:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. อมรศักดิ์  สวัสดี
   Asst.Prof.Dr. Amonsak Sawusdee
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-3535, 0-7567-2315,2304
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      3535, 2315,2304
   E - mail  samonsak@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  Ocean and Earth Science
  มหาวิทยาลัย  University of Southampton
  ประเทศ  อังกฤษ
  ช่วงปี พ.ศ.  2554-2558
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การจัดการประมง
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2545-2548
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2541-2545
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  30/06/2548
 
  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  ศูนย์บริการวิชาการ
  ฝ่าย/งาน  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  02/01/2563 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
  หลักสูตร  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  20/10/2561 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  สิ่งแวดล้อม/พลังงาน/ทรัพยากรธรรมชาติ  fishery biology, population dynamics, stock assessment and management
  สาขาความสนใจ
  สิ่งแวดล้อม/พลังงาน/ทรัพยากรธรรมชาติ  fishery biology, population dynamics and stock assessment
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : ชีววิทยาและการประมงปูม้าในประเทศไทย
   Biology and Fisheries of Blue Swimming Crab in Thailand

   ผู้เขียน : Sudarat Nillrat, Kanyarat Ngamcharoen, Thanitha Darbanandana and Amonsak Sawusdee
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Journal of Science and Technology, Ubonratchathani University
   เล่มที่ : 21 ฉบับที่ : 2 หน้า : 1-11 เดือน/ปี : 05/2562-08/2562
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Chronicle of marine fisheries in the Gulf of Thailand: variations, trends and patterns
   ผู้เขียน : Sontaya Koolkalya, Amonsak Sawusdee & Tuantong Jutagate
   แหล่งตีพิมพ์ : : Indian Journal of Geo-Marine Sciences
   เล่มที่ : 44 ฉบับที่ : 9 หน้า : 1302-1309 เดือน/ปี : 08/2559-08/2559
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : Fishing Status and Management Proposal in Bandon Bay, Suratthani Province, Thailand
   ผู้เขียน : Amonsak SAWUSDEE
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : 2 หน้า : 89-101 เดือน/ปี : 01/2554-06/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : Effects of an anti-salt intrusion dam on tropical fish assemblages.
   ผู้เขียน : Tuantong Jutagate, Amonsak Sawusdee, Thanitha Thappanand-Chaidee, Sovan Lek, Gael Grenuilllet, Sutheera Thongkhoa and Piyapong Chotipuntu
   แหล่งตีพิมพ์ : : Marine and Freshwater Research
   เล่มที่ : 61 ฉบับที่ : 3 หน้า : 288-301 เดือน/ปี : 03/2553-09/2553
   ชื่อบทความ : Spatio-temporal variations in fish assemblages in tropical regulate lower river course: An environmental guild.
   ผู้เขียน : T. Jutagate, S. Lek, A. Sawusdee, U. Sukdiseth, T. Thappanand-Chaidee, S. Thongkhoa, S. Lek-Ang and P. Chotipuntu P
   แหล่งตีพิมพ์ : : River Research and Applications
   เล่มที่ : Published online  ฉบับที่ : xxx หน้า : xxx เดือน/ปี : 03/2553-03/2553
   ชื่อบทความ : Population dynamics of the Spotted Scat Scatophagus argus (Linneaus, 1766) in Pak Panang bay, NaKhon Si Thammarat, Thailand
   ผู้เขียน : Amonsak Sawusdee
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : 1 หน้า : 23-31 เดือน/ปี : 06/2553-12/2553
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : Population dynamics and stock assessment of Blue Swimming Crab (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) in the coastal area of Trang province, Thailand
   ผู้เขียน : Amonsak Sawusdee and Apirak Songrak
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 2 หน้า : 189-202 เดือน/ปี : 06/2552-12/2552
  พ.ศ.2550
   ชื่อบทความ : พลวัตชายฝัง: วิกฤติและความขาดแคลน การพังทลายของชายฝั่งกับการลดลงของสัตว์น้ำ
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารคลื่นทะเลใต้
   เล่มที่ :  ฉบับที่ : 16 หน้า :  เดือน/ปี : 03/2550-00/0000
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : ความหลากชนิดของปลาจวดบริเวณอ่าวท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    Diversity of Croakers fish in Tha Sala Bay, Nakhon Si Thammarat province (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : รจนาถ จันศิริ อมรศักดิ์ สวัสดี, สุรศักดิ์ สีชุม และจันทิรา รัตนรัตน์*
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ วิชาการรับใช้สังคม ครั้งที่ 2
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/08/2562
   ชื่อบทความ : ศนย์ผลิตและบริการชีวินทรีย์เกษตร เส้นทางสู่หลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากลอย่างยั่งยืน (บรรยาย)
