:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   รศ.ดร. วรวรรณ  พันพิพัฒน์
   Assoc.Prof.Dr. Worawan Panpipat
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2372, 0-7567-2301
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2372, 2301
   E - mail  pworawan@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  เทคโนโลยีอาหาร
  มหาวิทยาลัย  Aarhus University
  ประเทศ  เดนมาร์ก
  ช่วงปี พ.ศ.  2556
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคโนโลยีอาหาร
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2545-2548
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคโนโลยีอาหาร
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2541-2545
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/07/2548
 
  ตำแหน่ง  รองศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
  หลักสูตร  หลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  28/05/2560 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Characterization of Nipa Palm’s (Nypa fruticans Wurmb.) Sap and Syrup as Functional Food Ingredients
   ผู้เขียน : Renuka Phetrit1 • Manat Chaijan1 • Supaluk Sorapukdee2 • Worawan Panpipat1
   แหล่งตีพิมพ์ : : Sugar Tech
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 08/2562-08/2563
   ชื่อบทความ : Basic composition, antioxidant activity and nanoemulsion behavior of oil from mantis shrimp (Oratosquilla nepa)
   ผู้เขียน : Manat Chaijan and Worawan Panpipaat
   แหล่งตีพิมพ์ : : Food Bioscience
   เล่มที่ : 31 ฉบับที่ : - หน้า : 100448 เดือน/ปี : 08/2562-09/2563
   ชื่อบทความ : Tuning of virgin coconut oil and propylene glycol ratios for maximizing the polyphenol recovery and in vitro bioactivities of mangosteen (Garcinia mangostana L.) pericarp
   ผู้เขียน : Chatchai Sungpud, Worawan Panpipat, Attawadee Sae Yoon, Manat Chaijan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Process Biochemistry
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 08/2562-09/2563
   ชื่อบทความ : Lipase-catalyzed selective enrichment of omega-3 polyunsaturated fatty acids in acylglycerols of cod liver and linseed oils: Modeling the binding affinity of lipases and fatty acids
   ผู้เขียน : YingChenaLing-ZhiCheongaJiaheZhaoaWorawanPanpipatbZhipanWangaYeLiaChenyangLuaJunZhouaXiurongSua
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Biological Macromolecules
   เล่มที่ : 123 ฉบับที่ : - หน้า : 261-268 เดือน/ปี : 02/2562-02/2563
   ชื่อบทความ : ผลของชนิดของอิมัลซิไฟเออร์ต่อคุณลักษณะทางกายภาพของเบต้าแคโรทีนนาโนอิมัลชัน
   ผู้เขียน : เกศินี ศรีรัตนโชติ วรวรรณ พันพิพัฒน์ หมุดตอเล็บ หนิสอ มนัส ชัยจันทร์
   แหล่งตีพิมพ์ : : Thai Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 05/2562-05/2563
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Oxidative stability of margarine enriched with different structures of β- sitosteryl esters during storage
   ผู้เขียน : Worawan Panpipat, Manat Chaijan, Zheng Guo
   แหล่งตีพิมพ์ : : Food Bioscience
   เล่มที่ : 22 ฉบับที่ : 0 หน้า : 78-84 เดือน/ปี : 01/2561-01/2562
   ชื่อบทความ : Feasibility of a pH driven method for maximizing protein recovery of oversalted albumen
   ผู้เขียน : Manat Chaijan, Worawan Panpipat
   แหล่งตีพิมพ์ : : Food Bioscience
   เล่มที่ : 24 ฉบับที่ : 0 หน้า : 89-94 เดือน/ปี : 06/2561-06/2562
   ชื่อบทความ : Characteristics of Thai Native Beef Slaughtered by Traditional Halal Method
   ผู้เขียน : Ari WIBOWO1,2, Worawan PANPIPAT1, Siriporn Riebroy KIM3 and Manat CHAIJAN1,*
   แหล่งตีพิมพ์ : : WJST
   เล่มที่ : 16 ฉบับที่ : 7 หน้า : 443-453 เดือน/ปี : 05/2561-05/2563
   ชื่อบทความ : (ได้ทำหนังสือยกเลิกการใช้บทความนี้ในปีที่ผ่านมา จึงขอใช้ในปีนี้ โดยมีบันทึกข้อความที่อนุมัติโดยคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)
   Feasibility of a pH driven method for maximizing protein recovery of oversalted albumen

   ผู้เขียน : Manat Chaijan and Worawan Panpipat
   แหล่งตีพิมพ์ : : Food Bioscience
   เล่มที่ : 24 ฉบับที่ : - หน้า : 89-94 เดือน/ปี : 12/2561-12/2563
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Palm stearin as a pork back fat replacer for semi-dried Tilapia sausage
   ผู้เขียน : Panpipat, W. and Chaijan, M.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
   เล่มที่ : 17 ฉบับที่ : - หน้า : 417-424 เดือน/ปี : 01/2560-09/2560
   ชื่อบทความ : Removal of lipids, cholesterol, nucleic acids and haem pigments during production of protein isolates from broiler meat using pH-shift processes
   ผู้เขียน : Chaijan, M. and Panpipat, W.
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Food Engineering
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 01/2560-09/2560
   ชื่อบทความ : Chemical deterioration and discoloration of semi-dried tilapia processed by sun drying and microwave drying
   ผู้เขียน : Chaijan, M., Panpipat, W. and Nisao, M.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Drying Technology.
   เล่มที่ : 35 ฉบับที่ : 5 หน้า : 642-649 เดือน/ปี : 01/2560-09/2560
   ชื่อบทความ : Mechanism of oxidation in foods of animal origin
   ผู้เขียน : Chaijan, M. and Panpipat, W.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Natural Antioxidants: Applications in Foods of Animal Origin
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : 1-37 เดือน/ปี : 02/2560-09/2560
   ชื่อบทความ : Carbonated water as a novel washing medium for mackerel (Auxis thazard) surimi production
   ผู้เขียน : Panumas Somjid, Worawan Panpipat, Manat Chaijan
   แหล่งตีพิมพ์ : : J Food Sci Technol
   เล่มที่ : 54 ฉบับที่ : 12 หน้า : 3979-3988 เดือน/ปี : 11/2560-11/2562
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Biochemical and Physicochemical Characteristics of Protein Isolates from Bigeye Snapper (Priacanthus Tayenus) Head by-Product Using Ph Shift Method
   ผู้เขียน : Worawan Panpipat and Manat Chaijan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
   เล่มที่ : 16 ฉบับที่ : - หน้า : 41-50 เดือน/ปี : 03/2559-12/2559
   ชื่อบทความ : Functional properties of pH shifted protein isolates from bigeye snapper (Priacanthus tayenus) head by-product
   ผู้เขียน : Worawan Panpipat & Manat Chaijan
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Food Properties
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 04/2559-12/2559
   ชื่อบทความ : Potential Production of Healthier Protein Isolate from Broiler Meat using Modified Acid-Aided pH Shift Process
   ผู้เขียน : Woarawan Panpipat and Manat Chaijan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Food and Bioprocess Technology
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : 1-9 เดือน/ปี : 03/2559-12/2559
   ชื่อบทความ : Ionic liquids in the synthesis of sugar/carbohydrate and lipid conjugates
   ผู้เขียน : Panpipat, W. and Chaijan, M.
