:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. อัมพร  หมาดเด็น
   Dr. Amporn Marddent
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2497, 0-7567-2401-2
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2497, 2401-2
   E - mail  mamporn@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  มานุษยวิทยา
  มหาวิทยาลัย  Johann wolfgang Goethe-Universitat Frankfurt am Main
  ประเทศ  เยอรมนี
  ช่วงปี พ.ศ.  2551 - 2556
 
  วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ศาสนาเปรียบเทียบ
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2542-2544
 
  วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ภาษาอาหรับ
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2536-2539
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  06/06/2548
 
  ตำแหน่ง  รักษาการแทนหัวหน้าสถานวิจัย
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
  ฝ่าย/งาน  สถานวิจัย
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  02/03/2563 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาการศึกษาทั่วไป
  หลักสูตร  - ไม่มีข้อมูล -
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  02/01/2563 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  วิจัยและพัฒนา  มุสลิมศึกษา อิสลาม วัฒนธรรมอาหรับ เพศภาวะ วัฒนธรรมศึกษา
  รัฐศาสตร์  ผู้หญิงกับการเมือง สตรีนิยม การเจรจาสันติภาพ และความมั่นคงของมนุษย์
  อื่น ๆ  มานุษยวิทยา ศาสนาเปรียบเทียบ
  สาขาความสนใจ
  อักษรศาสตร์/ศิลปะศาสตร์  Religion, Islam, Gender and Sexuality, HIV/AIDS and Culture, Conflict Resolution, Muslim in Southern Thailand
  โครงการวิจัย
  พ.ศ.2562
    - Urban governance and public services in Southeast Asia
   ผู้วิจัย :  ดร.อัมพร  หมาดเด็น,  ผศ.วิทยา  อาภรณ์
   ระยะเวลาโครงการ : 01/01/2562 - 30/07/2562   ดำเนินการเสร็จสิ้น : //
   แหล่งทุน : /
  พ.ศ.2561
   - โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้หญิงเพื่อสร้างความร่วมมือกับคณะกรรมการอิสลามกลางประจำจังหวัดและองค์กรภาครัฐในการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้
   ผู้วิจัย :  ดร.อัมพร  หมาดเด็น,  ดร.ทวีลักษณ์  พลราชม
   ระยะเวลาโครงการ : 16/10/2561 - 30/12/2563   ดำเนินการเสร็จสิ้น : //
   แหล่งทุน : /
  พ.ศ.2559
   - กระบวนการสร้างสันติภาพโดยกลุ่มผู้หญิงท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงในภูมิภาคเอเชีย
   ผู้วิจัย :  ดร.อัมพร  หมาดเด็น,  นางอภิญญา   ดิสสะมาน,  นายมนวัธน์  พรหมรัตน์
   ระยะเวลาโครงการ : 01/09/2559 - 31/08/2560   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 15/08/2561
   แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย /
  พ.ศ.2557
   - ประเมินผลปลายโครงการการพัฒนาเพื่อขยายเครือข่ายบริการภายในชุมชนอย่างยั่งยืนสำหรับผู้หญิงและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบและความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
   (Development of sustainable community extension services for women and children most-affected by the unrest and violence in the deep South)

   ผู้วิจัย :  ดร.อัมพร  หมาดเด็น,  ดร.ทวีลักษณ์  พลราชม,  นายมนวัธน์  พรหมรัตน์,  ผศ.นันธิดา  จันทร์ศิริ
   ระยะเวลาโครงการ : 20/10/2557 - 31/12/2557   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 31/07/2558
   แหล่งทุน : มูลนิธิรักษ์ไทย /
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Review of Just Enough: A Journey into Thailand’s Troubled South. Chiang Mai: Silkworm Books, 2013, by Mira Lee Manickam
   ผู้เขียน : Amporn Marddent and Thassanee Thasrabiab