   ผู้เขียน : วาริน อินทนา อรรถกร พรมวี อมรศักดิ์ สวัสดี กนตวรรณ อึ้งกสุล พุทธพร ชุมแก้ว ธราพรสกุลวงศ์
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการรับใช้สังคม
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/08/2562
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : การฟื้นฟูหอยนางรม โดยใช้โครงสร้างแนวหอยเทียมยกระดับ ()
   ผู้เขียน : ผศ. ดร. อมรศักดิ์ สวัสดี
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 9
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2560
   ชื่อบทความ : Oyster restoration using elevated artificial reefs ()
   ผู้เขียน : Amonsak Sawusdee
   ชื่อการประชุม : The Second International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry (ISSAA 2017)
   สถานที่ประชุม : Walailalak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/03/2560
   ชื่อบทความ : ชีววิทยาการสืบพันธุ์ การกินอาหารและรูปแบบการเติบโตของปลาจวดสองซี่และปลาจวดหนวด บริเวณอ่าวท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    Reproductive, feeding biology and growth patterns of Croakers in Tha Sala Bay, Nakhon Si Thammarat Province (บรรยาย)

   ผู้เขียน : สุวรรณษา เกตุเทพ และ อมรศักดิ์ สวัสดี
   ชื่อการประชุม : ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์การประมง : The national conference in fisheries science
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/04/2560
   ชื่อบทความ : องค์ประกอบผลจับและความหลากชนิดของสัตว์น้ำจากการทำประมงลอบพับและอวนจมปูม้า ในบริเวณท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    Species composition and diversity of aquatic fauna caught by crab traps and bottom gillnets in Thasala district, Nakhon Si Thammarat province (บรรยาย)

   ผู้เขียน : จันทณีย์ หนูรอด และอมรศักดิ์ สวัสดี
   ชื่อการประชุม : ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์การประมง ครั้งที่ 12 : The 12 th national conference in fisheries science
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/04/2560
   ชื่อบทความ : สภาพสังคมเศรษฐกิจ ต้นทุนผลตอบแทน และการมีส่วนร่วมในการจัดการประมงของชาวประมงลอบพับและอวนจมปูม้าในบริเวณอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    Socio-economic, cost and benefit and contribution of Blue swimming crab fishermen in fishery management in Thasala district, Nakhon Si Thammarat province (บรรยาย)

   ผู้เขียน : พนิดา สิงห์แก้ว และ อมรศักดิ์ สวัสดี
   ชื่อการประชุม : ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์การประมง ครั้งที่ 12 : The 12th national conference in fisheries science
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/04/2560
   ชื่อบทความ : การศึกษาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปล่อยลูกปูม้า กรณีศึกษา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    The study on suitable area for releasing crab larvae, Thasala, Nakhon Si Thammarat (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : พัชรินทร์ แซ่ตั้ง จันทิรา รัตนรัตน์ และอมรศักดิ์ สวัสดี
   ชื่อการประชุม : ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์การประมง ครั้งที่ 12 : The 12th national conference in fisheries science
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/04/2560
   ชื่อบทความ : ความดกของไข่ ขนาดไข่ และการเติบโตของปูม้า บริเวณอ่าวท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    (Fecundity, egg size and growth patterns of Blue swimming crab in Thasala Bay, Nakhon Si Thammarat) (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : สุภาพร จิตหาญ และอมรศักดิ์ สวัสดี
   ชื่อการประชุม : ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์การประมง ครั้งที่ 12 : The 12th national conference in fisheries science
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/04/2560
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : Fishes in the Pak Panang River and Bay in relation to the anti-salt dam operation, Part II: Food web models (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : Proceedings of the 47th Technical Conference of Fisheries
   สถานที่ประชุม : Kasetsart University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 17/03/2552
   ชื่อบทความ : Fishes in the Pak Panang Bay and River in relation to the anti-salt dam operation,Part I: Assemblage patterns of the marine and brackish water fishes (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : Proceedings of the 47th Technical Conference of Fisheries
   สถานที่ประชุม : Kasetsart University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 17/03/2552
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : พลวัตประชากรและพฤติกรรมการกินอาหารของปลาแป้นแก้ว (Ambassis kobsii) ในบริเวณอ่าวปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช.