   แหล่งตีพิมพ์ : : AOCS Press
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 347-372 เดือน/ปี : 02/2559-12/2559
   ชื่อบทความ : Autolysis and characterisation of sarcoplasmic and myofibril associated proteinases of oxeye scad (Selar boops) muscle
   ผู้เขียน : Wongwichian, C. Chaijan, M., Panpipat, W., Klomklao, S. and Benjakul, S.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Aquatic Food Product Technology
   เล่มที่ : 25 ฉบับที่ : 7 หน้า : 1132–1143 เดือน/ปี : 01/2559-09/2560
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Interrelationship between myoglobin and lipid oxidations in oxeye scad (Selar boops) muscle during iced storage
   ผู้เขียน : Chantira Wongwichian, Sappasith Klomklao, Worawan Panpipat, Soottawat Benjakul and Manat Chaijan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Food Chemistry
   เล่มที่ : 174 ฉบับที่ : - หน้า : 279-285 เดือน/ปี : 05/2558-05/2559
   ชื่อบทความ : Palm phospholipids
   ผู้เขียน : Worawan Panpipat and Manat Chaijan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Polar Lipids
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 77-90 เดือน/ปี : 05/2558-12/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Antioxidant activity of Maillard reaction products derived from stingray (Himantura signifier) non-protein nitrogenous fraction and sugar model systems
   ผู้เขียน : Jutaporn Limsuwanmanee, Manat Chaijan, Supranee Manurakchinakorn, Worawan Panpipat, Sappasith Klomklao, Soottawat Benjakul
   แหล่งตีพิมพ์ : : LWT-Food Science and Technology
   เล่มที่ : 57 ฉบับที่ : 2 หน้า : 718-724 เดือน/ปี : 07/2557-07/2558
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Extraction and free radical scavenging activity of crude carotenoids from palm oil meal
   ผู้เขียน : Worawan Panpipat and Manat Chaijan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Asian Journal of Food and Agro-Industry
   เล่มที่ : 4 ฉบับที่ : 06 หน้า : 382-387 เดือน/ปี : 06/2556-06/2557
   ชื่อบทความ : Changes in physicochemical and textural properties of stuffed fish stick during storage (*บทความเพิ่ง online ในปี 2013 แต่ได้ issue ย้อนหลัง)
   ผู้เขียน : Worawan Panpipat* and Manat Chaijan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Asian Journal of Food and Agro-Industry
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 1 หน้า : 29-38 เดือน/ปี : 01/2556-12/2557
   ชื่อบทความ : Darkening prevention of fermented shrimp paste by pre-soaking whole shrimp with pyrophosphate (*บทความเพิ่ง online ในปี 2013 แต่ได้ issue ย้อนหลัง)
   ผู้เขียน : Manat Chaijan* and Worawan Panpipat
   แหล่งตีพิมพ์ : : Asian Journal of Food and Agro-Industry
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 2 หน้า : 163-171 เดือน/ปี : 01/2556-12/2557
   ชื่อบทความ : Extraction and free radical scavenging activity of crude carotenoids from palm oil meal (*บทความเพิ่ง online ในปี 2013 แต่ได้ issue ย้อนหลัง)
   ผู้เขียน : Worawan Panpipat* and Manat Chaijan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Asian Journal of Food and Agro-Industry
   เล่มที่ : 4 ฉบับที่ : 6 หน้า : 382-387 เดือน/ปี : 01/2556-12/2557
   ชื่อบทความ : Preparation and characteristics of fish seasoning powder (*บทความเพิ่ง online ในปี 2013 แต่ได้ issue ย้อนหลัง)
   ผู้เขียน : Manat Chaijan, Alissara Sujjanan, Somridee Padprapha and Worawan Panpipat
   แหล่งตีพิมพ์ : : Asian Journal of Food and Agro-Industry
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 6 หน้า : 521-530 เดือน/ปี : 01/2556-12/2557
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Darkening prevention of fermented shrimp paste by pre-soaking whole shrimp with pyrophosphate
   ผู้เขียน : Manat Chaijan and Worawan Panpipat
   แหล่งตีพิมพ์ : : Asian Journal of Food and Agro-Industry
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 2 หน้า : 163-171 เดือน/ปี : 03/2555-03/2556
   ชื่อบทความ : Changes physicochemical and textural properties of stuffed fish stick during storage
   ผู้เขียน : Worawan Panpipat and Manat Chaijan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Asian Journal of Food and Agro-Industry
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 1 หน้า : 29-38 เดือน/ปี : 01/2555-01/2556
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : Gel properties of croaker–mackerel surimi blend
   ผู้เขียน : Worawan Panpipat , Manat Chaijan , Soottawat Benjakul
   แหล่งตีพิมพ์ : : Food Chemistry
   เล่มที่ : In press ฉบับที่ : In press หน้า : In press เดือน/ปี : 04/2553-04/2554
   ชื่อบทความ : ผลของการเซ็ทตัวต่อคุณลักษณะการเกิดเจลของลูกชื้นหมู
   Effect of setting on gelling characteristics of pork ball

   ผู้เขียน : มนัส ชัยจันทร์ สุรสิทธิ์ เกตุมุน๊ะ ทัศนียา กมลมาลย์ และวรวรรณ พันพิพัฒน์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : In press เดือน/ปี : 05/2553-05/2553
   ชื่อบทความ : Free Radical Scavenging Activity and Reducing Capacity of Five Southern Thai Indigenous Vegetable Extracts
   ผู้เขียน : Worawan PANPIPAT, Weerayuth SUTTIRAK and Manat CHAIJAN
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : 1 หน้า : 51-60 เดือน/ปี : 06/2553-09/2553
   ชื่อบทความ : Gel-Forming Ability of Mackerel (Rastrelliger Branchysoma) Protein Isolate as Affected by Microbial Transglutaminase
   ผู้เขียน : Manat CHAIJAN and Worrawan PANPIPAT
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : 1 หน้า : 41-49 เดือน/ปี : 06/2553-09/2553
   ชื่อบทความ : Gel-Forming Ability of Mackerel (Rastrelliger Branchysoma) Protein Isolate as Affected by Microbial Transglutaminase
   ผู้เขียน : Manat CHAIJAN and Worrawan PANPIPAT
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : 1 หน้า : 47-49 เดือน/ปี : 07/2553-01/2554
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : Physicochemical and gelling properties of short-bodied mackerel (Rastrelliger brachysoma) protein isolate prepared using alkaline-aided process
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Food and Bioproducts Processing
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : In press เดือน/ปี : 12/2552-01/2553
   ชื่อบทความ : Physicochemical properties and gel-forming ability of surimi from three species of mackerel caught in Southern Thailand
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Food Chemistry
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : In press เดือน/ปี : 12/2552-01/2553
   ชื่อบทความ : Post Harvest Discoloration of Dark-Fleshed Fish Muscle: A Review
   ผู้เขียน : Manat CHAIJAN and Worawan PANPIPAT
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 2 หน้า : 149-166 เดือน/ปี : 09/2552-09/2553
   ชื่อบทความ : Oxidative Stability of Refrigerated Mackerel Fillet as Influenced by Maillard Reaction Products
   ผู้เขียน : Chaijan, M., Kewmanee, D., Hirunkan, F., Aryamuang, S. and Panpipat, W.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Asian J. of Food and Agro-Industry
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : In press เดือน/ปี : 11/2552-11/2552
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Effect of extraction conditions on total phenolic content, total flavonoid content, and antioxidant activities of two Thai domestic brown rices (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Paramee CHUMSRI, Manat CHAIJAN and Worawan PANPIPAT
   ชื่อการประชุม : International Conference on 4th Industrial Revolution and Its Impacts
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : Off-odor development in catfish (Clarias macrocephalus × Clarias gariepinus) muscle during cold storage (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Hatairad Phetsang1, Worawan Panpipat1, Ingrid Undeland2 and Manat Chaijan1
   ชื่อการประชุม : International Conference on 4th Industrial Revolution and Its Impacts
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : Effect of rearing method on amino acid composition and fatty acid profile of sago palm weevil larvae (Rhynchophorus ferregineus) (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Khanittha CHINARAK, Manat CHAIJAN, Pijug SUMMPUNN and Worawan PANPIPAT
   ชื่อการประชุม : International Conference on 4th Industrial Revolution and Its Impacts
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : Effect of antioxidants on lipid oxidation and color stability of instant Pak Phanang Mee Pad sauce (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Yanyong CHEENKAEW, Worawan PANPIPAT and Manat CHAIJAN
   ชื่อการประชุม : International Conference on 4th Industrial Revolution and Its Impacts
