:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   รศ.ดร. วรางคณา  จุ้งลก
   Assoc.Prof.Dr. Warangkana Chunglok
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2681, 0-7567-2602-4
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2681, 2602-4
   E - mail  cwarang@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคนิคการแพทย์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2543-2548
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคนิคการแพทย์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2539-2543
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  30/05/2548
 
  ตำแหน่ง  รองศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
  หลักสูตร  หลักสูตรเทคนิคการแพทย์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  11/07/2561 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2563
   ชื่อบทความ : Dehydrostephanine isolated from Stephania venosa possesses anti-inflammatory activity in lipopolysaccharide-activated RAW264.7 macrophages.
   ผู้เขียน : Chulrik W, T.; Jansakun, C.; Chaichompoo, W.; Hata, J.; Hiransai, P.; Chunglok, W.; Utaipan, T.; Suksamrarn, A.; Chunglok, W.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology.
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 07/2563-07/2563
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Reduction of Intracellular-Reactive Oxygen Species and Diminished Mitogen-Activated Protein Kinases (MAPKs) Activation are Associated with Oral Squamous Cell Carcinoma Cell Aggressiveness
   ผู้เขียน : Tanyarath Utaipan, Apsorn Sattayakhom, Issara Prachongsai, Nurdina Charong, Warangkana Chunglok
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 15 ฉบับที่ : 2 หน้า : 131-141 เดือน/ปี : 02/2561-02/2561
   ชื่อบทความ : 2',4-Dihydroxy-3',4',6'-trimethoxychalcone from Chromolaena odorata possesses anti-inflammatory effects via inhibition of NF–kB and p38 MAPK in lipopolysaccharide-activated RAW 264.7 macrophages
   ผู้เขียน : Rana Dhar, Rungruedee Kimseng, Ratchanaporn Chokchaisiri, Poonsit Hiransai, Tanyarath Utaipan, Apichart Suksamrarn, Warangkana Chunglok
   แหล่งตีพิมพ์ : : Immunopharmacology and Immunotoxicology
   เล่มที่ : 40 ฉบับที่ : 1 หน้า : 43-51 เดือน/ปี : 02/2561-02/2561
   ชื่อบทความ : Cytotoxic alkaloids against human colon adenocarcinoma cell line (HT-29) from the seed embryos of Nelumbo nucifera
   ผู้เขียน : Chaichompoo, W., Chokchaisiri, R., Apiratikul, N., Chairoungdua, A., Yingyongnarongkul, B., Chunglok, W., Tocharus, C., Suksamrarn A.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Medicinal Chemistry Research
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 02/2561-02/2561
   ชื่อบทความ : Diterpenoid trigonoreidon B isolated from Trigonostemon reidioides alleviates inflammation in models of LPS-stimulated murine macrophages and inflammatory liver injury in mice
   ผู้เขียน : Tanyarath Utaipan, Apichart Suksamrarn, Praphakorn Kaemchantuek, Ratchanaporn Chokchaisiri, Wolfgang Stremmel, Walee Chamulitrat, Warangkana Chunglok
   แหล่งตีพิมพ์ : : Biomedicine & Pharmacotherapy
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : 101 หน้า : 961-971 เดือน/ปี : 04/2561-04/2561
   ชื่อบทความ : Curcumin pyrazole blocks lipopolysaccharide-induced inflammation via suppression of JNK activation in RAW 264.7 macrophages
   ผู้เขียน : Nathnarin Somchit,Rungruedee Kimseng, Rana Dhar, Poonsit Hiransai, Chatchawan Changtam, Apichart Suksamrarn, Wilanee Chunglok, Warangkana Chunglok
   แหล่งตีพิมพ์ : : Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
   เล่มที่ : 16 ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 01/2561-01/2561
   ชื่อบทความ : Dihydroosajaxanthone: A New Natural Xanthone from the Branches of Garcinia Schomburgkiana Pierre
   ผู้เขียน : Imron Meechai, Worrapong Phupong*, Warangkana Chunglok and Puttinan Meepowpan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Iranian Journal of Pharmaceutical Research
   เล่มที่ : 17 ฉบับที่ : 4 หน้า : 1347-1352 เดือน/ปี : 10/2561-10/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Isomahanine induces endoplasmic reticulum stress and simultaneously triggers p38 MAPK-mediated apoptosis and autophagy in multidrug-resistant human oral squamous cell carcinoma cells
   ผู้เขียน : Tanyarath Utaipan, Anan Athipornchai, Apichart Suksamrarn, Surasak Chunsrivirot, Warangkana Chunglok
   แหล่งตีพิมพ์ : : Oncology reports
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : 1-10 เดือน/ปี : 01/2560-05/2560
   ชื่อบทความ : Terpenoids with potent antimycobacterial activity against Mycobacterium tuberculosis from Trigonostemon reidioides roots
   ผู้เขียน : Kaemchantuek, P., Chokchaisiri, R., Prabpai, S., Kongsaeree, P., Chunglok, W., Utaipan, T., Chamulitrat, W., & Suksamrarn, A.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Tetrahedron
   เล่มที่ : 73 ฉบับที่ : 12 หน้า : 1594-1601 เดือน/ปี : 03/2560-03/2560
   ชื่อบทความ : Ursodeoxycholyl Lysophosphatidylethanolamide Protects against CD95/Fas-Induced Fulminant Hepatitis
   ผู้เขียน : Tanyarath Utaipan*, †, Ann-Christin Otto*, Hongying Gan-Schreier*, Warangkana Chunglok†, Anita Pathil*, Wolfgang Stremmel*, Walee Chamulitrat*
   แหล่งตีพิมพ์ : : Shock
   เล่มที่ : 48 ฉบับที่ : 2 หน้า : 251-259  เดือน/ปี : 07/2560-08/2560
   ชื่อบทความ : Anti-Proliferation effect of curcuminoids and mono-O-demethylcurcumin on an invasive multidrug-resistant oral squamous cell carcinoma
   ผู้เขียน : Pailin CHAIDECH1, Apichart SUKSAMRARN2, Chatchawan CHANGTAM3, Yanisa RATTANAPAN1, Aswan ROKA1, Jurirat PRAVI1, Benjawan JUNPAN1, Siripong WIMON1, Warangkana CHUNGLOK1, Apsorn SATTAYAKHOM1*
   แหล่งตีพิมพ์ : : “The 5th National and International Conferences on Medical Technology 2017”
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 62-66 เดือน/ปี : 03/2560-03/2560
   ชื่อบทความ : Effect of Mahanine in Combination with MG132 and Cisplatin on Growth Inhibition of Multidrug Resistant Human Oral Squamous Carcinoma Cells
   ผู้เขียน : Sirinya Thungtong, Apsorn Sattayakhom, Nurdina Charong, Pradtana Jankrajang, Nitirat Panatsako, Tanyarath Utaipan, Anan Athipanchai, Apichart Suksamrarn, Warangkana Chunglok
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Science and Technology UbonRatchatahni University
   เล่มที่ : 9 ฉบับที่ : - หน้า : 164-170 เดือน/ปี : 10/2560-10/2560
   ชื่อบทความ : Isoliquiritigenin from Butea monosperma Suppresses Inflammatory Mediators in Lipopolysaccharide-induced RAW 264.7 cells
   ผู้เขียน : Rana Dhar, Rungruedee Kimseng, Phakkawat Thangwong, Ratchanaporn Chokchaisiri, Apichart Suksamrarn, Poonsit Hiransai, Chutima Jansakun, Wilanee Chunglok, Tanyarath Utaipan, Warangkana Chunglok
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Science and Technology Ubon Ratchatahni University.
