:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. อรอนงค์  เฉียบแหลม
   Asst.Prof.Dr. Onanong Cheablam
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2288, 0-7567-2201,2224
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2288, 2201,2224
   E - mail  conanong@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  Natural Resources Management
  มหาวิทยาลัย  Asian Institute of Technology
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2552-2557
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  อุทยานและนันทนาการ
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2545-2548
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วนศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2541-2545
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/06/2548
 
  ตำแหน่ง  หัวหน้าสาขาวิชา
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาการจัดการ
  ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/10/2561 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาการจัดการ
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
  หลักสูตร  หลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  14/01/2559 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  การโรงแรม/การท่องเที่ยว  การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยว
การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว
การสื่อความหมายธรรมชาติและวัฒนธรรม
  สาขาความสนใจ
  การโรงแรม/การท่องเที่ยว  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การวางแผนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การสื่อความหมายธรรมชาติและวัฒนธรรม
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : การเรียนรู้การวางแผนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้วยโครงการและการมีส่วนร่วมของชุมชน.
   Learning of Tourism Destination Planning and Development with Project-Based Learning and Local Community Participation

   ผู้เขียน : อรอนงค์ เฉียบแหลม
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยทางการศึกษา : Journal of Education Research
   เล่มที่ : 12 ฉบับที่ : 1 หน้า : 255-272 เดือน/ปี : 08/2560-12/2560
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : การเปลี่ยนแปลงพื้นที่แนวชายฝั่งกับทรัพยากรการท่องเที่ยว: ปัญหา และผลที่ตามมา
   Coastal Change and Tourism Resources: Problems and Consequences.

   ผู้เขียน : Cheablam, O.
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม : Journal of Environmental Management
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 2 หน้า : 134-150 เดือน/ปี : 07/2558-12/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Climate Change Trends and Its Impact on Tourism Resources in Mu Ko Surin Marine National Park
   ผู้เขียน : Cheablam, O. and R.P. Shrestha
   แหล่งตีพิมพ์ : : Asia-Pacific Journal of Tourism Research
   เล่มที่ : DOI: 10.1080/1094166 ฉบับที่ : DOI: 10.1080/1094166 หน้า : DOI: 10.1080/1094166 เดือน/ปี : 05/2557-05/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Does coral bleaching impact tourists’ revisitation? A case of Mu Ko Surin Marine National Park, Thailand
   ผู้เขียน : Onanong Cheablam , Rajendra P. Shrestha and Dachanee Emphandhu 3
   แหล่งตีพิมพ์ : : Food, Agriculture and Environment (JFAE)
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 3&4 หน้า : 2648-2654 เดือน/ปี : 08/2556-08/2556
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อจำแนกช่วงชั้นโอกาสด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Application of Geographical Information System to Ecotourism Opportunity Spectrum Zoning in Khanom District Nakhon Si Thammarat Province

   ผู้เขียน : อรอนงค์ เฉียบแหลม วท.ม.(อุทยานและนันทนาการ), อาจารย์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ E-mail: conanong@wu.ac.th
   แหล่งตีพิมพ์ : ว.สงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ : Songklanakarin J. of Social Sciences & Humanities
   เล่มที่ : 16 ฉบับที่ : 3 หน้า : 365-382 เดือน/ปี : 05/2553-06/2553
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : สถานการณ์ป่าไม้กับการท่องเที่ยวในพื้นที่อ่าวบ้านดอนและเกาะนอกชายฝั่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   Forest Situations toward Tourism in Ban Don Bay and Offshore Islands in Surat Thani Province

   ผู้เขียน : อรอนงค์ เฉียบแหลม
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช
   เล่มที่ : 22 ฉบับที่ : 1 หน้า : 39-53 เดือน/ปี : 01/2552-06/2552
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : การเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์โลกและทรัพยากรการท่องเที่ยวในรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้การทำงานเป็นฐาน.
    Learning Global Geography and Tourism Resources by Using the Work-Based Learning Model (บรรยาย)

   ผู้เขียน : อรอนงค์ เฉียบแหลม
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ 2
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/03/2561
   ชื่อบทความ : การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ กรณีศึกษานักศึกษาที่ใช้บริการศูนย์กีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : เกศินี คงรัตน์ เกลียวทอง ธนพันธุ์พาณิชย์ สุภาภรณ์ อรุณรุ่งเรือง ธิดารัตน์ แย้มภู่ ปวิธ ตันสกุลและ อรอนงค์ เฉียบแหลม.
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง ประจำปี 2561
   สถานที่ประชุม : ม.อ. ตรัง
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2561
   ชื่อบทความ : ความตระหนักของนักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณีศึกษา: นักท่องเที่ยวชาวจีน (บรรยาย)
   ผู้เขียน : อรวรรณ จิตถาวร และอรอนงค์ เฉียบแหลม
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง ประจำปี 2561
   สถานที่ประชุม : ม.อ. ตรัง
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2561
   ชื่อบทความ : ความตระหนักของนักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณีศึกษา: นักท่องเที่ยวชาวจีน (บรรยาย)
   ผู้เขียน : อรวรรณ จิตถาวร และอรอนงค์ เฉียบแหลม
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง ประจำปี 2561
   สถานที่ประชุม : ม.อ. ตรัง
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : บทบาทและความตระหนักของมัคคุเทศก์ที่มีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
    Roles and Awareness of Tour Guides on Tourism Resources Conservation in Koh Samui, Surat Thani Province (บรรยาย)