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : Preventive effect of citric acid towards discoloration and sugar crystallization of nipa palm syrup during storage (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Pornpimon TAMPRASIT, Worawan PANPIPAT and Manat CHAIJAN
   ชื่อการประชุม : International Conference on 4th Industrial Revolution and Its Impacts
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : Effect of alkaline treatment on characteristics of pig bone powder (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Siriporn MANKARN, Worawan PANPIPAT and Manat CHAIJAN
   ชื่อการประชุม : International Conference on 4th Industrial Revolution and Its Impacts
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : Functional properties of Nakhon Si Thammarat indigenous rice flour (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : David Oppong, Worawan Panpipat, Manat Chaijan
   ชื่อการประชุม : International Conference on 4th Industrial Revolution and Its Impacts
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : Nipa palm syrup as a functional sweetener in pork jerky (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Renuka PHETRIT1 , Worawan PANPIPAT1 , Supaluk SORAPUKDEE2 and Manat CHAIJAN1,*
   ชื่อการประชุม : International Conference on 4th Industrial Revolution and Its Impacts
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : Antixoidant activity of protein holysate derived from pH-shifted protein isolates of bigeye snapper head by-product (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Nattatip CHONSIN, Worawan PANPIPAT and Manat CHAIJAN
   ชื่อการประชุม : International Conference on 4th Industrial Revolution and Its Impacts
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : Effect of antioxidants on physical characteristics and oxidative stability of beta-carotene enriched nanoemulsion under accelerated storage (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kesinee SRIRATTANACHOT1, Manat CHAIJAN1, Mudtorlep NISOA2 and Worawan PANPIPAT
   ชื่อการประชุม : International Conference on 4th Industrial Revolution and Its Impacts
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : Lipolysis and lipid oxidation of Chinese style fish sausages with emulsion filled gel as pork back fat replacer during storage (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Jaruwan CHANTED, Manat CHAIJAN* and Worawan PANPIPAT
   ชื่อการประชุม : International Conference on 4th Industrial Revolution and Its Impacts
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : Enhanced Removal of lipid and heme protcins during production of mackerel {A*vis thazarr{) protein isolate using cart}onated water as a novel medium in Aeid Aided pH-shift process (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Panumas SOMJID, Worawan PANPIPAT and Manat CHAIJAI{*
   ชื่อการประชุม : intemational Conference on 4*' lndustriai R.evoiution and Its Impacts
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : Production and Physicochemieal characteristics of Spent laying hens' meat sausage formulated with southern Thai Curry (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Warongporn CHOOPAN, Nacchaya RANGABPAN, Kanjana LANGLT, Manat CHAIJAN and Worawan PANPIPAT
   ชื่อการประชุม : bternational Conference on 4e Industrial Revolution and lts lmpacts
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : Combined effect of zinc salts and some food additives on the characteristics of nitrite free pork sausage (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Sirinet CHAIJAN, Pornpimon TEMPRASIT, Manat CHAIJAN1 and Worawan PANPIPAT
   ชื่อการประชุม : International Conference on 4th Industrial Revolution and Its Impacts
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : Effect of malting time on nutritional composition and alpha amylase activity of two Southern Thai local rices (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Cheunkamol PETCHARA, Manat CHAIJAN and Worawan PANPIPAT*
   ชื่อการประชุม : International Conference on 4th Industrial Revolution and Its Impacts
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : Oxidative stability of phytostryl oleate containing vegetabel oils during heating as affected by natural antoxidants (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Patcharee JAMNONGRAT, Manat CHAIJAN and Worawan PANPIPAT*
   ชื่อการประชุม : International Conference on 4th Industrial Revolution and Its Impacts
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : Feasibility of bio-based solvents on phenolic profile and in vitro bioactivity of phenolic extracts recovered from mangosteen pericarp (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Chatchai SUNGPUD1, Manat CHAIJAN1, Attawadee SAE-YOON2 and Worawan PANPIPAT1
   ชื่อการประชุม : International Conference on 4th Industrial Revolution and Its Impacts
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Microwave-assisted extraction of oil from edible sago palm weevil larvae (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Worawan Panpipat, Manat Chaijan
   ชื่อการประชุม : The 20th Food Innovation Asia Conference 2018
   สถานที่ประชุม : BITEC Bangna, Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 14/06/2561
   ชื่อบทความ : Retardation of warmed-over flavor and myoglobin instability of pork sausage using zinc chloride and citric acid (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Worawan Panpipat, Sirinet Chaijan, Pornpimon Tamprasit, Manat Chaijan
   ชื่อการประชุม : FIAC 2018
   สถานที่ประชุม : BITEC
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 14/06/2561
   ชื่อบทความ : Preventive effect of sinapic acid towards lipid oxidation and discoloration in chilled beef patties (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Ari Wibowo, Worawan Panpipat, Siriporn Riebroy Kim, Manat Chaijan
   ชื่อการประชุม : FIAC 2018
   สถานที่ประชุม : BITEC
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 14/06/2561
   ชื่อบทความ : Characteristics of nipa palm syrup as an antioxidative sweetener (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Renuka PHETRIT , Worawan PANPIPAT and Manat CHAIJAN
   ชื่อการประชุม : “International Conference on Biomedical Sciences –ICBMS 2018” “Innovation and natural products for health and well-being”
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 22/03/2561
   ชื่อบทความ : Encapsulation of beta-sitosterol oleate as a funcitonal cholesterol lowering ingredient: Effect of the encapsulation materials (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Worawan Panpipat and Manat Chaijan
   ชื่อการประชุม : FIAC 2018
   สถานที่ประชุม : BITEC
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 14/06/2561
   ชื่อบทความ : Chemical composition of catfish (Clarias macrocephalus × Clarias gariepinus) muscle as affected by anatomical location (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Hatairad Phetsang1, Worawan Panpipat1, Ingrid Undeland2 and Manat Chaijan
   ชื่อการประชุม : ICAAI2018
   สถานที่ประชุม : Mae Fah Luang University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/11/2561
   ชื่อบทความ : Effects of Cold Plasma on Physicochemical Properties of ftCarotene Enriched Nanoemulsion Model System (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kesinee Srirattanachotl, Manat Chaijanl, Mudtorlep Nisoa2 and Worawan Panpipatl
   ชื่อการประชุม : ICAAI2018
   สถานที่ประชุม : Mae Fah Luang University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/11/2561
   ชื่อบทความ : Chemical composition and free radical scavenging activity of sago palm weewil larvae oil raised from different farms (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Khanittha Chinarak Manat Chaijan Pijugg Summpunn Worawan Panpipat
   ชื่อการประชุม : ICAAI2018
   สถานที่ประชุม : Mae Fah Luang University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/11/2561
   ชื่อบทความ : Effect of Steaming on Quality of Nipa Palm Syrup during Storage (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Pornpimon Tapprasit, Worar.van Panpipat and Manat Chaijan
   ชื่อการประชุม : ICAAI2018
   สถานที่ประชุม : Mae Fah Luang University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/11/2561
   ชื่อบทความ : Effect of stabitizers on the Physicochernical Froperties of Instant Pak Panang Mee Fad Sauce (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Yanyong Cheenkaew Worawan Panpipat and Manat Chaijan
   ชื่อการประชุม : ICAAI2018
   สถานที่ประชุม : Mae Fah Luang University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/11/2561