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : 93-100 เดือน/ปี : 12/2560-12/2560
   ชื่อบทความ : Anti-cancer activity of the curcumin analog mono-O-demethylcurcumin on invasive multidrug-resistant oral squamous cell carcinoma In Vitro
   ผู้เขียน : Pailin Chaidech, Apichart Suksamrarn, Chatchawan Changtam, Warangkana Chunglok, Apsorn Sattayakhom
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Science and Technology UbonRatchathani University
   เล่มที่ : 9 ฉบับที่ :  หน้า : 101-110 เดือน/ปี : 10/2560-10/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Antioxidant Properties and Phytochemical Contents of Garcinia schomburgkiana Pierre
   ผู้เขียน : Imron Meechai, Worrapong Phupong, Warangkana Chunglok, Puttinan Meepowpan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Applied Pharmaceutical Sciences
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 6 หน้า : 102-107 เดือน/ปี : 06/2559-06/2559
   ชื่อบทความ : ANTI-RADICAL ACTIVITIES OF XANTHONES AND FLAVONOIDS FROM GARCINIA SCHOMBURGKIANA
   ผู้เขียน : IMRON MEECHAI, WORRAPONG PHUPONG, WARANGKANA CHUNGLOK, PUTTINAN MEEPOWPAN
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 9 หน้า : 235-238 เดือน/ปี : 09/2559-09/2559
   ชื่อบทความ : Carbazole alkaloids from Murraya koenigii trigger apoptosis and autophagic flux inhibition in human oral squamous cell carcinoma cells
   ผู้เขียน : Utaipan T, Athipornchai A, Suksamrarn A, Jirachotikoon C, Yuan X, Lertcanawanichakul M, Chunglok W
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Natural Medicines
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : 1-12 เดือน/ปี : 09/2559-10/2559
   ชื่อบทความ : GC-MS Analysis of Phytoconstituents in the 12 Ma-dan extracts (Garcinia schomburgkiana)
   ผู้เขียน : Imron Meechai, Worrapong Phupong, Warangkana Chunglok Puttinan Meepowpan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology (WJST)
   เล่มที่ : 13 ฉบับที่ : 11 หน้า : 907-912 เดือน/ปี : 11/2559-12/2559
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Demethoxycurcumin from Curcuma longa Rhizome Suppresses iNOS Induction in an Inflamed Human Intestinal Mucosa Model
   ผู้เขียน : Mayura Somchit, Chatchawan Changtam, Rungruedi Kimseng, Tanyarath Utaipan, Monthon Lertcanawanichakul, Apichart Suksamrarn, Warangkana Chunglok,*
   แหล่งตีพิมพ์ : : Asian Pac J Cancer Prev.
   เล่มที่ : 15 ฉบับที่ : - หน้า : 1807-1810 เดือน/ปี : 04/2557-04/2557
   ชื่อบทความ : Antioxidant and Antiproliferative Activities of Non-Edible Parts of Selected Tropical Fruits
   ผู้เขียน : Warangkana Chunglok*, Tanyarath Utaipan, Mayura Somchit, Monthon Lertcanawanichakul,Yuttana Sudjaroen
   แหล่งตีพิมพ์ : : Sains Malaysiana
   เล่มที่ : 43 ฉบับที่ : - หน้า : 689 – 695 เดือน/ปี : 05/2557-05/2557
   ชื่อบทความ : Study designs to investigate NOX1 acceleration of neoplastic progression in immortalized human epithelial cells by selection of differentiation resistant cells
   ผู้เขียน : Apsorn Sattayakhom, Warangkana Chunglok, Wanida Ittarat, Walee Chamulitrat*
   แหล่งตีพิมพ์ : : Redox Biology
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : - หน้า : 140-147 เดือน/ปี : 02/2557-02/2557
   ชื่อบทความ : Synthesis, cytotoxicity against human oral cancer KB cells and structure–activity relationship studies of trienone analogues of curcuminoids
   ผู้เขียน : Thipphawan Chuprajob, Chatchawan Changtam, Ratchanaporn Chokchaisiri, Warangkana Chunglok, Nilubon Sornkaew, Apichart Suksamrarn
   แหล่งตีพิมพ์ : : Bioorganic & Medicinal Chemistry letters
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 05/2557-05/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Characterization of bioactive crude from culture broth of Brevibacillus laterosporus SA14 against clinical isolates of methicillin-resistant Staphylococcus aureus and in vitro cytotoxicity to human colon cancer HT-29 cells
   ผู้เขียน : Chunglok, W. and Lertcanawanichakul, M
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Agricultural Technology
   เล่มที่ : 9 ฉบับที่ : 6 หน้า : 767-777 เดือน/ปี : 12/2556-12/2556
   ชื่อบทความ : Antioxidant and Hypoglycemic Effects of Tithonia diversifolia Aqueous Leaves Extract in Alloxan-induced Diabetic Mice.
   ผู้เขียน : Montakarn Thongsom, Warangkana Chunglok, Rapeeporn Kuanchuea, Jitbanjong Tangpong*
   แหล่งตีพิมพ์ : : Advances in Environmental Biology
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : 9 หน้า : 2116-2125 เดือน/ปี : 12/2556-12/2556
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : ฤทธิ์ต้านมะเร็งช่องปากของสารสกัดจากเมล็ดลิ้นจี่
   Activity of litchi seed extract against human oral carcinoma cell line

   ผู้เขียน : ยุทธนา สุดเจริญ, มณฑล เลิศคณาวนิชกุล และ วรางคณา จุ้งลก.
