:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. รุ่งรวี  จิตภักดี
   Dr. Rungrawee Jitpakdee
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2244, 0-7567-2201, 2224
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2244, 2201, 2224
   E - mail  jrungraw@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  รัฐประศาสนศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2542-2544
 
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  Regional and Rural Development Planning
  มหาวิทยาลัย  Asian Institute of Technology
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2551-2554
 
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท
  สาขาที่จบ  International Tourism & Hospitality Management
  มหาวิทยาลัย  Griffith University
  ประเทศ  ออสเตรเลีย
  ช่วงปี พ.ศ.  2546-2547
 
  วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ภาษาอังกฤษ
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2531-2535
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  30/05/2548
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาการจัดการ
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
  หลักสูตร  หลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  30/05/2548 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  การโรงแรม/การท่องเที่ยว  พฤติกรรมนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวโดยชุมชน
  การโรงแรม/การท่องเที่ยว  sustainable tourism
  สาขาความสนใจ
  การโรงแรม/การท่องเที่ยว  พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : ความแตกต่างสู่ความได้เปรียบและเสียเปรียบในเชิงการแข่งขันของกิจการเพื่อสังคม: การศึกษาเบื้องต้น
   ผู้เขียน : ส ศิริชัย นาคอุดม และ รุ่งรวี จิตภักดี
   แหล่งตีพิมพ์ : ปาริชาติ
   เล่มที่ : 32 ฉบับที่ : 1 หน้า :  เดือน/ปี : 01/2562-06/2562
   ชื่อบทความ : นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
   ผู้เขียน : พรพิมล ขำเพชร รุ่งรวี จิตภักดี
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร : BEC Journal
   เล่มที่ : 14 ฉบับที่ : 1 หน้า :  เดือน/ปี : 01/2562-04/2562
   ชื่อบทความ : A Guideline on Sustainable Management of Creative Tourism in Nakhon Si Thammarat Province, Thailand
   ผู้เขียน : Jeeranan Thongsamak Ph.D. Candidate, School of Management, Walailak University, Thailand Email: gegie.jee@gmail.com Dr.Rungrawee Jitpakdee School of Management, Walailak University, Thailand Dr.Wannasarn Noonsuk Department of Art and Design California State University, Fresno, United States of America
   แหล่งตีพิมพ์ : : African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1-15 เดือน/ปี : 01/2562-00/0000
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : ความสามารถในการแข่งขันของกิจการเพื่อสังคมของประเทศไทย
   ผู้เขียน : ส. ศิริชัย นาคอุดม และ รุ่งรวี จิตภักดี
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารบริหารธุรกิจ เศราฐศาสตร์และสื่อสาร
   เล่มที่ : 13 ฉบับที่ : 2 หน้า :  เดือน/ปี : 05/2561-08/2561
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : การมีส่วนร่วมของชาวนาลุ่มน้ำปากพนังในการธำรงอัตลักษณ์ข้าวพันธุ์พื้นเมือง
   The participation of Rice farmers in Pakpanag Basin in Maintaining the Identity of Native Rice

   ผู้เขียน : รุ่งรวี จิตภักดี และศันสนีย์ วงศ์สวัสดิ์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ : Area based development Research Journal
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 2 หน้า : 56 เดือน/ปี : 04/2559-05/2560
   ชื่อบทความ : การมีส่วนร่วมของชาวนาลุ่มน้ำปากพนังในการธำรงอัตลักษณ์ข้าวพันธุ์พื้นเมือง
   ผู้เขียน : อาจารย์ ดร. รุ่งรวี จิตภักดี1 และอาจารย์ศันสนีย์ วงศ์สวัสดิ์2
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ : Area Based Development Research Journal
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 8 หน้า : 56 เดือน/ปี : 04/2559-06/2559
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : The Potential Management in Community Based Ecotourism of Liled Community, Surathani Province, Thailand, Rethink Asian Tourism: Culture, Encounters and Local Response
   ผู้เขียน : Jitpakdee, R. (2014).
   แหล่งตีพิมพ์ : : Cambridge Scholars Publising,UK.