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of International and Global Studies
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 1 หน้า : 209-213 เดือน/ปี : 12/2561-06/2562
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : “ทบทวนสถานะความคิดสตรีนิยมอิสลาม”
   The Concept of Islamic Feminism: A Review

   ผู้เขียน : อัมพร หมาดเด็น
   แหล่งตีพิมพ์ : ประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์ : Thammsat Journal of History
   เล่มที่ : 4 ฉบับที่ : 1 หน้า : 63-113 เดือน/ปี : 01/2560-06/2560
   ชื่อบทความ : Richard Humphries. Kingdom’s Edge. St. Albans, Hertfordshire, United Kingdom: Richard Humphries Photography, 2016
   ผู้เขียน : Amporn Marddent
   แหล่งตีพิมพ์ : : The Journal of International and Global Studies
   เล่มที่ : 9 ฉบับที่ : 1 หน้า : 193-195 เดือน/ปี : 12/2560-05/2561
   ชื่อบทความ : Women Political Participation in Peacebuilding in Southern Thailand
   ผู้เขียน : Amporn Marrddent
   แหล่งตีพิมพ์ : : Al-Albab
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 2 หน้า : 229-246 เดือน/ปี : 12/2560-06/2562
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : “การเป็นหญิงหม้ายกับความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมและโครงสร้างในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้” 3:2, 2558: 95-119.
   ผู้เขียน : มนวัธน์ พรหมรัตน์, อัมพร หมาดเด็น และ ทวีลักษณ์ พลราชม
   แหล่งตีพิมพ์ : สังคมศาสตร์ปริทัศน์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มนุษยศาสตร์)
   เล่มที่ : 3 ฉบับที่ : 2 หน้า : 95-119 เดือน/ปี : 12/2558-01/2559
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Religious Piety and Muslim Women in Thailand
   ผู้เขียน : Amporn Marddent
   แหล่งตีพิมพ์ : : Gender and Islam in Southeast Asia
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 241-265 เดือน/ปี : 01/2556-07/2557
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : Muslim Women’s Movements in the Modern Thai State
   ผู้เขียน : Amporn Marddent
   แหล่งตีพิมพ์ : : Islam und Staat in den Ländern Südostasiens: Islam and State in Southeast Asia
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : 1 หน้า : 171-196 เดือน/ปี : 01/2554-10/2557
  พ.ศ.2550
   ชื่อบทความ : บนเส้นทางสู่สันติภาพ : ความจริงและความฝัน
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : สังคมศาสตร์
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 179 เดือน/ปี : 03/2550-06/2550
   ชื่อบทความ : ว่าด้วยเอดส์ กับชุมชนมุสลิม
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : จดหมายข่าว องค์การหมอไร้พรมแดน เบลเยี่ยม (ประเทศไทย) : Medicins Sans Frontieres
   เล่มที่ :  ฉบับที่ : 2 หน้า : 14 เดือน/ปี : 04/2550-06/2550
   ชื่อบทความ : Buddhist Perceptions of Muslim in the Thai South
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : ศิลปศาสตร์สำนึก
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : 18 หน้า : 47-63 เดือน/ปี : 05/2550-07/2550
   ชื่อบทความ : อาวุธของผู้อ่อนแอ เรามันแค่กองเชียร์
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : ศิลปศาสตร์สำนึก
   เล่มที่ :  ฉบับที่ : 17 หน้า : 52-24 เดือน/ปี : 01/2550-03/2550
  พ.ศ.2549
   ชื่อบทความ : ทองกาด อาลี...จากป่า สู่เมือง
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : ศิลปศาสตร์สำนึก
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 15 หน้า : 65-67 เดือน/ปี : 06/2549-08/2549
   ชื่อบทความ : “Khao Khaek”: Interfaith Marriage between Muslims and Buddhists in Southern Thailand