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University Journal
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 01/2554-06/2554
   ชื่อบทความ : แอคติโนมัยซีทจากดินในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ผลิตสารต้านสแตปฟิลโล-คอคคัสออเรียสดื้อยาเมธิซิลลิน
   Actinomycetes Producing Anti-Methicillin Resistant Staphylococcus aureus from Soil Samples in Nakhon Si Thammarat

   ผู้เขียน : Sumeth NAORUNGROTE, Warangkana CHUNGLOK, Monthon LERTCANAWANICHAKUL, Phuwadol BANGRAK
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : Walailak Journal of Science and Technology (WJST)
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 2 หน้า : 131-138 เดือน/ปี : 07/2554-12/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : การตรวจคัดกรองฤทธิ์ต้านมะเร็งจากแบคทีเรียสกุลสเตรปโตมัยซีท
   Screening of Anticancer Activity from Streptomyces spp.

   ผู้เขียน : วิภาดา เงินถาวร สุรพงษ์ คล้ายบุตร ภูวดล บางรักษ์ วรางคณา จุ้งลก และ มณฑล เลิศคณาวนิชกุล
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด : Journal of Medical Technology and Physical Therapy
   เล่มที่ : 22 ฉบับที่ : 1 หน้า : 37-44 เดือน/ปี : 01/2553-04/2553
   ชื่อบทความ : กรดเอลลาจิกและฤทธิ์ต้านมะเร็ง
   Ellagic acid and its anticancer activity

   ผู้เขียน : วรางคณา จุ้งลก
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารโรคมะเร็ง : Thai Cancer Journal.
   เล่มที่ : 30 ฉบับที่ : 3 หน้า : 112-119 เดือน/ปี : 07/2553-09/2553
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : Screening and Isolation of Bacillus sp. Producing Thermotolerant Protease from Raw Milk
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 2 หน้า : 151-160 เดือน/ปี : 12/2552-12/2552
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : การลดลงของระดับ glutathione peroxidase activities และการเพิ่มสูงขึ้นของระดับ oxidized glutathione ในกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยในบริเวณที่มีการปนเปื้อนของสารหนูภาคใต้ของประเทศไทย
   Decreased Glutathione Peroxidase Activities with Concomitant Increased Oxidized Glutathione Levels among Residents in an Arsenic Contaminated Community of Southern Thailand

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 1 หน้า : 57-65 เดือน/ปี : 06/2551-06/2551
   ชื่อบทความ : การคัดกรอง วินิจฉัยแยกชนิดและฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของบาซิลลัสทนร้อนที่แยกได้จากน้ำนมดิบ
   Screening, Identification and Antibacterial Activities of Effective Thermotolerant Bacillus spp. Strains Isolated from Raw Milk

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 1 หน้า : 39-46 เดือน/ปี : 01/2551-06/2551
   ชื่อบทความ : การคัดเลือกและแยก Bacillus spp. ที่ผลิตเอนไซม์โปรติเอสทนร้อนจากน้ำนมดิบ
   Screening and isolation of Bacillus spp. producing thermotolerant protease from raw milk

   ผู้เขียน : กรรณิการ์ เสนทอง วรางคณา จุ้งลก มณฑล เลิศคณาวนิชกุล ภูวดล บางรักษ์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : Walailak Journal Science and Technology
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 2 หน้า : 151-160 เดือน/ปี : 07/2551-12/2551
   ชื่อบทความ : Prevalence of metabolic syndrome in Walailak University personnel.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : J Health Res
   เล่มที่ : 22 ฉบับที่ : 4 หน้า : 173-179 เดือน/ปี : 10/2551-12/2551
  พ.ศ.2547
   ชื่อบทความ : Human gingival mucosal keratinocytes exhibiting anchorage-independent growth express increased inducible nitric oxide synthase: regulation by MAP kinases
   ผู้เขียน : Chunglok W, Ittarat W, Tomakidi P, Schmidt R, Stremmel W, Chamulitrat W
   แหล่งตีพิมพ์ : : Nitric Oxide
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 3 หน้า : 237-46 เดือน/ปี : 11/2547-11/2547
  พ.ศ.2546
   ชื่อบทความ : Epithelium and fibroblast-like phenotypes derived from HPV16 E6/E7-immortalized human gingival keratinocytes following chronic ethanol treatment
   ผู้เขียน : Chamulitrat W, Schmidt R, Chunglok W, Kohl A, Tomakidi P
   แหล่งตีพิมพ์ : : Eur J Cell Biol
   เล่มที่ : 82 ฉบับที่ : 6 หน้า : 313-22 เดือน/ปี : 06/2546-06/2546
   ชื่อบทความ : Association of gp91phox homolog Nox1 with anchorage-independent growth and MAP kinase-activation of transformed human keratinocytes
   ผู้เขียน : Chamulitrat W, Schmidt R, Tomakidi P, Stremmel W, Chunglok W, Kawahara T, Rokutan K
   แหล่งตีพิมพ์ : : Oncogene
   เล่มที่ : 22 ฉบับที่ : 38 หน้า : 6045-53 เดือน/ปี : 09/2546-09/2546
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2563
   ชื่อบทความ : การคัดกรองฤทธ์ิต้านมะเร็งจากแบคทีเรียที่แยกได้ในทะเล. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : มณฑล เลิศคณาวนิชกุล วรางคณา จุ้งลก สืบตระกูล วิเศษสมบัติ และ พวงทิพย์ ภู่พงษ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 13 ประจำปี 2563
   สถานที่ประชุม : สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/03/2563
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Dehydrostephanine isolated from Stephania venosa possesses anti-inflammatory activity in lipopolysaccharide-activated RAW264.7 macrophages. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Chulrik W, T.; Jansakun, C.; Chaichompoo, W.; Hata, J.; Hiransai, P.; Chunglok, W.; Utaipan, T.; Suksamrarn, A.; Chunglok, W.
