:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. จินตนีย์  รู้ซื่อ
   Dr. Jintanee Ru-zhe
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2210, 0-7567-2201,2224
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2210, 2201,2224
   E - mail  jjintane@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  เศรษฐศาสตรดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เศรษฐศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2550-2556
 
  วุฒิการศึกษา  เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เศรษฐศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2545-2548
 
  วุฒิการศึกษา  เศรษฐศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เศรษฐศาสตร์เกษตร อุตสาหกรรม และระหว่างประเทศ
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2541-2545
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/06/2548
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาการจัดการ
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  หลักสูตร  หลักสูตรเศรษฐศาสตร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/06/2548 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Charitable giving behavior in Northeast Thailand and Mukdaharn Province: Multivariate tobit models
   ผู้เขียน : Jintanee Jintranun, Peter Calkins, Songsak Sriboonchitta
   แหล่งตีพิมพ์ : : Maximum Entropy Econometrics and Related Topics\\\" with Springer Verlag
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 01/2556-01/2556
   ชื่อบทความ : Sufficiency Economy Matrix multiplier analysis and optimization:Mukdaharn Province Thailand
   ผู้เขียน : Jintanee Jintranun, Songsak Sriboonchitta, Peter Calkins, Chukiat Chaiboonsri
   แหล่งตีพิมพ์ : : EEQEL:The Empirical Econometrics and Quantitative Economics Letters
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 2 หน้า : - เดือน/ปี : 06/2556-09/2556
   ชื่อบทความ : Is it getting boom or boring? The level and trend quadrant application to Thailand’s inbound and outbound tourism
   ผู้เขียน : Komkrit Wongkhae1 and Jintanee Jintranun2
   แหล่งตีพิมพ์ : Asian Economics Reconstruction and Development Under New Challenges
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 2 หน้า : - เดือน/ปี : 08/2556-08/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Charitable Giving Bahavior in Thailand and Mukdahan Province: Tobit vs. Double Hurdle Models
   ผู้เขียน : Jintanee Jintranun, Peter Calkins, Songsak Sriboonchitta, Chukiat Chaiboonsri
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Intelligent Technologies and Applied Statistics
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 2 หน้า : 167-186 เดือน/ปี : 07/2555-09/2555
   ชื่อบทความ : Determinants of Poverty in Mukdahan Province, Thailand: A Household Level Analysis
   ผู้เขียน : Jintanee Jintranun, Peter Calkins, Songsak Sriboonchitta, Chukiat Chaiboonsri
   แหล่งตีพิมพ์ : : Asian Economics Reconstruction and Development Under New Challenges
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 08/2555-08/2555
   ชื่อบทความ : Border Tourism Demand from GMS Countries to Thailand: X12ARIMA and TRAMO/SEAT Model
   ผู้เขียน : Jintanee Jintranun, Peter Calkins, Songsak Sriboonchitta, Chukiat Chaiboonsri
   แหล่งตีพิมพ์ : : British Journal of Economics, Management & Trade
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 2 หน้า : 125-166 เดือน/ปี : 04/2555-06/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : Thailand's International Tourism Demand: Seasonal Panel Unit Roots and the related Cointegration Model
   ผู้เขียน : Jintanee Jintranun, Songsak Sriboonchitta, Peter Calkins, Chukiate Chaiboonsri
   แหล่งตีพิมพ์ : : Review of Economics and Finance
   เล่มที่ : 3 ฉบับที่ : .. หน้า : .. เดือน/ปี : 06/2554-07/2554
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : ความสำเร็จของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริมของลูกค้าธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (บรรยาย)
   ผู้เขียน : รวมพร วาณิชชาภาณุพงศ์ จินตนีย์ รู้ซื่อ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6, (19 พฤษภาคม 2560),
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/05/2560
   ชื่อบทความ : ผลดำเนินงานทางการเงินของสหกรณ์การเกษตรในภาคใต้ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : อรอนงค์ หนูเรือง จินตนีย์ รู้ซื่อ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6, (19 พฤษภาคม 2560),
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/05/2560
   ชื่อบทความ : สภาพการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาการจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (บรรยาย)
   ผู้เขียน : พงษ์พัฒน์ ช่วยเวช จินตนีย์ รู้ซื่อ ชวพงษ์ นุ้ยสุข
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6, (19 พฤษภาคม 2560),
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/05/2560
   ชื่อบทความ : การรับรู้โปรแกรมแบบสังเกตความปลอดภัยและการสื่อสารและพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานโครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียมปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจังหวัดสงขลา (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ปวีณา สุภาวรพงศ์ จินตนีย์ รู้ซื่อ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/05/2560
