อบทความ : Psychosocial Support Provided by Health Volunteer for Older Adult with Depression and Suicide Attempt: A Case Study
   ผู้เขียน : Saifon Aekwarangkoon, Naiyana Noonil, and Rewwadee Petsirasan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 16 ฉบับที่ : 9 หน้า :  เดือน/ปี : 00/0000-09/2562
   ชื่อบทความ : กระบวนการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอต่อการจัดระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาว: กรณีศึกษาตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
   The Development of Potential of District Health Network for Elderly Care System: a Case Study of Takheun Subdistrict, Thasala District, Nakhon Si Thammarat Province

   ผู้เขียน : เรวดี เพชรศิราสัณห์ นัยนา หนูนิล สายฝน เอกวรางกูร ราตรี ฤทธิรัตน์ พิธาน สิทธิพงศ์ ทวีพล แสนภักดี
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ : Area based Development Research Journal
   เล่มที่ :  ฉบับที่ :  หน้า :  เดือน/ปี : 00/0000-00/0000
   ชื่อบทความ : กระบวนการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอต่อการจัดระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาว: กรณีศึกษาตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
   The Development of Potential of District Health Network for Elderly Care System: a Case Study of Takheun Subdistrict, Thasala District, Nakhon Si Thammarat Province

   ผู้เขียน : เรวดี เพชรศิราสัณห์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ : Area Based Development Research Journal
   เล่มที่ :  ฉบับที่ :  หน้า :  เดือน/ปี : 00/0000-00/0000
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Relationship between dietary intake, physical activity and weight of overweight school-aged children in Thai rural area (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Naiyana Noonil, Kanjanaporn Krainara, Saifon Aekwarangkoon and Rewwadee Petsirasan
   ชื่อการประชุม : The 6th Seoul International Congress of Endocrinology and Metabolism (SICEM 2018)
   สถานที่ประชุม : Seoul, Korea
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 19/04/2561
   ชื่อบทความ : Clinical outcome improvement in Thai southern older adults with diabetes in a community setting: Using an action research method (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Chennet Phonphet RN, Ph.D Rewwadee Petsirason RN, Ph.D Naiyana Noonil RN, Ph.D Saifon Akvarangkul RN, Ph.D Pornpon Thamrongrat MSc. Ladda Thiamwong RN, Ph.D
   ชื่อการประชุม : 6th Seoul International Congress of Endocrinology and Metabolism (SICEM 2018)
   สถานที่ประชุม : Walkerhill Seoul Hotel, 177 Walkerhill-ro, Gwangjin-gu, Seoul, Korea (South)
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 19/04/2561
   ชื่อบทความ : Predictors of Coagulopathy in Traumatic Patients with Shock (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Orapan Kongsap, RN, MSN Chennet Phonphet RN, Ph.D* Jom Suwanno, RN, Ph.D, Rewwadee Petsirason RN, Ph.D
   ชื่อการประชุม : 17th European Doctoral Conference in Nursing Science
   สถานที่ประชุม : Maastricht, the Netherlands
   ประเทศ : ประเทศเนเธอร์แลนด์ เมื่อ 22/06/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Diving the National Health Assembly Policy on Tabacco Control in Community of Southern Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Naiyana Noonil Saifon Aekwarangkoon Rawadee Petsirasan
   ชื่อการประชุม : The 2nd Asia-Pacific Nursing Research Conference
   สถานที่ประชุม : Taipei, Taiwan
   ประเทศ : ไตหวัน เมื่อ 02/08/2560
   ชื่อบทความ : Nurse-Led Proactive Program to Improve Health-Related Quality of Life among Community-Dwelling Older Persons in southern Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : เรวดี เพชรศิราสัณห์ นัยนา หนูนิล
   ชื่อการประชุม : The 2nd Asia-Pacific Nursing Research Conference: Nurse Intelligence: Practice, Research, and Policy
   สถานที่ประชุม : Taipei International Convention Center, Taipei, Taiwan
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/08/2560
   ชื่อบทความ : The Reasoning and Selecting Modified Behavior for Health Maintenance in Thai older Southern Rural Women with Diabetes/Hypertension (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Chennet Phonphet RN, Ph.D1 , Rewwadee Petsirason RN, Ph.D1 , Naiyana Noonil RN, Ph.D1, Saifon Akvarangkul RN, Ph.D1, Pornpon Thamrongrat MSc2., Ladda Thiamwong RN, Ph.D3
