:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. วิภาวรรณ  กลิ่นหอม
   Dr. Vipawan Klinhom
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2236, 0-7567-2201,2224
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2236, 2201,2224
   E - mail  kvipawan@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยบูรพา
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2551-2555
 
  วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การบริหารองค์การ
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2539-2541
 
  วุฒิการศึกษา  พาณิชยศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การตลาด
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2532-2536
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  05/09/2548
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาการจัดการ
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  หลักสูตร  หลักสูตรบริหารธุรกิจ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  05/09/2548 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : คณุ ภาพชีวิตของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชมุ ชน เขตพื้นที่ 1 จังหวัดนครศรีธรรมราช
   QUALITY OF LIFE OF REGISTERED NURSES IN COMMUNITY HOSPITALS ZONE 1 NAKHON SI THAMMARAT PROVINCE

   ผู้เขียน : Kanlaya Kangsanan Vipawan Klinhom
   แหล่งตีพิมพ์ : : WMS Jouranal of management
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 2 หน้า : 72-82 เดือน/ปี : 05/2560-08/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : ปัจจยัที่มีความสมัพนั ธก์ บัพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อ และร้านค้าปลีกแบบดงั้เดิม ของผบู้ริโภค ในเขตอา เภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
   The Factors Related to Consumers’ Purchasing Behavior on the Convenience Stores and the Traditional Retail Stores in Thasala District, Nakhon Si Thammarat Province

   ผู้เขียน : สุพัตรา ดีเลียบ1 วิภาวรรณ กลิ่นหอม2
   แหล่งตีพิมพ์ : : WMS Journal of Management
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 2 หน้า : 56-67 เดือน/ปี : 05/2559-08/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของอุตสาหกรรมยางพาราในประเทศไทย
   Strategic Human Resource Management to Cope ASEAN Economic Community (AEC) of the Rubber Industry in Thailand

   ผู้เขียน : วิภาวรรณ กลิ่นหอม
   แหล่งตีพิมพ์ : HR intelligence
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 2 หน้า : 41-65 เดือน/ปี : 07/2558-12/2558
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : องค์ประกอบของกระบวนการภาวะผู้นำการบริหารเพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศของคณะหรือสำนักวิชา: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐสามแห่งแรกในประเทศไทย
   The elements of administrative leadership procedure towards faculty excellence: case study of three original public autonomous universities in Thailand

   ผู้เขียน : วิภาวรรณ กลิ่นหอม
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการจัดการ : WMS Journal of Management
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 58-66 เดือน/ปี : 05/2555-08/2555
   ชื่อบทความ : MIDDLE-LEVEL ADMINISTRATIVE LEADERSHIP TO LEAD THAI ORIGINAL PUBLIC AUTONOMOUS UNIVERSITIES TOWARD EXCELLENCE
   ผู้เขียน : Vipawan Klinhom
   แหล่งตีพิมพ์ : : HRD JOURNAL
   เล่มที่ : 3 ฉบับที่ : 3 หน้า : 8 เดือน/ปี : 07/2555-12/2555
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : สมรรถนะผู้นำเพื่อความยั่งยืนขององค์กร ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม กรณีชุมชนทุ่งหยีเพ็ง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
    Leadership Competencies toward Organization Sustainability Among Changing of Economic, Social and Environment In case of Tungyeepeng Community Lanta Island Krabi Province Thailand (บรรยาย)

   ผู้เขียน : วิภาวรรณ กลิ่นหอม
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการทรัพยากรมนุษย์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 : The 1st National HR Academic Conference 2017
   สถานที่ประชุม : ณ ห้องกรุงเทพ 1-2 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่าลาดพร้าว
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 13/07/2560
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : องค์ประกอบของกระบวนการภาวะผู้นำการบริหารเพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศของคณะหรือสำนักวิชา: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐสามแห่งแรกในประเทศไทย
    The elements of administrative leadership procedure towards faculty excellence: case study of three original public autonomous universities in Thailand (บรรยาย)

