:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ อับดุลรอยะ  ปาแนมาแล
   Mr. Abdulroya Panaemalae
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2026, 0-7567-2002-3
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2026, 2002-3
   E - mail  pabdulro@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท
  สาขาที่จบ  Master of Malay Studies
  มหาวิทยาลัย  University of Malaya
  ประเทศ  อินโดนีเซีย
  ช่วงปี พ.ศ.  2543-2547
 
  วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  อิสลามศึกษา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2529-2533
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  15/03/2548
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา
  หลักสูตร  หลักสูตรอาเซียนศึกษา
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  15/03/2548 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  อักษรศาสตร์/ศิลปะศาสตร์  ภาษาและวรรณกรรมมลายูร่วมสมัย อิสลามศึกษา ญานวิทยาอิสลาม ทฤษฏีการวิจารณ์วรรณกรรม
  สาขาความสนใจ
  อักษรศาสตร์/ศิลปะศาสตร์  วรรณกรรมมลายูร่วมสมัย อิสลามศึกษา ปรัชญา ญานวิทยาอิสลาม
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : ISLAM AND THE WEST: Tariq Ramadan and the Discourse of Religion of Peace for a Global Understanding
   ผู้เขียน : Abdul Razak Panaemalae
   แหล่งตีพิมพ์ : : Al-Albab : Journal of
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 2 หน้า : 235-246 เดือน/ปี : 12/2559-12/2559
   ชื่อบทความ : Significance of Civic Education in Enhancing the Thailand Democratic Process
   ผู้เขียน : Abdul Razak @ Abdulroya Panaemalae
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Techno Social
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 2 หน้า : 33-43 เดือน/ปี : 07/2559-12/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : RELIGIOUS EDUCATION AND COMMUNITY DEVELOPMENT: A STUDY ON THE PONDOK AND ITS EFFORTS TO REALIZE THE PHILOSOPHY OF ISLAMIC EDUCATION
   ผู้เขียน : Abdul Razak @ Abdulroya Panaemalae
   แหล่งตีพิมพ์ : : Al-Albab : Borneo Journal of Religious Studies
   เล่มที่ : 4 ฉบับที่ : 1 หน้า : 39-54 เดือน/ปี : 06/2558-12/2558
   ชื่อบทความ : Abdulkadir Character in Two Thai's Short Stories : A Comparison
   ผู้เขียน : Abdul Razak Panaemalae
   แหล่งตีพิมพ์ : : Melayu : Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu (International Journal of Malay World)
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 2 หน้า : 245-256 เดือน/ปี : 07/2558-12/2558
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : อุตสาหกรรมการผลิตทฤษฏีวรรณกรรมในมาเลเซีย
   ผู้เขียน : อับดุลรอซัค อาดาบี
   แหล่งตีพิมพ์ : : WRITER
   เล่มที่ : 07 ฉบับที่ : 07 หน้า : 105-111 เดือน/ปี : 05/2555-05/2555
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : ศิลปะกับศาสนา ความอิสระในการสร้างสรรค์และข้อจำกัดทางเสรีภาพแห่งโลกจินตนาการ
   ผู้เขียน : อ.รอซัค
   แหล่งตีพิมพ์ : ปากไก่
   เล่มที่ : ไม่ได้ระบุ ฉบับที่ : ไม่ได้ระบุ หน้า : ๕๓-๕๗ เดือน/ปี : 05/2553-04/2554
  พ.ศ.2550
   ชื่อบทความ : Why I "Mengaji" (Study) Malay : Developments in Malay Culture in South Thailand
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Kyoto Review of Southeast Asia
   เล่มที่ :  ฉบับที่ : Issue 8 หน้า :  เดือน/ปี : 03/2550-00/0000
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Teaching Malay Language for Foreigner : Thailand case ()
   ผู้เขียน : Abdul Razak Panaemalae
   ชื่อการประชุม : ILANNS2018
   สถานที่ประชุม : UiTM Shah Alam
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 08/08/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Islam in non-Islam Society Welfare : Tariq Ramadan's Redical Reform of Islam (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Abdul Razak @Abdulroya Panaemalae
   ชื่อการประชุม : The Second International Conference on Religion and Society 2017
   สถานที่ประชุม : UMS Sabah Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 22/08/2560
   ชื่อบทความ : Kaedah Berwacana dalam Sastera (The Discourse Approach in Literature) (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Abdul Razak Panaemalae
   ชื่อการประชุม : The 4th Symposium International of Language and Knowledge (SILK)
   สถานที่ประชุม : UniMAP Perlis Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 29/07/2560
   ชื่อบทความ : Islamic Child Education ()
   ผู้เขียน : Abdul Razak @ Abdulroya Panaemalae
   ชื่อการประชุม : International Conference on Islamic Education for Religious Child on 19 April 2017 at Organized by IAIN Pontianak.
