:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. ฉวีวรรณ  คล่องศิริเวช
   Dr. Chaweewan Klongsiriwet
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2823, 0-7567-2808-10
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2823, 2808-10
   E - mail  kchaweew@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  Pharmaceutical Science (Phytochemistry)
  มหาวิทยาลัย  University of Reading
  ประเทศ  อังกฤษ
  ช่วงปี พ.ศ.  2554 - 2559
 
  วุฒิการศึกษา  เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เภสัชเวท
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2544-2546
 
  วุฒิการศึกษา  เภสัชศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เภสัชศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2537-2542
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  02/10/2549
 
  ตำแหน่ง  หัวหน้าสาขาวิชา
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/11/2561 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ
  หลักสูตร  - ไม่มีข้อมูล -
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  02/10/2549 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  - Phytochemistry and Natural Product
- การศึกษาวิถีชุมชนแนวใหม่
  สาขาความสนใจ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  - Phytochemistry and Natural Product - การศึกษาภูมิปัญญาด้านสมุนไพรในท้องถิ่น - การลงชุมชนตามหลักการศึกษาชุมชนแนวใหม่
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : HERBAL MEDICINE PRESCRIPTION PRACTICE FOR DYSPEPSIA IN THAI PUBLIC HOSPITALS
   ผู้เขียน : 1Susaraporn Sampradit*, 2Krit Pongpirul, 3Udomsak Saengow, 1Sukhamol Suksawangrote, 3Chaweewan Klongsiriwet.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Gut
   เล่มที่ : 67 ฉบับที่ : Suppl 2 หน้า : A43 เดือน/ปี : 06/2561-08/2561
  พ.ศ.2549
   ชื่อบทความ : Flavones with Free Radical Scavenging Activity from Goniothalamus tenuifolius
   ผู้เขียน : Kittisak Likhitwitayawuid, Chaweewan Klongsiriwet, Vichien Jongbunprasert1, Boonchoo Sritularak,and Samphan Wongseripipatana
   แหล่งตีพิมพ์ : : Archives of Pharmacal Research
   เล่มที่ : 29 ฉบับที่ : 3 หน้า : 199-202 เดือน/ปี : 03/2549-02/2554
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : การปริวรรตและการศึกษาวิเคราะห์หนังสือบุดดำภาคใต้ ในรูปแบบตำรายาและคาถา ฉบับหอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ชัยวัฒน์ สีแก้ว, ฉวีวรรณ คล่องศิริเวช, ถนอมจิต สุภาวิตา, ประทักษ์วัล สุขสำราญ, จีรังกานต์ ปักเข็ม
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย และมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 14
   สถานที่ประชุม : อิมแพ็ค เมืองทอง ธานี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/08/2560
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : มะรุม สมุนไพรเพื่อชีวิต (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ฉวีวรรณ คล่องศิริเวช รองศาสตราจารย์ถนอมจิต สุภาวิตา บุษบรรณ สุขกาญจน์
   ชื่อการประชุม : การประชุม สวนาและสัมมนาวิชาการ งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2553
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/07/2553
  พ.ศ.2549
   ชื่อบทความ : “Flavones with Free Radical Scavenging Activity from Goniothalamus tenuifolius” (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Chaweewan Klongsiriwet and Kittisak Likhitwitayawuid
   ชื่อการประชุม : . The Seventh National Seminar on Pharmaceutical Biotechnology. “Innovation: Applications of Nanotechnology in Pharmaceuticals, Cosmetics and Natural Products”.
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai University, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 09/08/2549
  พ.ศ.2546
   ชื่อบทความ : “Free radical scavengers from Goniothalamus tenuifolius leaves” (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Chaweewan Klongsiriwet, Kittisak Likhitwitayawuid and Vichien Jongbunprasert
   ชื่อการประชุม : JSPS-NRCT Core University System on Natural Medicine in Pharmaceutical Sciences: The Sixth Joint Seminar Recent Advances in Natural Medicine Research.
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/12/2546
  พ.ศ.2545
   ชื่อบทความ : “Chemical constituents of Goniothalamus tenuifolius leaves” (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Chaweewan Klongsiriwet, Kittisak Likhitwitayawuid and Vichien Jongbunprasert
   ชื่อการประชุม : The 19 th Annual Research Meeting in Pharmaceutical Sciences.
   สถานที่ประชุม : Chulalongkorn University, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 04/12/2545
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (The Twenty-first Young Scientist Competition: YSC 2019)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (รอบผลงานโครงการ)
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (The Twenty-first Young Scientist Competition: YSC 2019)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)
