:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ จิรพัฒน์  นาวารัตน์
   Mr. Jiraphat Nawarat
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2760, 0-7567-2703-4
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2760, 2703-4
   E - mail  nsuparoe@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  กายภาพบำบัด
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2546-2549
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  กายภาพบำบัด
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2542-2546
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/08/2549
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/08/2549 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  กายภาพบำบัดทางระบบประสาท
การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
การสร้างและพัฒนาแบบประเมิน
การควบคุมการทรงตัวในผู้สูงอายุ
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : ความสัมพันธ์ระหว่างการกลัวการหกล้ม การทรงตัว และความเร็วในการเดินในผู้สูงอายุเพศหญิง
    Relationship between fear of falling, balance and gait speed in female elderly (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : จิรพัฒน์ นาวารัตน์*, มูรณีย์ ดารามัน, วันวิสาข์ สุตระ, จุฬาลักษณ์ จิตรสว่าง, อรพรรณ มีเงิน, ทวีศักดิ์ วงศ์กีรติเมธาวี
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการกายภาพบำบัดวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 6
   สถานที่ประชุม : โรงแรมสุภารอยัลบีช อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/05/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรยางค์ขาและการทรงตัวเพื่อการทำกิจกรรมในผู้สูงอายุเพศหญิง (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : จิรพัฒน์ นาวารัตน์ พัชรินทร์ นิลมาท
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : อาการปวดหลังส่วนล่างจากการทำงานของพนักงานสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    Work-related low back pain of supporting oersonnel at Walailak university (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ศุภฤกษ์ นาวารัตน์ นันทพร ทับวิเชียร
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 20 "พัฒนาสังคมไทยด้วยงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์" : The 20th Taksin University Annual Conference: Thai Society Development with Creative Research
   สถานที่ประชุม : โรงแรมเจบี หาดใหญ่ จ.สงขลา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/07/2553
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์สู่สังคมรักษ์สุขภาพ "กิจกรรมการจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่" ประจำปี 2561
    ชื่อกิจกรรม : ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น โดยสำนักวิชาสหเวชศาสตร์
 • ชื่อโครงการ : จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น โดย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : บูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและกระบวนการวิจัยด้านกายภาพบำบัด
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมกายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมกายภาพบำบัดเพื่อชุมชน
 • ชื่อโครงการ : จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : โรคข้อเข่าเสื่อม ผู้สูงอายุ และคลินิกให้คำปรึกษา
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : กายภาพบำบัดเพื่อประชาชน
 • ชื่อโครงการ : การพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานกายภาพบำบัดในระดับปฐมภูมิ
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : ปฐมนิเทศนักกายภาพบำบัดใหม่ที่เข้าสู่ระบบบริการปฐมภูมิ
 • ชื่อโครงการ : การประเมินการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกของนักศึกษากายภาพบำบัด
 • ชื่อโครงการ : โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนานักกายภาพบำบัด
  พ.ศ.2552
 • ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย เนื่องในโอกาสชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาและการแก้ไขปัญหาที่ดินจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวชุมชนสาธิต
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2559
 • - จัดเตรียมงาน (การรวบรวมข้อมูลผู้สมัคร เช็คยอดเงินสมัคร) และป้ายแสดงผลงานวิจัยนักศึกษา - ดำเนินงานตลอดระยะเวลาจัดกิจกรรม
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)