:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นางสาว สาวิตรี  โชตยาสีหนาท
   Miss Sawitree Chotayasihanat
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2208, 0-7567-2203
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2208, 2203
   E - mail  csawit@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2544-2547
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/12/2548
 
  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ประเภทตำแหน่ง  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  หน่วยงาน  สำนักวิชาการจัดการ
  ฝ่าย/งาน  สำนักงานคณบดี
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/12/2548 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)