:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ วีระพงศ์  เลิศรัตนเทวี
   Mr. Weerapong Lerdrattranataywee
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2132, 0-7567-2104-5
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2132, 2104-5
   E - mail  lweerapo@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2545-2548
 
  วุฒิการศึกษา  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2541-2545
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/03/2550
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/03/2550 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  สิ่งแวดล้อม/พลังงาน/ทรัพยากรธรรมชาติ  Sustainable&Environmental technology, Energy conservation and
Waste utilization
  สาขาความสนใจ
  สิ่งแวดล้อม/พลังงาน/ทรัพยากรธรรมชาติ  Energy & Environmental Engineering, Waste utilization
  โครงการวิจัย
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Effect of Mixing Time Ratio on Anaerobic Co-digestion of Palm Oil Mill Waste and Black Rubber Wastewater
   ผู้เขียน : Weerapong Lerdrattranataywee and Thaniya Kaosol
   แหล่งตีพิมพ์ : : Energy Procedia
   เล่มที่ : 79 ฉบับที่ : - หน้า : 327-334 เดือน/ปี : 11/2558-11/2558
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : ความท้าทายการจัดการน้ำในจังหวัดนครศรีธรรมราช
    A challenge of water management in Nakhon Si Thammarat (บรรยาย)

   ผู้เขียน : Sawanya Laohaprapanon Weerapong Lerdrattranataywee Siriuma Jawjit
   ชื่อการประชุม : 2017 การประชุมวิชาการหัวข้อสิ่งแวดล้อมน้ำ : 2017 Eastern Asia Conference for Water Environmental Issue
   สถานที่ประชุม : Taipei, Chung Yuan Christian University
   ประเทศ : ไตหวัน เมื่อ 09/09/2560
   ชื่อบทความ : การศึกษาผลการเรียนรู้และความพึงพอใจเพื่อการวัดและประเมินผลระหว่างเรียนโดยเครื่องมือออนไลน์
    The Study of Learning Outcome and Satisfaction for Formative Evaluation by Online Tool (บรรยาย)

   ผู้เขียน : วีระพงศ์ เลิศรัตนเทวี, ศศิธร ธนะภพ, จุฑามาศ เอี่ยงเล่ง, เอกลักษณ์ กาญจนเพ็ญ
   ชื่อการประชุม : The 6th PSU Education Conference "Higher Education for Digital Citizenship Towards Thailand 4.0" : The 6th PSU Education Conference "Higher Education for Digital Citizenship Towards Thailand 4.0"
   สถานที่ประชุม : ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/12/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : PERSPECTIVE OF WASTE UTILIZATION IN SEAFOOD INDUSTRY (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ATIP MEKPIROON WEERAPONG LERDRATTRANATAYWEE and WARANGKANA JUTIDAMRONGPHAN
   ชื่อการประชุม : 55th International Conference on Environment and Natural Science (ICENS)
   สถานที่ประชุม : Phnom Penh, Cambodia
   ประเทศ : กัมพูชา เมื่อ 12/07/2559
   ชื่อบทความ : การประยุกต์ใช้ผักตบชวาในถังเติมอากาศของระบบเติมอากาศสำหรับบำบัดน้ำเสียชุมชน (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : สุชานาถ คีรีรัตน์ ฉัตรพงศ์ เสมียนรัมย์ และ วีระพงศ์ เลิศรัตนเทวี
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 8 : The 8th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : A model for Development of Healthy and Green Market by Community-based Participation (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Jira Kongpran, Warit Jawjit, Prasert Makkeaw, Udomratana Vattanasit, and Weerapong Lerdrattranataywee
   ชื่อการประชุม : International Symposium on Global Environmental Studies Education and Research in Asia and The 11th Inter-University Workshop on Education and Research Collaboration in Indochina Region
   สถานที่ประชุม : กรุงเทพมหานคร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 14/11/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : The Effect of Decanter Cake Concentration on Biogas Production by Block Rubber Wastewater Co-digestion (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Weerapong Lerdrattranataywee and Thaniya Kaosol
   ชื่อการประชุม : The 4th International Symposium on Engineering, Energy and Environments
   สถานที่ประชุม : Thammasat University, Pattaya Campus, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/11/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Temple waste Utilization for Aerobic Co-composting (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Thanita Kaosol and Weerapopng Lerdrattranataywee
   ชื่อการประชุม : 3rd international conference on Environmental Engineering, Science and Management
   สถานที่ประชุม : โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/03/2557
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : ศักยภาพการผลิตก๊าซมีเทนจากน้ำเสียจากโรงงานแปรรูปอาหารทะเลแช่แข็งร่วมกับกากตะกอนดีแคนเตอร์ของอุตสหกรรมน้ำมันปาล์ม (บรรยาย)
   ผู้เขียน : นฤมล เซาะกระโทก วีระพงศ์ เลิศรัตนเทวี ธนิยา เกาศล และสุเมธ ไชยประพัทธ์
   ชื่อการประชุม : The Third Conference in Environmental Science, Engineering and Management
   สถานที่ประชุม : Chulalongkorn University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 14/03/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : การลดสีจากน้ำทิ้งที่บำบัดแล้วของโรงงานสุราโดยกระบวนการโอโซนเนชั่น
    The Color Removal of Treated Alcohol Molasses’ Slop Wastewater by Ozonation Process (บรรยาย)