   ชื่อบทความ : Characteristics of nipa palm syrup as a functional sweetener (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Renuka Phetrit Worawan Panpipat Suppaluck Sorapuckdee Manat Chaijan
   ชื่อการประชุม : ICAAI2018
   สถานที่ประชุม : Mae Fah Luang University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/11/2561
   ชื่อบทความ : Effect of High Medium-Chain Fatty Acid (MCFA) Containing Oils Nanoemulsion as a Coating Medium on Qualities of Sea Bass (Lates calcarifer ) Fillets during Chilled Storage (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Sirinet Chai j an 1 Mana t Chaijan 1 A om Panya 2 and Worawan P . I
   ชื่อการประชุม : ICAAI2018
   สถานที่ประชุม : Mae Fah Luang University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/11/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Phytonutrients of germinated Khai Mod Rin brown rice (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Worawan PANPIPAT1, Jirayus WORARATPHOKA, and Manat CHAIJAN
   ชื่อการประชุม : The 2nd International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry (ISSAA2017)
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2560
   ชื่อบทความ : Effect of Carbonated Water Washing on Biochemical Properties and Gel Characteristics of Mackerel (Auxis thazard) Surimi (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Panumas Somjid, Worawan Panpipat and Manat Chaijan
   ชื่อการประชุม : The 19th Food Innovation Asia Conference 2017 (FIAC 2017)
   สถานที่ประชุม : Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/06/2560
   ชื่อบทความ : Carbonated water as a novel washing medium for mackerel surimi production (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Panumas SOMJID, Worawan PANPIPAT and Manat CHIJAN
   ชื่อการประชุม : The 2nd International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry (ISSAA2017)
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2560
   ชื่อบทความ : Stabilization of phytosterol esters by sinapic acid in high temperature conditions (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Patcharee JAMNONGRAT, Manat CHAIJAN and Worawan PANPIPAT
   ชื่อการประชุม : The 2nd International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry (ISSAA2017)
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/06/2560
   ชื่อบทความ : Valorization of bigeye snapper (Priacanthus tayenus) head by-product through production of protein hydrolysate (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Nattatip CHONSIN, Manat CHAIJAN* and Worawan PANPIPAT
   ชื่อการประชุม : The 2nd International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry (ISSAA2017)
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2560
   ชื่อบทความ : Physicochemical properties and microstructure of tilapia sausage formulated with crude palm oil (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Manat CHAIJAN* and Worawan PANPIPAT
   ชื่อการประชุม : The 2nd International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry (ISSAA2017)
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2560
   ชื่อบทความ : Physical characterization of lipophilic turmeric (Curcuma longa L.) extract nanoemulsion as influenced by emulsifiers (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kesinee SRIRATTANACHOT, Worawan PANPIPAT and Manat CHAIJAN
   ชื่อการประชุม : The 2nd International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry (ISSAA2017)
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2560
   ชื่อบทความ : Traditional Halal slaughtering method for beef cattle in Thasala District, Nakhon Si Thammarat-Thailand: A preliminary survey (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Ari WIBOWO, Worawan PANPIPAT,Siriporn RIEBROY and Manat CHAIJAN
   ชื่อการประชุม : The 2nd International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry (ISSAA2017)
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2560
   ชื่อบทความ : Use of natural colorants in nitrite-free Kunchiang, a Thai dried pork sausage (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Chotika NAKPALAD, Supparat PROMNOI, Worawan PANPIPA, and Manat CHAIJAN
   ชื่อการประชุม : The 2nd International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry (ISSAA2017)
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2560
   ชื่อบทความ : Quality of Kun-chiang stabilized by polysorbate 80 (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Supparat PROMNOI, Chotika NAKPALAD, Manat CHAIJAN, and Worawan PANPIPAT
   ชื่อการประชุม : The 2nd International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry (ISSAA2017)
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2560
   ชื่อบทความ : Effect of antioxidants on the oxidative stability and physical characteristics of lipophilic turmeric extract-loaded nanoemulsion under accelerated storage (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kesinee SRIRATTANACHOT, Worawan PANPIPAT* and Manat CHAIJAN
   ชื่อการประชุม : The 19th Food Innovation Asia Conference 2017 (FIAC 2017)
   สถานที่ประชุม : Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/06/2560
   ชื่อบทความ : เสถียรภาพของกุนเชียงหมูปราศจากไนไตรท์ระหว่างการเก็บรักษา (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : โชติกา นาคปลัด สุพัตรา พรหมน้อย วรวรรณ พันพิพัฒน์ และมนัส ชัยจันทร์
   ชื่อการประชุม : โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 4
   สถานที่ประชุม : ม.ราชภัฏเพชรบุรี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2560
   ชื่อบทความ : คุณลักษณะบางประการของน้ำตาลกรวดจากน้ำผึ้งจาก (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : มาริสา ถวายเทียน มนัส ชัยจันทร์ และวรวรรณ พันพิพัฒน์
   ชื่อการประชุม : โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 4
   สถานที่ประชุม : ม.ราชภักเพชรบุรี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2560
   ชื่อบทความ : Some characteristics of protein hydrolysate from bigeye snapper head by-product (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Natthathip Chonsin, Worawan Panpipat, Manat Chaijan
   ชื่อการประชุม : The 19th Food Innovation Asia Conference 2017
   สถานที่ประชุม : Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/06/2560
   ชื่อบทความ : The effect of using antioxidant in preventing thermal oxidation of phytosterol ester (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Pacharee Jamnongrat, Manat Chaijan and Worawan Panpipat
   ชื่อการประชุม : The 19th Food Innovation Asia Conference 2017
   สถานที่ประชุม : Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/06/2560
   ชื่อบทความ : Changes in physicochemical properties of three beef cuts slauthered by traditional Halal method during chilled storage (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Ari WIBOWO, Worawan PANPIPAT,Siriporn RIEBROY and Manat CHAIJAN
   ชื่อการประชุม : The 19th Food Innovation Asia Conference 2017 (FIAC 2017)
   สถานที่ประชุม : Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/06/2560
   ชื่อบทความ : การพัฒนาเทคนิคใหม่ในการใช้น้ำมันพืชทดแทนไขมันหมูสำหรับผลิตภัณฑ์กุนเชียงปลา (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : มนัส ชัยจันทร์* และวรวรรณ พันพิพัฒน์
   ชื่อการประชุม : การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/03/2560
   ชื่อบทความ : องค์ประกอบทางเคมีและความสามารถในการต้านออกซิเดชันของน้ำมันกั้งตั๊กแตน (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : วรวรรณ พันพิพัฒน์* และ มนัส ชัยจันทร์
   ชื่อการประชุม : การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/03/2560
   ชื่อบทความ : การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและคุณค่าทางโภชนาการของข้าวพันธุ์พื้นเมืองใน จ.นครศรีธรรมราชที่ผ่านการแปรรูปเบื้องต้นด้วยวิธีที่แตกต่างกัน (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : สุปราณี มนูรักษ์ชินากร และวรวรรณ พันพิพัฒน์
   ชื่อการประชุม : มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560
   สถานที่ประชุม : กรุงเทพ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/08/2560
   ชื่อบทความ : การพัฒนากระบวนการผลิตเครื่องดื่มกึ่งสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพจากข้าวไข่มดริ้น: ข้าวพันธุ์พื้นเมือง จ.นครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : วรวรรณ พันพิพัฒน์
   ชื่อการประชุม : มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560
   สถานที่ประชุม : กรุงเทพ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/08/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Prooxidative activity of sarcophagus fraction from striped snake head fish (Channa striata) in lecithin liposome model system (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Chanpat, N., Panpipat, W. and Chaijan, M.
