:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. อรวรรณ  สาระกุล
   Dr. Orawan Sarakul
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2136, 0-7567-2703-4
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2136, 2703-4
   E - mail  sorawan@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคนิคการแพทย์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2551-2555
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคนิคการแพทย์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2545-2548
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคนิคการแพทย์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2541-2545
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/04/2548
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/04/2548 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Plasma microRNA-451 as a novel hemolytic marker for β0-thalassemia/HbE disease
   ผู้เขียน : KAMONLAK LEECHAROENKIAT, YUKA TANAKA, YASUKO HARADA, PORNTIP CHAICHOMPOO, ORAWAN SARAKUL, YASUNOBU ABE, DUNCAN RICHARD SMITH, SUTHAT FUCHAROEN, SAOVAROS SVASTI and TSUKURU UMEMURA
   แหล่งตีพิมพ์ : : MOLECULAR MEDICINE REPORTS
   เล่มที่ : 15 ฉบับที่ : 5 หน้า : 2495-2502 เดือน/ปี : 03/2560-05/2560
   ชื่อบทความ : Prevalence of G6PD Deficiency in Southern Thailand (Proceeding)
   ผู้เขียน : Orawan Sarakul*, Piyawit Sasuks, Rungnapha Krithong , Suputcha Pramtong
   แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 5 : The 5th National and International Conferences on Medical Technology 2017
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 72-73 เดือน/ปี : 03/2560-03/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Dietary Intake of High School Girls aged 15-18 Years in Nakhon Si Thammarat Province, Thailand
   ผู้เขียน : Manas Kotepui, Orawan Sarakul, Kwuntida Uthaisar, Ranee Marasa, Wachafiyah Thepwarin
   แหล่งตีพิมพ์ : : J Health Res
   เล่มที่ : 30 ฉบับที่ : 2 หน้า : 75-82 เดือน/ปี : 04/2559-05/2559
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Prevalence of G6PD Deficiency in Southern Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Orawan Sarakul*, Piyawit Sasuks, Rungnapha Krithong , Suputcha Pramtong
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 5 : The 5th National and International Conferences on Medical Technology 2017 “Infectious Diseases and Innovation for Clinical Diagnosis”
   สถานที่ประชุม : The Twin Lotus Hotel, Nakhon Si Thammarat Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Study of Complete Blood Count Parameters and Anemia in Pregnant Women (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : อรวรรณ สาระกุล มัณฑนา ไชยเสน ยุทธนา ชื่นชม ศุภกฤต เอื้อดุลเดชา วรารัตน์ ทองเพิ่ม
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่8
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Study of hematological parameters and serum ferritin in blood donors (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Orawan Sarakul, Wasana Poophapun, Peerapat Sommart, Sarawoot Tolahan
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7 : The 7th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Nutritional status of high school girls in Nakhon Si Thammarat Province, Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Manas Kotepui, Orawan Sarakul, Ranee Marasa, Waehafiyah Thepwarin
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 6
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : Prevalence of anemia in high school girls at Thasalaprasitsuksa School, Nakhon Si Thammarat (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Orawan Sarakul, Manas Kotepui, Ranee Marasa, Supachai Sonthaisong, Waehafeeyah Thepwarin
   ชื่อการประชุม : วลัลลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 6
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : EFFECT OF DHA ON ERYTHROLEUKEMIC CELL (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Phantip Vattanaviboon, Orawan Sarakul, Chayanon Peerapittayamongkol, Saovaros Svasti, Sumalee Kamchonwongpaisan
   ชื่อการประชุม : The 7th Chulabhorn International Science Congress Cancer: From Basic Reseach To Cure
   สถานที่ประชุม : Shangrila-hotel, Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/11/2555
  พ.ศ.2550
   ชื่อบทความ : การศึกษาความชุกของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีโปรตีนในปัสสาวะสูง
    THE PREVALENCE OF PROTEINURIA IN DIABETIS TYPE II PATIENTS (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) ครั้งที่ 33
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ. นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/10/2550
   ชื่อบทความ : การศึกษาความชุกของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีโปรตีนในปัสสาวะสูง
    THE PREVALENCE OF PROTEINURIA IN DIABETIS TYPE II PATIENTS (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : ก่ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 33
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ. นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/10/2550
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์สู่สังคมรักษ์สุขภาพ "กิจกรรมการจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่" ประจำปี 2561
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ บริการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นเพื่อการคัดกรองความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น โดยสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
 • ชื่อโครงการ : จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : ตรวจกรุ๊บเลือด ตรวจภาวะซีด วัดความดัน และตรวจน้ำหนัก ส่วนสูง หาค่า BMI
 • ชื่อโครงการ : รายวิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน (MTH-372)
    ชื่อกิจกรรม : หนูน้อยวัยใส ไร้พยาธิ (โรงเรียนวัดยางทอง)
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชน ประจำปี 2557
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : 29 มิถุนายน วันเทคนิคการแพทย์ไทยมิ่งขวัญราชาวดี
    ชื่อกิจกรรม : 29 มิถุนายน วันเทคนิคการแพทย์ไทยมิ่งขวัญราชาวดี ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : 29 มิถุนายน วันเทคนิคการแพทย์ไทยมิ่งขวัญราชาวดี ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชน
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการ เรื่อง กฎหมายวิชาชีพและการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการคลินิกสู่การพัฒนาสมรรถนะนักเทคนิคการแพทย์ในอนาคต
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2560
   ชื่อผลงาน : Naked-Eye (ชุดตรวจคัดกรองภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD)
   ชื่อรางวัล : Startup Thailand League
   จาก : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   เมื่อ : 04/08/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  ดร.อรวรรณ  สาระกุล,  นายปิยวิทย์   สาสุข,  นายรุ่งนภา   กรีทอง,  นายสุภัทชา  เปรมทอง
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
  พ.ศ.2560
   ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : ผ่านการคัดเลือกประกวดนวัตกรรมระดับประเทศ ในวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560
   วันที่ได้รับจดทะเบียนสิ่งประดิษฐ์ : //
   ผู้ประดิษฐ์ :  ดร.อรวรรณ  สาระกุล,  ผศ.ดร.สืบตระกูล  วิเศษสมบัติ

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)