   ชื่อการประชุม : I4CIR 2019
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : Association between muscle strength of non-paretic arm and malondialdehyde in stroke patients (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Onchuma Meungsorn, Chutima Jansakun, Wanatsanan Chulrik, Nitirat Panatsako, Kornyok Kamdee, Parinya Vongvaivanichakul, Warangkana Chunglok
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 11 : The 10th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : -
    Xanthones from Maclura cochinchinensis Alleviate Inflammation via Targeting Inflammatory Macrophages (บรรยาย)

   ผู้เขียน : Chutima JANSAKUN1, Janejira HATA2, Ratchanaporn CHOKCHAISIRI3, Apichart SUKSAMRARN2, Warangkana CHUNGLOK*1
   ชื่อการประชุม : I4CIR 2019
   สถานที่ประชุม : Walailak Univercity
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Isoliquiritigenin from Butea monosperma Suppresses Inflammatory Mediators in Lipopolysaccharide-induced RAW 264.7 cells (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Rana Dhar1, Rungruedee Kimseng1, Phakkawat Thangwong2, Ratchanaporn Chokchaisiri3, Apichart Suksamrarn4, Poonsit Hiransai1, Chutima Jansakun1, Wilanee Chunglok5, Tanyarath Utaipan6, Warangkana Chunglok1*
   ชื่อการประชุม : ICNM 2017
   สถานที่ประชุม : The Sukosol Hotel
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/08/2560
   ชื่อบทความ : Synergistic effect of mahanine and anticancer drugs on antiproliferation of human oral squamous carcinoma cells (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Sirinya Thungtong, Anan Athipornchai, Apichart Suksamrarn, Warangkana Chunglok
   ชื่อการประชุม : the 2nd International Conference on Herbal and Traditional Medicine (HTM2017)
   สถานที่ประชุม : Asia Hotel, Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/01/2560
   ชื่อบทความ : Flavanone compounds inhibits nitric oxide production in lipopolysaccharide-stimulated RAW 264.7 cells (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Rana Dhar, Rungrudee Kimseng, Ratchanaporn Chokchaisiri, Apichart Suksamrarn, Poonsit Hiransai, Warangkana Chunglok
   ชื่อการประชุม : The 2nd International Conference on Herbal and Traditional Medicine (HTM2017)
   สถานที่ประชุม : The 2nd International Conference on Herbal and Traditional Medicine (HTM2017)
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/01/2560
   ชื่อบทความ : Anti-inflammatory effect of chalcone from Chromolaena odorata via inhibition of NF-kB pathway in lipopolysaccharide-stimulated RAW 264.7 cells (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Rana Dhar, Rungrudee Kimseng, Ratchanaporn Chokchaisiri, Apichart Suksamrarn, Poonsit Hiransai, Warangkana Chunglok
   ชื่อการประชุม : The 5th National and International Conferences on Medical Technology 2017
   สถานที่ประชุม : Nakhon Si Thammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2560
   ชื่อบทความ : Synergistic Effects of Curcumin and Curcumin Analog Combined with Cisplatin and Proteasome Inhibitor MG132 on Anti-proliferation of Oral Squamous Cell Carcinoma Cells (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sirinya Thungtong, Chatchawan Changtam, Apichart Suksamrarn, Warangkana Chunglok
   ชื่อการประชุม : The 5th National and International Conferences on Medical Technology 2017
   สถานที่ประชุม : Nakhon Si Thammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2560
   ชื่อบทความ : Anti-migration effects of 6-gingerol and 6-shogaol on invasive oral squamous cell carcinoma (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Pailin Chaidech, Apichart Suksamrarn, Anan Athipornchai, Jillaphat Suepsung, Thitiporn Nanchana, Tharinee Prommakun, Warangkana Chunglok, Apsorn Sattayakhom
   ชื่อการประชุม : the 2nd International Conference on Herbal and Traditional Medicine (HTM2017)
   สถานที่ประชุม : Asia Hotel, Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/01/2560
   ชื่อบทความ : Anti-Proliferation effect of curcuminoids and mono-O-demethylcurcumin on an invasive multidrug-resistant oral squamous cell carcinoma (Proceeding) (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Pailin Chaidech, Apichart Suksamrarn, Chatchawan Changtam, Yanisa Rattanapan, Aswan Roka, Jurirat Pravi, Benjawan Junpan, Siripong Wimon, Warangkana Chunglok, Apsorn Sattayakhom
   ชื่อการประชุม : The 5th National and international conference on Medical Technology: Infectious diseases and innovation for clinical diagnosis.
   สถานที่ประชุม : The Twin lotus hotel, Nakorn Si Thammarat, Thailand. The Twin lotus hotel, Nakorn Si Thammarat, Thailand. The Twin lotus hotel, Nakorn Si Thammarat, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2560
   ชื่อบทความ : Curcumin enhance synergistic effect of cisplatin on antiproliferation in human oral squamous cell carcinoma cells (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sirinya Thungtong, Pradtana Jankrajang, Chatchawan Changtam, Apichart Suksamrarn, Warangkana Chunglok
   ชื่อการประชุม : The 9th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2560
   ชื่อบทความ : Isoliquiritigenin from Butea monosperma suppresses pro-inflammatory mediators in lipopolysaccharide-induced RAW 264.7 cells (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Rana Dhar, Rungruedee Kimseng, Phakkawat Thangwong, Pradtana Jankrajang,Ratchanaporn Chokchaisiri, Apichart Suksamrarn, Poonsit Hiransai, Warangkana Chunglok
   ชื่อการประชุม : The 9th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2560
   ชื่อบทความ : สารบริสุทธิ์จากขิง (Zingiber officinale) และขมิ้น (Curcuma longa) ต้านการเคลื่อนที่ของเซลล์มะเร็งช่องปาก (CLS-354/DX) (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ไพลิน ไชยเดช, อภิชาต สุขสำราญ, อนันต์ อธิพรชัย, ชัชวาลย์ ช่างทำ, ฐิติพร นันชนะ, จิลลาภัทร สืบสังข์, ธารินี พรหมคุณ, วรางคณา จุ้งลก, อัปษร สัตยาคม
   ชื่อการประชุม : งานประชุมระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 9
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2560
   ชื่อบทความ : Structural modification of derrisisoflavone A, the major isoflavone from Derris scandens, and evaluation of nitric oxide inhibition (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Yuttana Siriwattanasathien1, Ratchanaporn Chokchaisiri2, Pattara Poungcho3, Rana Dhar4, Warangkana Chunglok4 and Apichart Suksamrarn1*
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ PACCON 2017
   สถานที่ประชุม : Centra Government Complex Hotel & Convention Centre Chaeng Watthana, Bangkok.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/02/2560
