:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. สุภาวดี  เชื้อพราหมณ์
   Asst.Prof.Dr. Supawadee Chuapram
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-4235, 0-7567-4231-3
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      4235, 4231-3
   E - mail  csupawad@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2551-2556
 
  วุฒิการศึกษา  สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  สถาปัตยกรรม
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2545-2547
 
  วุฒิการศึกษา  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  สถาปัตยกรรม
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2540-2545
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  28/02/2548
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  หลักสูตรสถาปัตยกรรม
  หลักสูตร  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  02/11/2561 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต้
  สาขาความสนใจ
  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : การกลายรูปของเรือนพื้นถิ่นคนสยามในเกดะห์ มาเลเซีย
   Transformation of Vernacular House of Orang Siam in Kedah Malaysia

   ผู้เขียน : สุภาวดี เชื้อพราหมณ์
   แหล่งตีพิมพ์ : Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ : Veridian E-Journal, Silpakorn University
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 3 หน้า : 555-571 เดือน/ปี : 09/2561-12/2561
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : การปรับตัวของวิถีชีวิตพื้นถิ่นที่ปรากฏในเรือนชุมชนไทยพุทธลุ่มทะเลสาบสงขลา
   ผู้เขียน : อรศิริ ปาณินท์ (ในฐานะที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
   เล่มที่ : 20 ฉบับที่ : 2 หน้า : 71-116 เดือน/ปี : 04/2557-06/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : "การอ่าน" ความเปลี่ยนแปลงและหลากหลายของชุมชนและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น.
   ผู้เขียน : อรศิริ ปาณินท์ (ในฐานะที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง
   เล่มที่ : 9 ฉบับที่ : 1 หน้า : 131-154 เดือน/ปี : 01/2556-04/2556
   ชื่อบทความ : ความเป็นอื่นของพื้นที่สาธารณะในวิถีชาวบ้านชุมชนทะเลน้อย
   ผู้เขียน : อรศิริ ปาณินท์ (ในฐานะที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)
   แหล่งตีพิมพ์ : ดำรงวิชาการ
   เล่มที่ : 12 ฉบับที่ : 2 หน้า : 129-152 เดือน/ปี : 07/2556-12/2556
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : ตลาดนัด: กาลเทศะแห่งชีวิตประจำวันในความเป็นพื้นที่สาธารณะชุมชน กรณีศึกษาชุมชนท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    Occasional Market as Publicness of Community Public Space: Space and Time of Everyday Life, a case study of Tha Sala Community in Nakorn Sri Thammarat (บรรยาย)

   ผู้เขียน : สุภาวดี เชื้อพราหมณ์ และจิตติมา เชาว์แก้ว
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2561 : Urban and Regional Planning Academic Symposium 2018: URPAS 2018
   สถานที่ประชุม : หอประชุมศาสตราจารย์ประสม รังสิโรจน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/04/2561
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Transformation of Local Living: Buddhist Thai Communities and Vernacular Houses around Songkhla Lake Basin (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Supawadee Chuapram, Ross King, Ornsiri Panin
   ชื่อการประชุม : AcE-Bs 2012 Bangkok
   สถานที่ประชุม : Sukosol Hotel, Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/07/2556
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : อนุรักษ์พระอุโบสถวัดแดง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครสรีธรรมราช โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ประจำปี 2561
 • ชื่อโครงการ : อนุรักษ์พระอุโบสถวัดแดง อ.เชียรใหญ่ จ.นครสรีธรรมราช โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ประจำปี 2560
    ชื่อกิจกรรม : อนุรักษ์พระอุโบสถวัดแดง อ.เชียรใหญ่ จ.นครสรีธรรมราช โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
 • ชื่อโครงการ : การอบรมปฏิบัติการด้านการประมาณราคาก่อสร้าง
    ชื่อกิจกรรม : จัดอบรม
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : นิทรรศการวัตถุ 100 ชิ้น มิวเซียมสยาม
    ชื่อกิจกรรม : ประชุมนิทรรศการวัตถุ 100 สิ่ง มิวเซียมสยาม (กรุงเทพมหานคร) นำเสนอวัตถุจัดแสดง 50 ชิ้น
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : นิทรรศการวัตถุ 100 ชิ้น มิวเซียมสยาม
    ชื่อกิจกรรม : นำเสนอวัตถุจัดแสดง 10 ชิ้น และเดินทางสำรวจวัตถุจัดแสดงในจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)