   ชื่อการประชุม : the 16th International Conference on Nursing & Midwifery (ICNM)
   สถานที่ประชุม : Bali
   ประเทศ : ฟิลิปปินส์ เมื่อ 15/07/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Anemia in elderly can be improved by health promotion (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Jiraporn Jaroenpool, Rewwadee Petsirasan, Naiyana Noonin
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 40 : the 40th Annual Conference of Medical Technologists of Thailand (ACMTT) in conjunction with the 16th ASEAN Conference of Clinical Laboratory Sciences (ACCLS)
   สถานที่ประชุม : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน ถ.สุขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 31/05/2559
   ชื่อบทความ : Quality of life and its related factors among Thai elderlys in a rural community (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Noonil, N., Petsirasan, R. and Aekwarangkoon, S.
   ชื่อการประชุม : International Conference Moving Towards the New Era of NCDs and Global Health
   สถานที่ประชุม : Cape Panwa Hotel, Phuket, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/10/2559
   ชื่อบทความ : Health Outcome among Elderly Improved by Community Health Volunteer : Ban Praduhom, Southern Thailand Case Study (บรรยาย)
   ผู้เขียน : เรวดี เพชรศิราสัณห์ นัยนา หนูนิล สายฝน เอกวรางกูร
   ชื่อการประชุม : International Conference 2016, Moving towards the New Era of NCDs and Global Health
   สถานที่ประชุม : Cape Panwa Hotel, Phuket, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/10/2559
   ชื่อบทความ : THE PROCESS OF SELF CARE DEVELOPMENTOF THAI RURAL OLDER ADULTS WITH DIABETES/HYPERTENSION FOR IMPROVING THE STAGE OF CHRONIC KIDNEY DISEASE (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ChennetPhonphet RN, Ph.D1, RewadeePetsirason RN, Ph.D1, NaiyanaNoonil RN, Ph.D1, Saifonaekwarangkoon RN, Ph.D1, PornponThamrongrat MSc2., LaddaThiamwong RN, Ph.D3
   ชื่อการประชุม : International Conference Moving Towards the New Era of NCDs and Global Health,
   สถานที่ประชุม : , Cape Panwa Hotel, Phuket, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/10/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : ความสามารถในการทำหน้าที่และภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในชนบท อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    Functional abilities and depression among older adults in rural area, Thasala, Nakhon Si Thammarat (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : นัยนา หนูนิล เรวดี เพชรศิราสัณห์ สายฝน เอกวรางกูร อรทัย นนทเภท และเจนเนตร พลเพชร
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7 : The 7th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : ม.วลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 09/07/2558
   ชื่อบทความ : ภาวะซึมเศร้ากับอาการที่ไม่จำเพาะในผู้สูงอายุ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    Depression associated with atypical symptoms among older adults at Thasala, Nakhon Si Thammarat (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : นัยนา หนูนิล เรวดี เพชรศิราสัณห์ และสายฝน เอกวรางกูร
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7 : The 7th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : ม.วลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 09/07/2558
   ชื่อบทความ : COPD outpatient clinic vs. home-based pulmonary rehabilitation in Thai patients with COPD: Thasala community hospital, Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Asst.Prof.Dr. Naiyana Noonil ASST.PROF.DR.REWWADEE PETSIRASAN Asst.Prof.Dr. Saifon Aekwarangkoon
   ชื่อการประชุม : The 3 rd International Conference on Prevention and Management of Chronic Condition
   สถานที่ประชุม : Mandarin hotel, BKK, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/02/2558
   ชื่อบทความ : ผลการสนับสนุนการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังต่อสุขภาพของชีวิตและความทนต่อการออกกำลัง
    The effect of self-management support of patients with COPD on quality of life and exercise tolerance (บรรยาย)