    Population dynamics and Feeding Behavior of Grassy Fish, Ambassis kobsii Bleeker, 1858 in Pak Panang Bay, Nakhon Si Thammarat Province (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ครั้งที่1.
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/07/2551
   ชื่อบทความ : ชีววิทยาบางประการของปลาจวดเตียน (Otolithes argenteus, Berg 1947) ในบริเวณอ่าวในถุ้ง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    Some Biological Aspects of Croakers (Otolithes argenteus, Berg 1947) in Nitung Bay, Thasala, Nakhon Si Thammarat Province (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิชาการ ครั้งที่1
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเขตตรัง
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/08/2551
   ชื่อบทความ : ชีววิทยาและพลวัตประชากรบางประการปลาแป้นแก้ว Ambassis kobsii (Bleeker, 1858) ในบริเวณอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    Some Biological and Population dynamics Aspects of Grassy Fish, Ambassis kobsii (Bleeker, 1858) in Pak Panang Bay, Nakhon Si Thammarat Province (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิชาการ ครั้งที่1
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเขตตรัง
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/08/2551
  พ.ศ.2549
   ชื่อบทความ : ชีววิทยาบางประการของปลาเขือแดง (Trypauchen vagina) ในบริเวณอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช.
    Some Biological Aspects of Burrowing Goby, Trypauchen vagina Bloch & Schneider, 1801 in Pak Panang Bay, Nakhon Si Thammarat Province (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : The Proceeding of 44 th Kasetsart University Annual Conference.
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/01/2549
  พ.ศ.2545
   ชื่อบทความ : ขนาดปูก้ามดาบเพศผู้มีผลต่อความชอบของปูเพศเมียและการ แข่งขันระหว่างปูก้ามดาบเพศผู้ Uca spinata
    Male Body Size Influences Female Choice and Male-Male Competition in the Fiddler Crab,Uca spinata (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 : 28 th Congress on Science and Technology of Thailand
   สถานที่ประชุม : ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 24/10/2545
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2563
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 22 (The Twenty-Second Young Scientist Competition: YSC 2020)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 22 (กิจกรรมรอบผลงานโครงงาน)
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Introduction to Data Analytics with RapidMiner”
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Introduction to Data Analytics with RapidMiner
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 22 (The Twenty-Second Young Scientist Competition: YSC 2020)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 22 (พิธีมอบทุน)
 • ชื่อโครงการ : ฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 6
    ชื่อกิจกรรม : จัดฝึกอบรมโครงการการผู้นำยุคใหม่รุ่นที่ 6
 • ชื่อโครงการ : กิจกรรมประชุมวิชาการ : วิชาการรับใช้สังคม
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมประชุมวิชาการระดับชาติ : วิชาการรับใช้สังคม
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรียนรู้และแลกเปลียนงานวิชาการรับใช้สังคม และการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการด้านรับใช้สังคม
 • ชื่อโครงการ : ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC eCamp)
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (The Twenty-first Young Scientist Competition: YSC 2019)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (รอบผลงานโครงการ)
 • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์รักษ์สุขภาพ "กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ร่วมกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : ตอน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จับมือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และภาคีเครือข่าย คืนปูม้าสู่ทะเล
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการข้อมูล
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ
 • ชื่อโครงการ : ที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : การสำรวจความพึงพอใจ