   สถานที่ประชุม : IAIN Pontianak West Kalimantan, Rep.of Indonesia.
   ประเทศ : อินโดนีเซีย เมื่อ 19/04/2560
   ชื่อบทความ : ความเป็นวิทยาศาสตร์ของอัลกุรอ่าน
     The Scientific of Al-Qur’an : case study of cosmic verses (บรรยาย)

   ผู้เขียน : อับดุลรอยะ ปานแมาแล และผศ.ดร.ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 9 : The Scientific of Al-Qur’an : case study of cosmic verses” in the9th Walailak Research Expo The Scientific of Al-Qur’an : case study of cosmic verses” in the9th Walailak Research Expo on 31 March 2017 at Walailak University campus. This seminar organized by Walailak University.
   สถานที่ประชุม : มวล.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2560
   ชื่อบทความ : Memposisikan Kembali Peranan Ibu Bapa Sebagai Pendidik (Reposition the parent's Role as instructor) (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Abdul Razak @ Abdulroya Panaemalae
   ชื่อการประชุม : Human Ecology International Conference
   สถานที่ประชุม : Putrajaya, Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 20/04/2560
   ชื่อบทความ : The Dynamic of Thai Poet : Humanism and Nationalism (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Abdul Razak Panaemalae
   ชื่อการประชุม : Nusantara Poet Dialogue
   สถานที่ประชุม : Kota Bharu, Kelantan
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 25/03/2560
   ชื่อบทความ : Literary Awakening the Nation’s Mental and Human Reason ()
   ผู้เขียน : Abdul Razak Panaemalae
   ชื่อการประชุม : The First International Seminar on Language, Literature, Arts, and Culture (ISLLAC)
   สถานที่ประชุม : State University of Malang, Indonesia
   ประเทศ : อินโดนีเซีย เมื่อ 26/09/2560
   ชื่อบทความ : Character Development by the Reading of High-Cultural Literature (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Abdul Razak @ Abdulroya Panaemalae
   ชื่อการประชุม : the Fourth INSAN2017
   สถานที่ประชุม : The Muzaffar Hotel, Malacca, Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 01/11/2560
   ชื่อบทความ : Ke Arah Membentuk Pendidikan Tauhid dalam Sastera Melayu (Toward The Formation of Tauhidic Education in Malay Literature) ()
   ผู้เขียน : Abdul Razak @ Abdulroya Panaemalae
   ชื่อการประชุม : Seminar Antarabangsa Pendidikan Bahasa, Sastera dan Budaya Melayu (International Seminar on Languages , Literature and Culture Studies)
   สถานที่ประชุม : UMSU Medan Indonesia
   ประเทศ : อินโดนีเซีย เมื่อ 01/12/2560
   ชื่อบทความ : Keadah Berwacana dalam Sastera (Discourse Methodology in Literature) (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Abdul Razak @ Abdulroya Panaemalae
   ชื่อการประชุม : SILK # 4
   สถานที่ประชุม : The Royal Palace, Perli, Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 29/07/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : The Challenge of Malay Language in Thailand from Teaching and Learning Perspective ()
   ผู้เขียน : Abdul Razak Panaemalae
   ชื่อการประชุม : Graduation Ceremony for in-country Program
   สถานที่ประชุม : UniMAP Perlis Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 27/05/2559
   ชื่อบทความ : Commercialism and the Malay Books Publishing in ASEAN (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Abdul Razak Panaemalae
   ชื่อการประชุม : สัมมนาวิชาการนานาชาติเสริมสร้างความเข้มแข็งภาษามลายูสู่อาเซียน : The 3rd International ASEAN Seminar on Malay Language
   สถานที่ประชุม : Park View Resort and Hotel, Pattani
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 24/05/2559
   ชื่อบทความ : Burung dan Api : Imaginasi Kebebasan dan Kemarahan Penyair Melayu Patani (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Abdul Razak Panaemalae
   ชื่อการประชุม : Symposium on Patani works
   สถานที่ประชุม : School of Humanities and Social Sciences, USM