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 233-246 เดือน/ปี : 09/2557-09/2560
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ : ทิศทางสำหรับพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
   Creative tourism : Trend for Sustainable tourism Development

   ผู้เขียน : จีระนันท์ ทองสมัคร, รุ่งรวี จิตภักดี
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการท่องเทียวไทยนานาชาติ
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 10 หน้า : 15 เดือน/ปี : 06/2556-09/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Sustainability Analysis of Ecotourism on the Yao Noi Island, Thailand.
   ผู้เขียน : Jitpakdee, R. and Thapa, G.
   แหล่งตีพิมพ์ : : the Asia Pacific Journal of Tourism Research
   เล่มที่ : 25 ฉบับที่ : 2 หน้า : 153-158 เดือน/ปี : 06/2555-09/2555
   ชื่อบทความ : Distribution of Economic Benefits from Ecotourism on the Yao Noi Island, Thailand
   ผู้เขียน : Rungrawee Jitpakdee
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Ecotourism
   เล่มที่ : 15 ฉบับที่ : 2 หน้า : 25 เดือน/ปี : 04/2555-07/2555
  พ.ศ.2550
   ชื่อบทความ : Human Resources Management in Hospitality and Tourism Industries.
   ผู้เขียน : Jitpakdee, R.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Thai and International Tourism and Hospitality Journal
   เล่มที่ : Vol. 2 ฉบับที่ : 1 หน้า : 15-17 เดือน/ปี : 06/2550-12/2550
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโดยโครงการความร่วมมือการเรียนภาคฤดรู้อนในบริบทอาเซียน
    Student’s Skills Development by Collaborative Summer Program in ASEAN Context (บรรยาย)

   ผู้เขียน : Mohd Raziff Jamaluddin, Rungrawee Jitpakdee, Sukhuman Klamsaengsai, Mohd Taufik Zamri
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6 : WMS Management Research National Conference # 6
   สถานที่ประชุม : โรงแรมเดอะทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/05/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : รูปแบบที่เหมาะสมของการเรียนแบบ Active Learning ในภาคสนามของการเรียนกิจกรรมการท่องเที่ยว (บรรยาย)
   ผู้เขียน : รุ่งรวี จิตภักดี
   ชื่อการประชุม : Active Learning Conferrence
   สถานที่ประชุม : นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/08/2559
   ชื่อบทความ : รูปแบบที่เหมาะสมของการเรียนแบบ Active Learning ในภาคสนามของการเรียนวิชากิจกรรมการท่องเที่ยว (บรรยาย)
   ผู้เขียน : รุ่งรวี จิตภักดี
   ชื่อการประชุม : Active learning Challenge and Innivations
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวินโลตัส
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/08/2559
   ชื่อบทความ : Economic Value Assessment of the Existing Tourism Routes and the New Tourism Routes in Southern Province. Proceeding of the 4th Tourism and Hospitality International Conference, “Multidisciplinary Perspectives on Sustainable Development”. 17th November 2016, Prince of Songkhla University, Surat Thani Campus. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Jitpakdee, R. (2016).
   ชื่อการประชุม : Tourism and Hospitality International Conference, “Multidisciplinary Perspectives on Sustainable Development
   สถานที่ประชุม : Prince of SongKla University, Surathani campus
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 17/11/2559
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : ศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนลีเล็ด จังหวัดสุราษณ์ธานี (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Rungrawee Jitpakdee
   ชื่อการประชุม : International conference on Culture and Tourism
   สถานที่ประชุม : เชียงใหม่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 17/10/2556
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : ยกระดับการศึกษาโคกเหล็กโมเดล : กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย โรงเรียนวัดโคกเหล็ก
 • ชื่อโครงการ : ยกระดับการศึกษาโคกเหล็กโมเดล : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
 • ชื่อโครงการ : ยกระดับการศึกษาโคกเหล็กโมเดล (บริการวิชาการ)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม มัคคุเทศก์น้อย โรงเรียนวัดโคกเหล็ก
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : ติวก่อนสอบ TOEIC ปี 2560
    ชื่อกิจกรรม : ติวก่อนสอบ TOEIC รอบ 4/2560