 • ชื่อโครงการ : ที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562
    ชื่อกิจกรรม : การสำรวจความพึงพอใจ
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (The Twenty-first Young Scientist Competition: YSC 2019)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 20 (พิธีมอบทุน)
 • ชื่อโครงการ : อบรมผู้บริหารโรงเรียนสายพันธ์ใหม่ "กิจกรรมหน่วยพัฒนาครู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์"
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมอบรมผู้พัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนาข้าราชการครู (คูปองครู) ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : ตอน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จับมือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และภาคีเครือข่าย คืนปูม้าสู่ทะเล
 • ชื่อโครงการ : การสำรวจความต้องการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    ชื่อกิจกรรม : การสำรวจความต้องการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : การสำรวจความต้องการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : ค่ายการเรียนการสอนนิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อนครั้งที่ 26
 • ชื่อโครงการ : การสร้างเครือข่ายเพื่อยกระดับการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลนครศรีธรรมราชสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมสำรวจความต้องการและระดมความคิดเห็นแนวทางการจัดการชายฝั่งแบบมีส่วนร่วม พื้นที่ชุมชน 6 อำเภอทะเลชายฝั่งทะเลนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 5
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมสำรวจความต้องการและระดมความคิดเห็นแนวทางการจัดการชายฝั่งแบบมีส่วนร่วม พื้นที่ชุมชน 6 อำเภอทะเลชายฝั่งทะเลนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมสำรวจความต้องการและระดมความคิดเห็นแนวทางการจัดการชายฝั่งแบบมีส่วนร่วม พื้นที่ชุมชน 6 อำเภอทะเลชายฝั่งทะเลนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมสำรวจความต้องการและระดมความคิดเห็นแนวทางการจัดการชายฝั่งแบบมีส่วนร่วม พื้นที่ชุมชน 6 อำเภอทะเลชายฝั่งทะเลนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมสำรวจความต้องการและระดมความคิดเห็นแนวทางการจัดการชายฝั่งแบบมีส่วนร่วม พื้นที่ชุมชน 6 อำเภอทะเลชายฝั่งทะเลนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : อบรมให้บริการวิชาชีพทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบ : กิจกรรมอบรมเพื่อการถ่ายทอดความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคนิคการถ่ายภาพสวยเพื่อขายสินค้าออนไลน์ด้วยสมาร์ทโฟน
 • ชื่อโครงการ : ฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 5
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมฝึกอบรม
 • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์บูรณาการท่าศาลาเมืองน่าอยู่
 • ชื่อโครงการ : ความร่วมมือศูนย์ประสานงานเพื่อเข้าร่วมจัดกิจกรรมสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School Project) ประจำปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : พิธีมอบทุน และเข้าค่าย Workshop พร้อมพิจารณาคัดเลือกรอบที่ 2 (รอบนำเสนอ)
    ชื่อกิจกรรม : อบรมการใช้งานบอร์ด KidBright (อบรมครู) รุ่นที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : อบรมการใช้งานบอร์ด KidBright (อบรมครู) รุ่นที่ 1
    ชื่อกิจกรรม : อบรมการใช้งานบอร์ด KidBright (อบรมการสร้าง The Trainers ของศูนย์ประสานงาน) วันที่ 16 กรกฎาคม 2561
    ชื่อกิจกรรม : อบรมการใช้งานบอร์ด KidBright สำหรับบุคลากรฝึกสอน (Trainer)
 • ชื่อโครงการ : การอบรมปฏิบัติการด้านการประมาณราคาก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมปฏิบัติการด้านการประมาณราคาก่อสร้าง รุ่นที่ 4 พื้นที่ จังหวัดภูเก็ต
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมปฏิบัติการด้านการประมาณราคาก่อสร้าง รุ่นที่ 3 พื้นที่ จังหวัดสงขลา
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมปฏิบัติการด้านการประมาณราคาก่อสร้าง รุ่นที่ 1 พื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “การสร้างนวัตกรด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ LekOboT ระยะที่ 1”
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ การสร้างนวัตกรด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ LekOboT ระยะที่ 1
 • ชื่อโครงการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการ"การเลือกใช้สถิติในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS” รุ่นที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเลือกใช้สถิติในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS รุ่นที่ 3
