:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. อโนมา  สันติวรกุล
   Dr. Anoma Santiworakul
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2772, 0-7567-2703-4
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2772, 2703-4
   E - mail  panoma@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  กายภาพบำบัด
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2551-2557
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  กายภาพบำบัด
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2545-2548
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  กายภาพบำบัด
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2541-2545
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  24/05/2548
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  24/05/2548 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Results From Thailand’s 2016 Report Card on Physical Activity for Children and Youth
   ผู้เขียน : Areekul Amornsriwatanakul, Kasem Nakornkhet, Piyawat Katewongsa, Chairat Choosakul, Tippawan Kaewmanee, Kurusart Konharn, Atchara Purakom, Anoma Santiworakul, Patraporn Sitilertpisan, Sonthaya Sriramatr, Araya Yankai, Michael Rosenberg, and Fiona C. Bull
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Physical Activity and Health
   เล่มที่ : 13 ฉบับที่ : suppl 2 หน้า : S291-8 เดือน/ปี : 11/2559-11/2559
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : ผลของโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายที่บ้านโดยใช้สื่อต่ออาการทางคลินิกและความสามารถในการออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
    Effects of home-based pulmonary rehabilitation program with media on clinical symptom and exercise performance in chronic obstructive pulmonary disease (COPD) patients (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : นูไลล่าห์ ปังแลมานุม*, ปวีณา เสียงแจ้ว*, ภีรวิทย์ แก้วไชย*, มูณีเราะห์ หะยีบีดิง*, วาสนา สยามนต์*, กภ.ทิพวิมล ดำช่วย**, ดร อโนมา สันติวรกุล***
   ชื่อการประชุม : โครงการประชุมวิชาการ กายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวินเทาเวอร์ กรุงเทพฯ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/06/2559
   ชื่อบทความ : การสำรวจการมีกิจกรรมทางกายของเด็กละเยาวชนไทยปี 2559
    The 2016 Thailand Report Card on Physical Activity for Children and Youth (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : Amornsriwatanakul A, Nakornkhet K, Katewongsa P, Choosakul C, Kaewmanee T, Konharn K, Purakom A, Santiworakul A, Sitilertpisan P, Sriramatr S, Yankai A, Rosenberg M, Bull F.
   ชื่อการประชุม : ISPAH 2016
   สถานที่ประชุม : ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/11/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : ความสัมพันธ์ระหว่างระดับกิจกรรมทางกายต่อค่าระดับความสามารถในการใช้ออกซิเจนในนักศึกษาเพศหญิง (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : สลิลา เศรษฐไกรกุล อโนมา สันติวรกุล สาทร สิทธิชัย จันทร์อรุณ อิสระพานิชย์ ชุติมา นราจร วราภรณ์ มัสแหละ เอมอร รัตน์ทอง
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7 : The 7th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : ความสัมพันธ์ของระยะเวลาในการทำกิจกรรมทางกายกับสมรรถภาพร่างกายในผู้สูงอายุ (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : อโนมา สันติวรกุล สุธี ทนุพงศ์ไพศาล ธนิดา แก้วน้อย ยุวดี ซุ่นอื้อ ลักขณา โสะหาบ สุรัชวดี จันทรศิริ
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการกิจกรรมทางกายระดับชาติ ครั้งที่ 1
   สถานที่ประชุม : ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 17/11/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : การใช้ไขมันและคาร์โบไฮเดรตในช่วงออกกำลังกายและช่วงฟื้นตัวหลังออกกำลังกายในชายน้ำหนักตัวปกติและชายสุขภาพดี
    Substrate Utilization During and After High Intensity Exercise in Healthy Lean and Obese Men (บรรยาย)

   ผู้เขียน : Anoma Santiworakul, Benjamas Chuaychoo, Wantanee Kriengsinyos, Vitoon Saengsirisuwan, Wattana Jalayondeja
   ชื่อการประชุม : The 2nd International Physical Therapy Conference The 2nd Physical Therapy Mahidol University Research Symposium
   สถานที่ประชุม : Faculty of Physical Therapy, Mahidol University, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 31/07/2557
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์สู่สังคมรักษ์สุขภาพ "กิจกรรมการจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่" ประจำปี 2561
    ชื่อกิจกรรม : ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น โดยสำนักวิชาสหเวชศาสตร์
 • ชื่อโครงการ : บูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและกระบวนการวิจัยด้านกายภาพบำบัด
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมกายภาพบำบัดเพื่อการสร้างนวัตกรรมสำหรับผู้พิการในชุมชน
 • ชื่อโครงการ : จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น โดย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : บูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและกระบวนการวิจัยด้านกายภาพบำบัด
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมกายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2
 • ชื่อโครงการ : จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : โรคข้อเข่าเสื่อม ผู้สูงอายุ และคลินิกให้คำปรึกษา
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : ตอน อยู่อย่างไรไม่ให้อ้วนและสุขภาพดี ตอนที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : ตอน อยู่อย่างไรไม่ให้อ้วนและสุขภาพดี ตอนที่ 1
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : พี่น้องร่วมใจ มอบให้ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : สหเวชศาสตร์ฯ ร่วมใจ มอบให้ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : เยี่ยมบ้านผู้พิการ สรรสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้พิการ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : เบาะ...เสริมฝัน เติมรัก ราวจับ...ปรับวิถี เพิ่มคุณภาพชีวิต
    ชื่อกิจกรรม : ร่วมแรง ร่วมใจ สรรสร้างคุณภาพชีวิต
    ชื่อกิจกรรม : นวัตกรรมจากความคิด เปลี่ยนชีวิตให้ยั่งยืน
    ชื่อกิจกรรม : ปรับเปลี่ยนร่วมกัน ชีวันยั่งยืน
    ชื่อกิจกรรม : ปรับท่า เปลี่ยนชีวิต ประดิษฐ์เก้าอี้เพื่อน้อง
    ชื่อกิจกรรม : จักรยานเติมพลัง สานฝันเพื่อเดิน
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : เยี่ยมบ้านผู้พิการ สรรสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้พิการ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมสำรวจผู้พิการในพื้นที่บ้านนาท้อน และบ้านปลักปลา ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การดูแลผู้พิการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)