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : ศิลปศาสตร์สำนึก
   เล่มที่ :  ฉบับที่ : 16 หน้า : 63-74 เดือน/ปี : 08/2549-10/2549
  พ.ศ.2548
   ชื่อบทความ : ศัพท์ศิลปศาสตร์: ว่าด้วย "เพศ"
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : ศิลปศาสตร์สำนึก
   เล่มที่ :  ฉบับที่ : 14 หน้า : 55-61 เดือน/ปี : 12/2548-03/2549
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : บรรทัดฐานทางสังคมกับความรุนเเรงต่อผู้หญิงเเละเด็กในสามจังหวัดชายเเดนใต้ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : อัมพร หมาดเด็น ทวีลักษณ์ พลราชม
   ชื่อการประชุม : ความรุนเเรงต่อผู้หญิงเเละเด็กในชายแดนภาคใต้
   สถานที่ประชุม : โรงแรม Mercure Bangkok Siam
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/03/2562
   ชื่อบทความ : Urban Governance and Public Services in Southeast Asia Nakhon Si Thammarat, Southern Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Amporn Marddent and Vithaya Arporn
   ชื่อการประชุม : Local Politics, Good Governance and Public Good in Southeast Asia
   สถานที่ประชุม : Institute of Penang
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 19/01/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Narratives of Gender Security in Southern Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Amporn Marddent
   ชื่อการประชุม : International Conference on Rekindle the Logic of Women and Security in Southeast Asian Conflict 2018
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : อังกฤษ เมื่อ 09/08/2561
   ชื่อบทความ : Politics on Women's Peace and Security in Southern Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Amporn Marddent
   ชื่อการประชุม : Machinery of Violence: Resource, Mobilization and Scale
   สถานที่ประชุม : Goethe University Frankfurt
   ประเทศ : อังกฤษ เมื่อ 19/05/2561
   ชื่อบทความ : ว่าด้วยผู้ลี้ภัย: มุมมองของมุสลิม (บรรยาย)
   ผู้เขียน : อัมพร หมาดเด็น
   ชื่อการประชุม : พหุวัฒนธรรม: อดีตและปัจจุบันของความหลากหลายในปาตานี
   สถานที่ประชุม : โรงแรมซี.เอส. อ.เมือง จ.ปัตตานี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2561
   ชื่อบทความ : “Idealization of Muslim Women and Security: the Swell of Unrest in Southern Thailand” (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Amporn Marddent
   ชื่อการประชุม : 18th AICIS 2018, Islam in Southeast Asia and the Global World: Text, Knowledge and Practice
   สถานที่ประชุม : State Islamic Institute (IAIN) Palu, Central Sulawesi
   ประเทศ : อินโดนีเซีย เมื่อ 17/09/2561
   ชื่อบทความ : “Gender Awareness in Southeast Asian Muslim Society” (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Amporn Marddent
   ชื่อการประชุม : International Relations: 3 in 1 Peace Studies
   สถานที่ประชุม : Universitas Brawijaya, Malang
   ประเทศ : อินโดนีเซีย เมื่อ 06/11/2561
   ชื่อบทความ : From Rekindle the Logic of Women and Security to Women and Mediation in Southeast Asia (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Amporn Marddent
   ชื่อการประชุม : SOUTHEAST ASIAN NETWORK OF WOMEN MEDIATORS & PEACEBUILDERS
   สถานที่ประชุม : Cebu City, Radisson Hotel
   ประเทศ : ฟิลิปปินส์ เมื่อ 12/12/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : “Islam and Educational (E)Quality: Female Islamic Scholarship in Thailand” ()
   ผู้เขียน : Amporn Marddent
   ชื่อการประชุม : International Conference on Islamic Higher Education.