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 12/05/2559
   ชื่อบทความ : Nation-Building : Fostering Racial and Religious Understanding (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Abdul Razak Panaemalae
   ชื่อการประชุม : Political Science Camp 2016 : A Journey of Discovery
   สถานที่ประชุม : Faculty of Human Ecology UPM Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 15/03/2559
   ชื่อบทความ : The Legend of Panglima Che’Teh (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Abdul Razak Panaemalae
   ชื่อการประชุม : International Seminar on Oral History Through Perspective of Heritage and Culture of Malaysia and Satun, Thailand
   สถานที่ประชุม : ปากบารารีสอร์ท สตูล
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/12/2559
   ชื่อบทความ : In the Footsteps of the Prophet by Tariq Ramadan : An Explanation of Prophet History for Global Islamic Understanding (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Abdul Razak @ Abdulroya Panaemalae
   ชื่อการประชุม : The 10th International Seminar on Prophet Legacy
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยฟาฎอนี ยะลา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 04/10/2559
   ชื่อบทความ : Malay and Thai Language Learning : A comparaison (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Abdul Razak Panaemalae, Mohd Syamril Aklamar Abu Kassim and Fadzli
   ชื่อการประชุม : The 2nd Symposium International of Language and Knowledge
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิจัย สงขลา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 11/06/2559
   ชื่อบทความ : The Learning and Teaching of Malay Language in Thailand from My Own Experience ()
   ผู้เขียน : Abdul Razak Panaemalae
   ชื่อการประชุม : A Forum on issue of Malay Language Learning in Thailand
   สถานที่ประชุม : UniMAP Perlis
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 27/05/2559
   ชื่อบทความ : Toward Nusantaralization of Malay Language (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Abdul Razak Panaemalae
   ชื่อการประชุม : PULARA # 7
   สถานที่ประชุม : Pangkor Island, Perak
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 10/12/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Civic Education and Democratization in Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Abdul Razak Panaemalae
   ชื่อการประชุม : Seminar on Goverment and Civilization II
   สถานที่ประชุม : faculty of Human Ecology, Universiti Putra Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 10/08/2558
   ชื่อบทความ : Kegeniusan bahasa Melayu dan upayanya menjadi bahasa tinggi ASEAN (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Abdul Razak Panaemalae
   ชื่อการประชุม : สัมมนาทางวิชาการไดอะล็อกอุตารา : Dialog Utara ke-14
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/08/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Perwatakan Abdulkadir dalam Dua Buah Cerpen Thai : Satu Perbandingan (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Abdul Razak Panaemalae
   ชื่อการประชุม : Seminar Warisan Patani
   สถานที่ประชุม : USM Penang
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 23/09/2557
   ชื่อบทความ : Mengapa Saya Menulis Pantai Ini Lautnya Dalam? (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Abdul Razak Panaemalae
   ชื่อการประชุม : สัมมนานานาชาติเสริมสร้างความเข้มแข็งภาษษมลายูสู่ประชาคมอาเซียน (ครั้งที่๒) : Seminar Antarabangsa Memartabatkan Bahasa Melayu ASEAN ke-2
   สถานที่ประชุม : CS Hotel Pattani
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/10/2557
   ชื่อบทความ : Legasi Pridi : Pengaruh Pridi Banomyong dalam sistem Politik Demokratik Thai (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Abdul Razak @ Abdulroya Panaemalae