    ชื่อกิจกรรม : ติวก่อนสอบ TOEIC รอบ 3/2560
    ชื่อกิจกรรม : ติวก่อนสอบ TOEIC รอบ 2/2560
 • ชื่อโครงการ : สอบคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ Young Financial Star Competition 2017
 • ชื่อโครงการ : สอบ Pre- test IELTS ประจำปีงบประมาณ 2560
 • ชื่อโครงการ : จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC ประจำปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : จัดสอบ TOEIC รอบที่ 4/2560
    ชื่อกิจกรรม : จัดสอบ TOEIC รอบที่ 3/2560
    ชื่อกิจกรรม : จัดสอบ TOEIC รอบที่ 2/2560
 • ชื่อโครงการ : ยกระดับการศึกษาพื้นฐานสู่อาเซียนภายใต้พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม ค่ายเยาวชนสู่อาเซียน ประเทศสิงคโปร์ - มาเลเซีย
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม เตรียมความพร้อม ค่ายเยาวชนสู่อาเซียน ประเทศสิงคโปร์ - มาเลเซีย
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม ค่ายยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่อาเซียนภายใต้พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม
 • ชื่อโครงการ : บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมวันเด็กปี 2560
 • ชื่อโครงการ : ส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนภาคใต้ตอนบน
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้และการดูแลภูมิทัศน์บ้านแหลมโฮมสเตย์
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพ็ชรคีรีโฮมสเตย์
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านห้วยพาน ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาคุณภาพบัณฑิตผ่านกระบวนการเรียนรู้ควบคู่การทำงาน (Work-Intergrated Learning)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเข้าร่วมประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลก ครั้งที่ 20
    ชื่อกิจกรรม : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยกับพันธกิจสัมพันธ์ต่อเพื่อสังคมและการเรียนรู้ควบคู่การทำงาน
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : ติวก่อนสอบ TOEIC ปี 2560
    ชื่อกิจกรรม : ติวก่อนสอบ TOEIC รอบ 1/2560
 • ชื่อโครงการ : จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC ประจำปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : เตรียมความพร้อมก่อนสอบ TOEIC ครั้งที่ 5
    ชื่อกิจกรรม : เตรียมความพร้อมก่อนสอบ TOEIC ครั้งที่ 4
    ชื่อกิจกรรม : เตรียมความพร้อมก่อนสอบ TOEIC ครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : เตรียมความพร้อมก่อนสอบ TOEIC ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : เตรียมความพร้อมก่อนสอบ TOEIC ครั้งที่ 1
    ชื่อกิจกรรม : จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC รอบที่ 1/2560
 • ชื่อโครงการ : ยกระดับการศึกษาพื้นฐานสู่อาเซียนภายใต้พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม
    ชื่อกิจกรรม : เจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย University Teknologi MARA (UiTM) ณ ประเทศมาเลเซีย
 • ชื่อโครงการ : ส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนภาคใต้ตอนบน
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านแหลมโฮมสเตย์
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาโปรแกรมทางการท่องเที่ยวตำบลกรุงชิง
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาคุณภาพบัณฑิตผ่านกระบวนการเรียนรู้ควบคู่การทำงาน (Work-Intergrated Learning)
    ชื่อกิจกรรม : แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ Work-Intergrated Learning:WIL
 • ชื่อโครงการ : การเสริมสร้างความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้าในส่วนภูมิภาค
 • ชื่อโครงการ : จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC รอบที่ 4/59
 • ชื่อโครงการ : จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC รอบที่ 3/59
 • ชื่อโครงการ : บูรณาการยกระดับการจัดการวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวภาคใต้ สู่ความเป็นเลิศในประชาคมอาเซียน ช่วง 3 - 5
    ชื่อกิจกรรม : บูรณาการยกระดับการจัดการวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวภาคใต้สู่ความเป็นเลิศในประชาคมอาเซียน ช่วง 3 - 5
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการเพื่อสังคม (Social Engagement)
 • ชื่อโครงการ : บริการจัดสอบ YFS 2016
 • ชื่อโครงการ : Summer Program : UiTM and WU
 • ชื่อโครงการ : SEU Documentary Photography, Global Studies Program & Marine Biology 2016 in Thailand
 • ชื่อโครงการ : จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC รอบที่ 2/2559
