:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   รศ.ดร. พิชชานีย์  จริยพงศ์
   Assoc.Prof.Dr. Pitchanee Jariyapong
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2885, 0-7567-2801-4
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2885, 2801-4
   E - mail  jpitcha@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2551-2555
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  กายวิภาคศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2545-2547
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  กายภาพบำบัด
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2539-2543
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  03/10/2548
 
  ตำแหน่ง  รองศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
  หลักสูตร  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  06/12/2562 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  อื่น ๆ  Anatomy and structural biology
  สาขาความสนใจ
  วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี  Nano container designed from viral capsid proteins
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2563
   ชื่อบทความ : RNA sequence analysis of growth-related genes in Penaeus monodon
   ผู้เขียน : Nifareesa CHEALOH, Sataporn DIREKBUSARAKOM, Piyapong CHOTIPUNTU, Pitchanee JARIYAPONG, Hidehiro KONDO, Ikuo HIRONO, Suwit WUTHISUTHIMETHAVEE
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology (WJST)
   เล่มที่ : 17 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1-27 เดือน/ปี : 01/2563-01/2563
   ชื่อบทความ : Alteration of the haemocyte parameters, expression of immune-related and neurohormone bursicon genes of giant river prawn Macrobrachium rosenbergii (de Man) in the response to salinity stress and ammonia stress
   ผู้เขียน : Pitchanee Jariyapong, Rapeepun Vanichviriyakit, Charoonroj Chotwiwatthanakun, Arnon Pudgerd
   แหล่งตีพิมพ์ : Aquaculture research
   เล่มที่ :  ฉบับที่ :  หน้า :  เดือน/ปี : 04/2563-/
   ชื่อบทความ : Enhancement of shrimp health and immunity with diets supplemented with combined probiotics: application to Vibrio parahaemolyticus infections  
   ผู้เขียน : Chettupon Pooljun, Sunisa Daorueang, Wattana Weerachatyanukul, Sataporn Direkbusarakom, Pitchanee Jariyapong*
   แหล่งตีพิมพ์ : Disease of aquatic organism
   เล่มที่ :  ฉบับที่ :  หน้า :  เดือน/ปี : 04/2563-/
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Hematopoietic tissue of Macrobrachium rosenbergii plays dual roles as a source of hemocyte hematopoiesis and as a defensive mechanism againstMacrobrachium rosenbergii nodavirus infection
   ผู้เขียน : Pitchanee Jariyapong, Arnon Pudgerd, Nifareesa Cheloh, Ikuo Hirono, Hidehiro Kondo, Rapeepun Vanichviriyakit, Wattana Weerachatyanukul, Charoonroj Chotwiwatthanakun
   แหล่งตีพิมพ์ : : Fish and Shellfish Immunology
   เล่มที่ : 86 ฉบับที่ :  หน้า : 756–763 เดือน/ปี : 03/2562-03/2562
   ชื่อบทความ : Infectious hypodermal and hematopoietic necrosis virus-like particles encapsulating VP28 double-stranded RNA protect shrimp from white spot syndrome virus
   ผู้เขียน : Pitchanee Jariyapong, Charoonroj Chotwiwatthanakun, Chettupon Pooljun, Wattana Weerachatyanukul
   แหล่งตีพิมพ์ : : Aquaculture
   เล่มที่ : 504 ฉบับที่ : - หน้า : 260-266 เดือน/ปี : 04/2562-04/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Construction of an infectious Macrobrachium rosenbergii nodavirus from cDNA clones in Sf9 cells and improved recovery of viral RNA with AZT treatment
   ผู้เขียน : Pitchanee Jariyapong, Arnon Pudgerd, Wattana Weerachatyanukul, Ikuo Hirono, Saengchan Senapin,Arun K. Dhar, Charoonroj Chotwiwatthanakun