   ชื่อการประชุม : Seminar on ASEAN Statesman's Thought
   สถานที่ประชุม : UUM
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 22/09/2557
   ชื่อบทความ : วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบบุคลิกลักษณะตัวละคร"อับดุลกาเดร์" ในเรื่องสั้น "แมวแห่งบูเก๊ะกรือซอ" และ "ตะวันโชนแสง" (บรรยาย)
   ผู้เขียน : อับดุลรอยะ ปาแนมาแล
   ชื่อการประชุม : สัมมนาสยาม-ปัตตานี มิติใหม่ ข้อมูลใหม่ และการจัดระบบความเข้าใจใหม่ : Siam-Patani : New Dimension, New Information and New Explanation
   สถานที่ประชุม : โรงแรมลีการ์เด้นท์ พลาซ่า หาดใหญ่ สงขลา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/09/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Wacana Intelektual dan Penghujahan (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Abdul Razak @ Abdulroya Panaemalae
   ชื่อการประชุม : HISMA II
   สถานที่ประชุม : UPSI, Perak , Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 04/10/2556
   ชื่อบทความ : Penggantian Kesusasteraan kepada Persuratan (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Abdul Razak Panaemalae
   ชื่อการประชุม : Mahrajan Persuratan dan Kesenian Islam Nusantara ke-2
   สถานที่ประชุม : Membakut, Sabah
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 01/11/2556
   ชื่อบทความ : อิทธิพลอิสลามในวรรณกรรมมลายู (บรรยาย)
   ผู้เขียน : อับดุลรอยะ ปาแนมาแล
   ชื่อการประชุม : จากคนสู่ประชาคม เรียนรู้อาเซียนในมิติวัฒนธรรม : มองอาเซียนผ่านวรรณกรรม
   สถานที่ประชุม : ศุนย์มานุษยวิทยาศิรินธร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/12/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : The Origin and Trend of Literary Criticism in Malaysian Literary World ()
   ผู้เขียน : Abdulroya Panaemalae
   ชื่อการประชุม : The 4th International Conference on Literary Studies “Constructing ASEAN Spirit : Dialogue in ASEAN Literary World” at Chulalongkorn University
   สถานที่ประชุม : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/07/2555
   ชื่อบทความ : A Short Introduction to Islam (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Abdul Razak Panaemalae
   ชื่อการประชุม : “Southeast Asia Studies : Multicultural Religious and Society” organized by School of Management and Asia Pacific University and St.Edward’s University
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/08/2555
   ชื่อบทความ : พัฒนาการวรรณกรรม(มลายู)มาเลเซีย (บรรยาย)
   ผู้เขียน : อับดุลรอยะ ปาแนมาแล
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ ๔
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
   ชื่อบทความ : Lakorn Namnau : Melihat bagaimaan industri kreatif di Thailand mengadaptasikan karya cereka ke filem. (ภาษามลายู) (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Abdul Razak @ Abdulroya Panaemalae
   ชื่อการประชุม : The 8th International Seminar on Southeast Asian Literature (SAKAT)
   สถานที่ประชุม : Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 17/10/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : Gagasan Persuratan Baru : Seni Sastera dalam Bayangan al-Qur’an (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Abdul Razak @ Abdulroya Panaemalae
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๕ “การบูรณาการสหศาสตร์เพื่อสร้างสรรค์สังคมโลกยุคสมัยใหม่”
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/05/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : The Emergence of 'Genuine Literature' being The World of Islamic Writing in Malay World become more dynamic and guide (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Abdul Razak Panaemalae
   ชื่อการประชุม : Regional Conference on Arabic and Islamic Civilization Studies in The Malay Archipelago
   สถานที่ประชุม : Sultan Sharif Ali Islamic University, Bandar Seri Begawan
   ประเทศ : บรูไน เมื่อ 13/02/2553