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : เรียนรู้และพัฒนาวิถีชีวิตแบบพึ่งตนเองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชุมชนโมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช (โครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ชุมชนโมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช)
    ชื่อกิจกรรม : สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
    ชื่อกิจกรรม : การจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : ปั่นช้าๆ พาทัวร์เกาะ Slow bike Island Tour
 • ชื่อโครงการ : จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC รอบที่ 1/2559
 • ชื่อโครงการ : สัมมนาหลักสูตร ทิศทางและประเด็นสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับปี 2559
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์สู่สากล ครั้งที่ 2
 • ชื่อโครงการ : จัดสอบวัดระดับภาอังกฤษ TOEIC รอบที่ 3/2558
 • ชื่อโครงการ : จัดสอบ YFS 2015
 • ชื่อโครงการ : จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC ประจำปีงบประมาณ 2558
    ชื่อกิจกรรม : จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 2
 • ชื่อโครงการ : Intensive Tuition for TOEIC 1/2015
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2558
    ชื่อกิจกรรม : WMS Engegement โคกเหล็กโมเดล
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : เรียนรู้และพัฒนาวิถีชีวิตแบบพึ่งตนเอง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชุมชนโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2558
    ชื่อกิจกรรม : จัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชนโมคลาน
 • ชื่อโครงการ : ยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนสู่อาเซียน
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาระบบทดสอบสมรรถนะด้านการจัดการ
 • ชื่อโครงการ : WMS Social Engagement : โคกเหล็กโมเดล
 • ชื่อโครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาหัวข้อวิจัยสำหรับอาจารย์ใหม่ สำนักวิชาการจัดการ
 • ชื่อโครงการ : จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC ประจำปีงบประมาณ 2558
    ชื่อกิจกรรม : จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 3
 • ชื่อโครงการ : สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC ประจำปีงบประมาณ 2557
    ชื่อกิจกรรม : สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : SEU Photography & Global Studies Program in Thailand 2014
    ชื่อกิจกรรม : Overview society & culture in Thailand, Thai Cooking ,Thasala city, Discovering Khanom Beach, Bangkok-Chiang Mai, Asalha Puja Day , Bull fighting, Exploring nature, lifestyles and heritages in Phattalung-KL Malaysia-Phuket-Krabi ,Tourism and CBT in NST
 • ชื่อโครงการ : South East Asia Studies : Multicultural Society and Religions (SEAS) 2014
 • ชื่อโครงการ : เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน : มัคคุเทศก์อาสานำต่างชาติชมเมืองนครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : TCS Staff Outing Trip @ Krabi สำหรับพนักงานบริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด เขตพื้นที่ภาคใต้
    ชื่อกิจกรรม : TCS Staff Outing Trip @ Krabi สำหรับพนักงานบริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด เขตพื้นที่ภาคใต้
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : เรียนรู้และพัฒนาวิถีชีวิตแบบพึ่งตนเองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : พิพิธภัณฑ์ชุมชนโมคลานเพื่อสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรร
 • ชื่อโครงการ : อบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรม R ในการจัดการกับข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติขั้นพื้นฐาน
 • ชื่อโครงการ : กิจกรรม Walk Rally สำหรับพนักงานบริษัท เบทาโกรภาคใต้ จำกัด
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2557
    ชื่อกิจกรรม : ตอน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • ชื่อโครงการ : จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC
    ชื่อกิจกรรม : จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC ครั้งที่ 2
 • ชื่อโครงการ : จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC
    ชื่อกิจกรรม : จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC
 • ชื่อโครงการ : อบรมหลักสูตรการออกแบบสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม Adobe InDesign
 • ชื่อโครงการ : Staff Outing Trip @ Khanom สำหรับพนักงานบริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด เขตพื้นที่ภาคใต้