   ผู้เขียน : นัยนา หนูนิล เรวดี เพชรศิราสัณห์ และ สายฝน เอกวรางกูร
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7 : The 7th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : ม.วลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : Health-Related Quality of Life of Hypertensive Older Adults: Impact of a Proactive Nursing Program at 6-month Follow Up (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Rewwadee Petsirasan, Naiyana Noonil, Orratai Nontapate
   ชื่อการประชุม : The 3rd International Conference on Prevention and Management of Chronic Condition
   สถานที่ประชุม : กรุงเทพมหานคร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/02/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : การนำมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบสู่ชุมชน: กรณีศึกษาอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
    The National Health Assembly about the tobacco control resolution to actions: case study Pathew, Chumporn province (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : เรวดี เพชรศิราสัณห์ และ นัยนา หนูนิล
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 6 : Walailak University Research 2014
   สถานที่ประชุม : มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : ผลของการพยาบาลเชิงรุกต่อการควบคุมความดันโลหิตในผู้สูงอายุที่มีความดันโลหิตสูง: ผลลัพธ์ระยะ 3 เดือน
    Effects of a proactive nursing program on blood pressure control in hypertensive older adults (บรรยาย)

   ผู้เขียน : เรวดี เพชรศิราสัณห์ และ อรทัย นนทเภท
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 6 : Walailak University Research 2014
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : Health-Related Quality of Life and Its Relationships with Poor Exercise Capacity and Dyspnea in Thais with COPD (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Naiyana Noonil*, Rewwadee Petsirasan, Saifon Aekwarangkoon
   ชื่อการประชุม : Sigma Theta Tau International's 25th International Nursing Research Congress
   สถานที่ประชุม : Hongkong
   ประเทศ : ฮ่องกง เมื่อ 24/07/2557
   ชื่อบทความ : The severity of COPD among Thai older adults with COPD : BODE index classification (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Petsirasan, R.1*, Noonil, N. 1, Aekwarangkoon, S. 1
   ชื่อการประชุม : Sigma Theta Tau International's 25th International Nursing Research Congress
   สถานที่ประชุม : Hongkong
   ประเทศ : ฮ่องกง เมื่อ 24/07/2557
   ชื่อบทความ : การสังเคราะห์บทเรียนการนำมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติการดวบคุมยาสูบสู่การปฏิบัติ กรณีศึกษาจังหวัดตรังและจังหวัดชุมพร (บรรยาย)
   ผู้เขียน : นัยนา หนูนิล, สายฝน เอกวรางกูร และ เรวดี เพชรศิราสัณห์
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 6
   สถานที่ประชุม : ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : การนามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบสู่ชุมชน: กรณีศึกษาอาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : เรวดี เพชรศิราสัณห์ นัยนา หนูนิล
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 6
   สถานที่ประชุม : ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : ประสิทธิผลของการพยาบาลเชิงรุกต่อการควบคุมความดันโลหิตในผู้สูงอายุที่มีความดันโลหิตสูง
    Effects of a proactive nursing program on blood pressure control in hypertensive older adults (บรรยาย)

   ผู้เขียน : เรวดี เพชรศิราสัณห์ และ อรทัย นนทเภท
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 6 : The 6th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีความดันโลหิตสูงในชุมชน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    Predicting Factors related to quality of life among hypertensive older adults in community Thasala, Nakhon Si Thammarat (บรรยาย)

   ผู้เขียน : อรทัย นนทเภท และเรวดี เพชรศิราสัณห์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 6 : The 6th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : ประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลสุขภาพที่บ้านต่อความทนทานในการออกกำลังกายและการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง: กรณีศึกษาตำบลโพธิ์ทอง
    Effects of a home-based care program on exercise capacity and hospitalization in elderly patients with chronic obstructive pulmonary disease: Phothong case study (บรรยาย)

   ผู้เขียน : เรวดี เพชรศิราสัณห์ นัยนา หนูนิล และ จินตนา สารีปะ
   ชื่อการประชุม : WALAILAK UNIVERSITY INTERNATIONAL CONFERENCE IN ASIAN STUDIES: International Conference: Technological Innovation Building, Walailak University
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/02/2556
   ชื่อบทความ : ประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง : การศึกษารายกรณี
    The effectiveness of a self management program on physical capacity for an older person with chronic obstructive pulmonary disease: case study (บรรยาย)

   ผู้เขียน : สุจิตรา สุขประเสริฐ จันทร์สุดา แสนเฟื่อง และ เรวดี เพชรศิราสัณห์
   ชื่อการประชุม : WALAILAK UNIVERSITY INTERNATIONAL CONFERENCE IN ASIAN STUDIES: International Conference: Technological Innovation Building, Walailak University
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/02/2556
   ชื่อบทความ : มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องการควบคุมยาสูบ: สู่การปฏิบัติในจังหวัดตรังและจังหวัดชุมพร (บรรยาย)
   ผู้เขียน : นัยนา หนูนิล เรวดี เพชรศิราสัณฑ์ สายฝน เอกวรางกูร
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ "บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ" ครั้งที่ 12
   สถานที่ประชุม : โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2556
   ชื่อบทความ : การนำมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติด้านการควบคุมยาสูบสู่การปฏิบัติในโรงเรียน จังหวัดตรัง (บรรยาย)
   ผู้เขียน : นัยนา หนูนิล เรวดี เพชรศิราสัณฑ์ สายฝน เอกวรางกูร
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีฯ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
   ชื่อบทความ : การนำมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติการควบคุมยาสูบ สู่การปฏิบัติในชุมชน จังหวัดตรัง (บรรยาย)
   ผู้เขียน : นัยนา หนูนิล เรวดี เพชรศิราสัณฑ์ สายฝน เอกวรางกูร
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีฯ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก รุ่นที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
 • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์สู่สังคมรักษ์สุขภาพ "กิจกรรมการจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ2561
    ชื่อกิจกรรม : ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น โดยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม (Social Engagement)
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้นำเต้นแอโรบิกสร้างสังคมสุขภาพภาคใต้
 • ชื่อโครงการ : นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : นวัตกรรม บันไดลดหวาน
    ชื่อกิจกรรม : นวัตกรรม ลดหวาน เพิ่มสุข
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2561
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2560
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ภาวะข้อเข่าเสื่อม
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ภาวะความซีด
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุวลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2559
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : แลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนประสบการณ์ต่างวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาพยาบาลไทยและออสเตรเลีย
 • ชื่อโครงการ : การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่เกื้อกูลสุขภาวะและความมั่นคงในชีวิตโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
 • ชื่อโครงการ : ร่วมจิตปิดช่องว่าง : พยาบาลร่วมทางเพื่อเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษเนื่องในวันพยาบาลสากล พ.ศ.2556
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเดินรณรงค์ การป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์และ ลด ละ เลิก สารเสพติในเขตพื้นที่ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่นโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : สัมมนาวิชาการเรื่อง ร่วมจิตปิดช่องว่าง : พยาบาลร่วมทางวางเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)