 • ชื่อโครงการ : การสำรวจความต้องการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    ชื่อกิจกรรม : การสำรวจความต้องการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : ปฐมบทสู่ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : ใช้สมุนไพรเพื่อส่งเสริมสุขภาวะชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : การร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจากสมุนไพรในชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : การทำแผนเพื่อการกำหนดแนวทางการดำเนินการเรื่องสมุนไพรไล่ยุงร่วมกัน
    ชื่อกิจกรรม : การบรรยายให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออกและสมุนไพรไล่ยุง
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการเพิ่มคุณภาพชีวิตในผู้ที่มีภาวะโรคข้อเสื่อม จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การสำรวจอาการและความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อม
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในชุมชน : สาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา : ทุ่งชน : บางปู : นบพิตำ
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในค่ายเภสัชเรียนรู้ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 20 (The Twentieth Young Scientist Competition : YSC 2018)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 20 (รอบผลงานโครงการ)
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ตอน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 20 (The Twentieth Young Scientist Competition : YSC 2018)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 20 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)
 • ชื่อโครงการ : สัปดาห์เภสัช
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมสัปดาห์เภสัช
 • ชื่อโครงการ : กิจกรรม Herbal Garden ในงานวลัยลักษณ์เอ๊กซ์โป 2560
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 19 (The Nineteen Young Scientist Competition : YSC2017)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 19 (รอบผลงานโครงการ)
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 19 (The Nineteen Young Scientist Competition : YSC2017)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 19 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)
 • ชื่อโครงการ : ให้บริการยาและเวชภัณฑ์ในภาวะอุทกภัยและออกหน่วยแพทย์
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏับัติการ เรื่อง การจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์
 • ชื่อโครงการ : ปฏิทินสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานจานเด็ด
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 13
    ชื่อกิจกรรม : โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 13 รอบภูมิภาค ภาคใต้ (คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงงาน)
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 13
    ชื่อกิจกรรม : โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 13 รอบคัดเลือก (คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงงาน)
 • ชื่อโครงการ : โครงการประชุมวิชาการด้านเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1 เรื่อง สมุนไพรเพื่อชีวิต
 • ชื่อโครงการ : ตรวจสอบการปนเปื้อนในอาหารในชุมชนกำแพงเซา
 • ชื่อโครงการ : เภสัชเรียนรู้ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : โครงการ "แผนที่ในงานสมุนไพรสาธารณสุขมูลฐาน ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา"
    ชื่อกิจกรรม : โครงการ \"แผนที่ในงานสมุนไพรสาธารณสุขมูลฐาน ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา\"
 • ชื่อโครงการ : การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
 • ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการจัดระบบบริหารจัดการระบบห้องปฏิบัติการปลอดภัยสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์
  พ.ศ.2552
 • ชื่อโครงการ : เขียวมะกอกสัญจร
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 12
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 12 YSC 2010
 • ชื่อโครงการ : โครงการบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาพื้นที่ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2553
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2559
 • 1.กำหนดแผนการดำเนินงาน โครงการพัฒนาภาคีเครือข่ายนักวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปีงบประมาณ 2560 ในภูมิภาค 2. กำกับ ติดตามโครงร่างงานวิจัย 3.สนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะ
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2547
   ชื่อผลงาน : - พัฒนาระบบงานพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา -ผู้ประสานงานโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง กระทรวงสาธารณสุข
   ชื่อรางวัล : บุคลากรดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๗ ประเภทบริหารจัดการดีเด่น
   จาก : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
   เมื่อ : 24/12/2547
   ผู้ได้รับรางวัล :  ดร.ฉวีวรรณ  คล่องศิริเวช
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)