   ชื่อบทความ : Nitric oxide inhibitory activities of flavonoids, xanthones and benzophenone from Maclura cochinchinensis in lipopolysaccharide-activated RAW264.7 macrophages (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Janejira Hata1, Ratchanaporn Chokchaisiri2, Rana Dhar3, Warangkana Chunglok3 and Apichart Suksamrarn1*
   ชื่อการประชุม : PACCON2017
   สถานที่ประชุม : Centra Government Complex Hotel & Convention Centre Chaeng Watthana, Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/02/2560
   ชื่อบทความ : Effect of Mahanine in Combination with MG132 and Cisplatin on Growth Inhibition of Multidrug Resistant Human Oral Squamous Carcinoma Cells (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Sirinya Thungtong1, Apsorn Sattayakhom1, Nurdina Charong1, Pradtana Jankrajang2, Nitirat Panatsako2, Tanyarath Utaipan3, Anan Athipanchai4, Apichart Suksamrarn5, Warangkana Chunglok1*
   ชื่อการประชุม : ICNM2017
   สถานที่ประชุม : The Sukosol Hotel, BKK
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/08/2560
   ชื่อบทความ : Isoliquiritigenin from Butea monosperma Suppresses Inflammatory Mediators in Lipopolysaccharide-induced RAW 264.7 cells (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Rana Dhar1, Rungruedee Kimseng1, Phakkawat Thangwong2, Ratchanaporn Chokchaisiri3, Apichart Suksamrarn4, Poonsit Hiransai1, Chutima Jansakun1, Wilanee Chunglok5, Tanyarath Utaipan6, Warangkana Chunglok1*
   ชื่อการประชุม : ICNM 2017
   สถานที่ประชุม : The Sukosol Hotel, BKK
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/08/2560
   ชื่อบทความ : Reactive oxygen species and mitogen-activated protein kinase pathway play a role in cisplatin induced-cell death in multidrug-resistant human oral squamous cell carcinoma cells (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Tanyarath Utaipan1,2, Apsorn Sattayakhom1, Nurdina Charong1, Malatee Tayeh1 Warangkana Chunglok1*
   ชื่อการประชุม : The 5th National and International Conferences on Medical Technology 2017
   สถานที่ประชุม : Twin Lotus Hotel, Nakhon Si Thammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2560
   ชื่อบทความ : Nitric oxide inhibitory effects of terpenoids from Thai herbs in lipopolysaccharide-activated RAW264.7 cells (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Chutima Jansakun1, Rana Dhar1, Tippawan Duangsong2,3, Parichat Suebsakwong2, Apichart Suksamrarn3, Warangkana Chunglok1*
   ชื่อการประชุม : The 5th National and International Conferences on Medical Technology 2017
   สถานที่ประชุม : Twin Lotus Hotel, Nakhon Si Thammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2560
   ชื่อบทความ : Metastasis effect of Zingiber officinale and Curcuma longa on oral squamous cell carcinoma CLS-354/DX (บรรยาย)
   ผู้เขียน : • Chaidech, P., Suksamrarn, A., Athipornchai, A., Changtam, C., Nanchana, T., Suepsung, J., Prommakun, T., Chunglok, W. & Sattayakhom, A.
   ชื่อการประชุม : The 9th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 31/03/2560
   ชื่อบทความ : Anti-migration effects of 6-gingerol and 6-shogaol on invasive oral squamous cell carcinoma. The 2nd International Conference on Herbal and Traditional Medicine (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ? Chaidech, P., Suksamrarn, A., Athipornchai, A., Suepsung, J., Nanchana, T., Prommakun, T., Chunglok, W. & Sattayakhom, A
   ชื่อการประชุม : The 2nd International Conference on Herbal and Traditional Medicine (HTM2017)
   สถานที่ประชุม : Asia Hotel, Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 24/01/2560
   ชื่อบทความ : Anti-Proliferation effect of curcuminoids and mono-O-demethylcurcumin on an invasive multidrug-resistant oral squamous cell carcinoma. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ? Chaidech, P., Suksamrarn, A., Changtam, C., Rattanapan, Y., Roka, A., Pravi, J., Junpan, B., Wimon, S., Chunglok, W. & Sattayakhom, A.
   ชื่อการประชุม : The 5th National and international conference on Medical Technology: Infectious diseases and innovation for clinical diagnosis.
   สถานที่ประชุม : The Twin lotus hotel, Nakorn Si Thammarat, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : ฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารธรรมชาติจากว่านชักมดลูกในเซลล์แมคโครฟาจที่ถูกกระตุ้นด้วยสารไลโปโพลีแซคคาไรด์ (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : วรางคณา จุ้งลก, รุ่งฤดี กิ้มเส้ง, รัชนาพร โชคชัยสิริ และ อภิชาต สุขสำราญ
   ชื่อการประชุม : การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 : HERP CONGRESS IV
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/02/2559
   ชื่อบทความ : A Python software for analysis and visualization of dose effect experimental data (บรรยาย)
   ผู้เขียน : A. Thungtong, S. Thungtong, and W. Chunglok
   ชื่อการประชุม : The 8th Walailak Research National Conference, 2016
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : สารบริสุทธิจากมะระขีนก (Momordica charantia) ต้านการ เคลื่อนที่เซลล์มะเร็งช่องปาก (MCLS-345) (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ไพลิน ไชยเดช ทวีศักดิ์ สายอ๋อง วรางคณา จุ้งลก อัปษร สัตยาคม
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : Increased multidrug transporter activity in human oral squamous cell carcinoma cells is associated with cisplatin resistance. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Warangkana Chunglok, Tanyarath Utaipan, and Apsorn Sattayakhom
   ชื่อการประชุม : The 4th Current Drug Development International Conference “Drug used in aging associated diseases”
   สถานที่ประชุม : Phuket Thailand: 1-3 June. (proceeding).
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/06/2559
   ชื่อบทความ : Inhibition of Lipopolysaccharide-Induced Nitric Oxide production By Isolated Compounds from Chromolaena Odarata (L.) in RAW 264.7 Microphages (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Rana Dhar, Rungruedee Kimseng, Ratchanaporn Chokchaisiri, Apichart Suksamrarn, Poonsit Hiransai and Warangkana Chunglok.
   ชื่อการประชุม : The 4th Current Drug Development International Conference “Drug used in aging associated diseases”
   สถานที่ประชุม : Phuket Thailand: 1-3 June. (proceeding).
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/06/2559
   ชื่อบทความ : Synergistic Effect of Diterpenoid from Trigonostemon reidioides and Cisplatin on Antiproliferation of Human Oral Squamous Carcinoma Cells. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Sirinya Thungtong, Chutima Junsakun, Siriwan Chuayrodmod, Naratip Puttarat, Praphakorn Kaemchantuek, Apichart Suksamrarn and Warangkana Chunglok.
   ชื่อการประชุม : The 4th Current Drug Development International Conference “Drug used in aging associated diseases”
   สถานที่ประชุม : Phuket Thailand: 1-3 June. (proceeding).
