:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. สุขุมาล  กล่ำแสงใส
   Dr. Sukhuman Klamsaengsai
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2222, 0-7567-2201
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2222, 2201
   E - mail  ksukhuma@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตร
  สาขาที่จบ  ภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (การท่องเที่ยว)
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2551
 
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
  มหาวิทยาลัย  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2554-2557
 
  วุฒิการศึกษา  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การจัดการการบริการและการท่องเที่ยว
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2547-2549
 
  วุฒิการศึกษา  บริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การจัดการการท่องเที่ยว
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2543-2547
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  13/06/2549
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาการจัดการ
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
  หลักสูตร  หลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  13/06/2549 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  การโรงแรม/การท่องเที่ยว  การจัดนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ธุรกิจสายการบิน บุคลิกภาพในงานบริการ
  สาขาความสนใจ
  การโรงแรม/การท่องเที่ยว  การจัดนำเที่ยว / มัคคุเทศก์/ การจัดการคุณภาพการบริการ
  การบริหาร/พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางการท่องเที่ยวและการบริการ
  โครงการวิจัย
  พ.ศ.2552
   - การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
   ผู้วิจัย :  ดร.เยี่ยมดาว  ณรงคะชวนะ,  นายสุนทร  บุญแก้ว,  นายศักดิ์ชัย  ปิ่นเพ็ชร,  ดร.สุขุมาล  กล่ำแสงใส,  นายปวิธ  ตันสกุล,  นางสาวศันสนีย์  วงศ์สวัสดิ์
   ระยะเวลาโครงการ : 13/05/2552 - 30/12/2553   ดำเนินการเสร็จสิ้น : //
   แหล่งทุน : ส่วนส่งเสริมวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ /
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 วิชาหลักวิชาชีพมัคคุเทศก์ ภายใต้การเรียนรู้โดยใช้การทำงานเป็นฐาน
    Learning Outcomes of the 2nd Year Students on Principles of Professional Tourist Guide Subject underneath Work-Based Learning (บรรยาย)

   ผู้เขียน : สุขุมาล กล่ำแสงใส
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงานครั้งที่ 2 : WIL National Conference # 2
   สถานที่ประชุม : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัติกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/03/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโดยโครงการความร่วมมือการเรียนภาคฤดรู้อนในบริบทอาเซียน
    Student’s Skills Development by Collaborative Summer Program in ASEAN Context (บรรยาย)

   ผู้เขียน : Mohd Raziff Jamaluddin, Rungrawee Jitpakdee, Sukhuman Klamsaengsai, Mohd Taufik Zamri
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6 : WMS Management Research National Conference # 6
   สถานที่ประชุม : โรงแรมเดอะทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/05/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : คุณลักษณะและทักษะของนักศึกษาก่อนและหลังการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานสำหรับวิชาการจัดนำเที่ยวภายในประเทศ
    Pre and Post Evaluation of Students’ Attributes and Skills towards Project-Based Learning in Domestic Tour Operation Subject (บรรยาย)