   ผู้เขียน : นายวีระพงศ์ เลิศรัตนเทวี
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : หาดใหญ่ สงขลา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 22/04/2553
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : การตรวจคัดกรองยาฆ่าแมลงตกค้างในผักและผลไม้ที่จำหน่ายในตลาดหัวอิฐ
    Screening of Insecticide Residue in Fruits and Vegetable sold at Hua-It Market (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : เศรษฐกิจฐานความรู้กู้วิกฤตชาติ
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/04/2552
   ชื่อบทความ : การนำตะกอนจากระบบประปามาใช้ประโยชนในกระบวนการรวมและสร้างตะกอน
    Water-Supply-Floc Utilization in Coagulation Process (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : เศรษฐกิจฐานความรู้กู้วิกฤตชาติ
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/04/2552
   ชื่อบทความ : ศึกษาความเป็นไปได้ในการกำจัดสารสารอินทรีย์โดยโอโซนเนชั่น
    The Feasibility Studies of Organic Removal by Ozonation Process ()

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : ฐานความรู้เพื่อการพัฒนา : วลัยลักษณ์วิจัย
   สถานที่ประชุม : ม.วลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/08/2552
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2560
  • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสำหรับอุปโภค อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  พ.ศ.2558
  • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำบ่อตื้น องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
  พ.ศ.2557
  • ชื่อโครงการ : เป็นที่ปรึกษาเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานทางสิ่งแวดล้อมของชุมชนและเทศบาลเมืองทุ่งสง ตามแนวทางตัวชี้วัดอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
  พ.ศ.2554
  • ชื่อโครงการ : ฝึกงานกับนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษโรงเรียนเบญจมราชูทิศ รุ่นที่ 4
  พ.ศ.2552
  • ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาวิจัยความเป็นไปได้ในการจัดตั้งพื้นที่อุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
  • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 12
      ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 12 YSC 2010
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2557
  • ให้ความรู้และตอบข้อซักถามเรื่องหลักการตรวจวัดฝุ่นละอองและเสียงในบรรยากาศ
  • ตรวจวัด วิเคราะห์ เหตุรำคาญด้านเสียง ประเมินวิเคราะห์และสร้างมาตรการลดมลภาวะจากเสียงจากโรงงานแปรรูปพลาสติก เพื่อยื่นประกอบขอใบอนุญาติประกอบการจากอุตสาหกรรมจังหวัด
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)