   ชื่อบทความ : พฤติกรรมการเลือกซื้อทองคำของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานี (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ประกิจ จิ๋วพัฒนกุล จินตนีย์ รู้ซื่อ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6, (19 พฤษภาคม 2560),
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/05/2560
   ชื่อบทความ : การตัดสินใจเพื่อการผลิต เก็บรักษา และจำหน่ายข้าวพันธุ์พื้นเมืองของเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : จินตนีย์ รู้ซื่อ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการบริหารธุรกิจระดับชาติและนานาชาติ 2560 : Business Administration National and International Conference: BANIC 2017
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/12/2560
   ชื่อบทความ : การปรับตัวของธุรกิจเกษตรในพื้นที่ดินถล่ม : กรณีศึกษา บ้านหน้าถ้ำ ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
    Adaptation of Agribusiness in Landslide Area: A Case Study of Bannatum Community, Thauta Sub-district, Kanchanadit District, Surat Thani (บรรยาย)

   ผู้เขียน : 1ณัฏฐนิช ลั่นซ้าย 2จินตนีย์ รู้ซื่อ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี : BANIC2017
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/12/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Can Star Ranking on the Website Reflect Hotel’s Quality? An Comparison Analysis of Demand and Supply Side Information: (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Jintanee Ruzhe Komkrit Wongkhae Kantaporn Chuangchit Siwaporn Fongthong
   ชื่อการประชุม : The 4st Tourism and Hospitality International Conference.Prince of Songkla University, Thailand: 17th November 2016
   สถานที่ประชุม : Diamond Plaza Hotel Suratthani
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 17/11/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภำพกำรจัดเก็บภำษีขององค์กำรบริหำร ส่วนตำบลในจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ข้ำรำชกำรกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในพื้นที่ภำคใต้ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : รุ่งกมล สุวรรณนิมิตร จินตนีย์ จินตรานันท์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติครั้งที่ 4 : WMS CONFERENCE
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/05/2558
   ชื่อบทความ : ควำมรู้ควำมเข้ำใจและปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับควำมรู้ควำมเข้ำใจ ระเบียบเงินทดรองรำชกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของ ข้ำรำชกำรกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในพื้นที่ภำคใต้ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : จุฑำรัตน์ สุทธิวิริยำภรณ์ จินตนีย์ จินตรานันต์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านการจัดการครั้งที่ 4 : WMS Conference 4
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/05/2558
   ชื่อบทความ : ทัศนคติต่อกำรเรียนภำษำจีนกลำงของนักเรียนมัธยมศึกษำตอน ปลำย อำเภอเมือง จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี (บรรยาย)
   ผู้เขียน : บุญญิสำ พัฒนวิริยะพิศำล จินตนีย์ จินตรานันต์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 : WMS Conference 4
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/05/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Market Structure and Hotel Price Competition in Thailand: Website Based Data Approaches of Bangkok and Phuket (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Jintanee Jintranun1 and Komkrit Wongkhae2
   ชื่อการประชุม : The 3rd International Conference on “Language, Society, and Culture in Asian Contexts” (LSCAC 2014) Asian Dynamics:
   สถานที่ประชุม : Mahasarakham University, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/07/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Charitable giving behavior in Northeast Thailand and Mukdaharn Province: Multivariate tobit models (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Jintanee Jintranun, Peter Calkins, Songsak Sriboonchitta
   ชื่อการประชุม : TES2013:Thailand Econometric Symposium 2013
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 14/01/2556
   ชื่อบทความ : Is it getting boom or boring? The level and trend quadrant application to Thailand’s inbound and outbound tourism (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Komkrit Wongkhae and Jintanee Jintranun
   ชื่อการประชุม : AED 2013
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 14/08/2556
   ชื่อบทความ : Is it getting COOPERATIVE or COMPETITIVE? The level and trend and POPULARITY QUADRANT applications to ASEAN‘s inbound tourism (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Jintanee Jintranun Komkrit Wongkhae
   ชื่อการประชุม : International Conference on Tourism and Culture in Asia
   สถานที่ประชุม : Imperial Mae Ping Hotel, Chiang Mai, Thailand hosted by Department of Tourism and Regional Center for Social Science and Sustainable Development (RCSD) Chiang Mai University Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 17/11/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Determinants of Poverty in Mukdahan Province, Thailand: A Household Level AnalysisDeterminants of Poverty in Mukdahan Province, Thailand: A Household Level Analysis (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Jintanee Jintranun, Peter Calkins, Songsak Sriboonchitta, Chukiat Chaiboonsri
