:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ วชรวรรษ  พรหมมา
   Mr. Watcharawat Promma
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2234, 0-7567-2201,2224
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2234, 2201,2224
   E - mail  pwatcha@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2546-2549
 
  วุฒิการศึกษา  บัญชีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2541-2545
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  18/04/2549
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาการจัดการ
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาการบัญชี
  หลักสูตร  หลักสูตรบัญชี
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  18/04/2549 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  การบัญชี/การเงิน/การธนาคาร  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี และ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี
  สาขาความสนใจ
  โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ และ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  รางวัล
  พ.ศ.2554
   ชื่อผลงาน : รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
   ชื่อรางวัล : รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ งาน 111 ปี เบญจมฯ
   จาก : โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
   เมื่อ : 10/08/2554
   ผู้ได้รับรางวัล :  นายวชรวรรษ  พรหมมา
   ชื่อผลงาน : ที่ปรึกษากิจกรรมสำนักวิชาดีเด่น
   ชื่อรางวัล : ที่ปรึกษากิจกรรมสำนักวิชาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2553
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 09/06/2554
   ผู้ได้รับรางวัล :  นายวชรวรรษ  พรหมมา

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)