   ผู้เขียน : จารุวรรณ สุขสวัสดิ์ Jaruwan Sooksawas ปรมินทร์ ท่าเรือรักษา1 Porramin Tharuaraksa วรรณิสา แสงจันทร์ 1 Wannisa Saengchan สุธิดา หนักแน่น1Suthida Nuknean เสาวลักษณ์ ชูจันทร์1 Saowalak Chuchan โสรายา สะแม1 Soraya Samae ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม Onanong Cheablam
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ ม.อ. ตรัง ประจำปี 2560
   สถานที่ประชุม : ม.อ. ตรัง
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/04/2560
   ชื่อบทความ : แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสะพานแขวนเขาเทพพิทักษ์ อำเภอบ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี
    Guideline of Tourist Destination Development of Khao Theppitak Suspension Bridge in ban Ta khun District, Surat Thani Province (บรรยาย)

   ผู้เขียน : สุภตรา ไชยนาเคนทร์ และอรอนงค์ เฉียบแหลม
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 6
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/05/2560
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งต่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : คิมหันต์ สุวรรณเรืองศรี1 ตันติกร สิทธิกรลีลา1 อรอนงค์ เฉียบแหลม1 และอุทัย เดชยศดี2
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 6
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งต่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : คิมหันต์ สุวรรณเรืองศรี1 ตันติกร สิทธิกรลีลา1 อรอนงค์ เฉียบแหลม1 และอุทัย เดชยศดี2
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 6
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : ศักยภาพและขีดความสามารถในการรองรับได้ของแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ในอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
    The Potential and Carrying Capacity of a Sustainable Sea Destination: A Case Study of Khanom District Nakhon Si Thammarat Province (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน: Liberty and Sustainability
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 17/07/2552
  พ.ศ.2549
   ชื่อบทความ : การวิเคราะห์สังคมพืชเพื่อออกแบบการสื่อความหมายธรรมชาติ บริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/01/2549
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : ยกระดับการศึกษาโคกเหล็กโมเดล : กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย โรงเรียนวัดโคกเหล็ก
 • ชื่อโครงการ : ยกระดับการศึกษาโคกเหล็กโมเดล (บริการวิชาการ)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม มัคคุเทศก์น้อย โรงเรียนวัดโคกเหล็ก
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : ส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนภาคใต้ตอนบน
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านห้วยพาน ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : ส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนภาคใต้ตอนบน
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาโปรแกรมทางการท่องเที่ยวตำบลกรุงชิง
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว
 • ชื่อโครงการ : SEU Documentary Photography, Global Studies Program & Marine Biology 2016 in Thailand
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : เรียนรู้และพัฒนาวิถีชีวิตแบบพึ่งตนเองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชุมชนโมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช (โครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ชุมชนโมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช)
    ชื่อกิจกรรม : สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 3
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : ฝึกอบรมหลักสูตร มัคคุเทศก์ท้องถิ่น (การท่องเที่ยวโดยชุมชน)
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์ทางการจัดการครั้งที่ 2
 • ชื่อโครงการ : WMS Business Best Practice Sharing
 • ชื่อโครงการ : ค่าย WMS Champion Camp#2 (ค่าย WMS ค่ายเยาวชนคนเก่งระดับชาติ ครั้งที่ 2)
    ชื่อกิจกรรม : ค่าย WMS แบรนด์อัจฉริยะทางธุรกิจ
    ชื่อกิจกรรม : ค่าย WMS ออมสินเก่งคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 • ชื่อโครงการ : WMS เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2561
   ชื่อผลงาน : ความต้องการของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเชิงอาหาร กรณีศึกษาชุมชนคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช.การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง ประจำปี 2561 วันที่ 30 มีนาคม 2561.
   ชื่อรางวัล : รางวัลบทความวิจัยด้านการจัดการการท่องเที่ยวดีเด่น (ระดับปริญญาตรี)
   จาก : ม.อ.ตรัง
   เมื่อ : 30/03/2561
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.อรอนงค์  เฉียบแหลม
   ชื่อผลงาน : ความตระหนักของนักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณีศึกษา: นักท่องเที่ยวชาวจีน
   ชื่อรางวัล : รางวัลบทความวิจัยด้านการจัดการการท่องเที่ยวดีเด่น
   จาก : การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง ประจำปี 2561 วันที่ 30 มีนาคม 2561
   เมื่อ : 30/03/2561
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.อรอนงค์  เฉียบแหลม
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)