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : 'Sanuk' Approach in Teaching of Malay Language : Walailak University Experience (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Abdul Razak Panaemalae
   ชื่อการประชุม : Malay Language Pedagogy Convention
   สถานที่ประชุม : Kelana Resort Hotel, Negeri Sembilan
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 03/11/2552
   ชื่อบทความ : 'karya persuratan' and its role as intellectual instrument : A Critical Analysis a novel 'Tuhan manusia' (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Abdul Razak Panaemalae
   ชื่อการประชุม : Islamic Civilization International Conference II "Interfaith Dialogue : Enhancing Religious Harmony"
   สถานที่ประชุม : KISDAR, Perak
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 01/12/2552
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : วรรณกรรมมาลยู-อิสลามกับการสร้างอัตลักษณ์ของชาวมลายูมุสลิมปาตานี (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : โครงการการประชุมทางวิชาการ เรื่อง มลายูกับรัฐไทยในมิติประวัติศาสตร์อารยธรรมกับการสร้างความเป็นธรรม
   สถานที่ประชุม : โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/02/2551
   ชื่อบทความ : Sfera Kesempurnaan Rohani : Nazam Haji Mustofa Bin Tohir Nakhon (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : The National Seminar on Malay Traditional Poetry
   สถานที่ประชุม : Dewan bahasa dan Pustaka , Kuala Lumpur, Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 24/11/2551
  พ.ศ.2550
   ชื่อบทความ : เฝ้าระวังรัฐด้วยความอึดอัดใจ : ทัศนคติและความรู้สึกมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อนโยบายของรัฐ
    Monitoring The Government’s Policies with Concern : Opinions of Muslim in the Southern Border Provinces about Public Policies (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : ประชุมประจำปีทางมานุษยวิทยาครั้งที่ 6 "รัฐ จากมุมมองของชีวิตประจำวัน"
   สถานที่ประชุม : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2550
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : เรียนรู้พัฒนาวิถีชีวิตพึ่งตนเองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชุมชนโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : ให้คำปรึกษาการทำท่องเที่ยวชุมชนโมคลาน
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านภาษานานาชาติ SILK2018
    ชื่อกิจกรรม : การปาฐกถา หัวข้อ Internationalization of Education การบรรยายพิเศษ หัวข้อ Challenges of the Disruptive Digital World: Will I Be Left Behind? และการเสวนา หัวข้อ Internationalization in Modern Education
 • ชื่อโครงการ : โรงเรียนชุมชนใหม่ “โรงเรียนต้นแบบ” แห่งการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตกิจกรรมวันอาเซียน
    ชื่อกิจกรรม : โรงเรียนชุมชนใหม่ โรงเรียนต้นแบบ แห่งการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตกิจกรรมวันอาเซียน
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : ศิลปศาสตร์เพื่อชุมชน : ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนชุมชนใหม่กับสำนักวิชาศิลปศาสตร์ เรียนรู้อาเซียน
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาทักษะภาษาอาเซียนพื้นฐานและเฉพาะด้าน สำหรับ 7 อาชีพนำร่อง (เน้นภาษาอินโดนีเซีย มลายู เวียดนาม และพม่า)
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาทักษะภาษาอาเซียนพื้นฐานและเฉพาะด้านสำหรับ 7 อาชีพนำร่อง (เน้นภาษาอินโดนีเซีย มลายู เวียดนาม และพม่า) ครั้งที่ 5 ภาษาพม่า
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาทักษะภาษาอาเซียนพื้นฐานและเฉพาะด้าน สำหรับ 7 อาชีพนำร่อง (เน้นภาษาอินโดนีเซีย มลายู เวียดนาม และพม่า) ครั้งที่ 4 ภาษาอินโดนีเซีย
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาทักษะภาษาอาเซียนพื้นฐานและเฉพาะด้าน สำหรับ 7 อาชีพนำร่อง (เน้นภาษาอินโดนีเซีย มลายู เวียดนาม และพม่า) ครั้งที่ 3 ภาษาพม่า
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาทักษะภาษาอาเซียนพื้นฐานและเฉพาะด้าน สำหรับ 7 อาชีพนำร่อง (เน้นภาษาอินโดนีเซีย มลายู เวียดนาม และพม่า) ครั้งที่ 2 ภาษามลายู