   แหล่งตีพิมพ์ : : Aquaculture
   เล่มที่ : 483 ฉบับที่ : - หน้า : 111-119 เดือน/ปี : 01/2561-01/2561
   ชื่อบทความ : Nanocontainer designed from an infectious hypodermal and hematopoietic necrosis virus (IHHNV) has excellent physical stability and ability to deliver shrimp tissue
   ผู้เขียน : Pauline Kiatmetha, Charoonroj Chotwiwatthanakun, Pitchanee Jariyapong, Wanida Santimanawong, Puey Ounjai and Wattana Weerachatyanukul​
   แหล่งตีพิมพ์ : : PeerJ
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 12/2561-12/2561
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Body painting to promote self-active learning of hand anatomy for preclincal medical students
   ผู้เขียน : Pitchanee Jariyapong, Chuchard Punsawad, Suchirat Bunratsami, Paranyu Kongthong
   แหล่งตีพิมพ์ : : Medical Education Online
   เล่มที่ : 21 ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 03/2559-03/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Delivery of double stranded RNA by Macrobrachium rosenbergii nodavirus-like particles to protect shrimp from white spot syndrome virus
   ผู้เขียน : Pitchanee Jariyapong, Charoonroj Chotwiwatthanakun , Sataporn Direkbusarakom, Ikuo Hirono, SuwitWuthisuthimethavee ,WattanaWeerachatyanukul
   แหล่งตีพิมพ์ : : Aquaculture
   เล่มที่ : 435 ฉบับที่ : - หน้า : 86-91 เดือน/ปี : 01/2558-01/2558
   ชื่อบทความ : Enhancement of shrimp immunity against white spot syndrome virus by Macrobrachium rosenbergii nodavirus-like particle encapsulated VP28 double-stranded RNA
   ผู้เขียน : Pitchanee Jariyapong, WattanaWeerachatyanukul, Sataporn Direkbusarakom, Ikuo Hirono, SuwitWuthisuthimethavee, Charoonroj Chotwiwatthanakun
   แหล่งตีพิมพ์ : : Aquaculture
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : 446 หน้า : 325-3 เดือน/ปี : 06/2558-09/2558
   ชื่อบทความ : Enhancement of shrimp immunity against white spot syndrome virus by Macrobrachium rosenbergii nodavirus-like particle encapsulated VP28 double-stranded RNA
   ผู้เขียน : Pitchanee Jariyapong a,b, WattanaWeerachatyanukul c, Sataporn Direkbusarakomb,d, Ikuo Hironoe, SuwitWuthisuthimethavee b,d, Charoonroj Chotwiwatthanakun
   แหล่งตีพิมพ์ : : aquaculture
   เล่มที่ : 446 ฉบับที่ : 2015 หน้า : 325-332 เดือน/ปี : 05/2558-05/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Encapsulation and delivery of plasmid DNA by virus-like nanoparticles engineered from Macrobrachium rosenbergii nodavirus
   ผู้เขียน : Pitchanee Jariyapong, Charoonroj Chotwiwatthanakund, Monsicha Somrit,Sarawut Jitrapakdee, Li Xing, Holland R. Cheng, Wattana Weerachatyanukul
   แหล่งตีพิมพ์ : : Virus Research
   เล่มที่ : 179 ฉบับที่ : - หน้า : 140-146 เดือน/ปี : 01/2557-01/2557
   ชื่อบทความ : Nodavirus-based biological container for targeted delivery system
   ผู้เขียน : Pitchanee Jariyapong
   แหล่งตีพิมพ์ : : Artifi cial Cells, Nanomedicine, and Biotechnology
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : 1-6 เดือน/ปี : 01/2557-01/2557
   ชื่อบทความ : Delivery of double stranded RNA by Macrobrachium rosenbergii nodavirus-like particles to protect shrimp from white spot syndrome virus
   ผู้เขียน : Pitchanee Jariyapong, Charoonroj Chotwiwatthanakun, Sataporn Direkbusarakom, Ikuo Hirono, SuwitWuthisuthimethavee,WattanaWeerachatyanukul
   แหล่งตีพิมพ์ : : Aquaculture
   เล่มที่ : 435 ฉบับที่ : 2015 หน้า : 86-91 เดือน/ปี : 09/2557-09/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Chimeric hepatitis E virus-like particle as a carrier for oral-delivery