   สถานที่ประชุม : Faculty of Education and Teacher Training, IAIN Pontianak
   ประเทศ : อินโดนีเซีย เมื่อ 14/04/2560
   ชื่อบทความ : “Three Tigers Warriors”: Malay Muslim Women Revivalists in Pattani (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Amporn Marddent
   ชื่อการประชุม : The 13th International Conference on Thai Studies
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai Exhibition and Convention Center in Chiang Mai
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/07/2560
   ชื่อบทความ : Socialisation of Femininity in Patani Conflict Zone (Women Activism in Conflict Zone in Southeast Asia) (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Amporn Marddent
   ชื่อการประชุม : Rebranding Southeast Asia
   สถานที่ประชุม : University of Malaya
   ประเทศ : อังกฤษ เมื่อ 07/12/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : “มุสลิมกับเพศสภาพ กรณีศึกษากลไกสากลสหประชาชาติกับการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในฐานผู้สร้างสันติภาพ” ใน , เอกสารประกอบการประชุมวิชาการอักษรศาสตร์, 2559: 237-274. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : อัมพร หมาดเด็น
   ชื่อการประชุม : เหลียวซ้ายแลขวาการศึกษาไทย
   สถานที่ประชุม : คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/03/2559
   ชื่อบทความ : Peace Mediation in Higher Educational Institution (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Amporn Marddent
   ชื่อการประชุม : MBBI International Training Institute on Women's Leadership
   สถานที่ประชุม : Jakarta
   ประเทศ : อินโดนีเซีย เมื่อ 17/07/2559
   ชื่อบทความ : A Comparative Analysis of Women’s Participation on Peace and Security in Southern Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Amporn Marddent
   ชื่อการประชุม : Intra and Interfaith Methods to Peacefully Transform Conflict
   สถานที่ประชุม : Yangoon, Myanmar
   ประเทศ : เมียนมาร์ เมื่อ 04/04/2559
   ชื่อบทความ : “Gender Piety of Muslim Women in Thailand” ()
   ผู้เขียน : Amporn Marddent
   ชื่อการประชุม : International Conference on Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS)
   สถานที่ประชุม : University Syiah Kuala, Banda Aceh
   ประเทศ : อินโดนีเซีย เมื่อ 14/12/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Muslim Women's Bodies and Religious Revivalism in Southern Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Amporn Marddent
   ชื่อการประชุม : Bodies Transformed: Cosmetic Surgery, Tattooing, and Body Modification in Asia
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 22/01/2558
   ชื่อบทความ : “The Three Tigers”: Malay Muslim Women Revivalist in Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Amporn Marddent
   ชื่อการประชุม : Female Islamic Authority in Comparative Perspective: Exemplars, Institutions, Practices
   สถานที่ประชุม : Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies (Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, KITLV) in Leiden, The Netherlands
   ประเทศ : เนเธอร์แลนด์ เมื่อ 08/01/2558
   ชื่อบทความ : Thai Muslim Women Identity Dialogue in Digital Space (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Amporn Marddent
   ชื่อการประชุม : the 4th Annual Southeast Asian Studies Symposium, University of Oxford
   สถานที่ประชุม : Sunway University, Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 20/03/2558
   ชื่อบทความ : Muslim women's bodies and religious revivalism in southern Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Amporn Marddent
   ชื่อการประชุม : Bodies transformed: tattooing and body modification in Asia
   สถานที่ประชุม : ม.วลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/01/2558
