:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. อรรถรัตน์  พัฒนวงศา
   Dr. Attarat Pattanawongsa
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2821, 0-7567-2808-10
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2821, 2808-10
   E - mail  pattarat@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  Clinical Pharmacology
  มหาวิทยาลัย  Flinders University
  ประเทศ  ออสเตรเลีย
  ช่วงปี พ.ศ.  2555
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เภสัชวิทยา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2546-2549
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคนิคการแพทย์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2542-2546
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  02/10/2549
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ
  หลักสูตร  - ไม่มีข้อมูล -
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  02/10/2549 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  เภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetics) เน้น Drug metabolism
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  โครงการวิจัย
  พ.ศ.2561
   - การศึกษาวิจัยเพื่อการรวบรวมองค์ความรู้ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย ในเขตพื้นที่อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ผู้วิจัย :  ดร.ฉวีวรรณ  คล่องศิริเวช,  ผศ.ดร.เจริญเกียรติ  โพธิ์ชัยยะ,  ดร.อรรถรัตน์  พัฒนวงศา,  นายศักดิ์ดา  ใบมิเด็น,  รศ.ถนอมจิต  สุภาวิตา,  นางจีรังกานต์  ปักเข็ม,  ผศ.ดร.สุปรียา  ยืนยงสวัสดิ์
   ระยะเวลาโครงการ : 01/10/2561 - 30/09/2562   ดำเนินการเสร็จสิ้น : //
   แหล่งทุน : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ /
   - สมุนไพรไล่ยุง (การใช้สมุนไพรเพื่อส่งเสริมสุขภาวะชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช)
   ผู้วิจัย :  ดร.ฉวีวรรณ  คล่องศิริเวช,  ดร.อรรถรัตน์  พัฒนวงศา,  นายสุนิสา  สังข์ช่วย,  รศ.ถนอมจิต  สุภาวิตา,  นายสันติ  บูหลัง,  ผศ.ดร.สุปรียา  ยืนยงสวัสดิ์,  นายภานุวัฒน์  บุญเรืองขาว,  นางสาวรัชฎา  คชแสงสันต์
   ระยะเวลาโครงการ : 01/11/2561 - 31/07/2562   ดำเนินการเสร็จสิ้น : //
   แหล่งทุน : มวล. : ศูนย์บริการวิชาการ /
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Response to in vitro and physiologically-based pharmacokinetic assessment of the drug–drug interaction potential of canagliflozin
   ผู้เขียน : Miners, JO, Pattanawongsa, A, and Rowland, A
   แหล่งตีพิมพ์ : : British journal of clinical pharmacology
   เล่มที่ : 84 ฉบับที่ : 2 หน้า : 392-393 เดือน/ปี : 09/2560-08/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Human UDP-glucuronosyltransferase (UGT) 2B10: Validation of cotinine as a selective probe substrate, inhibition by UGT enzyme-selective inhibitors and antidepressant and antipsychotic drugs, and structural determinants of enzyme inhibition
   ผู้เขียน : Pattanawongsa, A, Nair, PC, Rowland, A and Miners, JO
   แหล่งตีพิมพ์ : : Drug Metabolism and Disposition
   เล่มที่ : 44 ฉบับที่ : 3 หน้า : 378-388 เดือน/ปี : 03/2559-03/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Effect of dilution of stool soluble component on growth and development of Strongyloides stercoralis
   ผู้เขียน : Witthaya Anamnart*, Pewpan Maleewong Intapan, Attarat Pattanwongsa, Pennapa Chamavit, Supreecha Kaewsawat and Wanchai Maleewong *corresponding author
   แหล่งตีพิมพ์ : : Scientific Reports, Impact Factor (2014) 5.578, Eigenfactor score 0.11
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 6 หน้า : 10749 เดือน/ปี : 06/2558-06/2558
   ชื่อบทความ : Inhibition of human UDP-glucuronosyltransferase enzymes by canagliflozin and dapagliflozin: Implications for drug-drug interactions
   ผู้เขียน : Pattanawongsa, A, Chau, N, Rowland, A and Miners, JO
   แหล่งตีพิมพ์ : : Drug Metabolism and Disposition
   เล่มที่ : 43 ฉบับที่ : 10 หน้า : 1468-1476 เดือน/ปี : 10/2558-10/2558
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Detrimental effect of water submersion of stools on development of Strongyloides stercoralis
   ผู้เขียน : Witthaya Anamnart*, Attarat Pattanawongsa, Pewpan Maleewong Intapan, Nimit Morakote , Penchom Janwan and Wanchai Maleewong *corresponding author
   แหล่งตีพิมพ์ : : PLOS ONE Impact Factor (2012) 3.73, Eigenfactor score 0.78326
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 12 หน้า : e82339 เดือน/ปี : 12/2556-12/2556