   ผู้เขียน : Pitchanee Jariyaponga, Li Xinga, Nienke E. van Houten, Tian-Cheng Li, Wattana Weerachatyanukula, Benjamin Hsieh, Carlos G. Moscoso, Chun-Chieh Chen, Masahiro Niikura, R. Holland Cheng,
   แหล่งตีพิมพ์ : : Vaccine
   เล่มที่ : 31 ฉบับที่ : 2 หน้า : 417-424 เดือน/ปี : 01/2556-01/2556
  พ.ศ.2550
   ชื่อบทความ : การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของ pedicle ในกระดูกสันหลังช่วงกระเบนเหน็บชิ้นที่ 1 ในคนไทย
   Pedicle morphology of the first sacral vertebral in Thais

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : ศรีนครินทร์เวชสาร : Srinagarine Medicle journal
   เล่มที่ : 22 ฉบับที่ : 1 หน้า : 46-51 เดือน/ปี : 01/2550-03/2550
   ชื่อบทความ : สัณฐานวิทยาของ pedicles ของกระดูกสันหลังส่วนเอวในคนไทย
   Pedicle Morphology of the Lumbar Vertebra in Thais

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : ศรีนครินทร์เวชสาร : Sirnagarind Med J
   เล่มที่ : 22 ฉบับที่ : 4 หน้า : 326-332 เดือน/ปี : 10/2550-12/2550
   ชื่อบทความ : Pedicle Morphology of the First Sacral Vertebra in Thais
   ผู้เขียน : พิชชานีย์ จริยพงศ์, ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์
   แหล่งตีพิมพ์ : : Srinagarind Med J
   เล่มที่ : 22 ฉบับที่ : 1 หน้า : 46-52 เดือน/ปี : 03/2550-03/2550
  พ.ศ.2548
   ชื่อบทความ : การศึกษาตำแหน่งทางกายวิภาคศาสตร์ของ motor point ในกล้ามเนื้อ gastrocnemius เพื่อใช้ในการรักษาภาวะหดเกร็งของกล้ามเนื้อดังกล่าวในคนไทย
   Anatomical localization of motor point of gastrocnemius muscle for treatment of spasticity in Thai

   ผู้เขียน : พิชชานีย์ จริยพงศ์, ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารเทคนิคการแพทย์ เชียงใหม่
   เล่มที่ : 38 ฉบับที่ : 2 หน้า : 95-101 เดือน/ปี : 05/2548-05/2548
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Construction of an infectious Macrobrachium rosenbergii nodavirus from cDNA clone in Sf9 cells (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Pitchanee Jariyapong, Wattana Weerachatyanukul, Ikuo Hirono, Charoonroj Chotwiwatthanukun
   ชื่อการประชุม : TRF-OHEC Annual Congress
   สถานที่ประชุม : Regent Cha-amm, Petburi
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 09/01/2562
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : The linkage of anatomy and physical examination of lung by body painting (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Pitchanee Jariyapong
   ชื่อการประชุม : The 5th Active Learning National Conference 2017
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Delivery of double stranded RNA by Macrobrachium rosenbergii nodavirus like particle to protect shrimp from white spot syndrome virus (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Pitchanee Jariyapong, Charoonroj Chotwiwatthanakun, Sataporn Direkbusarakom, Ikuo Hirono, SuwitWuthisuthimethavee ,WattanaWeerachatyanukul
   ชื่อการประชุม : นักวิจัยรุ่นใหม่..พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว ครั้งที่ 15
   สถานที่ประชุม : โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 06/01/2559
   ชื่อบทความ : Body painting to promote self-active learning of hand anatomy for preclinical medical students (บรรยาย)
   ผู้เขียน : พิชชานีย์ จริยพงศ์
   ชื่อการประชุม : Active Learning: Challenges and Innovations
   สถานที่ประชุม : โรงแรงทวินโลตัส จ. นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/08/2559
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Encapsulation and delivery of plasmid DNA by virus-like nanoparticles engineered from Macrobrachium rosenbergii nodavirus (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Pitchanee Jariyapong, Charoonroj Chotwiwatthanakun, Wattana Weerachatyanukul
