:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ จิรวัฒน์  แสงทอง
   Mr. Jirawat Saengthong
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2720, 0-7567-2002-3
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2720, 2002-3
   E - mail  sjirawat@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  อักษรศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ประวัติศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2543-2547
 
  วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ประวัติศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2539-2543
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/05/2550
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา
  หลักสูตร  หลักสูตรอาเซียนศึกษา
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/05/2550 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
  อักษรศาสตร์/ศิลปะศาสตร์  ประวัติศาสตร์สังคมไทย ประวัติศาสตร์ฟิลิปปินส์ ภาพยนตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความเป็นมลายู
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : ไฉนเหลืองสถิต ณ กลางรุ้ง?: กิดลัต ตาฮิมิกกับโศลกภาพยนตร์แห่งงานรื่นเริงและการดับสูญ
   ผู้เขียน : จิรวัฒน์ แสงทอง และนฤมล กล้าทุกวัน
   แหล่งตีพิมพ์ : ปัญญาชน ศีลธรรม และสภาวะสมัยใหม่: เสียงของมนุษยศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, บรรณาธิการ ทวีศักดิ์ เผือกสม. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ศยาม, 2561
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : 299-337 เดือน/ปี : 07/2561-07/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสมัยนิยมภาคใต้: บทพิจารณาจากเพลงลูกทุ่ง
   ผู้เขียน : จิรวัฒน์ แสงทอง
   แหล่งตีพิมพ์ : รูสมิแล
   เล่มที่ : 38 ฉบับที่ : 3 หน้า : 27-34 เดือน/ปี : 09/2560-12/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : ชาติ ชาติพันธุ์ และความเป็นการเมืองในภาพยนตร์มาเลเซีย จากทศวรรษ 1970-สหัสวรรษใหม่
   ผู้เขียน : จิรวัฒน์ แสงทอง
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์
   เล่มที่ : 3 ฉบับที่ : 2 หน้า : 147-222 เดือน/ปี : 07/2559-12/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : กิดลัต ตาฮิมิก กับการจาริกทางความคิดใน I Am Furious Yellow
   ผู้เขียน : จิรวัฒน์ แสงทอง และนฤมล กล้าทุกวัน
   แหล่งตีพิมพ์ : ชุมทางอินโดจีน: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปริทัศน์
   เล่มที่ : 4 ฉบับที่ : 7 หน้า : 65-78 เดือน/ปี : 12/2558-12/2558
   ชื่อบทความ : บริบทและหมุดหมายสำคัญในพัฒนาการเรื่องสั้นอินโดนีเซีย [ตีพิมพ์ซ้ำ]
   ผู้เขียน : จิรวัฒน์ แสงทอง
   แหล่งตีพิมพ์ : รูสมิแล
   เล่มที่ : 36 ฉบับที่ : 2 หน้า : 56-67 เดือน/ปี : 04/2558-06/2558
   ชื่อบทความ : จากมลายูสู่ผู้พลัดถิ่น: อุตสาหกรรมภาพยนตร์ข้ามพรมแดนระหว่างสิงคโปร์/มลายาและฮ่องกง จากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองถึงทศวรรษ 1960
   ผู้เขียน : จิรวัฒน์ แสงทอง
   แหล่งตีพิมพ์ : ภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - เพื่อใคร เพื่ออะไร, บรรณาธิการ วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์. นนทบุรี: ศูนย์อาเซียนและการระหว่างประเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558.
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : 89-109 เดือน/ปี : 12/2558-12/2558
   ชื่อบทความ : From the Malay to the Displaced: Border-crossing Film Industries between Singapore/Malaya and Hong Kong from the End of World War II to the 1960s
   ผู้เขียน : Jirawat Saengthong
   แหล่งตีพิมพ์ : : Changing Contours in East and Southeast Asia: Multiplied Answer to Oppressive Forces of Globalisation, edited by Wararak Chalermpuntusak. Nonthaburi: Centre for ASEAN and International Studies (CAIS), School of Political Science, Sukhothai Thammathirat Open University, 2015
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : 89-108 เดือน/ปี : 12/2558-12/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : บริบทและหมุดหมายสำคัญในพัฒนาการเรื่องสั้นอินโดนีเซีย
   ผู้เขียน : จิรวัฒน์ แสงทอง
   แหล่งตีพิมพ์ : ปากไก่: วารสารของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : ฉบับวันนักเขียน 2557 หน้า : 25-36 เดือน/ปี : 05/2557-12/2557
   ชื่อบทความ : “Thailand: History” (Updated and Revised, 2014)
   ผู้เขียน : Jirawat Saengthong
   แหล่งตีพิมพ์ : : The Far East and Australasia 2015, 46th Edition, ed. Juliet Love. Abingdon, Oxon: Routledge, 2014.
