:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. ประเสริฐ  มากแก้ว
   Dr. Prasert Makkaew
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2142, 0-7567-2105 2113
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2142, 2105 2113
   E - mail  mprasert@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  Environmental Health
  มหาวิทยาลัย  Flinders University
  ประเทศ  ออสเตรเลีย
  ช่วงปี พ.ศ.  2554 - 2560
 
  วุฒิการศึกษา  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2546-2550
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  สาธารณสุขศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2541-2545
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2545-2548
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  30/03/2550
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
  หลักสูตร  หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  30/03/2550 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  Food safety and sanitation
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  Health related water microbiology
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : โครงการส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยในโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา จังหวัดศรีษะเกศ
   Solid Waste Segregation Promotion Program in Sritrakulvittaya School, Srisaket Province

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม
   เล่มที่ : 13 ฉบับที่ : 2 หน้า : 12-20 เดือน/ปี : 01/2553-03/2553
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Bacteriological Quality of Water from Coin Operated Vending Machines and Their Hygienic Conditions in LeamChabangCity Municipality, Chonburi, Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Prasert Makkaew Chirapa FakumPrasert Raewadee Thongbua
   ชื่อการประชุม : The 1st APACPH Bangkok Region Conference and The 8th International Public Health Conference toward Achieving Sustainable Development Goals
   สถานที่ประชุม : Faculty of Public Health, Mahidol University, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/05/2560
   ชื่อบทความ : Determination of Polar Compounds in Frying Oil and Sanitary Conditions of Fried Food Shops in Chiang Mai, Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : PRASERT MAKKAEW WANATCHAYA UNGCHAREON SOITIP PENGKAM
   ชื่อการประชุม : 49th Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health
   สถานที่ประชุม : Yonsei University Korea
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 17/08/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : A model for Development of Healthy and Green Market by Community-based Participation (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Jira Kongpran, Warit Jawjit, Prasert Makkeaw, Udomratana Vattanasit, and Weerapong Lerdrattranataywee
   ชื่อการประชุม : International Symposium on Global Environmental Studies Education and Research in Asia and The 11th Inter-University Workshop on Education and Research Collaboration in Indochina Region
   สถานที่ประชุม : กรุงเทพมหานคร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 14/11/2559
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : Bacteriological quality of ice in manufacturing plant, transportation vehicles, and retail shops (Case study: Thasala municipal area, Nakhorn Si Thammarat, Thailand) (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Prasert Makkaew, Kitiya Kerdsap, and Pattida Thongkhoa
   ชื่อการประชุม : The 42nd Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health (APACPH) Conference
   สถานที่ประชุม : Bali International Convention Center, Nusa Dua, Bali, Indonesia
   ประเทศ : อินโดนีเซีย เมื่อ 24/11/2553
   ชื่อบทความ : Knowledge and behavior towards food sanitation of food handlers in Walailak University's canteen, Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Prasert Makkaew and Pilaslak Pradasak
   ชื่อการประชุม : The 42nd Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health (APACPH) Confernce
   สถานที่ประชุม : Bali International Convention Center, Nusa Dua, Bali, Indonesia
   ประเทศ : อินโดนีเซีย เมื่อ 24/11/2553
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : โครงการส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยในโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
    Solid waste segregation promotion program in Sritrakul vittaya school, Thailand (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : Prasert Makkaew, Weerapong Lerdratanatawee, and Saowalak Muangsri
   ชื่อการประชุม : The 41st Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health (APACPH) Confernce
   สถานที่ประชุม : NTUH International convention center, Taipei, Taiwan
   ประเทศ : ไตหวัน เมื่อ 03/12/2552
  พ.ศ.2549
   ชื่อบทความ : ASSOCIATION OF SANITARY CONDITIONS AND BACTERIOLOGICAL QUALITY OF TUBE ICE IN ICE PLANTS LOCATED IN BANGKOK METROPOLITAN, THAILAND (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : ประชุมวิชาการด้านสาธารณสุขในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ครั้งที่ 38 : The 38th Asia Pacific Academic Consortium for Public Health Conference
   สถานที่ประชุม : โรงแรมรามา การ์เด้น กรุงเทพมหานคร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/12/2549
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2560
  • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสำหรับอุปโภค อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  พ.ศ.2554
  • ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2554
      ชื่อกิจกรรม : ตอน อาหาร...สารพัดพิษ
  พ.ศ.2552
  • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 12
      ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 12 YSC 2010
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2560
   ชื่อผลงาน : Bacteriological Quality of Water from Coin Operated Vending Machines and Their Hygienic Conditions in Leam Chabang City Municipality, Chonburi, Thailand
   ชื่อรางวัล : The excellent oral presentation
   จาก : Faculty of Public Health, Mahidol University
   เมื่อ : 05/05/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  ดร.ประเสริฐ  มากแก้ว
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)