   ชื่อบทความ : “Women, Peace and security” (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Amporn Marddent
   ชื่อการประชุม : “Towards a Justly Balanced World”
   สถานที่ประชุม : Global Movement of Moderates Foundation, Kuala Lumpur, Malaysia
   ประเทศ : อังกฤษ เมื่อ 05/06/2558
   ชื่อบทความ : “The Three Tigers”: The Group of Malay Muslim Women’s Revivalist in Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Amporn Marddent
   ชื่อการประชุม : Female Islamic Authority in Comparative Perspective: Exemplars, Institutions, Practices
   สถานที่ประชุม : Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies (Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, KITLV
   ประเทศ : อังกฤษ เมื่อ 07/01/2558
   ชื่อบทความ : Thai Muslim Women Identity Dialogue in Digital Space (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Amporn Marddent
   ชื่อการประชุม : Forth Annual Southeast Asian Studies Symposium 2015, Oxford University
   สถานที่ประชุม : Sunway University, Kuala Lumpur
   ประเทศ : อังกฤษ เมื่อ 20/04/2558
   ชื่อบทความ : Development of Sustainable Community Service for Women Most-Affected by the Unrest and Violence in the Deep South Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Amporn Marddent
   ชื่อการประชุม : Women in Peace Building Enhancing Skill and Practice
   สถานที่ประชุม : Bucharest, Romania
   ประเทศ : อังกฤษ เมื่อ 20/04/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Muslim Women in Modernist Islamic Reform Movement and their Social and Political Engagement (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Amporn Marddent
   ชื่อการประชุม : ASia Pacific Sociological Association Asia Pacific Sociological Association (APSA) Conference TRANSFORMING SOCIETIES: CONTESTATIONS AND CONVERGENCES IN ASIA AND THE PACIFIC In conjunction with the celebration of 50thAnniversary of the Faculty of Social Sciences
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/02/2557
   ชื่อบทความ : Muslim Women in Modernist Islamic Reform Movement and their Social and Political Engagement (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Amporn Marddent
   ชื่อการประชุม : Asia Pacific Sociological Association (APSA) Conference TRANSFORMING SOCIETIES: CONTESTATIONS AND CONVERGENCES IN ASIA AND THE PACIFIC
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/02/2557
   ชื่อบทความ : Identity Dialogue between Muslim and non-Muslim Women in Southern Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Amporn Marddent
   ชื่อการประชุม : Pre-Publication Workshop on Plural Identities
   สถานที่ประชุม : National Historical Commission of the Philippines
   ประเทศ : ฟิลิปปินส์ เมื่อ 20/03/2557
   ชื่อบทความ : “My Veil, My World: Muslim Women in Thailand” (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Amporn Marddent
   ชื่อการประชุม : 12th International Conference on Thai Studies (ICTS12)
   สถานที่ประชุม : University of Sydney, Australia
   ประเทศ : ออสเตรเลีย เมื่อ 22/04/2557
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : "Muslim Women's Movement in Thailand" in Young Reserachers' Roundtable: Islam, Youth and Gender in South and Southeast Asia (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Amporn Marddent
   ชื่อการประชุม : New Mobilities and Evolving Identities: Islam, Youth and Gender in South and Southeast Asia
   สถานที่ประชุม : Humboldt University Berlin
   ประเทศ : เยอรมนี เมื่อ 20/04/2555
   ชื่อบทความ : Mutual ummah, spiritual strength. Religious practices among so-called neo-Salafi women in Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Amporn Marddent