   ชื่อการประชุม : AED Conference 2012
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/08/2555
   ชื่อบทความ : Charitable Giving Bahavior in Thailand and Mukdahan Province: Tobit vs. Double Hurdle Models (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Jintanee Jintranun, Peter Calkins, Songsak Sriboonchitta, Chukiat Chaiboonsri
   ชื่อการประชุม : Thailand Econometric Society Symposium 2012
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 12/01/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : Income distribution of Tourism in Nakhon Sri Thammarat, Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐระฆังทอง (34), อ.จินตนีย์ จินตรานันต์(33) อ.ชวพงษ์ นุ้ยสุข(33%)
   ชื่อการประชุม : 2011 International Symposium October 6 University and Suratthani Rajabhat University (Thailand)" Samui Island Thailand 24-25 October 2011
   สถานที่ประชุม : Samui Island Thailand 24-25 October 2011
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 24/10/2554
   ชื่อบทความ : A Guideline for Development Plann to develop investment Tourism Sector in Nakorn Si Thammarat Province, Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Kamolvun Laoyoung, Anuman Chantawong and Jintanee Jintranun (30%)
   ชื่อการประชุม : 2011 International Symposium October 6 University and Suratthani Rajabhat University (Thailand)" Samui Island Thailand 24-25 October 2011
   สถานที่ประชุม : Samui Island Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 24/10/2554
   ชื่อบทความ : Border Tourism Demand from GMS Countries to Thailand: Seasonal Unit Root and Frorecasting Model (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Jintanee Jintranun (25%) , Songsak Sriboonchitta, Peter Calkins and Chukiat Chaiboonsri
   ชื่อการประชุม : 2011 International Symposium October 6 University and Suratthani Rajabhat University (Thailand)" Samui Island Thailand 24-25 October 2011
   สถานที่ประชุม : Samui Island Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 24/10/2554
  พ.ศ.2549
   ชื่อบทความ : Income Distribution of Community Tourism Management: The Case Study of Homestay Village (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : International Conference on “Economics of Tourism and Tourism Modelling”
   สถานที่ประชุม : Chiangmai University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/10/2549
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : ยกระดับการศึกษาโคกเหล็กโมเดล : กิจกรรมคณิตคิดเร็ว และ เศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนวัดโคกเหล็ก และ โรงเรียนวัดพระอาสน์
 • ชื่อโครงการ : ยกระดับการศึกษาโคกเหล็กโมเดล (บริการวิชาการ)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม คณิตคิดเร็ว และ เศรษฐกิจพอเพียง
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : เรียนรู้และพัฒนาวิถีชีวิตแบบพึ่งตนเองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชุมชนโมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช (โครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ชุมชนโมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช)
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาสินค้าอัตลักษณ์ชุมชนโมคลาน
    ชื่อกิจกรรม : การพัฒนาสินค้าอัตลักษณ์ชุมชนตำบลโมคลาน ครั้งที่ 1
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : เรียนรู้และพัฒนาวิถีชีวิตแบบพึ่งตนเอง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชุมชนโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2558
    ชื่อกิจกรรม : ส่งเสริมการเรียนรู้เครือข่ายสินค้าชุมชนเพื่อการตลาดแบบพึ่งตนเอง (นำร่องพื้นที่ชุมชนโมคลาน)
 • ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 3
 • ชื่อโครงการ : SEU Photography & Global Studies Program in Thailand 2014
    ชื่อกิจกรรม : Overview society & culture in Thailand, Thai Cooking ,Thasala city, Discovering Khanom Beach, Bangkok-Chiang Mai, Asalha Puja Day , Bull fighting, Exploring nature, lifestyles and heritages in Phattalung-KL Malaysia-Phuket-Krabi ,Tourism and CBT in NST
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์ทางการจัดการครั้งที่ 2
 • ชื่อโครงการ : การอบรมเทคนิคการสอนเศรษฐศาสตร์สำหรับครูสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 4
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมเทคนิคการสอนเศรษฐศาสตร์สำหรับครูสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 4 หัวข้อ กลยุทธ์การสอนเศรษฐศษสตร์...ขั้นเทพ
 • ชื่อโครงการ : ค่าย WMS Champion Camp#2 (ค่าย WMS ค่ายเยาวชนคนเก่งระดับชาติ ครั้งที่ 2)
    ชื่อกิจกรรม : ค่าย WMS แบรนด์อัจฉริยะทางธุรกิจ
    ชื่อกิจกรรม : ค่าย WMS ออมสินเก่งคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 • ชื่อโครงการ : WMS เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : WMS แข่งขันตอบปัญหาเศรษฐกิจพอเพียงระดับชาติ ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2555
    ชื่อกิจกรรม : ตอน สำนักวิชาการจัดการจัดกิจกรรมร่วมฉลอง 20 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 3
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2560
 • เป็นกรรมการทวนสอบผลการเรียนรู้นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจเกษตร
 • ประเมินผลงานวิจัย 1 ฉบับ
  พ.ศ.2559
 • เป็นผู้นำเสวนา และเป็นวิทยากรกระบวนการเพื่อค้นหาความต้องการพัฒนา และสนับสนุนแรงงานนอกระบบจังหวัดกระบี่
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)