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : 1144-1172 เดือน/ปี : 11/2557-11/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : เส้นทางสู่ข้อตกลงสันติภาพมินดาเนา 2012
   ผู้เขียน : จิรวัฒน์ แสงทอง
   แหล่งตีพิมพ์ : รูสมิแล
   เล่มที่ : 34 ฉบับที่ : 1 หน้า : 10-26 เดือน/ปี : 01/2556-03/2556
   ชื่อบทความ : นักการเมืองและสถานการณ์การเมืองอินโดนีเซียก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี 2014
   ผู้เขียน : ศิริราวดี บุณยะเกียรติ และจิรวัฒน์ แสงทอง
   แหล่งตีพิมพ์ : รูสมิแล
   เล่มที่ : 34 ฉบับที่ : 1 หน้า : 27-41 เดือน/ปี : 01/2556-03/2556
   ชื่อบทความ : Thailand: History (Updated and Revised, 2013)
   ผู้เขียน : Jirawat Saengthong
   แหล่งตีพิมพ์ : : The Far East and Australasia 2014, 45th Edition, ed. Juliet Love. Abingdon, Oxon: Routledge, 2013.
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : 1181-1189 เดือน/ปี : 11/2556-11/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Apichatpong Weerasethakul: Profile of a Leading Thai Film Director
   ผู้เขียน : Jirawat Saengthong
   แหล่งตีพิมพ์ : : Asian Culture [The Singapore Society of Asian Studies]
   เล่มที่ : 36 ฉบับที่ : - หน้า : 29-34 เดือน/ปี : 08/2555-12/2555
   ชื่อบทความ : Thailand: History (Updated and Revised, 2012)
   ผู้เขียน : Jirawat Saengthong
   แหล่งตีพิมพ์ : : The Far East and Australasia 2013, 44th Edition, ed. Juliet Love. Abingdon, Oxon: Routledge, 2012.
   เล่มที่ : 0 ฉบับที่ : 0 หน้า : 1202-1208 เดือน/ปี : 11/2555-11/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : ชาติ อิสลาม และความเป็นมลายู: ลูกผสมทางอุดมการณ์ในภาพยนตร์มลายู Semerah Padi
   ผู้เขียน : จิรวัฒน์ แสงทอง
   แหล่งตีพิมพ์ : รูสมิแล
   เล่มที่ : 32 ฉบับที่ : 2 หน้า : 17-24 เดือน/ปี : 08/2554-08/2554
   ชื่อบทความ : เอกสารประวัติศาสตร์ "ภาพยนตร์ในดินแดนตะวันออก: ปัจจัยแห่งการเผยแพร่อุดมการณ์คอมมิวนิสต์" โดยเฮสเคธ เบลล์
   ผู้เขียน : จิรวัฒน์ แสงทอง
   แหล่งตีพิมพ์ : รุไบยาต: วารสารวิชาการด้านเอเชียศึกษา
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 2 หน้า : 142-148 เดือน/ปี : 01/2554-06/2554
   ชื่อบทความ : อุตสาหกรรมภาพยนตร์มลายูแห่งบริติชมลายา: ภูมิหลังและบริบททางประวัติศาสตร์
   ผู้เขียน : จิรวัฒน์ แสงทอง
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารหนังไทย : Thai Film Journal
   เล่มที่ : 15 ฉบับที่ : - หน้า : 5-33 เดือน/ปี : 09/2554-09/2554
   ชื่อบทความ : Thailand: History (Updated and Revised, 2011)
   ผู้เขียน : Jirawat Saengthong
   แหล่งตีพิมพ์ : : The Far East and Australasia 2012, 43rd Edition, ed. Lynn Daniel. Abingdon, Oxon: Routledge, 2011.
   เล่มที่ : 0 ฉบับที่ : 0 หน้า : 1281-87 เดือน/ปี : 11/2554-11/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : เมืองกับคน: ประวัติศาสตร์กรุงเทพฯ ก่อนยุคสมัยใหม่
   ผู้เขียน : จิรวัฒน์ แสงทอง
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสมาคมประวัติศาสตร์
   เล่มที่ : 32 ฉบับที่ : - หน้า : 128-163 เดือน/ปี : 01/2553-12/2553
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : คำนำเสนอ: เกอราจาอัน และความเข้าใจต่อความเป็นมลายูในสังคมไทย
   ผู้เขียน : ทวีศักดิ์ เผือกสม และจิรวัฒน์ แสงทอง
   แหล่งตีพิมพ์ : เอ. ซี. มิลเนอร์. เกอราจาอัน: วัฒนธรรมการเมืองมลายูในยุคก่อนอรุณรุ่งของระบอบอาณานิคม. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์เมืองโบราณ, 2551.