   ผู้เขียน : วิภาวรรณ กลิ่นหอม
   ชื่อการประชุม : WMS national research conference ครั้งที่ 1
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/05/2555
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2558
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมบ่มเพาะ
 • ชื่อโครงการ : เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2558
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมบ่มเพาะ
 • ชื่อโครงการ : บริหารธุรกิจเพื่อสังคม (คืนปูสู่ทะเล)
    ชื่อกิจกรรม : โครงการคืนปูสู่ทะเล
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : อบรมหลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง รุ่นที่ 1
    ชื่อกิจกรรม : การฝึกอบรม กิจกรรมกลุ่มและการศึกษาดูงาน
 • ชื่อโครงการ : เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2557
    ชื่อกิจกรรม : การฝึกอบรมและให้คำปรึกษา
 • ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 3
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์ รักษ์ป่า ต้นกล้าสีขาว
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์ทางการจัดการครั้งที่ 2
 • ชื่อโครงการ : WMS Business Best Practice Sharing
 • ชื่อโครงการ : ค่าย WMS Champion Camp#2 (ค่าย WMS ค่ายเยาวชนคนเก่งระดับชาติ ครั้งที่ 2)
    ชื่อกิจกรรม : ค่าย WMS แบรนด์อัจฉริยะทางธุรกิจ
    ชื่อกิจกรรม : ค่าย WMS ออมสินเก่งคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 • ชื่อโครงการ : WMS เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
 • ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการ ยางพาราไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : AEC ประจำปี 2556
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 1
 • ชื่อโครงการ : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในองค์กร ประจำปี 2556
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ
 • ชื่อโครงการ : เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2556
    ชื่อกิจกรรม : การฝึกอบรมและให้คำปรึกษา
 • ชื่อโครงการ : เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2556
    ชื่อกิจกรรม : การฝึกอบรมและให้คำปรึกษา
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : อบรมทักษะการประกอบอาชีพ โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมและแข่งขันทักษะธุรกิจซอฟแวร์ (หลักสูตร ข)
 • ชื่อโครงการ : เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2555
    ชื่อกิจกรรม : การฝึกอบรมและให้คำปรึกษา
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2558
 • ให้คำปรึกษาสำหรับจัดทำแผนธุรกิจ
  พ.ศ.2557
 • วิทยากรรายการวิทยุ "ปริทัศน์วัฒนธรรม" ตอน วัฒนธรรมกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  พ.ศ.2556
 • วิทยากรโครงการแบรมเชิงปฏิบัติการ "ยางพาราไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประจำปี 2556 วันที่ 30 กค.2556 และ 2 สค.2556
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมภิบาลในองค์กร ประจำปี 2556 แก่บุคลากรองค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2560
   ชื่อผลงาน : สมรรถนะผู้นำเพื่อความยั่งยืนขององค์กร ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม กรณีชุมชนทุ่งหยีเพ็ง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
   ชื่อรางวัล : รางวัลชมเชยประเภทบทความวิจัย
   จาก : สถาบันพัฒนาวิชาชีพทรัพยากรบุคคล สมาคทการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มช. มข. มอ. ม.บูรพา และน
   เมื่อ : 14/07/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  ดร.วิภาวรรณ  กลิ่นหอม
  พ.ศ.2555
   ชื่อผลงาน : A CASE STUDY OF MIDDEL-LEVEL ADINISTRATIVE LEADERSHIP TO LEAD THE UNIVERSITY TO EXCELLENCE IN THAI ORIGINAL PUBLIC AUTONOMOUS UNIVERSITIES
   ชื่อรางวัล : ดุษฎีนิพนธ์ดีเด่น สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
   จาก : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
   เมื่อ : 19/07/2555
   ผู้ได้รับรางวัล :  ดร.วิภาวรรณ  กลิ่นหอม
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)