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/06/2559
   ชื่อบทความ : Suppression of inflammatory mediators by chalcones from Chromolaena odorata (L.) in lipopolysaccharide-induced murine macrophages (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Rana Dhar1, Rungruedee Kimseng1, Ratchanaporn Chokchaisiri2, Apichart Suksamrarn3, Poonsit Hiransai1, Warangkana Chunglok1*
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 8 : The 8th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : -
    Anti-inflammatory effect of diterpene from Curcuma comosa in Lipopolysaccharide-activated macrophages (บรรยาย)

   ผู้เขียน : Rungruedee Kimseng1, Ratchanaporn Chokchaisiri2, Apichart Suksamrarn3 and Warangkana Chunglok1*
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 8 : The 8th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : Synergistic effect of the three alkaloids isolated from Tiliacora triandra and cisplatin on antiproliferation of human oral squamous carcinoma cells (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sirinya Thungtong1, Chutima Junsakun1, Siriwan Chuayrodmod1, Naratip Puttarat1, Archawin Nakaew2, Apichart Suksamrarn2, Warangkana Chunglok1,*
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 8 : The 8th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : ฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารธรรมชาติจากว่านชักมดลูกในเซลล์แมคโครฟาจที่ถูกกระตุ้นด้วยสารไลโปโพลีแซคคาไรด์ (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : วรางคณา จุ้งลก, รุ่งฤดี กิ้มเส้ง, รัชนาพร โชคชัยสิริ และ อภิชาต สุขสำราญ
   ชื่อการประชุม : การประชุมใหญ่ HERP CONGRESS IV
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/02/2559
   ชื่อบทความ : The effects of natural compounds from the aerial parts of Curcuma comosa on nitric oxide inhibition in LPS-activated RAW 264.7 macrophages (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Rungruedee Kimseng1, Ratchanaporn Chokchaisiri2, Apichart Suksamrarn3 and Warangkana Chunglok1*
   ชื่อการประชุม : The 6th International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO6)
   สถานที่ประชุม : Khon Kean,Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/01/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : ฤทธิ์ยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งช่องปากโดยสารเคอร์คิวมินอยด์และแอนาลอก (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ญาณิศา รัตนพันธ์1 อัศวรรณ รอกา1 วรางคณา จุ้งลก1 ผานิตย์ คุ้มฮิ้น2 ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์2 อัปษร สัตยาคม1*
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : ฤทธิ์ของสารบริสุทธิ์จากฟ้าทะลายโจรต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งช่องปาก (FCLS-354) (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ไพลิน ไชยเดช1, ทวีศักดิ์ สายอ๋อง1, วรางคณา จุ้งลก1, ผานิตย์ คุ้มฮิ้น2, อัปษร สัตยาคม1*
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : ฤทธิ์ต้านการอักเสบและฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารจากโลดทะนง (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : วรางคณา จุ้งลก, ณัฎฐนริน สมจิตร, รุ่งฤดี กิ้มเส้ง, ธัญญรัศม์ อุทัยพันธ์, คณัสนันท์ จิรโชติกูล, ประภากร แค่มจันทึก, อภิชาต สุขสำราญ.
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการเรื่องการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 (HERP CONGRESS III)
   สถานที่ประชุม : ณ อาคารโรงละคร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/03/2558
   ชื่อบทความ : Antioxidant Activity of Murraya koenigii Leaf Extract and Apoptosis Inducing Activity of Mahanine in Colon Cancer Cells. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Tanyarath Utaipan, Anan Athipornchai, Canussanun Jirachotikoon, Apichart Suksamrarn, Warangkana Chunglok.
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : Trienone analogue induces apoptosis in oral squamous carcinoma cells via reactive oxygen species (ROS)-mediated mechanism. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Canussanun Jirachotikoon, Tanyarath Utaipan, Thipphawan Chuprajob, Apichart Suksamrarn, Warangkana Chunglok.
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : ฤทธิ์ยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งช่องปากโดยสารเคอร์คิวมินอยด์และแอนาลอก. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ญาณิศา รัตนพันธ์, อัศวรรณ รอกา, วรางคณา จุ้งลก, ผานิตย์ คุ้มฮิ้น, ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์, อัปษร สัตยาคม.
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : ฤทธิ์ของสารบริสุทธิ์จากฟ้าทะลายโจรต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งช่องปาก (FCLS-354). (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ไพลิน ไชยเดช, ทวีศักดิ์ สายอ๋อง, วรางคณา จุ้งลก, ผานิตย์ คุ้มฮิ้น, อัปษร สัตยาคม.
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : Nitric oxide inhibitory effects of natural compounds from Zingiber officinale in LPS-activated RAW 264.7 macrophages. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Rungruedee Kimseng, Anan Athipornchai, Nathnarin Somchit, Nawarat Soyjan, Nantaporn Suwattanakul, Wanwisa Kuama, Apichart Suksamrarn, Warangkana Chunglok.
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Differential Responses to Standard Chemotherapies in EMT and Non-EMT Phenotypic Oral Squamous Cell Carcinoma. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Tanyarath Utaipan, Warangkana Chunglok.
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/06/2557
   ชื่อบทความ : คุณสมบัติในการสมานแผลและความเป็นพิษต่อเซลล์เม็ดเลือดขาวของชีวสารจากแบคทีเรีย Brevibacillus laterosporus SA14
    Wound Healing Property and Cytotoxicity against Normal Lymphocytes from Biocompounds Produced by Brevibacillus laterosporus SA14 (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : วรางคณา จุ้งลก ลัดลาวัลย์ สนิท วราภรณ์ หมีนสัน และมณฑล เลิศคณาวนิชกุล
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 24 ประจาปี 2557 “วิจัยเพิ่มมูลค่า เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน” : Research Adds Value Leading to Economy and Education Advancement and Sustainability of Thai Society”
   สถานที่ประชุม : ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/05/2557
   ชื่อบทความ : ผลของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสมุนไพรในการต้านการอักเสบ (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : วรางคณา จุ้งลก*, มยุรา สมจิตร, พูลสิทธิ์ หิรัญสาย, ชัชวาลย์ ช่างทำ, มณฑล เลิสคณาวนิชกุล, และ อภิชาต สุขสำราญ
   ชื่อการประชุม : โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 2
   สถานที่ประชุม : โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 22/01/2557
   ชื่อบทความ : Antidiabetic effect and GLUT2 expression of Tithonia diversifolia aqueous leaves extract on alloxan-induced diabetic mice (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Montakarn Thongsom1, Warangkana Chunglok1, Rapeeporn Kuanchuea2, Jitbanjong Tangpong1
   ชื่อการประชุม : The 5th International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO 5)
   สถานที่ประชุม : Phuket
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 06/05/2557
   ชื่อบทความ : Screening of Natural compounds from Thai Medicinal Traditional Plants for Anti-migration of Human Mount Carcinoma Cell Line (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Apsorn Sattayakhom*, Warangkana Chunglok, Tanyarath Utaipan, Phanit Koomhin, Sasiprapa Nontanat, Sirinrat Sanyapueng, Paisit Banluepongjareon
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 6 : The 6th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : CISPLATIN INDUCED CELL DEATH IN CAMPTOTHECIN-SENSITIVE AND-RESISTANT HUMAN ORAL CANCER CELL LINES VIA ROS-DEPENDENT MECHANISM (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Tanyarath Utaipan, Apsorn Sattayakom, Warangkana Chunglok
   ชื่อการประชุม : Health & Life Sciences Postgraduate Conference 2014
   สถานที่ประชุม : Kota Bharu, Kelantan.