   ชื่อการประชุม : International Workshop: "Following the Path of the Prophet. Islamic piety, social movements and political organizations"
   สถานที่ประชุม : Forschungskolleg Humanwissenschaften Institute for Advanced Studies in the Humanities Am Wingertsberg 4 61348 Bad Homburg v.d. Höhe, Germany
   ประเทศ : เยอรมนี เมื่อ 07/07/2555
  พ.ศ.2550
   ชื่อบทความ : Buddhist Perceptions of Muslims in the Thai South (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : Association for Asian Studies
   สถานที่ประชุม : Association for Asian Studies Annual Meeting, Marriot Boston Copley Place
   ประเทศ : สหรัฐอเมริกา เมื่อ 22/03/2550
   ชื่อบทความ : Buddhist Perceptions of Muslims in the Thai South (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : Association for Asian Studies Annual Meeting
   สถานที่ประชุม : Marriot Boston Copley Place, Boston, MA, USA
   ประเทศ : สหรัฐอเมริกา เมื่อ 22/03/2550
   ชื่อบทความ : Religio-Cultural Space of Muslim Women on HIV Prevention and Care Services in Southern Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : The 8th International Congress on AIDS in Asia and the Pacific
   สถานที่ประชุม : Bandaranaike Memorial International Conference Hall, Colombo
   ประเทศ : ศรีลังกา เมื่อ 19/08/2550
   ชื่อบทความ : Religion and Sexuality (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : The 19-day Leadership Course on Gender, Sexuality and Health in Southeast Asia and China
   สถานที่ประชุม : Salaya Pavilion Hotel, Mahidol University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/08/2550
   ชื่อบทความ : Gendering Piety of Muslim Women in Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : Graduate Workshop on Piety and Pietization in Asia
   สถานที่ประชุม : Asia Research Institute, National University of Singapore
   ประเทศ : สิงคโปร์ เมื่อ 09/07/2550
  พ.ศ.2549
   ชื่อบทความ : Thai Muslim Youth Culture and Sexual Health (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : the AMAN 3rd Assembly and International Interfaith Peace Forum
   สถานที่ประชุม : Syarif Hidayatullah State Islamic University (UIN) Jakarta
   ประเทศ : อินโดนีเซีย เมื่อ 15/11/2549
   ชื่อบทความ : THE IMPACT OF ONGOING CONFLICT ON WOMEN IN SOUTHERN THAILAND (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : Peace Constituencies and Justice in Southern Thailand
   สถานที่ประชุม : C.S.Hotel, Pattani
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/10/2549
   ชื่อบทความ : “Khao Khaek”: Interfaith Marriage between Muslims and Buddhists in Southern Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : Muslim-non-Muslim Marriage, Rights and the State in Southeast Asia
   สถานที่ประชุม : Asia Research Institute, National University of Singapore
   ประเทศ : สิงคโปร์ เมื่อ 23/09/2549
   ชื่อบทความ : Social Space of Muslims and non-Muslims in Southern Thailand: An Analysis of Interfaith Courtship and Marriage (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : Voices of Islam in Southeast Asia for Young Southeast Asian Scholars
   สถานที่ประชุม : Grand Park Hotel, Nakhon Si Thammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 24/02/2549
  พ.ศ.2548
   ชื่อบทความ : Young Muslim Women’s Movement in Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : Women’s World 2005: 9th International Interdisciplinary Congress on Women
   สถานที่ประชุม : Ewha Womans University
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 19/06/2548
   ชื่อบทความ : Gender, Sexuality and Heath among Thai Muslim Youth (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : the 9th International Conference on Thai Studies