   ผู้เขียน : สุขุมาล กล่ำแสงใส
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงลึก “Active Learning: Challenges and Innovations”
   สถานที่ประชุม : โรงแรมเดอะทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 06/08/2559
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : ยกระดับการศึกษาโคกเหล็กโมเดล : กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย โรงเรียนวัดโคกเหล็ก
 • ชื่อโครงการ : ยกระดับการศึกษาโคกเหล็กโมเดล (บริการวิชาการ)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม มัคคุเทศก์น้อย โรงเรียนวัดโคกเหล็ก
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : Summer Program : UiTM and WU
 • ชื่อโครงการ : SEU Documentary Photography, Global Studies Program & Marine Biology 2016 in Thailand
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 3
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : ค่ายสหกิจศึกษานานาชาติเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : การประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากอุทกภัย พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : เสริมสร้างประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสตรีในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : พัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ รุ่น 3
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว รุ่น 2
 • ชื่อโครงการ : การฝึกอบรมหลักสูตร พนักงานผู้มีหัวใจเป็นเจ้าของธุรกิจ
 • ชื่อโครงการ : โครงการค่ายเยาวชนรักษ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จากภูเขา สู่ทะเล
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2560
 • เป็นวิทยากรบรรยายให้กับอาสาสมัครความปลอดภัย จ. สุโขทัย ณ ห้องประชุม สถานีตำรวจภูธรเมืองสุโขทัย 10 มกราคม 2560
 • เป็นวิทยากรกระบวนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักสื่อความหมาย สำหรับกลุ่มชุมชนและเยาวชน ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของเครือข่ายชุมชนและเยาวชนในพื้นที่เมืองมรดกโลกอย่างยั่งยืน ณ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 13-18 กุมภาพันธ์ 2560
 • เป็นวิทยากรอบรมความรู้เชิงเทคนิคการนำชม สำหรับอาสาสมัคร ยุวมัคคุเทศก์ โบราณสถานตุมปัง งานวลัยลักษณ์เอกซ์โป 2017 ณ ห้องตุมปัง อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 14 มีนาคม 2560
 • เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ "ศิลปะการบริการเพื่อสร้างความประทับใจ (Service Mind)" สำหรับ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ไสใหญ่) ณ ราชาคีรี รีอร์ทแอนด์สปา อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 20 มีนาคม 2560
 • เป็นวิทยากรบรรยายและอบรมให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช วันที่ 11 พฤษภาคม 2560
 • เป็นวิทยากรกระบวนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักสื่อความหมาย สำหรับกลุ่มชุมชน ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของเครือข่ายชุมชนและเยาวชนในพื้นที่เมืองมรดกโลกอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมเดอะเทรเชอร์ จ.สุโขทัย 12-14 พฤษภาคม 2560
 • เป็นวิทยากรกระบวนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักสื่อความหมาย สำหรับกลุ่มชุมชน ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของเครือข่ายชุมชนและเยาวชนในพื้นที่เมืองมรดกโลกอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมเดอะเทรเชอร์ จ.สุโขทัย 9-11 กรกฎาคม 2560
  พ.ศ.2559
 • เป็นวิทยากรบรรยาย การพัฒนาทักษะการให้บริการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและจัดกิจกรรมการอบรมแบบมีส่วนร่วม สำหรับเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 08 มกราคม 2559
 • บรรยายเรื่อง "Tour Costing" และจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกให้กับนักศึกษารายวิชาจัดนำเที่ยว ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กทม. 09 เมษายน 2559
 • เป็นวิทยากรกระบวนการ อบรม และประเมินนักสื่อความหมาย โครงการอบรมนักสื่อความหมายชุมชนต้นแบบ อพท. ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลในเวียง จ.น่าน 13-15 มกราคม 2559
 • เป็นวิทยากรกระบวนการ อบรมและประเมินนักสื่อความหมาย โครงการอบรมนักสื่อความหมายชุมชนต้นแบบ อพท. ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองโบราณทวารวดีอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 01-03 กุมภาพันธ์ 2559
 • เป็นวิทยากรกระบวนการ อบรมและประเมินนักสื่อความหมาย โครงการอบรมนักสื่อความหมายชุมชนต้นแบบ อพท. ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลปลาบ่า จ.เลย 28-30 มีนาคม 2559
 • เป็นวิทยากรกระบวนการ อบรมและประเมินนักสื่อความหมาย โครงการอบรมนักสื่อความหมายชุมชนต้นแบบ อพท. ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลเมืองเก่า สุโขทัย 16-18 พฤษภาคม 2559 ณ ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย
 • เป็นวิทยากรกระบวนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักสื่อความหมาย สำหรับ 4 ชุมชน พัทยา (ตะเคียนเตี้ย/หนองปรือ/นาเกลือ/ชากแง้ว) ณ โรงแรมไอบิส กรุงเทพมหานคร 11-12 กันยายน 2559
 • เป็นวิทยากรกระบวนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักสื่อความหมาย สำหรับกลุ่มชุมชนและเยาวชน ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของเครือข่ายชุมชนและเยาวชนในพื้นที่เมืองมรดกโลกอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมชากังราว จ. กำแพงเพชร 27-30 ธันวาคม 2559
  พ.ศ.2558
 • เป็นวิทยากร อบรม ทำกิจกรรม การเขียนรายการนำเที่ยวและการคิดต้นทุน ราคา ณ อำเภอปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 29-30 เมษายน 2558
 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ อ่าน ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมวิพากษ์งานบทความวิจัย 12 บทความ สำหรับวลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 4 08 พฤษภาคม 2558
  พ.ศ.2554
 • เป็นวิทยากรอบรมการสำรองที่นั่งด้วยระบบคอมพิวเตอร์ AMADEUS ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 16-23 มกราคม 2554
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2561
   ชื่อผลงาน : ขวัญใจมหาชนคนวลัยลักษณ์ ด้านจิตสาธารณะ ประจำปี 2561
   ชื่อรางวัล : ขวัญใจมหาชนคนวลัยลักษณ์ ด้านจิตสาธารณะ ประจำปี 2561
   จาก : ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร มวล.
   เมื่อ : 29/03/2561
   ผู้ได้รับรางวัล :  ดร.สุขุมาล  กล่ำแสงใส
   ชื่อผลงาน : บุคลากรดีเด่นด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี 2561
   ชื่อรางวัล : บุคลากรดีเด่นด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
   จาก : ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
   เมื่อ : 29/03/2561
   ผู้ได้รับรางวัล :  ดร.สุขุมาล  กล่ำแสงใส
  พ.ศ.2560
   ชื่อผลงาน : Summer Program : UiTM and WU
   ชื่อรางวัล : รางวัล "=ชื่นชม" โล่เชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 25 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   จาก : หน่วยพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 29/03/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  ดร.สุขุมาล  กล่ำแสงใส
  พ.ศ.2554
   ชื่อผลงาน : -
   ชื่อรางวัล : อาจารย์ดีเด่น ด้านความเป็นครู ประจำปี 2553 (เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554)
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 09/06/2554
   ผู้ได้รับรางวัล :  ดร.สุขุมาล  กล่ำแสงใส
  พ.ศ.2553
   ชื่อผลงาน : -
   ชื่อรางวัล : ผู้สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2552
   จาก : ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 10/06/2553
   ผู้ได้รับรางวัล :  ดร.สุขุมาล  กล่ำแสงใส
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)