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาทักษะภาษาอาเซียนพื้นฐานและเฉพาะด้าน สำหรับ 7 อาชีพนำร่อง (เน้นภาษาอินโดนีเซีย มลายู เวียดนาม และพม่า) ครั้งที่ 1 ภาษาเวียดนาม
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : เรียนรู้และพัฒนาวิถีชีวิตแบบพึ่งตนเองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชุมชนโมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช (โครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ชุมชนโมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช)
    ชื่อกิจกรรม : สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : การศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชน ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการรูปแบบ/กลวิธีการสอนภาษามลายู/อินโดนีเซียในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย
    ชื่อกิจกรรม : อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการรูปแบบ/กลวิธีการสอนภาษามลายู/อินโดนีเซียในระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการรูปแบบ/กลวิธีการสอนภาษามลายู/อินโดนีเซียในระดับโรงเรียน ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาทักษะอาเซียนพื้นฐานและเฉพาะด้านสำหรับ 7 อาชีพนำร่อง
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาทักษะอาเซียนพื้นฐานและเฉพาะด้านสำหรับ 7 อาชีพนำร่อง ครั้งที่ 6 ภาษามลายู
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาทักษะอาเซียนพื้นฐานและเฉพาะด้านสำหรับ 7 อาชีพนำร่อง ครั้งที่ 5 ภาษาอินโดนีเซีย
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาทักษะอาเซียนพื้นฐานและเฉพาะด้านสำหรับ 7 อาชีพนำร่อง ครั้งที่ 4 ภาษามลายู
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาทักษะอาเซียนพื้นฐานและเฉพาะด้านสำหรับ 7 อาชีพนำร่อง ครั้งที่ 3 ภาษาพม่า
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาทักษะอาเซียนพื้นฐานและเฉพาะด้านสำหรับ 7 อาชีพนำร่อง ครั้งที่ 2 ภาษาเวียดนาม
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาทักษะอาเซียนพื้นฐานและเฉพาะด้านสำหรับ 7 อาชีพนำร่อง ครั้งที่ 1 ภาษาอินโดนีเซีย
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : เรียนรู้และพัฒนาวิถีชีวิตแบบพึ่งตนเอง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชุมชนโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2558
    ชื่อกิจกรรม : จัดทำฐานข้อมูลชุมชนโมคลาน
 • ชื่อโครงการ : SEU Photography & Global Studies Program in Thailand 2014
    ชื่อกิจกรรม : Overview society & culture in Thailand, Thai Cooking ,Thasala city, Discovering Khanom Beach, Bangkok-Chiang Mai, Asalha Puja Day , Bull fighting, Exploring nature, lifestyles and heritages in Phattalung-KL Malaysia-Phuket-Krabi ,Tourism and CBT in NST
 • ชื่อโครงการ : ถ่ายทอดภาษามลายูมาตรฐานสู่เยาวชน
    ชื่อกิจกรรม : สอนภาษามลายูแก่เยาวชน
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 7
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2557
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ศูนย์ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : South East Asia Studies : Multicultural Society and Religions (SEAS) 2013
 • ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านเอเชียศึกษา ครั้งที่ 2 หัวข้อ เอเชียศึกษาวันนี้ : การผงาดขึ้นของเอเชีย
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการแสดงปาฐกถา การบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานวิชาการ/วิจัยด้านสื่อสิ่งพิมพ์/สื่อสร้างสรรค์ว่าด้วยเอเชียศึกษา
 • ชื่อโครงการ : สัมมนาวิชาการเรื่อง การศึกษาสู่อาเซียน : มิติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    ชื่อกิจกรรม : เสวนาเกี่ยวกับการเรียนการสอน เรื่อง การศึกษาสู่อาเซียน : มิติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2560
 • เป็นคณะที่ปรึกษา
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน

Fatal error: Call to undefined function: facadcomtype() in H:\AppServ\www\des\html\source\DESAboutPersonallist_.php on line 1137
  พ.ศ.2550