   สถานที่ประชุม : Northern Illinois University
   ประเทศ : สหรัฐอเมริกา เมื่อ 03/04/2548
   ชื่อบทความ : เสียงสะท้อนจากแดนใต้ เมื่อความรุนแรงเขย่าบ้านเกิด (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : ประชุมวิชาการประจำปีทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 4 วัฒนธรรมไร้อคติ ชีวิตไร้ความรุนแรง
   สถานที่ประชุม : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กรุงเทพฯ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/03/2548
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย ด้ายวิทยาศาสตร์การแทพย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านสังคมศาสตร์
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านภาษานานาชาติ SILK2018
    ชื่อกิจกรรม : การปาฐกถา หัวข้อ Internationalization of Education การบรรยายพิเศษ หัวข้อ Challenges of the Disruptive Digital World: Will I Be Left Behind? และการเสวนา หัวข้อ Internationalization in Modern Education
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อบริการวิชาการด้านความยุติธรรมทางสังคมและเท่าเทียมของผู้หญิง
    ชื่อกิจกรรม : การจัดเสวนาในโอกาสเดือนสตรีสากล
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : สัมมนาวิชาการประจำปีทางรัฐศาสตร์ ประจำปี 2557
    ชื่อกิจกรรม : 1) ปาฐกถา 2) เสวนาวิชาการ 3 หัวข้อ 3) นำเสนอบทความ/รายงานของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีจำนวน 4 บทความ 4) เสนอบทความ/งานวิจัยจากนักวิชาการในเครือข่ายจำนวน 8 บทความ 5) กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 • ชื่อโครงการ : สัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 13
    ชื่อกิจกรรม : 1.จัดเสวนา ชวนคิดชวนคุย งานวิจัยทางสังคมที่สังคมต้องการ 2.กิจกรรมนำเสนอผลงานของนักศึกษา 11 กลุ่ม 3.การสัมมนาในหัวข้อ ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ที่นำเสนอในปีนี้
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2561
 • พัฒนาฐานข้อมูล ทบทวนสถานภาพองค์ความรู้ เพื่อสื่อสารและเผยแพร่ในระบบออนไลน์ และจัดเวทีทางวิชาการเพื่อบริการชุมชน
 • Knowledge exchange in seminars, lectures, presentation in conference
 • ประธานโครงการและประธานคณะกรรมการอำนวยการ
 • meeting and consultation
 • บรรยายในหัวข้อ ช่องว่างการใช้กฎหมายไทยและกฎหมายอิสลามเพื่อคุ้มครองผู้หญิงในชายแดนภาคใต้
 • บรรยายในเสวนาเรื่อง ผู้หญิงกับโครงสร้างอำนาจทางสังคม
 • นำเสนอผลงานเขียนในวงเสวนาวิชาการ
 • วิทยากรร่วมเสวนา
 • จัดโครงการ ประสานงาน และนำเสวนา
 • เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้จากการวิจัย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานภาคสนามและงานวิชาการในเครือข่ายผู้หญิงกับกระบวนการจัดการปัญหาความขัดแย้งในเอเชียแปซิฟิกกับคณะทำงานในเครือข่ายวิจัยของ Monash Gender, Peace and Security Centre, School of Social Sciences Faculty of Arts, Monash University
  พ.ศ.2560
 • ให้คำแนะนำ ความรู้ ร่วมวางแผนการทำงาน
 • เตรียมวางแผนการทำงานจากส่วนงานผู้หญิง ภาคประชาสังคม ขนานกับ ASEAN Ministerial Summit, September 2016
 • จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
 • กำกับและดำเนินการสอบตามข้อบังคับการสอบวิทยานิพนธ์ บัณฑิตศึกษา ม.มหิดล
 • พัฒนาหลักสูตรและวิชาการของสำนัก ให้บริการความรู้ ขยายเครือข่าย และให้คำแนะนำ
  พ.ศ.2559
 • กรรมการจัดงานประชุมวิชาการ “ไทย-ภูมิภาคศึกษากับการวิจัยยุคหลังประชาคมอาเซียน” ในนามโครงการศูนย์ศึกษาภาษา วัฒนธรรม และสังคมอาเซียน สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • ในนามศูนย์ศึกษาภาษา วัฒนธรรม และสังคมอาเซียน สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมกับ SEA Junction, มหาวทิยาลัยเชียงใหม่
  พ.ศ.2558