   เล่มที่ : 0 ฉบับที่ : 0 หน้า : 9-38 เดือน/ปี : 01/2551-01/2551
  พ.ศ.2549
   ชื่อบทความ : ความหลากหลายที่หายไป: บทวิจารณ์รายงานคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.)
   ผู้เขียน : จิรวัฒน์ แสงทอง และทวีศักดิ์ เผือกสม
   แหล่งตีพิมพ์ : ฟ้าเดียวกัน
   เล่มที่ : 4 ฉบับที่ : 2 หน้า : 112-120 เดือน/ปี : 04/2549-06/2549
  พ.ศ.2547
   ชื่อบทความ : คดีกรมหมื่นพงษาดิศรมหิป และนายเพ่ง (ศรี สรรักษ์) ปลอมธนบัตร: ภาพสะท้อนประวัติศาสตร์สังคมเมืองกรุงเทพฯ ทศวรรษ 2440
   ผู้เขียน : จิรวัฒน์ แสงทอง
   แหล่งตีพิมพ์ : รัฐศาสตร์สาร
   เล่มที่ : 25 ฉบับที่ : 2 หน้า : 131-163 เดือน/ปี : 01/2547-12/2547
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : ภาพบันทึก: บททดลองนำเสนอวิธีวิทยาทางประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์สังคม จากอัลบั้มภาพถ่ายครอบครัว ชุมชนบ้านทุ่งเกราะ โมคลาน นครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : จิรวัฒน์ แสงทอง, นฤมล กล้าทุกวัน, ทรรศนะ นวลสมศรี, เพ็ญศรี พานิช
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา และสังคมวิทยา ภาคใต้ ครั้งที่ 2 ศาสตร์แห่งการจำ ศิลป์แห่งการลืม
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/08/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : กิดลัต ตาฮิมิก กับการจาริกทางความคิดใน I am Furious Yellow (บรรยาย)
   ผู้เขียน : จิรวัฒน์ แสงทอง และนฤมล กล้าทุกวัน
   ชื่อการประชุม : เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทยครั้งที่ 9 "ปัญญาชน ศีลธรรม และภาวะสมัยใหม่ เสียงของมนุษยศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้?"
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/08/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : จากมลายูสู่ผู้พลัดถิ่น: อุตสาหกรรมภาพยนตร์ข้ามพรมแดนระหว่างสิงคโปร์/มลายาและฮ่องกง จากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองถึงทศวรรษ 1960 (บรรยาย)
   ผู้เขียน : จิรวัฒน์ แสงทอง
   ชื่อการประชุม : ภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: เพื่อใคร เพื่ออะไร
   สถานที่ประชุม : โครงการศูนย์อาเซียนและการระหว่างประเทศศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/07/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : วัฒนธรรมสมัยนิยมอาเซียน: ข้อสังเกตบางประการจากกรณีมรดกทางวัฒนธรรมอินโดนีเซีย-มาเลเซีย (บรรยาย)
   ผู้เขียน : จิรวัฒน์ แสงทอง
   ชื่อการประชุม : การศึกษาสู่อาเซียน: มิติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/03/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : "พหุสังคม" และลักษณะลูกผสมในวัฒนธรรมสมัยนิยม "มลายู" (บรรยาย)
   ผู้เขียน : จิรวัฒน์ แสงทอง
   ชื่อการประชุม : ร่องรอยกาลเวลา "ตรัง": วัฒนธรรม วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ กับการรับรู้ก่อนก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/05/2555
   ชื่อบทความ : ปมปัญหาในการเขียนประวัติศาสตร์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้: ข้อสังเกตบางประการ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : จิรวัฒน์ แสงทอง
   ชื่อการประชุม : ประวัติศาสตร์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้: การจัดการความรู้กับก้าวย่างสู่อนาคต
   สถานที่ประชุม : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/07/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : ภาพยนตร์มลายูและวัฒนธรรมลูกผสมช่วงปลายยุคสมัยอาณานิคม (บรรยาย)
   ผู้เขียน : จิรวัฒน์ แสงทอง
   ชื่อการประชุม : ร่องรอยกาลเวลา: อ่าวปัตตานี ร้อยมาลัยใส่เสียงวรรณกรรม
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/09/2554

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)