:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นางสาว กนตวรรณ  อึ้งสกุล
   Miss Kanatawan Uengsakul
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-3523, 0-7567-3520
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      3523, 3520
   E - mail  akanata@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2544-2548
 
  วุฒิการศึกษา  ครุศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การศึกษา : ฟิสิกส์
  มหาวิทยาลัย  สถาบันราชภัฏสงขลา
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2540-2544
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  03/12/2561
 
  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ประเภทตำแหน่ง  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  หน่วยงาน  ศูนย์บริการวิชาการ
  ฝ่าย/งาน  ฝ่ายบริหารโครงการและกิจกรรมพิเศษ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  03/12/2561 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)