 • โครงการพัฒนาชุมชนและขยายบริการอย่างยั่งยืนสำหรับผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2554 – 2557 โดยมูลนิธิรักษ์ไทยและมูลนิธิเพื่อนหญิงในนามโครงการ “วานีตา พลังหญิง สร้างสังคม” (โครงการวานีตา) หลังจากเหตุการณ์ความไม่สงบระลอกใหม่เกิดในพื้นที่แห่งนี้เมื่อ พ.ศ. 2547 โครงการวานีตามีส่วนผลักดันให้งานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาผู้หญิงในมิติทางเศรษฐกิจและสิทธิสตรีกับกฎหมาย หลังจากที่องค์กรต่างๆ ทั้งในและนอกพื้นที่ได้ดำเนินงานเสริมพลังผู้หญิงในรูปของการฟื้นฟู เยียวยาจิตใจ รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลและแหล่งให้การช่วยเหลือของรัฐ
 • ประธานโครงการและประสานงานเสวนาทางวิชาการ ได้เชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ผ.ศ. ดร.กุสุมา กูใหญ่) และมหาวิทยาลัยมหิดล (ดร.ประทับจิต นีละไพจิตร)
 • Panel Speaker at 12th International Conference Studies University of Sydney, Australia
 • จัดบรรยายพิเศษทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนส่งเสริมวิชาการ ในนามโครงการอิสลามศึกษาและการพัฒนาชุมชนมุสลิมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญที่ทำวิจัยและวิทยานิพนธ์เรื่องโรฮิงญา Dr.Md Mahbubul Haque, Human Rights and Peace Studies, Mahidol University
 • ประสานงานเพื่อเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมและเพศสภาพ บรรยายพิเศษสาธารณะ, ผศ. ดร. คารินา โชติรวี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • โครงการ Bodies Transformed: Cosmetic surgery, tattooing, and body modification in Asia ความร่วมมือระหว่าง 1.Leiden University 2.Walailak University 3.Amsterdam Institute for Social Science Research, University of Amsterdam 4. International Institute for Asian Studies
 • 1.ประสานโครงการกับMBBI /ผอ.สถาบันวิจัย, ส่วนส่งเสริมวิชาการ และ โครงการอิสลามฯ ม.วลัยลักษณ์ 2.วางแผนการอบรม เนื้อหา คัดกรองผู้เข้าร่วม จัดหาทุน เตรียมการอบรม และเป็นผู้ดำเนินรายการ
  พ.ศ.2557
 • ผู้อ่านเอกสารที่ได้รับการคัดเลือกนำเสนอในเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทยครั้งที่ 7 เพื่อพิจารณาความเหมาะสม และให้คำแนะนำในการปรับแก้ไขงาน รวมทั้งให้คำแนะนำในวันงาน
 • Graduate Program Southeast Asian Studies Chulalongkorn University
 • Course: Islam in Southeast Asia
 • Asia Pacific Sociology Association (APSA) Conference TRANSFORMING SOCIETIES: CONTESTATIONS AND CONVERGENCES IN ASIA AND THE PACIFIC
 • วิทยากรให้คำแนะนำการเรียนในมหาวทิยาลัย จัดโดยส่วนส่งเสริมวิชาการ
 • ให้คำปรึกษา แนะนำการค้นคว้า เก็บข้อมูล สรุป และวิจารณ์
 • ให้คำปรึกษา แนะนำการค้นคว้า เก็บข้อมูล สรุป และวิจารณ์
 • ให้คำปรึกษา แนะนำการค้นคว้า เก็บข้อมูล สรุป และวิจารณ์
 • ให้คำปรึกษา แนะนำแหล่งข้อมูล และวิจารณ์
 • บรรยายร่วม และแลกเปลี่ยน
 • Young Muslim Researchers’ Workshop
 • นำเสนองานวิจัย และให้คำแนะนำในการศึกษาอัตลักษณ์สังคมมุสลิม
 • ร่วมแสดงทัศนะในการเสวนาในมิติสังคม วัฒนธรรม ที่วัยรุ่นมุสลิมสังกัด เพื่อให้คำแนะนำให้คนทำงานพัฒนาเยาวชนในด้านการศึกษา สุขภาพ เพศวิถี ศาสนา เข้าใจ และเข้าถึง วัยรุ่น
 • โครงการพัฒนาชุมชนและขยายบริการอย่างยั่งยืนสำหรับผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2554 – 2557 โดยมูลนิธิรักษ์ไทยและมูลนิธิเพื่อนหญิงในนามโครงการ “วานีตา พลังหญิง สร้างสังคม” (โครงการวานีตา) หลังจากเหตุการณ์ความไม่สงบระลอกใหม่เกิดในพื้นที่แห่งนี้เมื่อ พ.ศ. 2547 โครงการวานีตามีส่วนผลักดันให้งานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาผู้หญิงในมิติทางเศรษฐกิจและสิทธิสตรีกับกฎหมาย หลังจากที่องค์กรต่างๆ ทั้งในและนอกพื้นที่ได้ดำเนินงานเสริมพลังผู้หญิงในรูปของการฟื้นฟู เยียวยาจิตใจ รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลและแหล่งให้การช่วยเหลือของรัฐ
 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเด็นสิทธิสตรี สิทธิทางเพศเพื่อพัฒนาการวิเคราะห์โครงการพัฒนาเครือข่ายการบริการภายในชุมชนอย่างยั่งยืนสำหรับผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 27-29 ตุลาคม 2557
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน

Fatal error: Call to undefined function: facadcomtype() in H:\AppServ\www\des\html\source\DESAboutPersonallist_.php on line 1137
  พ.ศ.2550