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน : การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน : การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018 รุ่นที่ 7 พื้นที่กรุงเทพมหานคร (Basic Course)
    ชื่อกิจกรรม : โครงการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน : การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018 รุ่นที่ 6 พื้นที่ จ.ภูเก็ต (Advance Course)
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน : การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018 รุ่นที่ 5 พื้นที่ จ.สงขลา (Advance Course)
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน : การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018 รุ่นที่ 4 พื้นที่ จ.ภูเก็ต (Basic Course)
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน : การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018 รุ่นที่ 3 พื้นที่ จ.สงขลา (Basic Course)
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน : การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018 รุ่นที่ 1 พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช (Basic Course)
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ครั้งที่ 2
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน (โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการประเมินผล หมู่บ้านปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน จากหน่วยงานภายนอก
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์ (โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการประเมินผล หมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์ จากหน่วยงานภายนอก
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (JSTP)
    ชื่อกิจกรรม : ค่ายเสริมประสบการณ์โครงการ JSTP รุ่นที่ 20 ครั้งที่ 3
 • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์สู่สังคมรักษ์สุขภาพ "กิจกรรมการจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ2561
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ บริการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นเพื่อการคัดกรองความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ บริการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด และให้ความรู้ด้านยา
    ชื่อกิจกรรม : ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น โดยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ตอน วลัยลักษณ์บูรณาการฟื้นฟูปูม้า...พื้นที่อ่าวไทย
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำประมงปลาจวดการใช้ประโยชน์ปลาจวดและทัศนคติในการทำประมงอย่างยั่งยืน (Social Engagement)
 • ชื่อโครงการ : ศึกษาการเจริญเติบโตของการเลี้ยงหอยแมลงภู่บริเวณบ้านในถุ้ง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : ที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน (โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านแม่ข่าย หมู่บ้านปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่หมู่บ้านลูกข่าย หมู่บ้านปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 20 (The Twentieth Young Scientist Competition : YSC 2018)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 20 (พิธีมอบทุน)
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2561
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการสนับสนุนข้อมูลผลกระทบการปนเปื้อนโลหะหนักในดิน ดินตะกอน และหอยแครง จากเหตุการณ์น้ำท่วมกองขยะเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การเก็บตัวอย่างดิน ดินตะกอน และหอยแครง บริเวณที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมกองขยะเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ศักยภาพสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2551
 • ชื่อโครงการ : การบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2552
    ชื่อกิจกรรม : การบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาพื้นที่ในชุมชน
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2561
 • เป็นกรรมการที่ปรึกษาร่วมให้คำปรึกษาทางการดำเนินงานวิทยานิพนธ์
 • เป็นวิทยากรอบรมให้กับนักวิชาการกรมประมง ในเรื่องการใช้ FiSAT เพื่อการวิจัย
 • สำรวจพื้นที่ จัดกิจกรรมค่าย รุ่นที่ 20 ครั้งที่ 3
 • วิทยากร
 • ร่วมให้คำแนะนำ และให้ข้อมูลแก่ผู้ประเมินจากต่างประเทศ