   ชื่อการประชุม : International conference on Food and Applied Bioscience
   สถานที่ประชุม : Chaingmai
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 04/02/2559
   ชื่อบทความ : Thermo-oxidative stability of phytosterol fatty acid esters (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Panpipat, W., Chaijan, M., and Guo, Z
   ชื่อการประชุม : TRF Annual meeting 2016
   สถานที่ประชุม : The Regent Cha-am Beach Resort
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 06/01/2559
   ชื่อบทความ : Physical characterization of brown perilla (Perillfrutescenes) oil-in-water emulsion (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Jamnongrat, P., Chaijan, M. & Panpipat, W.
   ชื่อการประชุม : International Conference on Food and Applied Bioscience
   สถานที่ประชุม : The Empress Hotel, Chaing Mai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 04/02/2559
   ชื่อบทความ : Production of mackerel surimi using ultrasound-assisted washing process (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Somjid, P., Panpipat, W. & Chaijan, M.
   ชื่อการประชุม : International Conference on Food and Applied Bioscience
   สถานที่ประชุม : The Empress Hotel, Chaing Mai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 04/02/2559
   ชื่อบทความ : Characterization of surimi-like material from goat (Capra aegagrus hircus) meat as influenced by washing process (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Srirattanachot, K., Manuseela, U., Panpipat, W., & Chaijan, M.
   ชื่อการประชุม : International Conference on Food and Applied Bioscience
   สถานที่ประชุม : The Empress Hotel, Chaing Mai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 04/02/2559
   ชื่อบทความ : Characteristics of nitrite-free pork sausages formulated with Maillard reaction products (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Chaijan, M. Chamsai, P. and Panpipat, W
   ชื่อการประชุม : The 6th International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO6)
   สถานที่ประชุม : Pullman Hotel, Khonkhaen
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/01/2559
   ชื่อบทความ : Use of Konjac flour in production of low-fat Chinese-style fish sausages (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Panpipat, W., Chaijan, M. and Samepop, D. and Petchara, C.
   ชื่อการประชุม : The 6th International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO6)
   สถานที่ประชุม : Pullman Hotel, Khonkhaen
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/01/2559
   ชื่อบทความ : การประเมินอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ซอสกอและกึ่งสำเร็จรูป (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ธีรพล อิกำเนิด สุขฤทัย สีสังข์ วรวรรณ พันพิพัฒน์ และมนัส ชัยจันทร์
   ชื่อการประชุม : การนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรครั้งที่ 3
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2559
   ชื่อบทความ : การผลิตโปรตีนไอโซเลทจากเนื้อไก่ด้วยกระบวนการปรับพีเอชและประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เนื้อเพื่อสุขภาพ (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : มนัส ชัยจันทร์ และ วรวรรณ พันพิพัฒน์
   ชื่อการประชุม : การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/02/2559
   ชื่อบทความ : คุณสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไอโซเลทจากวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปซูริมิ (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : วรวรรณ พันพิพัฒน์ และ มนัส ชัยจันทร์
   ชื่อการประชุม : การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/02/2559
   ชื่อบทความ : Concentration-dependence of Antioxidant and Prooxidant Effects on Lecithin Liposome Model System of Sarcoplasmic Fraction from Striped Snake Head Fish (Channa striata) (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Chanpat, N., Panpipat, W. & Chaijan, M.
   ชื่อการประชุม : Food Innovation Asia Conference 2016
   สถานที่ประชุม : Bitec, Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2559
   ชื่อบทความ : Effect of oil load on quenching ability of perilla oil-in-water emulsion against fenton reactants (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Jamnongrat, P., Chaijan, M. & Panpipat, W.
   ชื่อการประชุม : Food Innovation Asia Conference 2016
   สถานที่ประชุม : Bitec, Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2559
   ชื่อบทความ : Gel strength and microstructure of mackerel surimi prepared by ultrasound-assisted washing process (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Somjid, P., Panpipat, W. & Chaijan, M.
   ชื่อการประชุม : Food Innovation Asia Conference 2016
   สถานที่ประชุม : Bitec, Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2559
   ชื่อบทความ : Effect of heating regimes on gel properties of surimi-like material from goat (Capra aegagrus hircus) meat (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Srirattanachot, K., Manuseela, U., Panpipat, W., & Chaijan, M.
   ชื่อการประชุม : Food Innovation Asia Conference 2016
   สถานที่ประชุม : Bitec, Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2559
   ชื่อบทความ : Recovery of Protein and Reduction of Salt Content from Over-salted Albumen using pH-shift Process (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Panpipat, W. and Chaijan, M.
   ชื่อการประชุม : 18th Food Innovation Asia Conference 2016
   สถานที่ประชุม : Bitec, Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2559
   ชื่อบทความ : Chemical Composition of Sago Palm Weevil (Rhynchophorus ferrugineus) Larvae (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Panpipat, W. and Chaijan, M.
   ชื่อการประชุม : 18th Food Innovation Asia Conference 2016
   สถานที่ประชุม : Bitec, Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2559
   ชื่อบทความ : Reduction of Nucleic Acids from Chicken Meat using pH-shifted Protein Isolation Technique (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Chaijan, M. and Panpipat, W.
   ชื่อการประชุม : Food Innovation Asia Conference 2016
   สถานที่ประชุม : Bitec, Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2559
   ชื่อบทความ : Myoglobin Redox Instability and Lipid Oxidation of Shrimp Scad ﴾Alepes djedaba﴿ Muscle during Iced Storage (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Wongwichian, C., Chaijan, M., Panpipat, W. and Klomklao, S.
