:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. ชิดชนก  มยูรภักดิ์
   Dr. Chidchanog Mayurapak
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2128, 0-7567-2101-2
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2128, 2101-2
   E - mail  mchidcha@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การพยาบาล (หลักสูตรนานาชาติ)
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2560
 
  วุฒิการศึกษา  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การพยาบาลผู้ใหญ่
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2546-2548
 
  วุฒิการศึกษา  พยาบาลศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  พยาบาลศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2536-2540
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  03/10/2548
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
  หลักสูตร  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  03/10/2548 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : The Mindfulness-Based Nursing Rehabilitation Program (MNRP) among Thai Buddhist Patients with Lower Extremity Injury: A Pilot Study
   ผู้เขียน : Chidchanok Mayurapak* , Praneed Songwathana and Wongchan Petpichetchian
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ : The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 2 หน้า : 140-151 เดือน/ปี : 05/2562-08/2562
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : "รักษ์สุขภาพผู้สูงอายุ" นวัตกรรมเพื่อพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในตำบลตะปาน จังหวัดสุราษฎ์ธานี
   ผู้เขียน : ชิดชนก มยูรภักด์ และอุไร จเรประพาฬ
   แหล่งตีพิมพ์ : บทความวิจัยประกอบการจัดประชุมเรื่อง“เศรษฐกิจฐานความรู้กู้วิกฤติชาติ” ณ. ห้องประชุมปทุมรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 3 เมษายน 2552 : บทความวิจัยประกอบการจัดประชุมเรื่อง“เศรษฐกิจฐานความรู้กู้วิกฤติชาติ”
   เล่มที่ : ณ. ห้องประชุมปทุมรัต ฉบับที่ : ณ. ห้องประชุมปทุมรัต หน้า : 12 เดือน/ปี : 04/2552-04/2552
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : ผู้ป่วยแผลไหม้: ผลกระทบจากความเจ็บปวด
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารบาดเจ็บไฟไหม้นำร้อนลวก
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 4 หน้า : 26-31 เดือน/ปี : 07/2551-12/2551
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Cardiovascular risk awareness among non-obese Hypertension with and without Metabolic Syndrome (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Chidchanog Mayurapak, PhD. (Nursing)* Wichai Arab, MNS (Student)* Jom Suwanno, PhD. (Nursing)*
   ชื่อการประชุม : “The 2018 International Congress of Diabetes and Metabolism, October 11-13, 2018, Seoul, Korea”
   สถานที่ประชุม : Grand Hilton Seoul Hotel, Seoul, Korea
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 11/10/2561
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : “รักษ์สุขภาพผู้สูงอายุ”: นวัตกรรมเพื่อพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนตะปาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : เศรษฐกิจฐานความรู้กู้วิกฤตชาติ
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวินโลตัส อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/04/2552
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก รุ่นที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
 • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์สู่สังคมรักษ์สุขภาพ "กิจกรรมการจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ2561
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น โดยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
    ชื่อกิจกรรม : ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น โดยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม (Social Engagement)
    ชื่อกิจกรรม : ความปลอดภัยของผู้ป่วย ณ หอผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : รวมน้ำใจเพื่อสร้างสุขภาพแก่ผู้ประสบภัยครั้งที่ 2
 • ชื่อโครงการ : รวมน้ำใจเพื่อสร้างสุขแก่ผู้ประสบภัย
  พ.ศ.2552
 • ชื่อโครงการ : โครงการแผนพัฒนาเครือข่ายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพระยะที่ 2 พ.ศ.2551-2554
    ชื่อกิจกรรม : การพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเฝ้าระวังภาวะสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังในกลุ่มเยาวชนตำบลปากพูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)