:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. ลัคนา  พิมพ์จันทร์
   Dr. Luckhana Pimjan
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2008, 0-7567-2002-3
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2008, 2002-3
   E - mail  pluckhan@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2552 - 2559
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เวชศาสตร์การกีฬา
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2539-2542
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วิทยาศาสตร์การกีฬา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2533-2535
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  17/01/2550
 
  ตำแหน่ง  หัวหน้าสาขาวิชา
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/10/2561 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
  หลักสูตร  หลักสูตรศึกษาทั่วไป
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  17/01/2550 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  อื่น ๆ  โปรแกรมการออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วย
  วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี  ยีนและการกีฬา
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Kinematics Analysis of Dominant and Non-Dominant Lower Limb during Knee Strike among MuayThai Beginners
   ผู้เขียน : Chamnan Chinnasee1, Nur Ikhwan Mohamad2, A.M. Nadzalan, Abdul Hafiz Ahmad Sazili2, Witthaya Hemapandha1, Thariq Khan Azizuddin Khan2,Luckhana Pimjan3 & Kevin Tan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Physics
   เล่มที่ : Conf. Series1020 ฉบับที่ : 012006 หน้า : 1-6 เดือน/ปี : 01/2561-01/2561
   ชื่อบทความ : ลักษณะการแสดงออกของยีน ในนักกีฬายกน้ำหนัก
   ACE,ACTN3, and VDR polymorphism in Thai weightlifters