 • เป็นวิทยากรบรรยาย
 • เสนอแนะแนวทางการจัดทำโครงการเพื่อฟื้นฟูปูม้า
 • ให้คำแนะนำ เสนอแนะแนวทางการจัดทำธนาคารปูม้า
 • วิทยากรบรรยาย
 • วิทยากรบรรยาย และพาทีม วช. และชาวประมง ลงพื้นที่
 • เป็น Chairman
 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ แลพเสนอแนะแนวทางการพัฒนารับบการติดตามและทำงาน
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คำแนะนำและรายงานการดำเนินโครงการพัฒนา Fishery improvement program
 • บรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
  พ.ศ.2560
 • เป็นกรรมการที่ปรึกษาร่วมให้คำปรึกษาทางการดำเนินงานวิทยานิพนธ์
 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
 • ทำหน้าที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
 • Act as an expert on Blue swimming crab fisheries
 • หัวหน้าคณะทำงาน เตรียมงาน และบริหารจัดการโครงการประชุมวิชาการ
 • บรรยายทำความเข้าใจเรื่องปูม้า และกิจกรรมปล่อยปูม้า
 • อ่านประเมินให้คำแนะนำ
 • อ่านพิจารณาและให้คำแนะนำ
 • อ่านพิจารณาและให้คำแนะนำ วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 9
 • อ่านพิจารณาและให้คำแนะนำ วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 9
 • คณะกรรมการทำงาน และวิทยากรบรรยาย
 • Asian Fisheries Science Journal
 • Walailak Journal of Science and Technology
  พ.ศ.2559
 • อ่านพิจารณาบทความเพื่อตีพิมในวารสารระดับชาติ วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • อ่านพิจารณาบทความทางวิชาการและให้คำเสนอแนะ
 • ให้คำแนะนำ และเสนอแนะปรับปรุงการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย
 • วิทยกรและร่วมประกาศเจตนารมณ์
 • วิทยากรและร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
 • ร่วมเป็นวิทยากร ประกอบการสัมมนาการวิจัยปูม้าฝั่งอ่าวไทย
 • ให้คำแนะนำและออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูล
 • วิทยากร
 • เป็นกรรมการที่ปรึกษาร่วมให้คำปรึกษาทางการดำเนินงานวิทยานิพนธ์
 • ผู้ประเมินบทความ วารสารวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ ABC
 • Asian Fisheries Science Journal
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
  พ.ศ.2550
   ชื่อหนังสือ : คู่มือชีววิทยาประมง (ภาคปฏิบัติ) Handbook of Fishery Biology: A Practical Approach
   ผู้แต่ง :  นายธนิษฐา  ทรรพนันทน์ ใจดี,  ผศ.ดร.อมรศักดิ์  สวัสดี
   สำนักพิมพ์ : มิสเตอร์ก๊อบปี้
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ บริษัท มิสเตอร์ก๊อบปี้ (ประเทศไทย) จำกัด
   ISBN : 978-974-7492-40-8
  รางวัล
  พ.ศ.2562
   ชื่อผลงาน : ศูนย์ผลิตและบริการชีวินทรีย์เกษตร ม.วลัยลักษณ์: เส้นทางเป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากลอย่างยั่งยืน
   ชื่อรางวัล : การนำเสนอผลงาน ประเภทบรรยาย ระดับดีมาก
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 16/08/2562
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.วาริน  อินทนา,  ดร.อรรถกร  พรมวี,  นางสาวพุทธพร  ธราพรสกุลวงศ์,  นางสาวกนตวรรณ  อึ้งสกุล,  ผศ.ดร.อมรศักดิ์  สวัสดี
  พ.ศ.2561
   ชื่อผลงาน : ผลงานด้านการบริการวิชาการ ประจำปี 2561
   ชื่อรางวัล : รางวัลดีเด่น
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 28/03/2561
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.อมรศักดิ์  สวัสดี,  ผศ.จันทิรา  รัตนรัตน์
   ชื่อผลงาน : การบริการวิชาการเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรปูม้าแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
   ชื่อรางวัล : รางวัลเลิศรัฐ (การพัฒนาการบริการภาครัฐ)
   จาก : สำนักงาน ก.พ.ร.
   เมื่อ : 14/09/2561
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.อมรศักดิ์  สวัสดี
  พ.ศ.2560
   ชื่อผลงาน : ศิษย์เก่าดีเด่นทางด้านผลงานวิชาการและนวัตกรรม 25 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ชื่อรางวัล : ศิษย์เก่าดีเด่นทางด้านผลงานวิชาการและนวัตกรรม 25 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 29/03/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.อมรศักดิ์  สวัสดี
  พ.ศ.2553
   ชื่อผลงาน : Fish in Pak Panang River and Bay in relation to the anti-salt dam operation, Part II: Trophic Model
   ชื่อรางวัล : บทความวิชาการระดับดี จากการประชุมวิชาการครั้งที่ 47
   จาก : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   เมื่อ : 03/02/2553
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.อมรศักดิ์  สวัสดี
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)