:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ชวพงษ์  นุ้ยสุข
   Mr. Chawapong Nui-Suk
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2215, 0-7567-2201,2224
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2215, 2201,2224
   E - mail  nchawapo@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เศรษฐศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2546-2550
 
  วุฒิการศึกษา  เศรษฐศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2542-2546
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  03/04/2549
 
  ตำแหน่ง  รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชา
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาการจัดการ
  ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/02/2561 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาการจัดการ
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  หลักสูตร  หลักสูตรเศรษฐศาสตร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  15/03/2553 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : สภาพการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาการจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (บรรยาย)
   ผู้เขียน : พงษ์พัฒน์ ช่วยเวช จินตนีย์ รู้ซื่อ ชวพงษ์ นุ้ยสุข
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6, (19 พฤษภาคม 2560),
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/05/2560
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : Income distribution of Tourism in Nakhon Sri Thammarat, Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐระฆังทอง (34), อ.จินตนีย์ จินตรานันต์(33) อ.ชวพงษ์ นุ้ยสุข(33%)
   ชื่อการประชุม : 2011 International Symposium October 6 University and Suratthani Rajabhat University (Thailand)" Samui Island Thailand 24-25 October 2011
   สถานที่ประชุม : Samui Island Thailand 24-25 October 2011
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 24/10/2554
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
  • ชื่อโครงการ : ยกระดับการศึกษาโคกเหล็กโมเดล : กิจกรรมคณิตคิดเร็ว และ เศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนวัดโคกเหล็ก และ โรงเรียนวัดพระอาสน์
  • ชื่อโครงการ : ยกระดับการศึกษาโคกเหล็กโมเดล (บริการวิชาการ)
      ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม คณิตคิดเร็ว และ เศรษฐกิจพอเพียง
  พ.ศ.2556
  • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์ทางการจัดการครั้งที่ 2
  • ชื่อโครงการ : WMS เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
  พ.ศ.2555
  • ชื่อโครงการ : WMS แข่งขันตอบปัญหาเศรษฐกิจพอเพียงระดับชาติ ครั้งที่ 1
  พ.ศ.2554
  • ชื่อโครงการ : อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 3
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)