   ผู้เขียน : Luckhana PIMJAN1,*, Chalermporn ONGVARRASOPONE2 , Wasun CHANTRATITA3 , Chumpol POLPRAMOOL1 , Pipat CHERDRUNGSI1 , Phuwadol BANGRAK4 and Tossaporn YIMLAMAI
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวลัยลักษณ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : Walailak Science & Technology Journal
   เล่มที่ : 15 ฉบับที่ : 9 หน้า : 609-626 เดือน/ปี : 06/2561-06/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : LOWER LIMB KINEMATICS ANALYSIS DURING ROUNDHOUSE KICK AMONG NOVICES IN MUAY THAI
   ผู้เขียน : C. Chinasee, N.I. Mohamad, A.M. Nadzalan, A.H.A. Sazili, W. Hemapan, L. Pimjan, T.K. Azizuddin Khan, & K. Tan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Fundamemtal and Applied Sciences
   เล่มที่ : ISSN 111-9867 ฉบับที่ : doi:http://dx.doi.or หน้า : 1002-1010 เดือน/ปี : 10/2560-10/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Sports Science-Based Research on the Sport of Muay Thai: A Review of the Literature
   ผู้เขียน : Nur Ikhwan Mohamed, Chamnan Chinasee, Witthaya Hemapandha, Naruepon Vongjaturapat, Niromalee Makaje, Parkpoom Ratanarojanakool, and Luckhana Pimjan
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวลัยลักษณ์ : Walailak Journal
   เล่มที่ : 14 ฉบับที่ : 8 หน้า : 615-625 เดือน/ปี : 02/2559-08/2559
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : เครื่องยิงลูกเทนนิส วลัยลักษณ์โมเดล
    Tennis Shooter Walailak Model (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ลัคนา พิมพ์จันทร์ และ สุเทพ เหนือคลอง
   ชื่อการประชุม : การเรียนรู้เชิงรุก : Active Learning:Challenges and Innovations
   สถานที่ประชุม : โรงแรม ทวินโลตัส จ. นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/08/2559
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : สัมพันธ์กิจชุมชนสำนักวิชาศิลปศาสตร์
    ชื่อกิจกรรม : หลักสูตรภาษาจีนส่งต่อความรู้สู่ชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : เก็บภาษาถิ่นใต้ เก็บกลิ่นอายชีวิต และสมุนไพร อาหารและยาแผนโบราณในท้องถิ่น
    ชื่อกิจกรรม : จัดทำวารสารสื่อสัมพันธ์ชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเยาวชนบ้านน้ำบ่อ
    ชื่อกิจกรรม : รัฐศาสตร์-นิติศาสตร์ สัมพันธ์ชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในบริบทภูมิภาคอาเซียน : พื้นที่ศึกษาชุมชนบ้านน้ำบ่อ นครศรีธรรมราช
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2561
 • บรรยายและฝึกปฎิบัติ สติ
 • เขียนโครงการเพื่อของบประมาณ ติดต่อวิทยากรทั้ง 4 ทักษะกีฬา ซื้ออุปกรณ์กีฬา ซื้อเครื่องดื่มโครงการส่งเสริมทักษะกีฬา ( เทนนิสเทควนโด กอล์ฟและว่ายน้ำ)
 • แปลแปลภาษาอังกฤษของเครื่องมือการวิจัยเพื่อดุษฎีนิพนธ์ มาเป็นคำถามภาษาไทยตามหลักจิตวิทยาการกีฬา ชุดคำถามมีทั้งหมด 3 ชุดๆละ 7-10 หน้า
 • การบรรยายเชิงฝึกอบรม การดูแลสมรรถภาพร่างกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกายอย่างง่ายและฉลาด การฝึกและสร้างความแข็งแรงของระบบต่างๆในร่างกาย
 • เป็น reviewer ตรวจ แก้ไขบทความ ให้ความคิดเห็น และชี้ข้อปรับแก้ไขของบทความ ของ วารสาร Health Education Journal จำนวน 17 หน้า
  พ.ศ.2560
 • เขียนโครงการเพื่อของบประมาณ ติดต่อวิทยากรทั้ง 4 ทักษะกีฬา ซื้ออุปกรณ์กีฬา ซื้อเครื่องดื่มโครงการส่งเสริมทักษะกีฬา ( เทนนิสเทควนโด กอล์ฟและว่ายน้ำ)
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2560
   ชื่อผลงาน : Tennis shooter
   ชื่อรางวัล : เหรียญทองแดง พร้อมเกียรติบัตร
   จาก : Invention Geneva, Switzerland
   เมื่อ : 31/03/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  ดร.ลัคนา  พิมพ์จันทร์
   ชื่อผลงาน : เครื่องยิงลูกเทนนิส
   ชื่อรางวัล : ประกาศเกียรติบัตร
   จาก : สถาบันวิจัยแห่งชาติ
   เมื่อ : 10/04/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  ดร.ลัคนา  พิมพ์จันทร์
   ชื่อผลงาน : ผลงานการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ
   ชื่อรางวัล : บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2017
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 27/10/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  ดร.ลัคนา  พิมพ์จันทร์
  พ.ศ.2559
   ชื่อผลงาน : เหรียญทองประเภทหญิงคู่อายุไม่เกิน 35 ปี และ เหรียญทองประเภทคู่ผสม อายุ ไม่เกิน 40 ปี
   ชื่อรางวัล : ชนะเลิศการแข่งขันเทนนิส 2 เหรียญทอง กีฬา บุคลากรทบวงมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
   จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ธัญบุรี
   เมื่อ : 08/06/2559
   ผู้ได้รับรางวัล :  ดร.ลัคนา  พิมพ์จันทร์
  พ.ศ.2558
   ชื่อผลงาน : ชนะเลิศเทนนิสประเภทคู่ผสมอายุ 40 ปี การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานการอุดมศึกษา ครั้งที่34
   ชื่อรางวัล : ชนะเลิศเทนนิสประเภทคู่ผสมอายุ 40 ปี
   จาก : สำนักงานการอุดมศึกษา
   เมื่อ : 08/06/2558
   ผู้ได้รับรางวัล :  ดร.ลัคนา  พิมพ์จันทร์
   ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศเทนนิสหญิงคู่ กีฬาบุคลากรทบวงมหาวิทยาลัย ปี 2558 การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานการอุดมศึกษา ครั้งที่34
   ชื่อรางวัล : รองชนะเลิศเทนนิสหญิงคู่ กีฬาบุคลากรทบวงมหาวิทยาลัย ปี 2558
   จาก : สำนักงานการอุดมศึกษา
   เมื่อ : 08/06/2558
   ผู้ได้รับรางวัล :  ดร.ลัคนา  พิมพ์จันทร์
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
  พ.ศ.2559
   ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร : 1603001032 - เครื่องยิงลูกเทนนิส
   ประเภทสิทธิบัตร : อนุสิทธิบัตร
   ได้รับเมื่อ : 31/10/2559 จากประเทศ ไทย
   ผู้ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร :  ดร.ลัคนา  พิมพ์จันทร์
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องวัดแรงสำหรับทักษะมวยไทย
   วันที่ได้รับจดทะเบียนสิ่งประดิษฐ์ : 31/10/2559
   ผู้ประดิษฐ์ :  ดร.ลัคนา  พิมพ์จันทร์
  พ.ศ.2560
   ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : Tennis shooter
   วันที่ได้รับจดทะเบียนสิ่งประดิษฐ์ : 31/10/2559
   ผู้ประดิษฐ์ :  ดร.ลัคนา  พิมพ์จันทร์

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)