:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ กาญจนา  หฤหรรษพงศ์
   Miss Kanjana Haruehansapong
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2285, 0-7567-2206-7
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2285, 2206-7
   E - mail  hkanjana@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2547-2550
 
  วุฒิการศึกษา  บริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาที่จบ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2533-2537
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  18/04/2550
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  หลักสูตร  หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  18/04/2550 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ  การพัฒนาระบบสารสนเทศ, ระบบจัดการฐานข้อมูล ORACLE, Microsoft Access
  สาขาความสนใจ
  โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ  Object-Oriented Software Development, Database, Data Mining
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : การวิเคราะห์แบบ RFM ในการแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานเครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสารในองค์กร กรณีศึกษาสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   RFM Analysis to Segment Users of Printers and Copiers in Organizations: A Case Study of School of Informatics, Walailak University

   ผู้เขียน : กาญจนา หฤหรรษพงศ์ และ ปิยมาศ จิตตระ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม : Journal of Information Technology Management and Innovation
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 1 หน้า : ม.ค.-มิ.ย. 2561 เดือน/ปี : 01/2561-06/2561
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : การใช้ระบบการทดสอบด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในการประเมินเพื่อพัฒนานักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    Electronic Testing Systems for Assessment of Student Development in Information Technology Students, Walailak University (บรรยาย)

   ผู้เขียน : กาญจนา หฤหรรษพงศ์1 และ ปิยมาศ จิตตระ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ การเรียนรู้เชิงรุก ครั้งที่ 6
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ. นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/03/2561
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : แบบจำลองเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุโดยการจำแนกประเภทข้อมูล กรณีศึกษาผู้สูงอายุโรงพยาบาลท่าศาลา (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : เสาวลักษณ์ หนูราช, อรทิวา คงศักดิ์, ฐะปะนีย์ ตรีรัตนภรณ์ และ กาญจนา หฤหรรษพงศ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : แบบจำลองเพื่อช่วยทำนายผลการย้ายสาขาวิชาโดยการจำแนกประเภทข้อมูล กรณีศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : กาญจนา หฤหรรษพงศ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : เชียงใหม่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/10/2558
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : การพัฒนาระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อสนับสนุนการทำโครงงาน สำหรับโรงเรียน (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยจักริน วีแก้ว พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ กาญจนา หฤหรรษพงศ์ สิริวัจนา แก้วผนึก และสลิล บุญพราหมณ์
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 4
   สถานที่ประชุม : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
   ชื่อบทความ : Using Social Network to Improve Educational Quality for Schools in Rural Area: A Case Study of Developing Geometry Game Using 3D graphics Model for Primary School (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Poonpong Boonbrahm, Kanchana Haruhansapong, Jakrin Weekaew, Sirivajana kaeophanuek, Salin Boonbrahm, and Korkarn Chareansat
   ชื่อการประชุม : The Fourth Thailand - Malaysia Joint Educational Research Conference 2012
   สถานที่ประชุม : Chieng Mai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2555
   ชื่อบทความ : การพัฒนาระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อสนับสนุนการทำโครงงานสำหรับโรงเรียน (บรรยาย)
   ผู้เขียน : จักริน วีแก้ว, พูลพงษ์ บุญพราหมณ์, กาญจนาหฤ หรรษพงศ์, สิริวัจนา แก้วผนึก และสลิล บุญพราหมณ์
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 4
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
  พ.ศ.2549
   ชื่อบทความ : การสืบค้นรูปแบบลำดับของวิชาเรียนที่มีความสัมพันธ์ต่อเกรดเฉลี่ยของนักศึกษา
    The Sequential Patterns Mining Approach for Finding Subject Registration Sequences which Help Improve Student’s GPA (บรรยาย)

   ผู้เขียน : กาญจนา หฤหรรษพงศ์ และ ฐิมาพร เพชรแก้ว
   ชื่อการประชุม : The 10th National Computer Science and Engineering Conference (NCSEC-2006)
   สถานที่ประชุม : ณ โรงแรม โซฟ เทล ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/10/2549
   ชื่อบทความ : Adaptive Candidate Apriori: An Approach for Mining Sequential Patterns with Specialized Constraints (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Kanjana Harehansapong and Thimaporn Phetkaew
   ชื่อการประชุม : International Conference on Inteligent Technology (InTech-2006)
   สถานที่ประชุม : National Chengchi University, Taipei, Taiwan
   ประเทศ : ไตหวัน เมื่อ 16/12/2549
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : บ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการวิจัยสำหรับครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
    ชื่อกิจกรรม : การจัดประกวดแข่งขันโครงงาน
    ชื่อกิจกรรม : ศึกษาดูงาน จังหวัดกระบี่
    ชื่อกิจกรรม : ศึกษาดูงาน
    ชื่อกิจกรรม : การสร้างบทเรียนช่วยสอนโดยใช้โปรแกรม Blender 3D สำหรับคณาจารย์และนักเรียน
    ชื่อกิจกรรม : อบรมการสร้างสื่อโดยใช้ Open source software (Blender 3D) สำหรับนักเรียน
    ชื่อกิจกรรม : การสร้าง Story board และการใช้ระบบสนับสนุนการทำโครงงาน
    ชื่อกิจกรรม : การพัฒนาโครงงานของนักเรียนผ่านเครือข่ายทางสังคม (Social Network)เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการวิจัยสำหรับครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
    ชื่อกิจกรรม : การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่านเครือข่ายทางสังคมเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย
    ชื่อกิจกรรม : การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่านเครือข่ายทางสังคมเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย
  พ.ศ.2552
 • ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเพื่อศักยภาพบุคลากรด้านระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
    ชื่อกิจกรรม : อบรมการออกแบบระบบฐานข้อมูล
    ชื่อกิจกรรม : อบรมระบบฐานข้อมูลและภาษา SQL
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)