:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ รจเรศ  ณรงค์ราช
   Miss Rotjaret Narongrach
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2293, 0-7567-2206-7
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2293, 2206-7
   E - mail  nrotjare@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การสื่อสารมวลชน
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2546-2548
 
  วุฒิการศึกษา  สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  นิเทศศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2541-2545
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  07/11/2548
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชานิเทศศาตร์
  หลักสูตร  หลักสูตรนิเทศศาสตร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  07/11/2548 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน  ศึกษาผลกระทบจากสื่อมวลชนต่อสื่อพื้นบ้าน (หนังตะลุง)
  สาขาความสนใจ
  นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน  วารสารศาสตร์
  โครงการวิจัย
  พ.ศ.2557
   - เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมของศูนย์การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ผู้วิจัย :  ดร.วิสาขะ  อนันธวัช,  รศ.ดร.ชินา  สุภากรณ์,  ผศ.ดร.ไวกูณฐ์  ฤทธิรุฒม์,  ผศ.สมใจ  หนูผึ้ง,  ดร.กรัณรัตน์  ธรรมรักษ์,  ดร.จินตนีย์  รู้ซื่อ,  นางสาวรจเรศ  ณรงค์ราช
   ระยะเวลาโครงการ : 25/07/2557 - 24/03/2558   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 27/03/2560
   แหล่งทุน : โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ /
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : สื่อมวลชนกับการปรับแปลงสื่อพื้นบ้านหนังตะลุง
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารนิเทศศาสตร์ : Journal of Communication Arts
   เล่มที่ : 26 ฉบับที่ : 3 หน้า : 48-67 เดือน/ปี : 09/2551-12/2551
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
       ไม่พบข้อมูล
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2556
  • ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฎิบัติการ นักข่าวพลเมืองเยาวชนรักษ์พลังงาน
      ชื่อกิจกรรม : การฝึกอบรมและค่าย
  พ.ศ.2553
  • ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน
  พ.ศ.2552
  • ชื่อโครงการ : โครงการต้นกล้าอาชีพ หลักสูตรการประกอบอาชีพด้านการผลิตสื่อและสิ่งพิมพ์ รอ806001
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)