   ชื่อการประชุม : 37th AAT Annual Conference
   สถานที่ประชุม : ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง จ. พิษณุโลก
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/05/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Potential use of Macrobrachium rosenbergii nodavirus like particle as nanocontainner and immunostimulant in aquatic animals (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Pitchanee Jariyapong, Wattana Weerachatyanukul, Sataporn Direkbusarakom, Ikuo Hirono
   ชื่อการประชุม : NRCT-JSPS Asian Core Program Symposium 2013
   สถานที่ประชุม : Boon Intaramphan Building, Faculty of Fisheries, Kasetsart University, Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/12/2556
  พ.ศ.2549
   ชื่อบทความ : การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของ Pedicle ในกระดูกกระเบนเหน็บชิ้นที่ 1 ในคนไทย
    Pedicle Morphology of the First Sacral Vertebra in Thais (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ กายวิภาคศาสตร์ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 29 : Anatomy Meeting 2006
   สถานที่ประชุม : โรงแรม การ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท พัทยา จ. ชลบุรี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/05/2549
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อชุมชนนบพิตำ ประจำปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อชุมชนนบพิตำ
    ชื่อกิจกรรม : การวัดองค์ประกอบของร่างกายด้วยเครื่อง body composition และให้ความรู้ด้านสุขภาพ
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการวันเด็กแห่งชาติ 2560
    ชื่อกิจกรรม : เยี่ยมชมสาธิตร่างกายมนุษย์และ body painting
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการตรวจอุจจาระเพื่อหาไข่พยาธิและโปรโตซัวในลำไส้ในเด็กนักเรียนศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมตรวจอุจจาระเพื่อหาไข่พยาธิและโปรโตซัวในลำไส้
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อชุมชนนบพิตำ (ระยะที่ 3)
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อชุมชนนบพิตำ (ระยะที่ 3) ครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อชุมชนนบพิตำ (ระยะที่ 3) ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อชุมชนนบพิตำ (ระยะที่ 3) ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : เรียนรู้จากร่างกายจุดประกายความคิด
    ชื่อกิจกรรม : เยี่ยมชมการสาธิตร่างกายมนุษย์ และ body painting
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อชุมชนนบพิตำ (ระยะที่ 2)
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อชุมชนนบพิตำ (ระยะที่ 2) ครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อชุมชนนบพิตำ (ระยะที่ 2) ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อชุมชนนบพิตำ (ระยะที่ 2) ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : เรียนรู้จากร่างกายสู่ปลายพู่กัน
    ชื่อกิจกรรม : เรียนรู้ร่างกายมนุษย์จากร่างสาธิต
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : หมู่ 4 ข้อเข่าดี หนีข้อเสื่อม
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อชุมชนนบพิตำ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องการประเมินภาวะสุขภาพของผู้หญิงช่วงก่อนและหลังหมดประจำเดือนที่มีอายุระหว่าง 40-59 ปี ในหมู่ที่ 2 ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ระยะที่ 1)
 • ชื่อโครงการ : ร่างกายของเรากับห้องแห่งความลับ
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเยี่ยมชมการสาธิตร่างกายมนุษย์
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : ชาวควนสวนปัด ร่วมสกัดเบาหวาน
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน

Fatal error: Call to undefined function: facadcomtype() in H:\AppServ\www\des\html\source\DESAboutPersonallist_.php on line 1137
  พ.ศ.2550