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 10/06/2557
   ชื่อบทความ : Camptothecin induces a Mesencgymal to Epithelial Transition (MET) via reduction of vimentin expression in oral cancer cells (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Tanyarath Utaipan, Warangkana Chunglok
   ชื่อการประชุม : The 3 rd Current Drug Development International Conference (CDD 2014)
   สถานที่ประชุม : Krabi, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/05/2557
   ชื่อบทความ : Anti-inflammatory Activity of Curcumin Analog in LPS-Activated RAW264.7 Cells via MAPK-Dependent Pathway (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Nathnarin Somchit, Poonsit Hiransai, Chatchawan Changtam, Rungruedi Kimseng,Monthon Lertcanawanichakul, Apichart Suksamrarn, Warangkana Chunglok*
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 6 : The 6th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : The Effect of Dexamethasone on Nitric Oxide Secretion in Lipopolysaccharide-Activated RAW 264.7 Cell Model: Influence of LPS Concentration. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Somchit M, Hiransai P, Lertcanawanichakul M, Chunglok W.
   ชื่อการประชุม : The 5th Walailak Research Conference
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
   ชื่อบทความ : Epithelial-to-Mesenchymal Transition in Oral Squamous Cell Carcinoma: Cell model for Potential Use in Anti-Cancer Therapies (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Tanyarath Utaipan, Apsorn Sattayakhom, Wanida Ittarat, Walee Chamulitrat, Warangkana Chunglok
   ชื่อการประชุม : International Journal of Arts & Sciences Conference
   สถานที่ประชุม : Freiburg, Germany
   ประเทศ : เยอรมนี เมื่อ 03/12/2556
   ชื่อบทความ : Antioxidant and Hypoglycemic Effects of Tithonia diversifolia Aqueous Leaves Extract in Normal Mice (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Montakarn Thongsom1, Warangkana Chunglok1, Rapeeporn Kuanchuea1, Jitbanjong Tangpong1*
   ชื่อการประชุม : International Asia study
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/02/2556
   ชื่อบทความ : Antioxidant and Hypoglycemic Effects of Tithonia diversifolia Aqueous Leaves Extract in Alloxan-induced Diabetic Mice (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Montakarn Thongsom1, Warangkana Chunglok1, Rapeeporn Kuanchuea2, Jitbanjong Tangpong1
   ชื่อการประชุม : INTERNATION 4TH RMUTIC
   สถานที่ประชุม : กรุงเทพมหานคร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/07/2556
   ชื่อบทความ : Hypoglycemic Property of Tithonia diversifolia Aqueous Leaves Extract in Normal Mice by Enhancing GLUT-2 (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Montakarn Thongsom1, Warangkana Chunglok1, Rapeeporn Kuanchuea1, Poonsit Hirunsai1, Jitbanjong Tangpong1
   ชื่อการประชุม : The 5th Walailak Reserch conference
   สถานที่ประชุม : Nakhon Si Thammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Cytotoxicity of Mahanine from Murraya koenigii against Colon Cancer Cell Growth (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Nantawan Utaipan, Anan Athipornchai, Mayura Somchit, Monthon Lertcanawanichakul, Apichart Suksamrarn, Warangkana Chunglok*
   ชื่อการประชุม : “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 4 : The 4th Walailak Research Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
   ชื่อบทความ : Establishment of an Inflamed Intestinal Mucosa Model in Vitro (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Mayura Somchit, Nantawan Utaipan, Jiraporn Jaroenpool, Poonsit Hiransai, Voranunt Suphiphat, Monthon Lertcanawanichakul, Apichart Suksamrarn, Warangkana Chunglok*
   ชื่อการประชุม : “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 4 : The 4th Walailak Research Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
   ชื่อบทความ : ANTIOXIDANT AND ANTICANCER PROPERTIES OF GUAVA LEAF EXTRACT AGAINST HUMAN COLON CANCER CACO-2 CELLS (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Mayura Somchit, Nantawan Uthaipan, Sirikarn Yiengkunchao, Siriporn Yantasiri, Saowanee Pilawas, Kathawut Korsinprasith, Preeyaporn Thongsom, Sasithorn Prakobphorn, Monthon Lertcanawanichakul, Yuttana Sudjaroen, Warangkana Chunglok
   ชื่อการประชุม : The 7th Princess Chulabhorn International Science Congress (PC VII)
   สถานที่ประชุม : Shangri-La Hotel, Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/11/2555
   ชื่อบทความ : Curcumin Analogs Inhibited Nitric Oxide Secretion in LPS-Activated RAW 264.7 Cells (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Somchit M., Changtam C., Utaipan T., Hiransai P., Lertcanawanichakul M., Chunglok W., Suksamrarn A.
   ชื่อการประชุม : Molecular Medicine Conference 2012
   สถานที่ประชุม : Siriraj Hospital, Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/12/2555
   ชื่อบทความ : Antiproliferative Activity of Quercetin and Its Modified Analog 3,7-dimethoxy -5,3’,4’-trihydroxyflavone (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Utaipan T., Khetkam P., Somchit M., Lertcanawanichakul M., Chunglok W., Suksamrarn A.
   ชื่อการประชุม : The Molecular Medicine Conference 2012
   สถานที่ประชุม : Siriraj Hospital, Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/12/2555
   ชื่อบทความ : Cytotoxic Effect of Andrographolide Isolated from Andrographis paniculata on Human Epithelial Cancers (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Utaipan T., Duangsong T., Lertcanawanichakul M., Suksamrarn A., Chunglok W.