   ชื่อการประชุม : 18th Food Innovation Asia Conference 2016
   สถานที่ประชุม : Bitec, Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2559
   ชื่อบทความ : REMOVAL OF MYOGLOBIN, LIPID AND SPECIES ODOR DURING PRODUCTION OF SURIMI-LIKE MATERIAL FROM GOAT MEAT (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Manat Chaijan, Worawan Panpipat, Unyakorn Manuseela and Kesinee Srirattanachot
   ชื่อการประชุม : 62nd International Congress of Meat Science and Technology
   สถานที่ประชุม : Swissotel LE CONCORDE, Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 14/08/2559
   ชื่อบทความ : PHYSICOCHEMICAL AND GELLING PROPERTIES OF CHICKEN PROTEIN ISOLATE AS INFLUENCED BY FREEZE-THAW CYCLE (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Worawan Panpipat and Manat Chaijan
   ชื่อการประชุม : 62nd International Congress of Meat Science and Technology
   สถานที่ประชุม : Swissotel LE CONCORDE, Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 14/08/2559
   ชื่อบทความ : EFFECT OF PHOSPHATE REPLACER ON PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF BEEF (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Ari Wibowo1, Panumas Somjid1, Worawan Panpipat1, Siriporn Riebroy2 and Manat Chaijan1
   ชื่อการประชุม : 62nd International Congress of Meat Science and Technology
   สถานที่ประชุม : Swissotel LE CONCORDE, Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 14/08/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Effect of Licourice (Glycyrrhiza glabra) Powder on Acceptance and Lipid Oxidation of Pork Jerky (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Patcharee Jamnongrat, Suttasinee Tangtong, Manat Chaijan and Worawan Panpipat
   ชื่อการประชุม : Food Innovation Asia Conference 2015
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/06/2558
   ชื่อบทความ : Physicochemical Properties and Antioxidative Activities of Press Juice from Striped Snake-Head Fish (Channa striata) Muscle (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Nattatip Chanpat, Worawan Panpipat and Manat Chaijan
   ชื่อการประชุม : Food Innovation Asia Conference 2015
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/06/2558
   ชื่อบทความ : Removal of Lipid and Fishy Odor from Mackerel (Auxis thazard) Mince by Carbonated Water Washing (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Panumas Somjid, Worawan Panpipat and Manat Chaijan
   ชื่อการประชุม : Food Innovation Asia Conference 2015
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/06/2558
   ชื่อบทความ : Effect of the Icing with Green Tea Extract on Lipid Oxidation and Fishy Odor Development in Short-bodied Mackerel (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Worawan Panpipat, Manat Chaijan, Weena Suradeen and Rattana Tattawaree
   ชื่อการประชุม : Food Innovation Asia Conference 2015
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/06/2558
   ชื่อบทความ : Lipid Oxidation and Gelling Properties of Hybrid Catfish Surimi Washed with Plant Extracts (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Manat Chaijan, Nattaporn Kaewwatta, Worawan Panpipat and Supranee Manurakchinakorn
   ชื่อการประชุม : Food Innovation Asia Conference 2015
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/06/2558
   ชื่อบทความ : Protein Isolation from Bigeye Snapper (Priacanthus tayenus) Head By-Product Using pH-Shift Method (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Worawan Panpipat and Manat Chaijan
   ชื่อการประชุม : 2nd International Symposium on Agricultural Technology (ISAT2015)
   สถานที่ประชุม : Pattaya, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/07/2558
   ชื่อบทความ : Gel Properties of Pork Ball Containing Mixed Precooked Carotenoid-rich Vegetables (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Manat Chaijan, Worawan Panpipat, Noppawan Laophrom and Saowanee Truktrong
   ชื่อการประชุม : 2nd International Symposium on Agricultural Technology (ISAT2015)
   สถานที่ประชุม : Pattaya, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/07/2558
   ชื่อบทความ : Myoglobin Redox Instability of Protein Isolate from Bigeye Snapper (Priacanthus tayenus) Head By-product (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Worawan Panpipat and Manat Chaijan
   ชื่อการประชุม : 2nd International Symposium on Agricultural Technology (ISAT2015)
   สถานที่ประชุม : Pattaya, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/07/2558
   ชื่อบทความ : Utilization of Fish Residue from Fish Sauce Fermentation for High Calcium Sweet Dipping Sauce (Nam Pla Wan) Production (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Manat Chaijan, Worawan Panpipat and Waraporn Tumtong
   ชื่อการประชุม : 2nd International Symposium on Agricultural Technology (ISAT2015)
   สถานที่ประชุม : Pattaya, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/07/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Protein recovery of threadfin bream (Nemipterus bleekeri) by-products using pH-shift method (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Anissara Mad-Aree, Onnipa Woraprayote, Worawan Panpipat and Manat Chaijan
   ชื่อการประชุม : การสัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การประมง ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 9 : Congress on Fisheries Science 2014
   สถานที่ประชุม : อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/02/2557
   ชื่อบทความ : ความสามารถในการเกิดเจลของโปรตีนที่สกัดได้จากวัสดุเศษเหลือจากปลาทรายแดงด้วยกระบวนการปรับพีเอช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : อรนิภา วรประโยชน์, อณิสรา หมัดอารี, วรวรรณ พันพิพัฒน์ และมนัส ชัยจันทร์
   ชื่อการประชุม : โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1 : The 1st Regional Undergraduate Conference on Agricultural Sciences and Technology (RUCA I)
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/03/2557
   ชื่อบทความ : Synthesis of unsaturated lipophilic phytosterol catalyzed by Candida antarctica A lipase (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Worawan Panpipat and Manat Chaijan
   ชื่อการประชุม : The 16th Food Innovation Asia Conference 2014
   สถานที่ประชุม : BITEC Bangna, Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 12/06/2557
   ชื่อบทความ : Cross-linking ability of Maillard reaction products towards porcine myofibrillar proteins (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Pensri Chamsai, Worawan Panpipat, Sappasith Klomklao and Manat Chaijan
   ชื่อการประชุม : The 16th Food Innovation Asia Conference 2014
   สถานที่ประชุม : BITEC Bangna, Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 12/06/2557
   ชื่อบทความ : Effect of lipophilic b-sitosterol derivatives on phospholipid model membrane ordering: study by Langmuir-Blodgett (LB) film monolayer (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Worawan Panpipat and Manat Chaijan
   ชื่อการประชุม : The 2nd International Conference on Food and Applied Bioscience
   สถานที่ประชุม : The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 06/02/2557
   ชื่อบทความ : Negative effect of alkaline-saline and sodium hypochlorite washing on the physicochemical properties and gel-forming ability of oxeye scad (Selar boops) surimi (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Chantira Wongwichian, Manat Chaijan, Worawan Panpipat and Sappasith Klomklao
   ชื่อการประชุม : The 2nd International Conference on Food and Applied Bioscience
   สถานที่ประชุม : The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 06/02/2557
   ชื่อบทความ : Biochemical properties of minced catfish washed with plant extracts (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Nattaporn Kaewwatta, Supranee Manurakchinakorn, Worawan Panpipat and Manat Chaijan
   ชื่อการประชุม : The 2nd International Conference on Food and Applied Bioscience
   สถานที่ประชุม : The Empress Hotel, Chiangmai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 06/02/2557
   ชื่อบทความ : Physicochemical and gel forming properties of mackerel surimi washed with aluminium sulfate solution (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Manat Chaijan, Worawan Panpipat and Atthaporn Yingsaptawee
   ชื่อการประชุม : The 2nd International Conference on Food and Applied Bioscience
   สถานที่ประชุม : The Empress Hotel, Chiangmai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 06/02/2557
   ชื่อบทความ : Quality changes of pork ball containing mixed precooked vegetables during chilled storage (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Manat Chaijan, Worawan Panpipat, Nopphawan Laophrom and Saowanee Truktrong
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 6
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : Oxidative stability of lipid and myoglobin of frozen fish fillet as affected by non-protein nitrogenous compound (NPN) from stingray (Himantura signifier) muscle (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Jutaporn Limsuwanmanee, Manat Chaijan, Supranee Manurakchinakorn and Worawan Panpipat
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 6
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : Physicochemical and gelling properties of surimi from oxeye scad (Selar boops) and shrimp scad (Alepes djedaba) (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Chantira Wongwichian, Manat Chaijan, Worawan Panpipat and Sappasith Klomklao
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 6
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : Effect of washing media on characteristics of catfish (Clarias macrocephalus) surimi (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Nattaporn Kaewwatta, Manat Chaijan, Supranee Manurakchinakorn, Worawan Panpipat and Siriporn Riebroy