 • ชื่อโครงการ : South East Asia Studies : Multicultural Society and Religions (SEAS) 2013
 • ชื่อโครงการ : ฝึกอบรมหลักสูตร มัคคุเทศก์ท้องถิ่น (การท่องเที่ยวโดยชุมชน)
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์ทางการจัดการครั้งที่ 2
 • ชื่อโครงการ : การอบรมเทคนิคการสอนเศรษฐศาสตร์สำหรับครูสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 4
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมเทคนิคการสอนเศรษฐศาสตร์สำหรับครูสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 4 หัวข้อ กลยุทธ์การสอนเศรษฐศษสตร์...ขั้นเทพ
 • ชื่อโครงการ : WMS Business Best Practice Sharing
 • ชื่อโครงการ : ค่าย WMS Champion Camp#2 (ค่าย WMS ค่ายเยาวชนคนเก่งระดับชาติ ครั้งที่ 2)
    ชื่อกิจกรรม : ค่าย WMS แบรนด์อัจฉริยะทางธุรกิจ
    ชื่อกิจกรรม : ค่าย WMS ออมสินเก่งคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 • ชื่อโครงการ : WMS เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
 • ชื่อโครงการ : การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS for windows
 • ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านเอเชียศึกษา ครั้งที่ 2 หัวข้อ เอเชียศึกษาวันนี้ : การผงาดขึ้นของเอเชีย
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการแสดงปาฐกถา การบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานวิชาการ/วิจัยด้านสื่อสิ่งพิมพ์/สื่อสร้างสรรค์ว่าด้วยเอเชียศึกษา
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : WMS Business Practice Sharing เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 20
 • ชื่อโครงการ : ให้บริการศึกษาดูงาน
 • ชื่อโครงการ : การจัดทำข้อสอบ
    ชื่อกิจกรรม : จัดทำข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งพนักงานวางแผนและประเมินผล
 • ชื่อโครงการ : วันนักการตลาดสัญจรภาคใต้
    ชื่อกิจกรรม : Train The Trainer สัญจร...นครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : J-MAT สู่เส้นทางการตลาดสัญจร...นครศรีธรรมราช
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : ฝึกอบรมพนักงานด้านการบริการ (ร้านอาหาร ที่พัก ขนส่ง และอื่นๆ)
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมพนักงานด้านการบริการ รุ่นที่ 4 (พนักงานบริษัททัวร์ นำเที่ยว ขนส่ง และแหล่งท่องเที่ยว)
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมพนักงานด้านการบริการ รุ่นที่ 3 (ตัวแทนชุมชนท่องเที่ยว)
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมพนักงานด้านการบริการ รุ่นที่ 2 (พนักงานด้านการบริการ)
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมพนักงานด้านการบริการ รุ่นที่ 1 (พนักงานร้านอาหาร/ภัตตาคาร)
 • ชื่อโครงการ : ฝึกอบรมมัคคุเทศน์น้อย (นักสื่อความหมาย)
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมมัคคุเทศน์น้อย (นักสื่อความหมาย) รุ่นที่ 4 วิถีลุ่มน้ำ (ปากพนัง-หัวไทร-ชะอวด)
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมมัคคุเทศน์น้อย (นักสื่อความหมาย) รุ่นที่ 3 นิเวศป่าเขา (กรุงชิง-นบพิตำ-วังลุง)
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : โครงการค่ายเยาวชนรักษ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จากภูเขา สู่ทะเล
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2561
 • บรรยายพิเศษ เรืองการจัดการท่องเที่ยวชุมชน ให้กับ พัฒนาชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • หัวหน้าโครงการ จัดอบรม จัดประชุมวิชาการ
 • วิทยากร
 • กระบวนการชุมชนเตรียมความพร้อมตั้งต้นการพัฒนาท่องเที่ยวชุมชน
  พ.ศ.2557
 • ที่ปรึกษาด้านการจัดการท่องเที่ยว
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2561
   ชื่อผลงาน : โครงการเครือข่ายการทำงานเป็นฐานในภาคใต้
   ชื่อรางวัล : รางวัลบริการวิชาการดีเด่น
   จาก : ศูนย์บริการศึกษา
   เมื่อ : 24/03/2561
   ผู้ได้รับรางวัล :  ดร.รุ่งรวี  จิตภักดี
  พ.ศ.2560
   ชื่อผลงาน : พัฒนาวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวสู่อาเชียน
   ชื่อรางวัล : โครงการบริการวิชาการ ชื่นชม
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 24/03/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  ดร.รุ่งรวี  จิตภักดี
  พ.ศ.2559
   ชื่อผลงาน : ยกระดับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในภาคใต้ตอนบน
   ชื่อรางวัล : โครงการบริการวิชาการโดดเด่น
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 24/03/2559
   ผู้ได้รับรางวัล :  ดร.รุ่งรวี  จิตภักดี
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)