   ชื่อการประชุม : The Molecular Medicine Conference 2012
   สถานที่ประชุม : Siriraj Hospital, Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/12/2555
   ชื่อบทความ : Cytotoxicity of Mahanine from Murraya koenigii against Colon Cancer Cell Growth (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Nantawan Utaipan, Anan Athipornchai, Mayura Somchit, Monthon Lertcanawanichakul, Apichart Suksamrarn, Warangkana Chunglok
   ชื่อการประชุม : The 4th Walailak Research Conference
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : จุลินทรีย์เป็นแหล่งของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ต้านมะเร็ง
    Microorganisms are promising sources for biologically active compounds having anticancer properties (บรรยาย)

   ผู้เขียน : Warangkana Chunglok*, Monthon Lertcanawanichakul, Nantawan Utaipan, Mayura Somchit
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 3 : The 3 rd Walailak Research Conference
   สถานที่ประชุม : ณ อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : การลดลงของระดับ superoxide dismutase activities ในกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยในอำเภอร่อนพิบูลย์
    Decreased superoxide dismutase activities among residents in Ron Phiboon (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : วรางคณา จุ้งลก, เยาวเรศ ศักดิ์ภิรมย์, สายฝน แซ่ห่าน, สุภาวรรณ สุขประเสริฐ
   ชื่อการประชุม : เทคนิคการแพทย์กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง
   สถานที่ประชุม : จังหวัดชลบุรี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/04/2553
   ชื่อบทความ : ผลของวิตามินซีต่อเซลล์มะเร็งช่องปาก
    Effects of ascorbic acid on transformed human oral keratinocytes (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : วรางคณา จุ้งลก, วนิดา อิฐรัตน์, วลี แจ่มอุลิตรัตน์
   ชื่อการประชุม : การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553 : Thailand Research Symposium 2010
   สถานที่ประชุม : ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/08/2553
   ชื่อบทความ : ฤทธิ์ต้านมะเร็งของแบคทีเรียที่แยกได้จากทะเล
    Anticancer activitiy of bioactive compound produced from marine bacteria (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : วรางคณา จุ้งลก และ มณฑล เลิศคณาวนิชกุล
   ชื่อการประชุม : Thailand Research symposium 2010
   สถานที่ประชุม : ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/08/2553
   ชื่อบทความ : Screening of actinomycetes producing anti-methicillin resistant Staphylococcus aureus from soil samples in Nakhon Si Thammarat (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sumeth Naorungrote, Warangkana Chunglok, Monthon Lertcanawanichakul and Phuwadol Bangrak
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการนานาชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพของภาคใต้ประเทศไทย: สถานการณ์และทิศทางการวิจัย
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/11/2553
   ชื่อบทความ : การศึกษาความเป็นพิษของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแบคทีเรีย Brevibacillus laterosporus SA14 ต่อเซลล์มะเร็งช่องปากและเซลล์เม็ดเลือดขาวปกติ
    Investigation of the cytotoxicity of biocompounds produced from Brevibacillus laterosporus SA14 on human oral carcinoma cells and normal lymphocytes (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : นันทวัน อุทัยพันธ์, สุรดา เศรษฐการ, ศิริประภา สารานพคุณ, สมพร ทาบัว, ลัดลาวัลย์ สนิท, วราภรณ์ หมีนสัน, มณฑล เลิศคณาวนิชกุล และ วรางคณา จุ้งลก.
   ชื่อการประชุม : Proceedings of the 36th Congress on Science and Technology of Thailand
   สถานที่ประชุม : Bangkok International Trade&Exhibition Center (BITEC), Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/10/2553
   ชื่อบทความ : ฤทธิ์ต้านมะเร็งช่องปากของสารสกัดจากเมล็ดลิ้นจี่
    Activity of litchi seed extract against human oral carcinoma cell line (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ยุทธนา สุดเจริญ, มณฑล เลิศคณาวนิชกุล และ วรางคณา จุ้งลก.
   ชื่อการประชุม : The 20th Thaksin University Annual Conference
   สถานที่ประชุม : Songkla, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/09/2553
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : การคัดกรองฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดจากผลไม้ด้วยเมทานอล
    Screening of Anticancer Activity from Methanolic Fruit Extract (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/08/2552
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : Role of nitric oxide in both pro- and anti-tumor actions (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : Faculty seminar
   สถานที่ประชุม : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/12/2551
  พ.ศ.2550
   ชื่อบทความ : การประเมินความเสี่ยงของโรคเบาหวานในประชาชนอำเภอร่อนพิบูลย์ภาคใต้ของประเทศไทย
    DIABETES RISK ASSESSMENT IN RON PHIBUN, SOUTHERN THAILAND (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 : 33rd Congress on Science and Technology of Thailand 1
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/07/2550
   ชื่อบทความ : การลดลงของระดับ glutathione peroxidase activities ในประชาชนอำเภอร่อนพิบูลย์
    DECREASED GLUTATHIONE PEROXIDASE ACTIVITIES AMONG RESIDENTS IN RON PHIBOON (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 33 : 33rd Congress on Science and Technology of Thailand
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/07/2550
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : ท่าสูงบน ชุมชนต้นแบบสุขภาวะ สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (บริการวิชาการ)
    ชื่อกิจกรรม : เดิน-วิ่ง กินลมชมเล ณ ชายหาดท่าสูงบน
    ชื่อกิจกรรม : การลงพื้นที่สำรวจและการให้บริการวิชาการ (บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนรายวิชาชุมชน)
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : ท่าสูงบน ชุมชนต้นแบบสุขภาวะ สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Social Engagement)
 • ชื่อโครงการ : กิจกรรม WU Expo 2017 Health Mansion นิทรรศการแห่งชีวิต
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชน ประจำปี 2557
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : 29 มิถุนายน วันเทคนิคการแพทย์ไทยมิ่งขวัญราชาวดี
    ชื่อกิจกรรม : 29 มิถุนายน วันเทคนิคการแพทย์ไทยมิ่งขวัญราชาวดี ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : 29 มิถุนายน วันเทคนิคการแพทย์ไทยมิ่งขวัญราชาวดี ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชน
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการ เรื่อง กฎหมายวิชาชีพและการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการคลินิกสู่การพัฒนาสมรรถนะนักเทคนิคการแพทย์ในอนาคต
 • ชื่อโครงการ : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชนครั้งที่ 4
    ชื่อกิจกรรม : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชนครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชนครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชนครั้งที่ 1
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชน
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน

Fatal error: Call to undefined function: facadcomtype() in H:\AppServ\www\des\html\source\DESAboutPersonallist_.php on line 1137
  พ.ศ.2550