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 6
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : Comparison of Gel Properties from Croaker and Mackerel Surimi (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Manat Chaijan, Worawan Panpipat and Soottawat Benjakul
   ชื่อการประชุม : 12th Asean Food Conference 2011
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2554
   ชื่อบทความ : Effect of Citric Acid on Lipid Oxidation of Mackerel (Scomberomorus guttatus) Fillet during Refrigerated Storage (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Jutaporn Liwa, Manat Chaijan, Supranee Manurakchinakorn and Worawan Panpipat
   ชื่อการประชุม : 12th Asean Food Conference 2011
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : Combination effect of sorbitol and polyphosphate on physicochemical characteristics of frozen grilled pork (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : Food Innovation Asia Conference 2010
   สถานที่ประชุม : ไบเทค บางนา กรุงเทพ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 17/06/2553
   ชื่อบทความ : Darkening prevention of Thai fermented shrimp paste by pre-soaking whole shrimp with pyrophosphate (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : Food Innovation Asia Conference 2010
   สถานที่ประชุม : ไทค บางนา กรุงเทพ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 17/06/2553
   ชื่อบทความ : Preparation and characteristics of fish seasoning powder (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : Food Innovation Asia Conference 2010
   สถานที่ประชุม : ไบเทค บางนา กรุงเทพ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 17/06/2553
   ชื่อบทความ : Changes in physicochemical and textural properties of stuffed fish stick during storage (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : Food Innovation Asia Conference 2010
   สถานที่ประชุม : ไบเทค บางนา กรุงเทพ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 17/06/2553
   ชื่อบทความ : Chemical synthesis of cocoa butter analog through acidolyis of palm olein and stearic acid: The combination effect of substrate and catalyst concentration at low reaction temperature (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : Food Innovation Asia Conference 2010
   สถานที่ประชุม : ไบเทค บางนา กรุงเทพ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 17/06/2553
   ชื่อบทความ : Extraction and free radical scavenging activity of crude carotenoids from palm oil meal (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : Food Innovation Asia Conference 2010
   สถานที่ประชุม : ไบเทค บางนา กรุงเทพ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 17/06/2553
   ชื่อบทความ : Effect of sodium chloride on gel properties of pork ball (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Manat Chaijan, Surasith Ketmuna, Tassaneeya Kamonmarn and Worawan Panpipat
   ชื่อการประชุม : International Conference on Agriculture and Agro-Industry (ICAAI2010)
   สถานที่ประชุม : Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/11/2553
   ชื่อบทความ : Preventive effect of sodium nitrite on lipid and myoglobin oxidation in frozen grilled pork (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Manat Chaijan and Worawan Panpipat
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ครั้งที่ 2 : The 2nd Meat Science and Technology
   สถานที่ประชุม : โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 17/12/2553
   ชื่อบทความ : Improvement of Pork Ball Gel using Tripolyphosphate (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Manat Chaijan, Tassaneeya Kamonmarn, Surasith Ketmuna and Worawan Panpipat
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2
   สถานที่ประชุม : โรงละครเล็ก หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/11/2553
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : Production of High Calcium Seasoning Powder (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : Foood Inovation Asia Conference 2009
   สถานที่ประชุม : ไบเทคบางนา กรุงเทพ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/06/2552
   ชื่อบทความ : Quality Changes of High Calcium Seasoning Powder during Storage (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : Food Innovation Asia Conference 2009
   สถานที่ประชุม : ไบเทคบางนา กรุงเทพ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/06/2552
   ชื่อบทความ : Antioxidant Activity of Carotenoid Extracted from Silkworm (Bombyx mori) Pupas (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : Food Innovation Asia Conference 2009
   สถานที่ประชุม : ไบเทค บางนา กรุงเทพ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/06/2552
   ชื่อบทความ : Oxidative stability of refrigerated mackerel fillet as influenced by Maillard reaction products (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : Food Innovation Asia Conference 2009
   สถานที่ประชุม : ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/06/2552
   ชื่อบทความ : Characteristics and some functional properties of fresh and salted duck eggs (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : Food Innovation Asia Conference 2009
   สถานที่ประชุม : ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/06/2552
   ชื่อบทความ : Effect of setting on gelling characteristics of pork ball (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ครั้งที่1
   สถานที่ประชุม : โรงแรมรามาการ์เดน กรุงเทพ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 17/12/2552
   ชื่อบทความ : คุณลักษณะทางเคมีฟิสิกส์และการยอมรับของผู้บริโภคของผลิตภัณฑ์ปลาเส้นสอดไส้
    PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES AND ACCEPTABILITY OF STUFFED FISH STICK (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 35th Congress on Science and Technology of Thailand
   สถานที่ประชุม : The Tide Resort (Bansaen Beach) Chonburi
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/10/2552
   ชื่อบทความ : ลักษณะสมบัติของผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแผ่นขึ้นรูปใหม่ผสมสาหร่ายผมนางทอดกรอบ
    CHARACTERISTICS OF FREID-RESTRUCTURED PORK ADDED WITH GRACILARIA SEAWEED (Gracilaria fisheri) (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 35th Congress on Science and Technology of Thailand
   สถานที่ประชุม : The Tide Resort (Bangsaen Beach) Chonburi
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/10/2552
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2563
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2563
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2563
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ครั้งที่ 2
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ครั้งที่ 1
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน
  พ.ศ.2552
 • ชื่อโครงการ : โครงการบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาพื้นที่ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2553
  พ.ศ.2551
 • ชื่อโครงการ : การบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2552
    ชื่อกิจกรรม : การบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาพื้นที่ในชุมชน
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2560
 • Effect of grape seed and green tea extracts on lipid oxidation and quality of ground buffalo meat during storage
 • Maximizing the value of salmon, cod and herring filleting rest raw materials using the pH-shift method: protein isolation and characterization
 • A Novel Modified Lipid: Enzymatic Esterification Of 2-Monoacylglycerol With N-acetyl-L-leucine
 • Physico-functional and Sensory Properties of Cowpea Flour Based Recipes (Akara) Enriched with Sweet Potato
 • Enrichment of Vitamin E in Palm Fatty Acid Distillate using Sequential- Cooling Urea–Fatty Acid Complexation
 • Amino acid analysis of lipases from oil pollutant isolates: Cunninghamella verticillata and Geotrichum candidum
 • Alternative Extraction and Purification of gamma-Oryzanol from Rice Bran and Its Antioxidant Scavenging Activity
 • Effect of Antioxidant-Containing Edible Coating on Stability of Banana Conserve Stick
 • Spirulina (Arthrospira platensis) Extract as a Natural Antioxidant for Improving Oxidative Stability of Common Kilka (Clupeonella cultriventris caspia) Oil
 • Antioxidative Properties of White and Red Flowered Agathi (Sesbania grandiflora) Tea and Tea Extracts
 • การคัดแยกฮีสทามีนฟอร์มมิ่งแบคทีเรียและการวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ อาหารทะเลหมักในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเทศไทย
 • Effect of Antioxidant-Containing Edible Coating on Stability of Banana Conserve Stick
 • Shelf life prediction of extra virgin olive oil: effect of polyphenol content
 • -คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปรด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน (3 รอบ) -การใช้ผงมะเขือเทศและผงอังคักในผลิตภัณฑ์กุนเชียงหมู (2 รอบ) -การใช้สารทดแทนฟอสเฟตต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ไก่ยอพร้อมรับประทาน ที่บรรจุในรีทอร์ทเพาช์ (2 รอบ) -การพัฒนาผลิตภัณฑ์พาสต้าสดจากแป้งข้าวกล้อง (2 รอบ)
  พ.ศ.2559
 • ตรวจ Manuscript ID SJST-2016-0043 entitled "The quality properties and shelf life of pasteurized liquid coffee whitener made from mixed hydrogenated palm kernel oil and cold-pressed rice bran oil
 • ตรวจ manuscript entitled "Evaluation of the shelf life of under vacuum and modified atmosphere of packed sliced cold-smoked rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)" (ID: "1348")
 • ตรวจบทคัดย่องาน Food Innovation Asia Conference 2016 (FIAC 2016) จำนวน 7 เรื่อง.
