:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ. ธนสัณฑ์  เทพรัตน์
   Asst.Prof. Tanasun Tapparut
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-4234, 0-7567-4231-3
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      4234, 4231-3
   E - mail  ttanasun@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  สถาปัตยกรรม
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2543-2546
 
  วุฒิการศึกษา  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
  มหาวิทยาลัย  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2538-2541
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/08/2549
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  หลักสูตรสถาปัตยกรรม
  หลักสูตร  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  25/03/2559 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ทางด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม, สถาปัตยกรรมไทย,สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
  สาขาความสนใจ
  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมไทย
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : เรือนแพบกภูมิปัญญาการตั้งถิ่นฐานในพื้นที่น้ำหลาก อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
   Ruean Pae Bok: Wisdom of Living in Flooding Area of Kiriratnikom District Suratthani Province

   ผู้เขียน : ธนสัณฑ์ เทพรัตน์
   แหล่งตีพิมพ์ : หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 12 หน้า : 120 เดือน/ปี : 01/2558-12/2558
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : เรือนแพบกภูมิปัญญาการตั้งถิ่นฐานในพื้นที่น้ำหลาก อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
    Ruean Pae Bok: Wisdom of Living in Flooding Area of Kiriratnikom District Suratthani Province (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ธนสัณฑ์ เทพรัตน์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ สถาปัตยกรรมในประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : Architecture in Thailand and Southeast Asia
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยศิลปากร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/12/2558
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : อนุรักษ์พระอุโบสถวัดแดง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครสรีธรรมราช โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ประจำปี 2561
 • ชื่อโครงการ : อบรมให้บริการทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมและการออกแบบ : บริการวิชาการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) กรณีศึกษาชุมชนเป้าหมายรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) กรณีศึกษาชุมชนเป้าหมายรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ชื่อโครงการ : อนุรักษ์พระอุโบสถวัดแดง อ.เชียรใหญ่ จ.นครสรีธรรมราช โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ประจำปี 2560
    ชื่อกิจกรรม : อนุรักษ์พระอุโบสถวัดแดง อ.เชียรใหญ่ จ.นครสรีธรรมราช โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
 • ชื่อโครงการ : การอบรมปฏิบัติการด้านการประมาณราคาก่อสร้าง
    ชื่อกิจกรรม : จัดอบรม
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว Green & Unseen Andaman
    ชื่อกิจกรรม : สำรวจผังระดับ, ออกแบบผังบริเวณ
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : ตอน การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่นภาคใต้แบบมีส่วนร่วม
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : นิทรรศการวัตถุ 100 ชิ้น มิวเซียมสยาม
    ชื่อกิจกรรม : ประชุมนิทรรศการวัตถุ 100 สิ่ง มิวเซียมสยาม (กรุงเทพมหานคร) นำเสนอวัตถุจัดแสดง 50 ชิ้น
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : นิทรรศการวัตถุ 100 ชิ้น มิวเซียมสยาม
    ชื่อกิจกรรม : นำเสนอวัตถุจัดแสดง 10 ชิ้น และเดินทางสำรวจวัตถุจัดแสดงในจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
  พ.ศ.2561
   ชื่อหนังสือ : เรินสะเทินำ้สะเทินบกแห่งชุมชนท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   ผู้แต่ง :  ผศ.ธนสัณฑ์  เทพรัตน์
   สำนักพิมพ์ :
   พิมพ์ครั้งที่ : ณ
   ISBN :
  รางวัล
  พ.ศ.2559
   ชื่อผลงาน : -
   ชื่อรางวัล : บุคคลากรดีเด่นด้านการทำนุบำรุงศิลปวํฒนธรรม
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 29/03/2559
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ธนสัณฑ์  เทพรัตน์
  พ.ศ.2552
   ชื่อผลงาน : ที่ปรึกษากิจกรรมสำนักวิชา
   ชื่อรางวัล : ที่ปรึกษากิจกรรมสำนักวิชาดีเด่น
   จาก : ส่วนกิจการนักศึกษา
   เมื่อ : 11/06/2552
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ธนสัณฑ์  เทพรัตน์
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)