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : Factors Affecting Recovery of Strongyloides stercoralis Larvae: an Approach to a Newly Modified Formalin-Ether Concentration Technique for Diagnosis of Strongyloidiasis
   ผู้เขียน : Witthaya Anamnart*, Attarat Pattanawongsa, Pewpan Maleewong Intapan and Wanchai Maleewong *corresponding author
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Clinical Microbiology; Impact Factor(2009) 4.162, Eigenfactor Score 0.12161
   เล่มที่ : 48 ฉบับที่ : 1 หน้า : 97-100 เดือน/ปี : 01/2553-01/2553
   ชื่อบทความ : Albendazole Stimulates the Excretion of Strongyloides stercoralis Larvae in Stool Specimens and Enhances Sensitivity for Diagnosis of Strongyloidiasis
   ผู้เขียน : Witthaya Anamnart*, Attarat Pattanawongsa, Pewpan Maleewong Intapan and Wanchai Maleewong *corresponding author
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Clinical Microbiology ; Impact Factor(2010) 4.22, Eigenfactor Score 0.11
   เล่มที่ : 48 ฉบับที่ : 11 หน้า : 4216-4220 เดือน/ปี : 11/2553-11/2553
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
       ไม่พบข้อมูล
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์รักษ์สุขภาพ "กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ณ หาดบ้านในถุ้ง ร่วมกับ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : การสำรวจความต้องการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    ชื่อกิจกรรม : การสำรวจความต้องการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : ใช้สมุนไพรเพื่อส่งเสริมสุขภาวะชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : การร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจากสมุนไพรในชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : การทำแผนเพื่อการกำหนดแนวทางการดำเนินการเรื่องสมุนไพรไล่ยุงร่วมกัน
    ชื่อกิจกรรม : การบรรยายให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออกและสมุนไพรไล่ยุง
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการเพิ่มคุณภาพชีวิตในผู้ที่มีภาวะโรคข้อเสื่อม จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การสำรวจอาการและความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อม
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในสัปดาห์เภสัช
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในค่ายเภสัชเรียนรู้ชุมชน
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการ สมุนไพรเพื่อชีวิต ครั้งที่ 2 การใช้สมุนไพรไทยในระบบบริการสาธารณสุขของไทย
 • ชื่อโครงการ : สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    ชื่อกิจกรรม : โครงการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏับัติการ เรื่อง การจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์
 • ชื่อโครงการ : ปฏิทินสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานจานเด็ด
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : โครงการบริการวิชาการในวันเด็ก
 • ชื่อโครงการ : โครงการประชุมวิชาการด้านเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1 เรื่อง สมุนไพรเพื่อชีวิต
 • ชื่อโครงการ : เภสัชเรียนรู้ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการจัดระบบบริหารจัดการระบบห้องปฏิบัติการปลอดภัยสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์
  พ.ศ.2552
 • ชื่อโครงการ : เขียวมะกอกสัญจร
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2562
   ชื่อผลงาน : UK Professional Standards Framework for teaching and learning support in higher education
   ชื่อรางวัล : Certificate of fellow of the Higher Education Academy
   จาก : the Higher Education Academy
   เมื่อ : 11/02/2562
   ผู้ได้รับรางวัล :  ดร.อรรถรัตน์  พัฒนวงศา
   ชื่อผลงาน : การใช้สมุนไพรเพื่อส่งเสริมสุขภาวะชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ชื่อรางวัล : ผลงานดีเด่นด้านการบริการวิชาการ
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 29/03/2562
   ผู้ได้รับรางวัล :  ดร.ฉวีวรรณ  คล่องศิริเวช,  ดร.อรรถรัตน์  พัฒนวงศา,  ผศ.ดร.สุปรียา  ยืนยงสวัสดิ์,  นายสุนิสา  สังข์ช่วย,  นายสันติ  บูหลัง,  รศ.ถนอมจิต  สุภาวิตา,  นางสาวเสาวนีย์  ตรึกตรอง
  พ.ศ.2559
   ชื่อผลงาน : องค์ความรู้พื้นฐานและประยุกต์ของโรคปรสิตและปรสิต (ในฐานะทีมวิจัย)
   ชื่อรางวัล : ผลงานวิจัยเด่น สกว ประจำปี 2558 ด้านสาธารณะ
   จาก : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
   เมื่อ : 26/02/2559
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.วิทยา  อานามนารถ,  ดร.อรรถรัตน์  พัฒนวงศา,  ผศ.ดร.เพ็ญโฉม  จันทร์หวาน
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)