 • ตรวจแก้บทความจำนวน 3 เรื่อง 1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมกะทิจากข้าวไรซ์เบอรี่ 2. การพัฒนาคุกกี้จากแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ทดแทนแป้งสาลีเสริมข้าวพองไรซ์เบอร์รี่ 3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์โรตีกรอบเสริมใยอาหารจากรำข้าว
 • เป็นกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ม.ทักษิณ ของนายสกนวัจน์ เกื้อเพชรแก้ว เมื่อวันที่ 5 กย 59 เวลา 9.00-12.00 น.
 • Manuscript ID SJST-2016-0117 entitled "Some chemical and physical properties of dry pulp from Riang (<i>Parkia timoriana</i> (DC.) Merr.)" for Songklanakarin Journal of Science and Technology.
 • manuscript entitled "Effect of plant extracts on lipid and protein oxidation of mackerel (Scomber scombrus) mince during frozen storage" (ID: "2715").
 • "Shelf-life evaluation of sliced cold-smoked rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) under vacuum (PV) and modified atmosphere packaging (MAP).
 • แก้ไขบทความฉบับเต็ม 6 เรื่อง ได้แก่ Review reference number is Poster 17 Topic/Case : Use of the combined phase partitioning systems for lipase recovery Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) hepatopancreas Review reference number is Oral 143 Topic/Case : Characterization of Triacylglycerols Species from Dry Fractionation and Enzymatic Modification of Rice Bran Oil to Produce Cocoa Butter Alternatives Review reference number is Poster 18 Topic/Case : Kinetics Study of Grape Seed Oil Microwave-Assisted Solvent Extraction Review reference number is Poster 66 Topic/Case : Oxidative stability of Glochidion sphaerogymum extract in o/w emulsion system at various pHs and storage temperatures Review reference number is Poster 94 Topic/Case : Instant Organic Rice Bran Milk: Production and Its Primarily Quality Attributes Review reference number is Poster 54 Topic/Case : Production and quality of sterilized liquid non-dairy creamer from refined rice bran oil
 • เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางจุลชีววิทยาและเคมีของผลิตภัณฑ์ปอเยอะทุเรียน จำนวน 2 ครั้ง คือ original submission และ R1
  พ.ศ.2558
 • ตรวจ manuscript # JFDS-2015-1107.R1 entitled "Valorisation Of Olive Pomace Oil With Enzymatic Production Of 2-Monoacylglycerol".Journal of Food Science
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2562
   ชื่อผลงาน : Feasibility of bio-based solvents on phenolic profile and in vitro bioactivities of phenolic extracts recovery from mangosteen pericarp.
   ชื่อรางวัล : Outstanding oral presentation (3rd Place)
   จาก : International Conference on 4th Industrial Revolution and Its Impacts, Walailak University
   เมื่อ : 29/03/2562
   ผู้ได้รับรางวัล :  นายฉัตรชัย  สังข์ผุด,  รศ.ดร.วรวรรณ  พันพิพัฒน์,  รศ.ดร.มนัส  ชัยจันทร์,  ดร.อรรถวดี  แซ่หยุ่น
   ชื่อผลงาน : อินดี้-มอลต์ดริงค์:เครื่องดื่มมอลต์สกัดจากข้าวพันธุ์พื้นเมือง
   ชื่อรางวัล : เหรียญทองแดง
   จาก : วช.
   เมื่อ : 09/04/2562
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.วรวรรณ  พันพิพัฒน์,  นายขนิษฐา  จินารักษ์,  นายวรงค์พร  ชูพันธ์
   ชื่อผลงาน : ฟีโอพลัส: นวัตกรรมน้ำมาริเนทเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อสัตว์และลดสารก่อมะเร็ง
   ชื่อรางวัล : เหรียญเงิน
   จาก : วช.
   เมื่อ : 06/02/2562
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.วรวรรณ  พันพิพัฒน์,  รศ.ดร.มนัส  ชัยจันทร์,  นายวราภรณ์  สมกอง,  นายอรวรรณ   พินชนะ
   ชื่อผลงาน : อิมัลชันฟิลเจล: นวัตกรรมใหม่ในการใช้น้ำมันพืชทดแทนไขมันหมูสำหรับผลิตภัณฑ์กุนเชียงปลา
   ชื่อรางวัล : เหรียญเงิน
   จาก : วช.
   เมื่อ : 06/02/2562
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.วรวรรณ  พันพิพัฒน์,  รศ.ดร.มนัส  ชัยจันทร์,  นายภานุมาศ  สมจิตร
  พ.ศ.2561
   ชื่อผลงาน : เจลทำความสะอาดมือเพื่อกำจัดกลิ่นคาวปลาและอาหารทะเล
   ชื่อรางวัล : รางวัลข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสายอุดมศึกษาระดับดีมากและผลงานนวัตกรรมระดับเหรียญเงิน
   จาก : คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
   เมื่อ : 12/08/2561
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.วรวรรณ  พันพิพัฒน์,  รศ.ดร.มนัส  ชัยจันทร์
  พ.ศ.2558
   ชื่อผลงาน : Lipid Oxidation and Gelling Properties of Hybrid Catfish Surimi Washed with Plant Extracts
   ชื่อรางวัล : รางวัลชมเชยการนำเสนอแบบโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ Food Innovation Asia Conference 2015
   จาก : Agro-Industry Academic Council Association
   เมื่อ : 19/06/2558
   ผู้ได้รับรางวัล :  นายณัฐพร  แก้ววัตถา,  ผศ.ดร.สุปราณี  มนูรักษ์ชินากร,  รศ.ดร.วรวรรณ  พันพิพัฒน์,  รศ.ดร.มนัส  ชัยจันทร์
  พ.ศ.2553
   ชื่อผลงาน : Darkening prevention of Thai fermented shrimp paste by pre-soaking whole shrimp with pyrophosphate
   ชื่อรางวัล : รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการ Food Innovation Asia Conference 2010
   จาก : AIAC
   เมื่อ : 18/06/2553
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.วรวรรณ  พันพิพัฒน์
   ชื่อผลงาน : Combination effect of sorbitol and polyphosphate on physicochemical characteristics of frozen grilled pork
   ชื่อรางวัล : รางวัลรองชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการ Food Innovation Asia Conference 2010
   จาก : AIAC
   เมื่อ : 18/06/2553
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.วรวรรณ  พันพิพัฒน์
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
  พ.ศ.2559
   ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : ชาข้าวมอลต์ชนิดชงในน้ำร้อนได้ทันที
   วันที่ได้รับจดทะเบียนสิ่งประดิษฐ์ : //
   ผู้ประดิษฐ์ :  รศ.ดร.วรวรรณ  พันพิพัฒน์

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)